123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Wy­kaz naj­waż­niej­szych zmian wprowadzonych w wer­sji ósmej wzglę­dem wer­sji 7.061.

No­wo­ści i istot­ne zmia­ny
1. W za­kre­sie in­ter­fej­su (w ca­łym pa­kie­cie):
a)Uje­dno­li­co­no ko­lo­ry­sty­kę i zmie­nio­no wy­gląd nie­któ­rych ikon.
b) W stan­dar­do­wej kon­fi­gu­ra­cji ukry­to nie­któ­re iko­ny, któ­re do tej po­ry by­ły umie­szczo­ne na pa­sku sta­nu. Iko­nę try­bu pra­cy kla­wia­tu­ry po­łą­czo­no z iko­ną ak­ty­wnej kla­wia­tu­ry.
c) Pa­sek po­stę­pu ot­wie­ra­nia i za­pi­sy­wa­nia do­ku­men­tu po­ja­wia się te­raz nie w osob­nym ok­nie, ale na pas­ku sta­nu pro­gra­mu. Pa­sek po­ja­wi się tyl­ko w sy­tua­cji, gdy sza­co­wa­ny czas prze­bie­gu o­pe­ra­cji bę­dzie dłuż­szy od dwóch se­kund.
d) W nie­któ­rych ko­mu­ni­ka­tach i skrzyn­kach dia­lo­go­wych – w le­wym dol­nym na­roż­ni­ku jest wy­świet­la­na iko­na, któ­ra po klik­nię­ciu wy­świet­la po­moc. Iko­na ta po oko­ło 3 sek. po ot­war­ciu skrzyn­ki bę­dzie mi­gać syg­na­li­zu­jąc do­stęp­ną pod­po­wiedź.
e) Do me­nu pod­rę­czne­go pa­let na­rzę­dzio­wych do­da­no op­cję Gru­puj zwi­nię­te za­kład­ki. Włą­cze­nie op­cji po­wo­du­je, że je­śli są­sia­du­ją ze so­bą dwie za­mknię­te za­kład­ki, to są one wy­świet­la­ne nie pod so­bą (jak do­tych­czas), ale obok sie­bie.
f) Głó­wne me­nu Kom­bi i KombiKora umie­szczo­no na li­stwach, któ­re moż­na za­my­kać. Za­mknię­cie li­stwy spo­wo­du­je ukry­cie me­nu i po­więk­sze­nie ob­sza­ru ro­bo­cze­go. Aby przy­wró­cić wy­świet­la­nie me­nu na­le­ży klik­nąć dwu­krot­nie (lub prze­su­nąć w dół) chwy­tak, któ­ry po­ja­wi się w miej­scu ukry­te­go me­nu.
g) Do­da­no „la­ta­ją­ce” pod­po­wie­dzi do chwy­ta­ków roz­dzie­la­ją­cych frag­men­ty ok­na, kie­dy chwy­tak jest do­su­nię­ty do je­dnej z kra­wę­dzi ok­na. Dzię­ki te­mu wie­my, co jest ukry­te za chwy­ta­kiem.
h) Prze­or­ga­ni­zo­wa­no przy­mia­ry. Te­raz mo­gą one pra­co­wać nie­za­leż­nie od sie­bie (tzn. moż­na np. wy­łą­czyć przy­miar pio­no­wy po­zo­sta­wia­jąc po­zio­my). Moż­na też łat­wo je ukry­wać i po­no­wnie ot­wie­rać.
i) Do­da­no op­cją włą­cza­ją­cą lub wy­łą­cza­ją­cą po­ka­zy­wa­nie list sty­lów i wier­szo­wni­ków na li­nij­ce po­zio­mej. Op­cje są do­stęp­ne w me­nu kon­tek­sto­wym przy­pi­sa­nym li­nij­ce po­zio­mej.
2.  W Kom­bi:
a)Prób­nik ko­lo­ru. W po­prze­dnich wer­sjach pro­gra­mu, prób­ni­kiem ko­lo­ru moż­na by­ło za­zna­czyć ob­szar i od­czy­tać śre­dnią war­tość ko­lo­ru w tak za­zna­czo­nym ob­sza­rze, ale by­ły to war­to­ści od­czy­ta­ne z ekra­nu (w prze­strze­ni RGB). W wer­sji siód­mej zmo­der­ni­zo­wa­no prób­nik tak, że­by po­ka­zy­wał rze­czy­wi­ste skła­do­we ko­lo­ru w ta­kiej prze­strze­ni ko­lo­rów w ja­kiej da­ny ko­lor jest za­da­ny. W związ­ku z po­wyż­szym op­cję uś­re­dnia­nia usu­nię­to. Je­dnak prak­ty­ka po­ka­za­ła, że moż­li­wość ta­ka jest cza­sem przy­dat­na. W związ­ku z po­wyż­szym te­raz jest tak, że prób­nik łą­czy w so­bie oba wy­mie­nio­ne wy­żej try­by pra­cy. Je­śli wska­zu­jąc punkt na ekra­nie przy­trzy­ma­my wciś­nię­ty kla­wisz Shift, prób­nik prze­jdzie do try­bu „ekra­no­we­go” i bę­dzie moż­li­we za­zna­cze­nie ob­sza­ru. Je­śli kla­wisz Shift nie bę­dzie wciś­nię­ty – prób­nik pra­cu­je w try­bie „rze­czy­wi­stym”.
b) Zmo­der­ni­zo­wa­no Eks­plo­ra­to­ra do­ku­men­tów. Ok­no Eks­plo­ra­to­ra pra­cu­je te­raz jak pa­le­ta na­rzę­dzio­wa.
3.  W mo­du­le sło­wni­ko­wym:
a) Do­da­no dwie li­sty do kon­fi­gu­ra­cji sło­wni­ka. Pier­wsza z nich za­wie­ra wy­kaz cią­gów zna­ków, przed któ­re bę­dzie wsta­wia­na twar­da spa­cja nierozdzielająca. Cho­dzi tu o za­po­bie­że­nie wy­stę­po­wa­nia nie­któ­rych cią­gów zna­ków na po­cząt­ku wier­sza (np. po­łą­cze­nia „i,”), któ­re z je­dnej stro­ny nie po­win­ny zna­leźć się na koń­cu wier­sza, ale – z dru­giej – ró­wnież na po­cząt­ku wy­glą­da­ją źle. Wsta­wie­nie twar­dych zmien­nych spa­cji przed i za ta­ki ciąg zna­ków spo­wo­du­je, że bę­dą one zaw­sze wy­stę­po­wa­ły w środ­ku wier­sza. Z li­stą tą współ­pra­cu­je no­wa op­cja w ok­nie Ad­iu­sta­cji. Dru­ga no­wa li­sta kon­fi­gu­ru­ją­ca sło­wnik za­wie­ra te cią­gi zna­ków, któ­re je­śli wy­stą­pią w in­nym cią­gu po­wo­du­ją prze­ska­ki­wa­nie ca­łe­go cią­gu pod­czas spraw­dza­nia. Cho­dzi tu np. o ad­re­sy stron in­ter­ne­to­wych lub ad­re­sów e-mail. Z li­stą współ­pra­cu­je op­cja spraw­dza­nia Po­mi­jaj ad­re­sy e-mail i ad­re­sy www.
b) Sło­wnik ty­pu „li­sta słów” jest te­raz kom­pre­so­wa­ny.
c) Uspra­wnio­no prze­łą­cza­nie pro­fi­li. Zmia­na pro­fi­lu nie po­wo­du­je te­raz po­no­wne­go ła­do­wa­nia sło­wni­ków z dys­ku. Sło­wnik raz za­ła­do­wa­ny jest utrzy­my­wa­ny w pa­mię­ci do cza­su za­koń­cze­nia pra­cy z pro­gra­mem. Ta i po­prze­dnia zmia­na przy­go­to­wu­ją pro­gram do ob­słu­gi ję­zy­ków ob­cych.
4.  W KombiKorze:
a) Op­cje włą­cza­nia po­ka­zy­wa­nia po­dzia­łów i spa­cji do­da­no do me­nu Wi­dok. Do tej po­ry by­ły one do­stęp­ne wy­łą­cznie w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji.
5.  W Spi­ke­rze:
a) Po­pra­wio­no syn­te­zę gło­su i do­da­no no­we gło­sy.
6.  W fil­trze im­por­tu RTF:

a)

