123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

List of the most important changes introduced in the eighth version compared to version 7.061.

No­wo­ści i istot­ne zmia­ny
1. W za­kre­sie in­ter­fej­su (w ca­łym pa­kie­cie):
a)Uje­dno­li­co­no ko­lo­ry­sty­kę i zmie­nio­no wy­gląd nie­któ­rych ikon.
b) W stan­dar­do­wej kon­fi­gu­ra­cji ukry­to nie­któ­re iko­ny, któ­re do tej po­ry by­ły umie­szczo­ne na pa­sku sta­nu. Iko­nę try­bu pra­cy kla­wia­tu­ry po­łą­czo­no z iko­ną ak­ty­wnej kla­wia­tu­ry.
c) Pa­sek po­stę­pu ot­wie­ra­nia i za­pi­sy­wa­nia do­ku­men­tu po­ja­wia się te­raz nie w osob­nym ok­nie, ale na pas­ku sta­nu pro­gra­mu. Pa­sek po­ja­wi się tyl­ko w sy­tua­cji, gdy sza­co­wa­ny czas prze­bie­gu o­pe­ra­cji bę­dzie dłuż­szy od dwóch se­kund.
d) W nie­któ­rych ko­mu­ni­ka­tach i skrzyn­kach dia­lo­go­wych – w le­wym dol­nym na­roż­ni­ku jest wy­świet­la­na iko­na, któ­ra po klik­nię­ciu wy­świet­la po­moc. Iko­na ta po oko­ło 3 sek. po ot­war­ciu skrzyn­ki bę­dzie mi­gać syg­na­li­zu­jąc do­stęp­ną pod­po­wiedź.
e) Do me­nu pod­rę­czne­go pa­let na­rzę­dzio­wych do­da­no op­cję Gru­puj zwi­nię­te za­kład­ki. Włą­cze­nie op­cji po­wo­du­je, że je­śli są­sia­du­ją ze so­bą dwie za­mknię­te za­kład­ki, to są one wy­świet­la­ne nie pod so­bą (jak do­tych­czas), ale obok sie­bie.
f) Głó­wne me­nu Kom­bi i KombiKora umie­szczo­no na li­stwach, któ­re moż­na za­my­kać. Za­mknię­cie li­stwy spo­wo­du­je ukry­cie me­nu i po­więk­sze­nie ob­sza­ru ro­bo­cze­go. Aby przy­wró­cić wy­świet­la­nie me­nu na­le­ży klik­nąć dwu­krot­nie (lub prze­su­nąć w dół) chwy­tak, któ­ry po­ja­wi się w miej­scu ukry­te­go me­nu.
g) Do­da­no „la­ta­ją­ce” pod­po­wie­dzi do chwy­ta­ków roz­dzie­la­ją­cych frag­men­ty ok­na, kie­dy chwy­tak jest do­su­nię­ty do je­dnej z kra­wę­dzi ok­na. Dzię­ki te­mu wie­my, co jest ukry­te za chwy­ta­kiem.
h) Prze­or­ga­ni­zo­wa­no przy­mia­ry. Te­raz mo­gą one pra­co­wać nie­za­leż­nie od sie­bie (tzn. moż­na np. wy­łą­czyć przy­miar pio­no­wy po­zo­sta­wia­jąc po­zio­my). Moż­na też łat­wo je ukry­wać i po­no­wnie ot­wie­rać.
i) Do­da­no op­cją włą­cza­ją­cą lub wy­łą­cza­ją­cą po­ka­zy­wa­nie list sty­lów i wier­szo­wni­ków na li­nij­ce po­zio­mej. Op­cje są do­stęp­ne w me­nu kon­tek­sto­wym przy­pi­sa­nym li­nij­ce po­zio­mej.
2.  W Kom­bi:
a)Prób­nik ko­lo­ru. W po­prze­dnich wer­sjach pro­gra­mu, prób­ni­kiem ko­lo­ru moż­na by­ło za­zna­czyć ob­szar i od­czy­tać śre­dnią war­tość ko­lo­ru w tak za­zna­czo­nym ob­sza­rze, ale by­ły to war­to­ści od­czy­ta­ne z ekra­nu (w prze­strze­ni RGB). W wer­sji siód­mej zmo­der­ni­zo­wa­no prób­nik tak, że­by po­ka­zy­wał rze­czy­wi­ste skła­do­we ko­lo­ru w ta­kiej prze­strze­ni ko­lo­rów w ja­kiej da­ny ko­lor jest za­da­ny. W związ­ku z po­wyż­szym op­cję uś­re­dnia­nia usu­nię­to. Je­dnak prak­ty­ka po­ka­za­ła, że moż­li­wość ta­ka jest cza­sem przy­dat­na. W związ­ku z po­wyż­szym te­raz jest tak, że prób­nik łą­czy w so­bie oba wy­mie­nio­ne wy­żej try­by pra­cy. Je­śli wska­zu­jąc punkt na ekra­nie przy­trzy­ma­my wciś­nię­ty kla­wisz Shift, prób­nik prze­jdzie do try­bu „ekra­no­we­go” i bę­dzie moż­li­we za­zna­cze­nie ob­sza­ru. Je­śli kla­wisz Shift nie bę­dzie wciś­nię­ty – prób­nik pra­cu­je w try­bie „rze­czy­wi­stym”.
b) Zmo­der­ni­zo­wa­no Eks­plo­ra­to­ra do­ku­men­tów. Ok­no Eks­plo­ra­to­ra pra­cu­je te­raz jak pa­le­ta na­rzę­dzio­wa.
3.  W mo­du­le sło­wni­ko­wym:
a) Do­da­no dwie li­sty do kon­fi­gu­ra­cji sło­wni­ka. Pier­wsza z nich za­wie­ra wy­kaz cią­gów zna­ków, przed któ­re bę­dzie wsta­wia­na twar­da spa­cja nierozdzielająca. Cho­dzi tu o za­po­bie­że­nie wy­stę­po­wa­nia nie­któ­rych cią­gów zna­ków na po­cząt­ku wier­sza (np. po­łą­cze­nia „i,”), któ­re z je­dnej stro­ny nie po­win­ny zna­leźć się na koń­cu wier­sza, ale – z dru­giej – ró­wnież na po­cząt­ku wy­glą­da­ją źle. Wsta­wie­nie twar­dych zmien­nych spa­cji przed i za ta­ki ciąg zna­ków spo­wo­du­je, że bę­dą one zaw­sze wy­stę­po­wa­ły w środ­ku wier­sza. Z li­stą tą współ­pra­cu­je no­wa op­cja w ok­nie Ad­iu­sta­cji. Dru­ga no­wa li­sta kon­fi­gu­ru­ją­ca sło­wnik za­wie­ra te cią­gi zna­ków, któ­re je­śli wy­stą­pią w in­nym cią­gu po­wo­du­ją prze­ska­ki­wa­nie ca­łe­go cią­gu pod­czas spraw­dza­nia. Cho­dzi tu np. o ad­re­sy stron in­ter­ne­to­wych lub ad­re­sów e-mail. Z li­stą współ­pra­cu­je op­cja spraw­dza­nia Po­mi­jaj ad­re­sy e-mail i ad­re­sy www.
b) Sło­wnik ty­pu „li­sta słów” jest te­raz kom­pre­so­wa­ny.
c) Uspra­wnio­no prze­łą­cza­nie pro­fi­li. Zmia­na pro­fi­lu nie po­wo­du­je te­raz po­no­wne­go ła­do­wa­nia sło­wni­ków z dys­ku. Sło­wnik raz za­ła­do­wa­ny jest utrzy­my­wa­ny w pa­mię­ci do cza­su za­koń­cze­nia pra­cy z pro­gra­mem. Ta i po­prze­dnia zmia­na przy­go­to­wu­ją pro­gram do ob­słu­gi ję­zy­ków ob­cych.
4.  W KombiKorze:
a) Op­cje włą­cza­nia po­ka­zy­wa­nia po­dzia­łów i spa­cji do­da­no do me­nu Wi­dok. Do tej po­ry by­ły one do­stęp­ne wy­łą­cznie w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji.
5.  W Spi­ke­rze:
a) Po­pra­wio­no syn­te­zę gło­su i do­da­no no­we gło­sy.
6.  W fil­trze im­por­tu RTF:

