123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Aktualności

Czerwiec 2014

W czer­wcu 2014 prze­nie­sio­no kompilator oraz ko­dy źród­ło­we pa­kie­tu Kombi pod sy­stem Win­dows 7. Ca­łość pa­kie­tu uda­ło się skom­pi­lo­wać pod no­wym sy­ste­mem.

W związ­ku z po­wyż­szym bę­dzie moż­li­we udo­stęp­nie­nie wer­sji dzie­wią­tej pa­kie­tu – do­sto­so­wa­nej do naj­now­szych wer­sji sy­ste­mów Win­dows.

Prosimy o cierpliwość i odwiedzenie tej strony za jakiś czas.


Grudzień 2008

W gru­dniu 2008 ro­ku udo­stęp­nio­no ostatnią komercyjnę wer­sję pakietu – tj. 8.034.


Sierpień 1996

W sier­pniu 1996 roz­po­czę­ły się pra­ce nad wer­sją pa­kie­tu przy­sto­so­wa­ną do pra­cy pod sy­ste­ma­mi Win­dows.