Ulepszenie Filtr mo­że te­raz ob­słu­gi­wać stan­dar­do­we kon­wer­te­ry im­por­to­we do­star­cza­ne wraz z opro­gra­mo­wa­niem biu­ro­wym. Filtr au­to­ma­ty­cznie roz­po­zna­je i do­in­sta­lo­wu­je fil­try za­in­sta­lo­wa­ne już w sy­ste­mie. Li­sta do­stęp­nych for­ma­tów bę­dzie więc uza­leż­nio­na od te­go, ja­kie fil­try ma­my za­in­sta­lo­wa­ne w na­szym sy­ste­mie. Pod tym ad­re­sem znaj­dzie­my plik in­sta­lu­ją­cy kil­ka stan­dar­do­wych fil­trów.

Błę­dy usu­nię­te z wer­sji po­prze­dnich
1. Po­pra­wio­no błąd za­mia­ny li­ter na wiel­kie dla fun­kcji Za­mień pier­wsze li­te­ry na wiel­kie w sy­tua­cji, gdy li­te­ra ma­ła znaj­do­wa­ła się bez­po­śre­dnio po na­wia­sie ot­wie­ra­ją­cym.
2. Po­pra­wio­no opi­sy mar­gi­ne­sów w ok­nie ma­kie­to­wa­nia. Za­mie­nio­ne miej­sca­mi by­ły opi­sy: „We­wnę­trzny” i „Ze­wnę­trzny”.

2005.06.29 r.

Wpro­wa­dzo­ne udos­ko­na­le­nia
1. Udos­ko­na­lo­no wy­bie­ra­nie fil­trów im­por­to­wych. Je­śli im­port po­prze­dzo­ny jest ot­war­ciem ok­na wy­bo­ru pli­ków – ro­dzaj za­sto­so­wa­ne­go fil­tru za­le­ży od te­go, któ­ry filtr wy­bie­rze­my z li­sty (np. pod­czas im­por­tu pli­ków eps mo­że to być filtr po­wo­du­ją­cy in­ter­pre­ta­cję pli­ku lub filtr osa­dza­ją­cy plik w ram­ce me­ta­pli­ko­wej. Je­śli im­port jest wy­ko­ny­wa­ny z po­mi­nię­ciem ok­na wy­bo­ru pli­ków (np. przez prze­ciąg­nię­cie pli­ku na ok­no pro­gra­mu lub na scho­wek pro­gra­mu) – pro­gram spraw­dzi, czy im­por­to­wa­ny plik mo­że być ob­słu­żo­ny wię­cej niż je­dnym ty­pem fil­tru i je­śli tak – wy­świet­li do­dat­ko­we ok­no wy­bo­ru ty­pu fil­tru.
2. Pod­łą­czo­no fil­try kon­wer­tu­ją­ce do for­ma­tu RTF pod fun­kcję Ot­wórz.
3. Zmo­der­ni­zo­wa­no Pa­le­tę Stron przez do­da­nie do niej kil­ku ikon.
4. W KombiKorze do­da­no je­dną iko­nę (na pa­le­cie na­rzę­dzi sło­wni­ko­wych). Iko­na po­zwa­la ot­wo­rzyć za­dek­la­ro­wa­ną stro­nę in­ter­ne­to­wą i prze­sy­ła do niej za­zna­czo­ny frag­ment tek­stu. W me­nu pod­rę­cznym iko­ny znaj­du­je się op­cja Spraw­dzaj au­to­ma­tycz­nie. Wy­ko­rzy­sta­nie oma­wia­nej fun­kcji i op­cji po­le­ga na wspo­ma­ga­niu ko­rek­ty tek­stu (zwła­szcza w ob­cych ję­zy­kach). Je­śli pro­gram nie znaj­dzie wy­ra­zu w sło­wni­ku, a op­cja Spraw­dzaj au­to­ma­tycz­nie jest włą­czo­na, pro­gram au­to­ma­tycz­nie ot­wo­rzy stro­nę in­ter­ne­to­wą i wy­śle do niej ja­ko za­py­ta­nie za­kwe­stio­no­wa­ny wy­raz. Ad­res ot­wie­ra­nej stro­ny wy­bie­ra­my wcześ­niej rę­cznie z me­nu pod­rę­czne­go oma­wia­nej iko­ny. Pro­gram ot­wie­ra au­to­ma­tycz­nie tę stro­nę, któ­ra by­ła ot­war­ta rę­cznie ja­ko ostat­nia.

Po­pra­wio­ne błę­dy
1. Po­pra­wio­no zgło­szo­ny błąd po­le­ga­ją­cy na nie­ot­wie­ra­niu nie­któ­rych do­ku­men­tów przy­go­to­wa­nych w wer­sji 7.061.
2. Po­pra­wio­no zgło­szo­ny błąd po­le­ga­ją­cy na „pły­wa­niu” ok­na z do­ku­men­tem pod­czas pró­by zmia­ny sze­ro­ko­ści wpię­tych pa­let na­rzę­dzio­wych.
3. Po­pra­wio­no ob­słu­gę „bor­do­we­go” sche­ma­tu ko­lo­rów w KombiKorze.
4. Usu­nię­to ko­mu­ni­kat in­for­mu­ją­cy o zmia­nie roz­dziel­czo­ści. Ten ko­mu­ni­kat nie jest już po­trzeb­ny (pa­le­ty roz­kła­da­ją się sa­me op­ty­mal­nie po zmia­nie roz­dziel­czo­ści).

2006.02.01 r. (Wykrzyknik zmia­na nu­me­ru wer­sji na 8.01)

Wpro­wa­dzo­ne udos­ko­na­le­nia

A. W ca­łym pa­kie­cie

1. 

