123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Po­li­ty­ka pry­wat­no­ści

  1. Wła­ści­cie­lem ser­wi­su Sy­stem Kom­pu­te­ro­we­go Skła­du Do­ku­men­tów Kom­bi jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail office@​3n.​com.pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod numerem NIP 669-116-77-04.
  2. Ni­niej­sza wi­try­na, wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cookies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin.
  3. Je­śli utwo­rzysz w na­szym ser­wi­sie kon­to użyt­ko­wni­ka, to pli­ki co­o­kies bę­dą ponad­to bra­ły udział w pro­ce­sie lo­go­wa­nia i ob­słu­gi kon­ta użyt­ko­wni­ka.
  4. Aby wy­łą­czyć lub ogra­ni­czyć dzia­ła­nie pli­ków cook­ies użyj od­po­wie­dnich op­cji w swo­jej przeg­lą­dar­ce in­ter­ne­to­wej. Oto ad­re­sy stron, na któ­rych znaj­dziesz od­po­wie­dnie in­for­ma­cje dla naj­po­pu­lar­niej­szych przeg­lą­da­rek: Ope­ra, Mo­zil­la Fi­re­fox, Mic­ro­soft In­ter­net Ex­plo­rer, Microsoft Edge, Chro­me.
  1. Tu usu­niesz wszyst­kie pli­ki co­o­kies zwią­za­ne z tą wi­try­ną.
  2. Pod­czas prze­glą­da­nia tej wi­try­ny nie są zbie­ra­ne i nie są gro­ma­dzo­ne ża­dne da­ne oso­bo­we. Prze­glą­da­nie ser­wi­su nie wy­ma­ga ani za­kła­da­nia kon­ta, ani lo­go­wa­nia, ale je­śli zde­cy­du­jesz się na za­kup opro­gra­mo­wa­nia, (za­kład­ka Sklep), to zo­sta­niesz prze­nie­sio­ny na in­ną stro­nę, na któ­rej zo­sta­niesz po­in­for­mo­wa­ny o wa­run­kach za­ku­pu i zwią­za­nej z tym po­li­ty­ce pry­wat­no­ści.
  3. W przy­pad­ku ja­kich­kol­wiek py­tań lub wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z po­li­ty­ką pry­wat­no­ści skon­tak­tuj się z ad­mi­ni­stra­to­rem ser­wi­su pod ad­re­sem e-mail: office@​3n.​com.pl.

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
3N STOCK PHOTOS logo
Kombi PDF Tools logo
K3D logo
Logo 3N Games