123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Aktualności

Październik 2017

Informuję, że prace nad wersją dziewiątą Kombi trwają i w zasadzie większość kluczowych problemów została już rozwiązana (np. obsługa drukarek, drukowanie przez sieć, kłopoty z uprawnieniami do plików). Program jest testowany na Win7 i Win10 na wersjach 32- i 64-bitowych i działa bardzo dobrze.

Największym problemem była obsługa plików pomocy (pliki z rozszerzeniem *.hlp), dla których wymagany jest program winHlp32.exe, który został całkowicie usunięty z Windowsa 10.

Oczywiście, dla wytrawnych użytkowników Kombi to nie jest problem, ale nie mogłem tego faktu zignorować, bo i tak musiałem przejrzeć i przekompilowywać wszystkie pliki projektu, więc nie racjonalne byłoby tego problemu nie rozwiązać niejako przy okazji. Napisałem więc swój odpowiednik systemowego win32hlp.exe i w konsekwencji cały system pomocy nie wymagał tworzenia od nowa.

Większych nowości w Kombi 9 (poza tym, że działa na nowych systemach :-)) nie należy się spodziewać. Na 99% będzie interpretowany import plików *.pdf. To będzie działało na pewno dla plików *.pfd generowanych z Kombi. Natomiast dla innych plików – w zasadzie też działa, ale jeśli ktoś wygeneruje pdf-a z jakimiś egzotycznymi opcjami, to może być problem (tu prośba żeby takie pliki w przyszłości przysyłać do mnie, abym mógł je przeanalizować i wprowadzić odpowiednie poprawki do interpretera).

Jest też nowy stół montażowy dla plików *.pdf i *.ps (niezależny od tego w Kombi). To jest nowy moduł interpretera PostScriptu manipulujący stronami w plikach *.ps i *.pdf.


Zrobiłem też przymiarkę do obsługi plików *.png z przeźroczystościami i próby są obiecujące. Mój kompilator (mimo, że dość stary) pozwala jeszcze sięgnąć do nowych (wbudowanych w system) bibliotek graficznych i w zwiazku z tym w kolejnej wersji będę chciał zaimplementować przeźroczystości.

Na razie plan jest taki, żeby do końca roku 2017 wypuścić zmodernizowany i odświeżony program działający na wszystkim – od Win95 do Win10 :-).

Wszystkie osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie ewentualnych istotnych uwag do programu. Być może uda się przynajmniej część z nich wprowadzić od razu.


Czerwiec 2014

W czer­wcu 2014 prze­nie­sio­no kompilator oraz ko­dy źród­ło­we pa­kie­tu Kombi pod sy­stem Win­dows 7. Ca­łość pa­kie­tu uda­ło się skom­pi­lo­wać pod no­wym sy­ste­mem.

W związ­ku z po­wyż­szym bę­dzie moż­li­we udo­stęp­nie­nie wer­sji dzie­wią­tej pa­kie­tu – do­sto­so­wa­nej do naj­now­szych wer­sji sy­ste­mów Win­dows.

Prosimy o cierpliwość i odwiedzenie tej strony za jakiś czas.


Grudzień 2008

W gru­dniu 2008 ro­ku udo­stęp­nio­no ostatnią komercyjnę wer­sję pakietu – tj. 8.034.


Sierpień 1996

W sier­pniu 1996 roz­po­czę­ły się pra­ce nad wer­sją pa­kie­tu przy­sto­so­wa­ną do pra­cy pod sy­ste­ma­mi Win­dows.