Ulepszenie Roz­bu­do­wa­no ok­no wy­bo­ru pli­ków. Z le­wej stro­ny li­sty z pli­ka­mi jest te­raz wy­świet­la­ne drze­wo z fol­de­ra­mi. Wy­świet­la­nie te­go drze­wa moż­na wy­łą­czyć op­cją Ok­no wy­bo­ru pli­ku w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji (wy­świet­la­nie drze­wa spo­wal­nia nie­co wy­świet­le­nie ok­na wy­bo­ru pli­ku, gdyż pro­gram mu­si prze­czy­tać da­ne z po­szcze­gól­nych na­pę­dów)
2. Zmie­nio­no spo­sób wy­świet­la­nia be­lek ty­tu­ło­wych pa­let na­rzę­dzio­wych. Do tej po­ry bel­ki ty­tu­ło­we pa­let wy­pię­tych mia­ły ko­lor ak­ty­wne­go ok­na w sy­ste­mie, zaś pa­le­ty wpię­te – ko­lor (i for­mę) wy­ni­ka­ją­cą z wy­bra­ne­go sche­ma­tu ko­lo­rów. Te­raz pa­le­ty wy­pię­te ró­wnież ma­ją ta­ką sa­mą bel­kę ty­tu­ło­wą jak pa­le­ty wpię­te. Po­nad­to, je­śli chwy­ci­my mysz­ką za część środ­ko­wą pa­le­ty wy­pię­tej – bę­dzie­my mog­li ją prze­su­wać, ale nie bę­dzie­my mog­li jej wkle­ić w obu­do­wę ok­na. Aby ta­ka ak­cja by­ła moż­li­wa, pa­le­tę na­le­ży chwy­cić za le­wy gór­ny na­roż­nik (za­zna­czo­ny kar­bo­wa­niem). Roz­wią­za­nie to uje­dno­li­ci­ło ob­słu­gę pa­let wpię­tych i wy­pię­tych w Kom­bi i w KombiKorze.
3. Za­ró­wno w Kom­bi jak i KombiKorze zmo­der­ni­zo­wa­no ob­słu­gę pa­let na­rzę­dzio­wych po­przez głó­wne me­nu pro­gra­mu. Do tej po­ry pa­le­ty w KombiKorze by­ły do­stęp­ne w me­nu Wi­dok, zaś w Kom­bi – po­przez me­nu do­stęp­ne by­ły tyl­ko pa­le­ty użyt­ko­wni­ka. Te­raz w obu pro­gra­mach do­da­no no­we me­nu o naz­wie Na­rzę­dzia, w któ­rym do­stęp­ne są wszyst­kie ob­słu­gi­wa­ne przez pa­kiet pa­le­ty. Pa­le­ty ot­war­te sta­ją się w me­nu nie­do­stęp­ne. Pa­le­ty za­mknię­te moż­na przy­wró­cić przez wy­bra­nie ich z oma­wia­ne­go me­nu. W Kom­bi me­nu to jest roz­wi­nię­ciem do­tych­cza­so­we­go me­nu Roz­sze­rze­nia. Po­nad­to pa­le­ty scho­wa­ne (za­mknię­te) mo­gą być op­cjo­nal­nie wy­świet­la­ne na pas­ku sta­nu pro­gra­mu. Od­po­wie­dnią op­cję usta­wi­my w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji na za­kład­ce Kom­bi StrzałkaPa­sek sta­nu pro­gra­mu.
4. Zmo­der­ni­zo­wa­no pro­ce­du­rę wy­świet­la­ją­cą iko­ny na przy­cis­kach. Przy­cis­ki nie­ak­ty­wne są te­raz wy­świet­la­ne w spo­sób mniej „agre­sy­wny”, zaś pod wszyst­kie iko­ny pod­ło­żo­no de­li­kat­ny cień. Cień ten moż­na wy­łą­czyć na kar­cie Ekran w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji. Zmie­nio­no też wy­gląd nie­któ­rych ikon.
5. Wpro­wa­dzo­no dwie no­we op­cje do ob­słu­gi li­sty sty­lów i wier­szo­wni­ków. Op­cje te, to: Po­ka­zuj iko­ny przy ko­dach (je­śli op­cja jest wy­łą­czo­na – li­sta sty­lów i wier­szo­wni­ków nie za­wie­ra ikon) i Po­ka­zuj ko­dy w li­ście/drze­wie – op­cja umoż­li­wia prze­łą­cza­nie spo­so­bu pre­zen­to­wa­nia ko­dów w pa­le­cie sty­lów i wier­szo­wni­ków. Op­cje są do­stęp­ne w me­nu pod­rę­cznym li­sty sty­lów i wier­szo­wni­ków.
6. Zmie­nio­no spo­sób prze­łą­cza­nia ak­ty­wnych za­kła­dek w ar­ku­szach wła­ści­wo­ści. Te­raz za­miast ję­zycz­ków za­kła­dek wy­świet­la­na jest w ar­ku­szu wła­ści­wo­ści li­sta do­stęp­nych za­kła­dek. Moż­na przy­wró­cić po­prze­dni spo­sób wy­świet­la­nia ar­ku­szy wła­ści­wo­ści po­przez włą­cze­nie od­po­wie­dniej op­cji na za­kład­ce Op­cje kom­pa­ty­bil­no­ści w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji.

7. 

