123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Download

No.
File
Date of modifi­cation
Size
Num­ber of down­loads
1.Kombi program v 9.x1 (Windows XP, 7, 8, 10, working on 32- and 64-bits)
Trial & demo version30.06.20104.82 MB1388
Commercial versions
2.Kombi program updates1
Kombi and Kombi­Kor programs16.05.186.82 MB119
KombiKor program only12.05.182.35 MB143
3.Graphic bases2
Main bases
Abstrac­tion See in Internet Stock Photos,
People See in Internet Stock Photos,
Occasio­nal photos See in Internet Stock Photos,
Objects See in Internet Stock Photos,
Techno­lo­gies See in Internet Stock Photos,
Services See in Internet Stock Photos,
Food See in Internet Stock Photos
20.03.185.50 MB129
Archi­tecture See in Internet Stock Photos20.03.185.08 MB140
Land­scapes See in Internet Stock Photos20.03.1814.75 MB120
Places - Asia:
Afgha­nistan See in Internet Stock Photos,
Malaysia See in Internet Stock Photos,
Nepal See in Internet Stock Photos,
Singa­pore–See in Internet Stock Photos
Turkey See in Internet Stock Photos
20.03.1812.44 MB6
Places North Africa:
Morocco See in Internet Stock Photos
Sahara See in Internet Stock Photos
20.03.1811.07 MB20
Places - East Africa:
Kenya See in Internet Stock Photos,
Tanzania See in Internet Stock Photos
20.03.186.92 MB139
Places - Europe:
Spain See in Internet Stock Photos,
Poland See in Internet Stock Photos
20.03.187.27 MB20
India See in Internet Stock Photos20.03.1817.19 MB120
Places - Indo­china:
Cam­bodia See in Internet Stock Photos
Viet­nam See in Internet Stock Photos
20.03.1810.40 MB122
Nature See in Internet Stock Photos20.03.184.54 MB140
Science See in Internet Stock Photos20.03.182.38 MB128
Insects & arach­nides See in Internet Stock Photos20.03.183.37 MB13
Rende­red files See in Internet Stock Photos20.03.183.99 MB5
Seasons See in Internet Stock Photos20.03.184.84 MB4
Land birds See in Internet Stock Photos20.03.181.19 MB282
Plants See in Internet Stock Photos20.03.186.39 MB6
Flying animals See in Internet Stock Photos20.03.187.80 MB8
Domestic animals See in Internet Stock Photos20.03.181.91 MB154
Beast animals See in Internet Stock Photos20.03.1815.61 MB5
Other animals See in Internet Stock Photos20.03.182.32 MB12
Water animals See in Internet Stock Photos20.03.182.86 MB26
4.Information bulletins
KOMBI­nowanie 01 Download on disk26.05.182.86 MB102
KOMBI­nowanie 02 Download on disk26.05.182.61 MB146
5.Examples for Kombi 9.x2
Set 126.05.1837.81 MB118
6.Examples for K3D 9.x2
Set 120.03.1810.44 MB11
7.Training videos3
Set 112.06.2089.27 MB7
8.API Interface for Kombi 9.x4
API Interface20.03.181.75 MB168
9.User Guide
Quick Start Download on disk20.03.181.31 MB135
Kombi­Kor Download on disk20.03.181.92 MB118
Kombi Download on disk20.03.1812.89 MB248

1 Podczas insta­la­cji bę­dziesz mógł wy­brać czy chcesz za­in­sta­lo­wać wer­sję 30-dni­ową w peł­ni fun­kcjo­nal­ną, czy też wer­sję de­mon­stra­cyj­ną (z pe­wny­mi ogra­ni­cze­nia­mi fun­kcjo­nal­no­ści), ale nie­ogra­ni­czo­ną cza­so­wo.
2 Bazy grafik oraz do­ku­men­ty przy­kła­do­we są za­pi­sa­ne w po­sta­ci samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce­go się archi­wum. We­wnątrz ar­chi­wum jest je­den (lub kil­ka) pli­ków za­pi­sa­nych w for­ma­cie zro­zu­mia­łym dla pro­gra­mu Kombi. Aby sko­rzy­stać z tych pli­ków mu­sisz naj­pierw za­in­sta­lo­wać ten pro­gram.
3 Fil­my in­stru­kta­żo­we są za­pi­sa­ne w for­ma­cie wła­snym pro­gra­mu. Mu­sisz mieć za­in­sta­lo­wa­ny pro­gram, aby je od­two­rzyć. Mo­żesz też obejrzeć te fil­my na tej stro­nie lub na na­szym ka­na­le YouTube.
4 Interfejs API to samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce się archi­wum za­wie­ra­ją­ce do­ku­men­ta­cję w po­sta­ci pli­ku pdf oraz przy­kła­do­we ko­dy źró­dło­we w ję­zy­ku C.

^

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
Internet Stock Photo logo
PostScript Interpreter logo
K3D logo