123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

^

Kombi 9

System kom­pu­te­ro­we­go skła­du do­ku­men­tów Kom­bi, to kom­plet­ne śro­do­wis­ko słu­żą­ce do pu­bli­ko­wa­nia zza biur­ka (Desktop Pu­bli­shing).

Głó­wne ce­chy pa­kie­tu

 • Pro­gram umoż­li­wia pro­fe­sjo­nal­ne przy­go­to­wa­nie do dru­ku (DTP) wie­lo­stro­ni­co­wy­ch dokumentów z do­wol­ną licz­bą stron ba­zo­wych oraz do­wol­ną li­czbą ma­kiet (ukła­dów li­nii po­moc­ni­czych).
 • Pra­ca w tech­ni­ce ram­ko­wej. Ob­słu­ga m.in. ra­mek: tek­sto­wych, wek­to­ro­wych, z gra­fi­ką ra­stro­wą, z pre­de­fi­nio­wa­ny­mi kształ­ta­mi i z me­ta­pli­kiem.
 • Roz­bu­do­wa­ny mo­duł umoż­li­wia­ją­cy two­rze­nie i edy­cję gra­fik we­kto­ro­wych.
 • Obsługa fil­trów ra­stro­wych (w pa­kie­cie ze­staw kilku­dzie­się­ciu filtrów).
 • Moż­li­wość skła­du wie­lo­ła­mo­we­go.
 • Ob­słu­ga przy­pi­sów i ta­bel.
 • Moż­li­wość kot­wi­cze­nia w tek­ście in­nych ra­mek, nu­me­ra­to­rów, itp.
 • Fun­kcje wspo­ma­ga­ją­ce skład tek­stu, jak auto­ma­tycz­ne ge­ne­ro­wa­nie spi­su tre­ści, czy in­dek­sów.
 • Pra­ca w sy­ste­mie uni­code z moż­li­wo­ścią kon­wer­sji tek­stu z i do do­wol­nej stro­ny ko­do­wej (jest mo­żli­wość edy­cji stron ko­do­wych).
 • Obsłu­ga kro­jów: True­Type, Open­Type, Type 1 oraz kro­jów Calamusa.
 • Własny Menedżer kro­jów.
 • Obsługa warstw.
 • Moż­li­wość dru­ko­wa­nia po­przez ste­ro­wni­ki sy­ste­mo­we, ge­ne­ro­wa­nie pli­ków Post­Scrip­to­wych oraz pli­ków pdf.
 • Wbudowana obsłu­ga plo­te­rów (ję­zyk HPGL).
 • Wbu­do­wa­ny stół mon­ta­żo­wy, dzięki któ­re­mu możli­wa jest im­po­zy­cja (skład­ko­wa­nie) wprost z po­zio­mu pro­gra­mu.
 • Pli­ki pdf ge­ne­ro­wa­ne wprost z pro­gra­mu mo­gą być in­ter­ak­ty­wne (tzn. mo­gą za­wie­rać od­noś­ni­ki, no­tat­ki, spis tre­ści, itp.).
 • Pro­gram umoż­li­wia we­wnę­trzne (włas­ne) ra­stro­wa­nie (sof­trip­ping). Efek­ty ra­stro­wa­nia moż­na oglą­dać wprost na ekra­nie.
 • Pakiet zawiera Kombi PDF Tools czy­ta­ją­cy pli­ki post­scrip­to­we oraz pli­ki pdf. Pro­gram umo­żli­wia rów­nież im­po­zy­cję pli­ków pdf wy­ge­ne­ro­wa­nych w Kombi oraz w in­nych pro­gra­mach.
 • Ko­rek­ta or­to­gra­fii, ko­rek­ta ele­men­tów gra­ma­ty­ki oraz dzie­le­nie tek­stu na sy­la­by.
 • Roz­bu­do­wa­ne fun­kcje adiu­sta­cji tekstu.
 • Roz­bu­do­wa­ne fun­kcje skła­du tekstu (wbu­do­wa­ny tzw. kom­po­zy­tor aka­pi­tów).
 • Wbu­do­wa­ny słow­nik sy­no­ni­mów.
 • Możliwość edycji wszystkich sło­wni­ków wbu­do­wa­nych oraz two­rze­nia sło­wni­ków wła­snych.
 • Obsługa języków obcych (mo­żli­wość two­rze­nia tzw. pro­fi­li sło­wni­ko­wych, czyli ze­sta­wów sło­wni­ków oraz re­guł ję­zy­ko­wych spe­cy­ficz­nych dla da­nego ję­zyka).
 • Ob­słu­ga syn­te­zy mo­wy (mo­żli­wość od­czy­ty­wa­nia tek­stu w ce­lu prze­pro­wa­dze­nia je­go ko­rek­ty).
 • W pełni kon­fi­gu­ro­wal­ny in­ter­fejs, możli­wość two­rze­nia i za­pi­sy­wa­nia pro­fili kon­fi­gu­ra­cyj­nych.
 • Współ­pra­ca z sze­re­giem ze­wnę­trznych roz­sze­rzeń (m.in. ge­ne­ra­to­rem ko­dów kre­sko­wych, ar­chi­wi­ze­rem pli­ków, mo­du­łem ob­słu­gi in­ter­fe­jsu Twain).
 • Rozbudowana pomoc kon­te­ksto­wa pro­gra­mu, w tym m.in. kilka­naś­cie fil­mów in­stru­kta­żo­wych.
 • Program pra­cu­je pod kon­tro­lą sy­ste­mu Win­dows po­czy­na­jąc od WinXP do Win10 za­ró­wno na wer­sjach 32- jak i 64-bi­to­wych.


Za­war­tość pa­kie­tu

Pa­kiet Kom­bi 9.x za­wie­ra:

Moż­na ró­wnież na­być pro­gram Kombi­Kor ja­ko sa­mo­dziel­ny pro­gram.


Do­stęp­ne wer­sje

Pa­kiet do­stęp­ny jest w czte­rech wer­sjach:


Dla ko­go?

 • Pa­kiet Kom­bi po­zwa­la na skład i ła­ma­nie za­ró­wno ma­łych form gra­ficz­nych, (ulot­ki, bro­szu­ry, ga­zet­ki, wi­zy­tów­ki), jak i skład dzie­ło­wy. De­dy­ko­wa­ny jest pro­fe­sjo­na­li­stom wy­ko­nu­ją­cym wszel­kie­go ro­dza­ju pub­li­ka­cje i przy­go­to­wu­ją­cym pli­ki do dru­ku.
 • Pro­gram Kombi­Kor mo­że być ró­wnież z po­wo­dze­niem wy­ko­rzy­sty­wa­ny ja­ko prep­ro­ce­sor tek­stu do skła­du w in­nych pro­gra­mach oraz (dzię­ki wbu­do­wa­nym fun­kcjom za­mie­nia­ją­cym zna­ki in­ter­pun­kcyj­ne na od­po­wie­dnie en­cje HTML) do przy­go­to­wy­wa­nia tek­stów na stro­ny in­ter­ne­to­we.


W