Ulepszenie Do­ko­na­no grun­to­wnej mo­der­ni­za­cji mo­du­łu sło­wni­ko­we­go w związ­ku z ob­słu­gą ję­zy­ków in­nych niż pol­ski. Na tę reor­ga­ni­za­cję skła­da­ją się:
a) Wpro­wa­dze­nie po­ję­cia ko­du ję­zy­ka. Kod ten jest dwu­li­te­ro­wym sym­bo­lem de­fi­niu­ją­cym ję­zyk. Każ­dy sło­wnik ma przy­pi­sa­ny ta­ki kod. Kod XX ozna­cza, że da­ny sło­wnik jest mię­dzy­na­ro­do­wy (np. sym­bo­le pier­wiast­ków che­micz­nych). Kod ję­zy­ka przy­pi­su­je­my sło­wni­ko­wi po­przez ar­kusz wła­ści­wo­ści da­ne­go sło­wni­ka.
b) Ró­wnież każ­dy pro­fil sło­wni­ko­wy ma przy­pi­sa­ny kod ję­zy­ka. Oczy­wi­ście sy­tua­cją na­tu­ral­ną jest, aby w ra­mach da­ne­go pro­fi­lu wy­ko­rzy­sty­wa­ne by­ły sło­wni­ki o tym sa­mym ko­dzie ję­zy­ka, ale nie jest to wa­ru­nek ko­nie­czny. Np. do pro­fi­lu pol­skie­go (PL) mo­że­my do­łą­czyć sło­wnik pod­sta­wo­wy ła­ci­ny (LA), je­śli w ko­ry­go­wa­nym tek­ście znaj­du­je się du­żo zwro­tów i wy­ra­żeń ła­ciń­skich. Kod ję­zy­ka dla pro­fi­lu edy­tu­je­my na za­kład­ce Pro­fi­le sło­wni­ko­we (przy­cisk Zmień naz­wę).
c) Wpro­wa­dzo­no kod ste­ru­ją­cy o naz­wie Kod ję­zy­ka (Kod języka). Kod ten wpro­wa­dza­my w KombiKorze po­przez pa­le­tę Ko­dy ste­ru­ją­ce, a w Kom­bi – po­przez za­kład­kę Ko­dy ste­ru­ją­ce w Au­to­pi­lo­cie lub z me­nu pod­rę­czne­go ram­ki. Wpro­wa­dze­nie te­go ko­du w tekst jest po­prze­dzo­ne ot­war­ciem skrzyn­ki Pro­fi­le sło­wni­ko­we, w któ­rej wy­bie­ra­my pro­fil przy­pi­sa­ny wsta­wia­ne­mu ko­do­wi ste­ru­ją­ce­mu. Mo­duł sło­wni­ko­wy w cza­sie ko­ry­go­wa­nia lub dzie­le­nia tek­stu bę­dzie au­to­ma­tycz­nie prze­łą­czał pro­fi­le zgo­dnie z na­po­ty­ka­ny­mi w tek­ście ko­da­mi ję­zy­ka. Kod ję­zy­ka przy­pi­sa­ny da­ne­mu ko­do­wi ste­ru­ją­ce­mu moż­na zmie­nić po­przez fun­kcję Wła­ści­wo­ści ko­du (F8), gdy kur­sor znaj­du­je się przed ko­dem ję­zy­ka.
d) Wpro­wa­dzo­no pa­ra­metr do­ku­men­tu o naz­wie Do­myśl­ny ję­zyk. Pa­ra­metr ten ma za za­da­nie wy­brać w mo­du­le sło­wni­ko­wym wła­ści­wy ję­zyk w sy­tua­cji, gdy pro­gram nie znaj­dzie w tek­ście ko­du ję­zy­ka. Kod ję­zy­ka do­myśl­ne­go usta­wia­my w Kom­bi w ar­ku­szu wła­ści­wo­ści do­ku­men­tu (za­kład­ka Ogól­ne, któ­ra w po­prze­dnich wer­sjach na­zwa­na by­ła Sta­ty­sty­ka), zaś w KombiKorze – na za­kład­ce Wła­ści­wo­ści (z me­nu pod­rę­czne­go ok­na do­ku­men­tu)
e) Do­da­no dwa atry­bu­tu do sło­wni­ków. Są to: Użyj do dzie­le­niaDziel al­go­ryt­micz­nie. Wy­łą­cze­nie pier­wsze­go z nich po­wo­du­je, że da­ny sło­wnik nie jest bra­ny pod uwa­gę pod­czas dzie­le­nia na sy­la­by. Dru­gi atry­but po­zwa­la usta­lić ta­ki tryb pra­cy, w któ­rym do dzie­le­nia są wy­ko­rzy­sty­wa­ne tyl­ko po­dzia­ły wpro­wa­dzo­ne rę­cznie. Oba atry­bu­ty usta­la­my za po­mo­cą op­cji w ar­ku­szu wła­ści­wo­ści sło­wni­ka.
f) Prze­bu­do­wa­no ba­zę słów. Sło­wni­ki ję­zy­ka pol­skie­go ma­ją naz­wy za­czy­na­ją­ce się od cią­gu PL. Część sym­bo­li wy­dzie­lo­no do sło­wni­ków uni­wer­sal­nych. W tej chwi­li są trzy ta­kie sło­wni­ki (sło­wnik sym­bo­li pier­wiast­ków che­micz­nych, sło­wnik liczb rzym­skich i sło­wnik sym­bo­li mię­dzy­na­ro­do­wych). Sło­wni­ki te ma­ją naz­wy za­czy­na­ją­ce się od zna­ku pod­kreś­le­nia i mo­gą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne we wszyst­kich pro­fi­lach ję­zy­ko­wych (ma­ją kod ję­zy­ka XX). Do­da­no sło­wnik Ba­zo­wy 3 za­wie­ra­ją­cy kil­ka ty­się­cy no­wych rdze­ni, roz­bu­do­wa­no sło­wnik wy­ra­zów no­wych i do­da­no sło­wnik wy­ra­zów ob­cych spo­ty­ka­nych w tek­stach pol­skich.
g)Nowość Stwo­rzo­no ba­zy słów dla ję­zy­ków:
  • nie­miec­kie­go (kod ję­zy­ka DE – pli­ki roz­po­czy­na­ją się przed­rost­kiem „DE”),
  • an­giel­skie­go (kod ję­zy­ka EN – pli­ki roz­po­czy­na­ją się przed­rost­kiem „EN”),
  • ła­ciń­skie­go (kod ję­zy­ka LA – pli­ki roz­po­czy­na­ją się przed­rost­kiem „LA”).
h)Nowość Do­da­no filtr im­por­to­wy do sło­wni­ka sy­no­ni­mów. Filtr ten umoż­li­wia czy­ta­nie wprost sło­wni­ków sy­no­ni­mów do­stęp­nych w sie­ci ja­ko pub­lic do­main. Sło­wni­ki te do­star­cza­ne są np. z pro­gra­mem Ope­nOf­fi­ce w wer­sji 2.x i są to pli­ki z roz­sze­rze­niem dat. Moż­na też wy­ko­rzy­stać sło­wni­ki z za­in­sta­lo­wa­nej wer­sji Ope­nOf­fi­ce (od v. 2.0 w gó­rę).
Aby sło­wnik wczy­tać i przy­sto­so­wać do pra­cy z Kom­bi na­le­ży po­brać po­da­ny wy­żej plik i wy­pa­ko­wać z nie­go plik z roz­sze­rze­niem dat. Na­stęp­nie na­le­ży ot­wo­rzyć w KombiKorze pa­nel edy­cji sło­wni­ków i po wy­bra­niu pro­fi­lu DE, ot­wo­rzyć znaj­du­ją­cy się już w tym pro­fi­lu sło­wnik sy­no­ni­mów nie­miec­kich (jest on pu­sty). Te­raz trze­ba z me­nu Pli­ki (w ok­nie edy­cji sło­wni­ków) wy­brać fun­kcję Utwórz sło­wnik z pli­ku tek­sto­we­go i wska­zać po­bra­ny wcześ­niej plik. Po prze­two­rze­niu pli­ku (co mo­że chwi­lę po­trwać) moż­na sło­wnik za­pi­sać i od tej chwi­li bę­dzie on do­stęp­ny wprost (bez do­dat­ko­we­go prze­twa­rza­nia). Przed za­pi­sa­niem war­to na wczy­ta­nym sło­wni­ku wy­ko­nać fun­kcję Po­rząd­kuj sło­wnik. Fun­kcja usu­wa po­wtó­rzo­ne wpi­sy, któ­re nie­ste­ty wy­stę­pu­ją w te­go ty­pu sło­wni­kach w dość du­żej li­czbie.
i) Do­da­no ze­staw kon­fi­gu­ru­ją­cy sło­wnik o naz­wie Li­ga­tu­ry. Ze­staw po­zwa­la roz­wią­zać prob­lem np. li­te­ry ß w ję­zy­ku nie­miec­kim. Od­po­wie­dni wpis w tym ze­sta­wie dla ję­zy­ka nie­miec­kie­go ma po­stać: 223=ss, co ozna­cza, że ciąg zna­ków ss jest ró­wno­waż­ny ko­do­wi Uni­co­de o nu­me­rze 223.
j) Wy­ko­rzy­stu­jąc wy­mie­nio­ne wy­żej sło­wni­ki stwo­rzo­no pięć pro­fi­li:
  • Pol­ski – stan­dar­do­wy (PL),
  • Pol­ski – stro­ny www (PW) – zop­ty­ma­li­zo­wa­ny do ko­ry­go­wa­nia stron in­ter­ne­to­wych,
  • Pol­ski – zna­ki dia­kry­tycz­ne (PZ) – zop­ty­ma­li­zo­wa­ny do przy­wra­ca­nia zna­ków dia­kry­tycz­nych,
  • An­giel­ski (EN) – stan­dar­do­wy an­giel­ski,
  • Nie­miec­ki (DE) – stan­dar­do­wy nie­miec­ki.
k) Aby uspra­wnić ma­ni­pu­la­cje pro­fi­la­mi na pa­ne­lu spraw­dza­nia jest wy­świet­la­na do­dat­ko­wa in­for­ma­cja w po­sta­ci naz­wy ak­tual­nie ak­ty­wne­go pro­fi­lu. Moż­na klik­nąć tę naz­wę i z roz­wi­nię­te­go me­nu prze­łą­czyć mo­duł sło­wni­ko­wy na in­ny ję­zyk. Po­dob­ne prze­łą­czni­ki znaj­du­ją się w me­nu głó­wnym KombiKora oraz w me­nu pa­ne­lu edy­cji sło­wni­ków.
Wykrzyknik Ta­ka rę­czna zmia­na pro­fi­lu sło­wni­ko­we­go bę­dzie sku­te­czna do mo­men­tu roz­po­czę­cia spra­w­dza­nia lub dzie­le­nia, chy­ba że do­ku­ment bę­dzie miał usta­wio­ny do­myśl­ny ję­zyk na XX (nie­o­kreś­lo­ny). W prze­ci­wnym wy­pad­ku, w mo­men­cie roz­po­czę­cia spraw­dza­nia lub dzie­le­nia mo­duł sło­wni­ko­wy prze­łą­czy się na ję­zyk do­myśl­ny dla do­ku­men­tu.
l) Roz­wi­nię­to fun­kcję Przy­wróć zna­ki dia­kry­tycz­ne. Roz­wi­nię­cie to po­le­ga na tym, że przed wy­ko­na­niem fun­kcji moż­na skon­fi­gu­ro­wać (tzn. wy­brać pro­fil), w opar­ciu o któ­ry bę­dą przy­wra­ca­ne zna­ki dia­kry­tycz­ne. Umoż­li­wia to przy­wra­ca­nie zna­ków dia­kry­tycz­nych w in­nych ję­zy­kach niż pol­ski.
m) Do­da­no za­kład­kę Pro­fi­le do ar­ku­sza wła­ści­wo­ści spi­ke­ra. Na za­kład­ce tej usta­la­my, któ­re ję­zy­ki są przez spi­ke­ra ob­słu­gi­wa­ne. Za­po­bie­ga to pró­bom czy­ta­nia tek­stów w ję­zy­kach in­nych niż pol­ski.

