123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
q
o
[
]
Z
U

Wa­run­ki ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su

  1. Ni­niej­szy ser­wis po­świę­co­ny jest pa­kie­to­wi pro­gra­mów o naz­wie System Kom­pu­te­ro­we­go Skła­du Do­ku­men­tów Kombi. Au­to­rem i wła­ści­cie­lem praw au­tor­skich do pa­kie­tu jest Ste­fan Naw­roc­ki.
  2. Wła­ści­cie­lem ser­wi­su Sy­stem Kom­pu­te­ro­we­go Skła­du Do­ku­men­tów Kom­bi działającym pod adresem https://kombi.3n.com.pl jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail office@3n.com.pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04.
  1. Pa­kiet Kom­bi jest pro­gra­mem ko­mer­cyj­nym. Tu mo­żesz za­po­znać się z cen­ni­kiem i go za­ku­pić.
  2. Je­dnak­że, aby umoż­li­wić za­po­zna­nie się z pa­kie­tem przed za­ku­pem, udo­stęp­nia­my wer­sję de­mon­stra­cyj­ną bez ogra­ni­czeń cza­so­wych oraz w peł­ni fun­kcjo­nal­ną wer­sję 30-dnio­wą. Na stro­nie Li­cen­cjo­no­wa­nie za­po­znasz się z wa­run­ka­mi li­cen­cyj­ny­mi tych wer­sji, a na stro­nie Do po­bra­nia znaj­dziesz pli­ki in­sta­la­cyj­ne.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo Projektora K3D
Logo Internetowego Banku Fotografii
Logo Portu 3n