123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Wa­run­ki ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su

  1. Ni­niej­szy ser­wis po­świę­co­ny jest pa­kie­to­wi pro­gra­mów o naz­wie System Kom­pu­te­ro­we­go Skła­du Do­ku­men­tów Kombi. Au­to­rem i wła­ści­cie­lem praw au­tor­skich do pa­kie­tu jest Ste­fan Naw­roc­ki.
  2. Wła­ści­cie­lem ser­wi­su Sy­stem Kom­pu­te­ro­we­go Skła­du Do­ku­men­tów Kom­bi działającym pod adresem https://kombi.3n.com.pl jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail office@3n.com.pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04.
  3. Stro­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki co­o­kies. Wię­cej in­for­ma­cji na ten te­mat znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści.
  4. W ce­lu spra­wne­go ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su użyt­ko­wnik mu­si dy­spo­no­wać od­po­wie­dnim sprzę­tem i opro­gra­mo­wa­niem bę­dą­cym w sta­nie ob­słu­żyć opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su. W szcze­gól­no­ści sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie mu­si ob­słu­gi­wać tech­no­lo­gie: Java­Script i HTML5. W prze­ci­wnym wy­pad­ku nie wszyst­kie fun­kcje ser­wi­su bę­dą pra­wid­ło­wo dzia­ła­ły, a w skraj­nym wy­pad­ku re­je­stra­cja i ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su mo­że nie być moż­li­we. Tu ustawisz opcje przeglądania serwisu.
  1. Pa­kiet Kom­bi jest pro­gra­mem ko­mer­cyj­nym. Tu mo­żesz za­po­znać się z cen­ni­kiem i go za­ku­pić. Za­kup li­cen­cji na opro­gra­mo­wa­nie wy­ma­ga za­ak­cep­to­wa­nia Re­gu­la­mi­nu za­ku­pów i po­stę­po­wa­nia zgod­ne­go z tym re­gu­la­mi­nem.
  2. Prze­glą­da­nie ser­wi­su, po­bie­ra­nie pli­ków ze strony Do pobrania, w tym wer­sji de­mon­stra­cyj­nych i te­sto­wych, nie wy­ma­ga za­kła­da­nia kon­ta, ani lo­go­wa­nia się.
  3. Aby umoż­li­wić za­po­zna­nie się z pa­kie­tem przed za­ku­pem, mo­żna po­brać nie­od­płat­nie opro­gra­mo­wa­nie (w tym wer­sję de­mon­stra­cyj­ną bez ogra­ni­czeń cza­so­wych oraz w peł­ni fun­kcjo­nal­ną wer­sję 30-dnio­wą) do­stęp­ne na stro­nie Do po­bra­nia i wy­ko­rzy­sty­wać je zgo­dnie z umo­wa­mi li­cen­cyj­ny­mi zwią­za­ny­mi z tym opro­gra­mo­wa­niem. Umo­wy li­cen­cyj­ne do wer­sji te­sto­wych i de­mon­stra­cyj­nych są za­war­te w po­bie­ra­nych pa­kie­tach. Użyt­ko­wnik bę­dzie mógł za­po­znać się z ni­mi przed za­in­sta­lo­wa­niem po­bra­ne­go opro­gra­mo­wa­nia.

^

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
Internet Stock Photo logo
PostScript Interpreter logo
K3D logo