B. Udos­ko­na­le­nia w KombiKorze
1. Zmo­der­ni­zo­wa­no od­wo­ły­wa­nie ostat­niej ope­ra­cji w KombiKorze. Ope­ra­cje są gru­po­wa­ne. Np. kil­ka­krot­ne uży­cie kla­wi­sza Del po­wo­du­je za­pa­mię­ta­nie sta­nu sprzed pier­wsze­go uży­cia te­go kla­wi­sza.
2. Do­da­no dwa skró­ty do ob­słu­gi pa­ne­lu szu­ka­nia. Je­śli kur­sor jest w ok­nie z do­ku­men­tem – Ctrl+F ot­wie­ra pa­nel szu­ka­nia, ale je­śli pa­nel ten jest już ot­war­ty – ten sam skrót ot­wie­ra ok­no edy­cji tek­stu szu­ka­ne­go. Po­dob­nie – je­śli pa­nel szu­ka­nia jest ot­war­ty – skrót Ctrl+R ot­wo­rzy ok­no edy­cji tek­stu wy­mie­nia­ne­go.
3. Zmie­nio­no do­myśl­ną kon­fi­gu­ra­cję pa­let na­rzę­dzio­wych. Na­rzę­dzia edy­cyj­ne i sło­wni­ko­we są te­raz do­myśl­nie na wąs­kiej pa­le­cie po le­wej stro­nie ok­na (ana­lo­gicz­nie do Kom­bi), zaś pa­le­ta sty­lów, ma­kro­de­fi­ni­cji, itp. – są do­myśl­nie po pra­wej stro­nie ok­na.
4. Zwięk­szo­no fun­kcjo­nal­ność chwy­ta­ków znaj­du­ją­cych się mię­dzy pa­le­ta­mi, a ok­nem z do­ku­men­tem. Te­raz dwuk­lik w chwy­tak po­wo­du­je ukry­cie pa­let lub ich przy­wo­ła­nie.

C. Udos­ko­na­le­nia w Kom­bi

1. 

Ulepszenie Więk­szość list, w któ­rych wy­świet­la­ne są pod­glą­dy (np. schow­ki, li­sta stron, itp.) ma te­raz do­dat­ko­wą fun­kcję o naz­wie Roz­miar pod­glą­du, któ­rej uży­cie ot­wie­ra mi­nia­tu­ro­wy su­wa­czek, za po­mo­cą któ­re­go mo­że­my zmie­niać płyn­nie wiel­kość pod­glą­dów. Fun­kcja do­stęp­na jest al­bo po­przez od­po­wie­dnią iko­nę, al­bo po­przez me­nu pod­rę­czne da­nej li­sty.
2. Do­ko­na­no dal­szych po­rząd­ków na pa­le­cie Au­to­pi­lo­ta (część za­kła­dek usu­nię­to, in­ne po­wią­za­no w gru­py) oraz do­da­no dwie no­we za­kład­ki, tj.: Roz­mie­szcza­nieRów­na­nie ra­mek.
3. Ulepszenie Istot­na zmia­na po­le­ga na do­da­niu moż­li­wo­ści je­dno­czes­ne­go ot­war­cia kil­ku pa­let Au­to­pi­lo­ta. Każ­da z ot­war­tych pa­let Au­to­pi­lo­ta mo­że być oczy­wi­ście ot­war­ta na in­nej za­kład­ce. No­we pa­le­ty Au­to­pi­lo­ta two­rzy­my fun­kcją No­wa pa­le­ta Au­to­pi­lo­ta do­stęp­ną w me­nu Na­rzę­dzia. Pa­le­ta utwo­rzo­na mo­że być za­mknię­ta (wte­dy po­ja­wi się ona w me­nu Na­rzę­dzia do po­no­wne­go wy­ko­rzy­sta­nia) lub mo­że być usu­nię­ta (z me­nu pod­rę­czne­go da­nej pa­le­ty), wte­dy da­na pa­le­ta zo­sta­nie usu­nię­ta de­fi­ni­ty­wnie. Tyl­ko głó­wna pa­let Au­to­pi­lo­ta (ta, któ­ra jest two­rzo­na au­to­ma­tycz­nie przy star­cie pro­gra­mu i któ­ra nie mo­że być usu­nię­ta) au­to­ma­tycz­nie do­sto­so­wu­je swo­ją za­kład­kę do ak­tual­nej sy­tua­cji w ok­nie z do­ku­men­tem.
4. W bel­ce ty­tu­ło­wej Au­to­pi­lo­ta, tuż przed iko­ną za­my­ka­nia pa­le­ty znaj­du­je się te­raz do­dat­ko­wa ikon­ka sym­bo­li­zu­ją­ca moż­li­wość ukry­wa­nia li­sty na­rzę­dzio­wej Au­to­pi­lo­ta.
5. Ulepszenie Li­sta schow­ków mo­że mieć te­raz op­cjo­nal­nie wy­świet­la­ne naz­wy przy­pi­sa­ne da­nym w schow­ku. Naz­wy te są do­myśl­nie naz­wa­mi ra­mek prze­cho­wy­wa­nych w schow­ku, ale mo­gą być rę­cznie edy­to­wa­ne (po­przez ok­no Wła­ści­wo­ści).
6. Do­da­no op­cję usta­la­ją­cą ak­ty­wność ra­mek po zmia­nie stro­ny. Op­cja umoż­li­wia włą­cze­nie ta­kie­go try­bu pra­cy, w któ­rym po prze­jściu na no­wą stro­nę wszyst­kie ram­ki na niej zo­sta­ną zdez­ak­ty­wo­wa­ne. Op­cję włą­cza­my w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji (kar­ta Ekran StrzałkaOb­ry­sy ra­mek).
7. Roz­bu­do­wa­no eks­port do for­ma­tu rtf. Te­raz w ok­nie eks­por­tu do rtf moż­na wy­brać do­dat­ko­we op­cje eks­por­tu, w tym m.in. eks­port z za­cho­wa­niem wszyst­kich (moż­li­wych do prze­nie­sie­nia) atry­bu­tów i da­nych (m.in. przy­pi­sów).
8. W ok­nie wła­ści­wo­ści do­ku­men­tu ot­wie­ra­nym pod­czas two­rze­nia no­we­go do­ku­men­tu (na za­kład­ce Ogól­ne) moż­na za­dek­la­ro­wać li­czbę stron w two­rzo­nym do­ku­men­cie.

