123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
:
/
o
[
]
Z
U

Download

No.
File
Date of modifi­cation
Size
Num­ber of down­loads
1.Kombi program v 9.x1 (Windows XP, 7, 8, 10, working on 32- and 64-bits)
Trial & demo version17.05.1881.04 MB346
Commercial versions
2.Kombi program updates1
Kombi and Kombi­Kor programs16.05.186.82 MB90
KombiKor program only12.05.182.35 MB76
3.Graphic bases2
Main bases
Abstrac­tion See in Internet Stock Photos,
People See in Internet Stock Photos,
Occasio­nal photos See in Internet Stock Photos,
Objects See in Internet Stock Photos,
Techno­lo­gies See in Internet Stock Photos,
Services See in Internet Stock Photos,
Food See in Internet Stock Photos
20.03.185.50 MB105
Archi­tecture See in Internet Stock Photos20.03.185.08 MB112
Land­scapes See in Internet Stock Photos20.03.1814.75 MB91
Places - Asia:
Afgha­nistan See in Internet Stock Photos,
Malaysia See in Internet Stock Photos,
Nepal See in Internet Stock Photos,
Singa­pore–See in Internet Stock Photos
Turkey See in Internet Stock Photos
20.03.1812.44 MB101
Places North Africa:
Morocco See in Internet Stock Photos
Sahara See in Internet Stock Photos
20.03.1811.07 MB108
Places - East Africa:
Kenya See in Internet Stock Photos,
Tanzania See in Internet Stock Photos
20.03.186.92 MB100
Places - Europe:
Spain See in Internet Stock Photos,
Poland See in Internet Stock Photos
20.03.187.27 MB113
India See in Internet Stock Photos20.03.1817.19 MB99
Places - Indo­china:
Cam­bodia See in Internet Stock Photos
Viet­nam See in Internet Stock Photos
20.03.1810.40 MB93
Nature See in Internet Stock Photos20.03.184.54 MB111
Science See in Internet Stock Photos20.03.182.38 MB98
Insects & arach­nides See in Internet Stock Photos20.03.183.37 MB91
Rende­red files See in Internet Stock Photos20.03.183.99 MB106
Seasons See in Internet Stock Photos20.03.184.84 MB119
Land birds See in Internet Stock Photos20.03.181.19 MB83
Plants See in Internet Stock Photos20.03.186.39 MB100
Flying animals See in Internet Stock Photos20.03.187.80 MB95
Domestic animals See in Internet Stock Photos20.03.181.91 MB108
Beast animals See in Internet Stock Photos20.03.1815.61 MB112
Other animals See in Internet Stock Photos20.03.182.32 MB104
Water animals See in Internet Stock Photos20.03.182.86 MB106
4.Information bulletins
KOMBI­nowanie 01 Download on disk26.05.182.86 MB18
KOMBI­nowanie 02 Download on disk26.05.182.61 MB58
5.Examples for Kombi 9.x2
Set 126.05.1837.81 MB89
6.Examples for K3D 9.x2
Set 120.03.1810.44 MB109
7.Training videos3
Set 120.03.18111.26 MB95
8.API Interface for Kombi 9.x4
API Interface20.03.181.75 MB119
9.User Guide
Quick Start Download on disk20.03.181.31 MB55
Kombi­Kor Download on disk20.03.181.92 MB58
Kombi Download on disk20.03.1812.89 MB159

1 Podczas insta­la­cji bę­dziesz mógł wy­brać czy chcesz za­in­sta­lo­wać wer­sję 30-dni­ową w peł­ni fun­kcjo­nal­ną, czy też wer­sję de­mon­stra­cyj­ną (z pe­wny­mi ogra­ni­cze­nia­mi fun­kcjo­nal­no­ści), ale nie­ogra­ni­czo­ną cza­so­wo.
2 Bazy grafik oraz do­ku­men­ty przy­kła­do­we są za­pi­sa­ne w po­sta­ci samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce­go się archi­wum. We­wnątrz ar­chi­wum jest je­den (lub kil­ka) pli­ków za­pi­sa­nych w for­ma­cie zro­zu­mia­łym dla pro­gra­mu Kombi. Aby sko­rzy­stać z tych pli­ków mu­sisz naj­pierw za­in­sta­lo­wać ten pro­gram.
3 Fil­my in­stru­kta­żo­we są za­pi­sa­ne w for­ma­cie wła­snym pro­gra­mu. Mu­sisz mieć za­in­sta­lo­wa­ny pro­gram, aby je od­two­rzyć. Mo­żesz obejrzeć te fil­my na tej stro­nie lub na na­szym ka­na­le YouTube.
4 Interfejs API to samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce się archi­wum za­wie­ra­ją­ce do­ku­men­ta­cję w po­sta­ci pli­ku pdf oraz przy­kła­do­we ko­dy źró­dło­we w ję­zy­ku C.

^

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
Internet Stock Photo logo
K3D logo
W