Po­pra­wio­ne błę­dy
1. Po­pra­wio­no wy­świet­la­nie za­zna­czo­ne­go frag­men­tu tek­stu w ram­kach nie­ak­ty­wnych. Te­raz jest on wy­świet­la­ny tyl­ko w tych ram­kach (nie­ak­ty­wnych), któ­re na­le­żą do stru­mie­nia, z któ­re­go in­na ram­ka jest ak­ty­wna na tej sa­mej stro­nie. Po­prze­dnio wa­ru­nek na­le­że­nia ak­ty­wnej ram­ki do stru­mie­nia nie był ba­da­ny i to po­wo­do­wa­ło, że frag­ment za­zna­czo­ny w nie­ak­ty­wnej ram­ce był ró­wnież pod­świet­la­ny w sy­tua­cji, gdy na stro­nie by­ła in­na ram­ka ak­ty­wna (ale nie na­le­żą­ca do stru­mie­nia, w któ­rym jest za­zna­czo­ny frag­ment).
2. Po­pra­wio­no wy­świet­la­nie ob­ry­su wo­kół tek­sto­wych ra­mek nie­ak­ty­wnych, w któ­rych nie ma tek­stu (po­prze­dnio ob­rys ta­kich ra­mek nie był wy­świet­la­ny mi­mo włą­cze­nia op­cji wy­świet­la­nia ob­ry­sów ra­mek nie­ak­ty­wnych).
3. Po­pra­wio­no błąd po­le­ga­ją­cy na nieod­świe­ża­niu ukła­du tek­stu w ram­ce po zmia­nie wiel­ko­ści li­ter (np. po Za­mień na wiel­kie).
4. Po­pra­wio­no błąd po­le­ga­ją­cy na za­my­ka­niu pro­gra­mu przy pró­bie chwy­ce­nia i prze­su­nię­cia przy­mia­rów oka­la­ją­cych ok­no.
5. Po­pra­wio­no błąd po­le­ga­ją­cy na nie­za­pa­mię­ty­wa­niu ostat­nich roz­mia­rów kil­ku pa­let (m.in. Au­to­pi­lo­ta).

2006.08.30 r. (Wykrzyknik zmia­na nu­me­ru wer­sji na 8.02)

Wpro­wa­dzo­ne udos­ko­na­le­nia

A. W ca­łym pa­kie­cie
1. Nowość Do­da­no ścież­kę stan­dar­do­wą o naz­wie Ka­ta­log ko­pii bez­pie­czeń­stwa. W stan­dar­do­wej kon­fi­gu­ra­cji ścież­ka ta wska­zu­je ka­ta­log ..\kom­bi\ko­pie do­ku­men­tow. Moż­na po­przez ok­no kon­fi­gu­ro­wa­nia ście­żek zmie­nić tę lo­ka­li­za­cję. W ka­ta­lo­gu tym za­pi­sy­wa­ne bę­dą ko­pie cza­so­we do­ku­men­tów Kom­bi oraz KombiKora.
2.  Skrót do opi­sa­ne­go wy­żej ka­ta­lo­gu umie­szczo­no na pul­pi­cie pro­gra­mu, a tak­że do­da­no do me­nu Kom­bi StrzałkaZnajdź StrzałkaKo­pię bez­pie­czeń­stwa.
3.  W opar­ciu o opi­sa­ny wy­żej ka­ta­log zmo­der­ni­zo­wa­no wy­ko­ny­wa­nie ko­pii bez­pie­czeń­stwa pli­ków przy za­pi­sie. Moż­na te­raz usta­lić, aby ko­pie bez­pie­czeń­stwa by­ły wy­ko­ny­wa­ne w opi­sa­nym wy­żej ka­ta­lo­gu. Moż­na ró­wnież za­dek­la­ro­wać li­czbę wy­ko­ny­wa­nych ko­pii bez­pie­czeń­stwa. Od­po­wie­dnie op­cje usta­li­my w krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji na kar­cie Dysk.
4. Nowość Do­da­no fun­kcję wy­sy­ła­nia pli­ków po­przez e-mail, a kon­kret­nie ot­wie­ra­nia ok­na pro­gra­mu pocz­to­we­go z wy­bra­nym pli­kiem ja­ko za­łą­czni­kiem. Od­po­wie­dnie fun­kcje zna­laz­ły się w me­nu głó­wnym pro­gra­mu (Pli­ki StrzałkaWy­ślij po­cztą e-mail), a tak­że w me­nu obiek­tów w Eks­plo­ra­to­rze Kom­bi.
5.  W ok­nie Ka­szta do­da­no ze­staw zna­ków o naz­wie Zna­ki spe­cjal­ne wy­ko­rzy­sta­ne w do­ku­men­cie. W ze­sta­wie tym znaj­du­ją się zna­ki o ko­dach po­wy­żej 128, któ­re są wy­ko­rzy­sta­ne w ak­tual­nie ob­ra­bia­nym do­ku­men­cie. Za­war­tość li­sty jest ak­tua­li­zo­wa­na na bie­żą­co na pod­sta­wie ak­tual­ne­go wi­do­ku w ok­nie z do­ku­men­tem. Je­śli po ot­war­ciu do­ku­men­tu chce­my, aby li­sta za­wie­ra­ła wszyst­kie wy­ko­rzy­sta­ne zna­ki (ró­wnież te, któ­re znaj­du­ją się na stro­nach, któ­rych je­szcze nie prze­glą­da­liś­my pod­czas da­nej se­sji) na­le­ży wy­ko­nać fun­kcję Prze­jrzyj do­ku­ment z me­nu pod­rę­czne­go li­sty ze zna­ka­mi. Li­sta nie za­wie­ra pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych.

B. Udos­ko­na­le­nia w KombiKorze
1.  Zak­tua­li­zo­wa­no pli­ki kon­fi­gu­ra­cyj­ne sło­wni­ków.
2.  Uzu­peł­nio­no i po­pra­wio­no sze­reg ha­seł w do­tych­cza­so­wych pro­fi­lach sło­wni­ko­wych.
3.  Do­da­no moż­li­wość wy­bo­ru pro­fi­lu sło­wni­ko­we­go w ok­nie prze­glą­da­nia sło­wni­ków sy­no­ni­mów.
4.  Udos­ko­na­lo­no al­go­rytm po­pra­wia­nia in­ter­pun­kcji.

C. Udos­ko­na­le­nia w Kom­bi
1. Nowość Wpro­wa­dzo­no Ta­be­le w ram­ce tek­sto­wej (No­ta nr 17 z dnia 30.08.2006).
2. Nowość Wpro­wa­dzo­no For­ma­to­wa­nie wie­lo­ła­mo­we (No­ta nr 18 z dnia 30.08.2006).
3. Nowość Wpro­wa­dzo­no Sty­le obiek­tów (No­ta nr 19 z dnia 30.08.2006).
4. Nowość Wpro­wa­dzo­no dwa no­we spo­so­by za­koń­cze­nia li­nii. Je­dnym z nich są strzał­ki, ale ry­so­wa­ne w ten spo­sób, że ich dłu­gość jest wli­czo­na w cał­ko­wi­ty wy­miar li­nii. Dru­gi spo­sób, to za­koń­cze­nie pro­ste, ale zgo­dne z Post­Scrip­tem.

D. Udos­ko­na­le­nia w pro­gra­mach ze­wnę­trznych
1.  Wpro­wa­dzo­no drob­ne udos­ko­na­le­nia w Ar­chi­wi­ze­rze pli­ków.
2.  Do­da­no fun­kcję Wy­lo­guj (do­ty­czy mo­du­łu Użyt­ko­wni­ków i ha­seł).

Po­pra­wio­ne błę­dy
1. Po­pra­wio­no ob­słu­gę fun­kcji cię­cia ra­mek tek­sto­wych.
2.  Po­pra­wio­no za­pa­mię­ty­wa­nie orien­ta­cji ar­ku­sza w sto­le mon­ta­żo­wym.
3.  Po­pra­wio­no wy­świet­la­nia za­zna­cze­nia tek­stu w ram­kach wie­lo­ła­mo­wych i ta­be­lach.
4.  Po­pra­wio­no usu­wa­nie nie­wy­ko­rzy­sta­nych sty­lów i wier­szo­wni­ków z li­sty.
5.  Po­pra­wio­no dru­ko­wa­nie pa­se­rów po włą­cze­niu ob­słu­gi warstw.
6. Po­pra­wio­no wy­bie­ra­nie ra­mek za po­mo­cą kla­wi­sza Tab oraz za po­mo­cą mysz­ki po włą­cze­niu ob­słu­gi warstw.

2006.11.13 r. (Wykrzyknik zmia­na nu­me­ru wer­sji na 8.030)

Wpro­wa­dzo­ne udos­ko­na­le­nia
1. Nowość Po­łą­czo­no in­ter­pre­ter Post­Scrip­tu z Kom­bi.
2.  W związ­ku z ko­nie­czno­ścią do­sto­so­wa­nia Kom­bi do peł­ne­go in­ter­pre­to­wa­nia pli­ków post­scrip­to­wych do­ko­na­no na­stę­pu­ją­cych zmian:
a) Wpro­wa­dzo­no no­wy typ wy­peł­nie­nia (iko­na Wycinanie ). Je­go dzia­ła­nie po­le­ga na tym, że ram­ka (a w za­sa­dzie atry­but) z ta­kim wy­peł­nie­niem dzia­ła jak ścież­ka od­ci­na­nia dla ra­mek le­żą­cych nad da­ną ram­ką.
b) W ram­ce wir­tual­nej do­da­no kil­ka no­wych fun­kcji. Ram­ka wir­tual­na mo­że te­raz słu­żyć do za­pa­mię­ty­wa­nia, przy­wra­ca­nia lub re­se­to­wa­nia ścież­ki od­ci­na­nia. Fun­kcji tych w za­sa­dzie użyt­ko­wnik nie mu­si edy­to­wać rę­cznie. Od­po­wie­dnie pa­ra­me­try usta­wia­ją się au­to­ma­tycz­nie pod­czas im­por­tu pli­ku post­scrip­to­we­go, ale moż­na też wy­ko­rzy­stać te wła­ści­wo­ści pod­czas rę­czne­go two­rze­nia do­ku­men­tów, zwła­szcza w po­wią­za­niu z fun­kcją omó­wio­ną wy­żej. Otóż je­śli ram­ce na­da­my atry­but wy­ci­na­nia, to aby atry­but ten dzia­łał np. tyl­ko na je­dną ram­kę znaj­du­ją­cą się nad ram­ką od­ci­na­ją­cą – nad tą ram­ką, po któ­rej od­ci­na­nie nie ma już dzia­łać two­rzy­my ram­kę wir­tual­ną i na­da­je­my jest atry­but Zre­se­tuj ścież­kę od­ci­na­nia (lub Przy­wróć ścież­kę od­ci­na­nia, pod wa­run­kiem że wcześ­niej – pod ram­ką od­ci­na­ją­cą – jest in­na ram­ka wir­tual­na z atry­bu­tem Za­pa­mię­taj ścież­kę od­ci­na­nia).
c) Po­nie­waż w Post­Scrip­cie li­nie prze­ry­wa­ne mo­gą być do­wol­nie de­fi­nio­wa­ne, Kom­bi po­tra­fi te­raz uży­wać li­nii prze­ry­wa­nych nie tyl­ko tych, któ­re są pre­de­fi­nio­wa­ne, ale ró­wnież in­nych – im­por­to­wa­nych z Post­Scrip­tu. Nie ma na ra­zie moż­li­wo­ści edy­cji pa­ra­me­trów ta­kich li­nii, ale je­śli użyt­ko­wni­cy bę­dą wi­dzie­li sens ta­kiej edy­cji – moż­na to zro­bić.
3. Wpro­wa­dzo­no op­cję wyg­ła­dza­nia na ekra­nie kra­wę­dzi gra­fik wek­to­ro­wych (kar­ta Ekran StrzałkaWyg­ła­dza­nie kra­wę­dzi gra­fik wek­to­ro­wych w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji).

2007.02.25 r. (Wykrzyknik zmia­na nu­me­ru wer­sji na 8.033)

Wpro­wa­dzo­ne udos­ko­na­le­nia
1. Nowość W związ­ku z fak­tem, że niektóre zna­ki zde­fi­nio­wa­ne za po­mo­cą Eks­plo­ra­to­ra kla­wia­tur mo­gą wcho­dzić w kon­flikt z in­ny­mi skró­ta­mi przy­pi­sa­ny­mi okreś­lo­nym kom­bi­na­cjom kla­wi­szy (np. znak przy­pi­sa­ny kom­bi­na­cji Ctrl+A mo­że nie być wpro­wa­dza­ny w tekst, je­śli użyt­ko­wnik ma przy­pi­sa­ną fun­kcję Wy­bierz wszyst­ko do tej kom­bi­na­cji) wpro­wa­dzo­no moż­li­wość chwi­lo­we­go za­blo­ko­wa­nia skró­tów do fun­kcji. Aby to zro­bić na­le­ży użyć kom­bi­na­cji Ctrl+F12. Kom­bi­na­cja ta jest za­pro­gra­mo­wa­na na sta­łe, gdyż po jej uży­ciu in­ne skró­ty do fun­kcji (po­za tym je­dnym) nie pra­cu­ją. Stan wy­łą­cze­nia skró­tów kla­wi­szo­wych jest syg­na­li­zo­wa­ny zna­kiem wy­krzyk­ni­ka wy­świet­la­nym na iko­nie wy­bra­ne­go ję­zy­ka.
2. Ulepszenie W za­kre­sie eks­por­tu do Uni­co­de – do­da­no moż­li­wość wy­bo­ru spo­so­bu ko­do­wa­nia. Spo­so­by te, to: UTF-8 i UCS-2. Do tej po­ry nie by­ło moż­li­wo­ści wy­bo­ru, a pli­ki by­ły zaw­sze ko­do­wa­ne ja­ko UCS-2.
3. Ulepszenie Im­port Uni­co­de. Pli­ki uni­co­do­we po­win­ny mieć na­głó­wek, na pod­sta­wie któ­re­go pro­gra­my roz­po­zna­ją spo­sób ko­do­wa­nia da­nych w pli­ku. Je­dnak cza­sem się zda­rza, że plik tek­sto­wy ta­kie­go na­głów­ka nie po­sia­da. W tym ukła­dzie pro­gram nie mógł roz­po­znać for­ma­tu i im­port nie był moż­li­wy. Aby roz­wią­zać ten prob­lem wpro­wa­dzo­no dwie pseu­do-stro­ny ko­do­we. Stro­ny te ma­ją naz­wy UTF-8 i UCS-2. Plik uni­ko­do­wy bez na­głów­ka trak­to­wa­ny jest jak plik ASCII i pro­gram ot­wie­ra pod­czas je­go im­por­tu ok­no dia­lo­go­we jak dla im­por­tu pli­ków ASCII. Je­śli z li­sty stron ko­do­wych wy­bie­rze­my je­dną z wy­mie­nio­nych wcześ­niej stron ko­do­wych, wy­mu­si­my w ten spo­sób wła­ści­wy im­port pli­ku bez wzglę­du na brak w nim na­głów­ka. Roz­wią­za­nie to mo­że być ró­wnież sto­so­wa­ne pod­czas im­por­tu pli­ków html, htm i php. Stron ko­do­wych UTF-8 i UCS-2 nie moż­na edy­to­wać (nie ma ta­kiej po­trze­by).
4. Ulepszenie W za­kre­sie dru­ko­wa­nia roz­wią­za­no prob­lem ist­nie­ją­cy w wer­sji siód­mej, a po­le­ga­ją­cy na nie­moż­no­ści dru­ko­wa­nia kom­po­zy­to­we­go wprost na dru­kar­kach post­scrip­to­wych. Prob­lem ten po­wo­do­wał zgła­sza­nie przez kil­ka osób „dzi­wne­go” za­cho­wa­nia pro­gra­mu po­le­ga­ją­ce­go na prze­łą­cza­niu por­tu wy­jścio­we­go na „Plik na dys­ku” po wy­bra­niu ste­ro­wni­ka post­scrip­to­we­go w try­bie CMYK. Te­go prob­le­mu już nie ma i pro­gram mo­że dru­ko­wać wprost na dru­kar­ki post­scrip­to­we w try­bie CMYK i wspo­mnia­ne wcześ­niej ogra­ni­cze­nie zo­sta­ło usu­nię­te. Je­dno­cześ­nie wpro­wa­dzo­no udos­ko­na­le­nie po­le­ga­ją­ce na tym, że pro­gram pa­mię­ta port wy­jścio­wy dla każ­dej dru­kar­ki nie­za­leż­nie, więc po prze­łą­cze­niu dru­kar­ki port zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie prze­łą­czo­ny (dru­kar­ka lub plik) na ta­ki, ja­ki był sto­so­wa­ny ostat­nio dla da­nej dru­kar­ki. Przy okaz­ji prac nad tym te­ma­tem roz­wią­za­no ró­wnież prob­lem dru­ko­wa­nia ko­lo­rów spo­to­wych na dru­kar­kach post­scrip­to­wych.
5. Ulepszenie Roz­wią­za­no prob­lem se­pa­ra­cji ko­lo­rów w me­ta­pli­kach. Jak wia­do­mo me­ta­pli­ki sy­ste­mu Win­dows za­wie­ra­ją ko­lo­ry de­fi­nio­wa­ne w prze­strze­ni RGB. Stąd np. ta­be­le wkle­ja­ne z pro­gra­mów biu­ro­wych za­wie­ra­ją­ce li­nie w ko­lo­rze czar­nym se­pa­ro­wa­ły się nie na je­dną skła­do­wa K, ale na wszyst­kie skła­do­we. W tej chwi­li te­go prob­le­mu już nie bę­dzie. Pro­gram kon­wer­tu­je ko­lo­ry w me­ta­pli­kach na prze­strzeń CMYK.
6. W Re­je­stra­to­rze pli­ków do­da­no ga­łąź, po­przez któ­rą mo­że­my zwią­zać pli­ki post­scrip­to­we z in­ter­pre­te­rem Post­Scrip­tu Kom­bi. Po ta­kim zwią­za­niu dwuk­lik w plik post­scrip­to­wy spo­wo­du­je je­go ot­war­cie w in­ter­pre­te­rze Kom­bi.
7. Udos­ko­na­lo­no im­port pli­ków rtf. Pro­gram mo­że te­raz im­por­to­wać ta­be­le w tym for­ma­cie, a tak­że in­ne do­ku­men­ty for­ma­to­wa­ne (patrz Kon­wer­ter pli­ków RTF).
8. Zmo­der­ni­zo­wa­no ok­no usta­la­nia for­ma­tu stro­ny. Te­raz moż­na wy­bie­rać pa­ra­me­try stro­ny ró­wnież z do­ku­men­tów za­pi­sa­nych uprze­dnio ja­ko szab­lo­ny.
9. Zmo­der­ni­zo­wa­no pro­ces uru­cha­mia­nia pro­gra­mu po je­go in­sta­la­cji. Pro­gram po pier­wszym uru­cho­mie­niu po­zwa­la wy­brać, czy oso­ba ob­słu­gu­ją­ca pro­gram jest użyt­ko­wni­kiem za­a­wan­so­wa­nym, czy po­cząt­ku­ją­cym i w za­leż­no­ści od wy­bra­nej ścież­ki użyt­ko­wnik jest od­po­wie­dnio prze­pro­wa­dza­ny przez etap re­je­stro­wa­nia roz­sze­rzeń, kon­fi­gu­ro­wa­nia Me­ne­dże­ra kro­jów, re­je­stro­wa­nia pli­ków, itp.
10. Uak­tual­nio­no i po­pra­wio­no wszyst­kie pli­ki po­mo­cy kon­tek­sto­wej Kom­bi i KombiKora. Na­gra­no ró­wnież od no­wa wszyst­kie sek­wen­cje vi­deo, a tak­że do­da­no kil­ka no­wych sek­wen­cji, w tym na­gra­no kom­plet­ny skład przy­kła­do­wej wi­zy­tów­ki.

^