a)

Ulepszenie Filtr mo­że te­raz ob­słu­gi­wać stan­dar­do­we kon­wer­te­ry im­por­to­we do­star­cza­ne wraz z opro­gra­mo­wa­niem biu­ro­wym. Filtr au­to­ma­ty­cznie roz­po­zna­je i do­in­sta­lo­wu­je fil­try za­in­sta­lo­wa­ne już w sy­ste­mie. Li­sta do­stęp­nych for­ma­tów bę­dzie więc uza­leż­nio­na od te­go, ja­kie fil­try ma­my za­in­sta­lo­wa­ne w na­szym sy­ste­mie. Pod tym ad­re­sem znaj­dzie­my plik in­sta­lu­ją­cy kil­ka stan­dar­do­wych fil­trów.

Błę­dy usu­nię­te z wer­sji po­prze­dnich
1. Po­pra­wio­no błąd za­mia­ny li­ter na wiel­kie dla fun­kcji Za­mień pier­wsze li­te­ry na wiel­kie w sy­tua­cji, gdy li­te­ra ma­ła znaj­do­wa­ła się bez­po­śre­dnio po na­wia­sie ot­wie­ra­ją­cym.
2. Po­pra­wio­no opi­sy mar­gi­ne­sów w ok­nie ma­kie­to­wa­nia. Za­mie­nio­ne miej­sca­mi by­ły opi­sy: „We­wnę­trzny” i „Ze­wnę­trzny”.

2005.06.29 r.

Wpro­wa­dzo­ne udos­ko­na­le­nia
1. Udos­ko­na­lo­no wy­bie­ra­nie fil­trów im­por­to­wych. Je­śli im­port po­prze­dzo­ny jest ot­war­ciem ok­na wy­bo­ru pli­ków – ro­dzaj za­sto­so­wa­ne­go fil­tru za­le­ży od te­go, któ­ry filtr wy­bie­rze­my z li­sty (np. pod­czas im­por­tu pli­ków eps mo­że to być filtr po­wo­du­ją­cy in­ter­pre­ta­cję pli­ku lub filtr osa­dza­ją­cy plik w ram­ce me­ta­pli­ko­wej. Je­śli im­port jest wy­ko­ny­wa­ny z po­mi­nię­ciem ok­na wy­bo­ru pli­ków (np. przez prze­ciąg­nię­cie pli­ku na ok­no pro­gra­mu lub na scho­wek pro­gra­mu) – pro­gram spraw­dzi, czy im­por­to­wa­ny plik mo­że być ob­słu­żo­ny wię­cej niż je­dnym ty­pem fil­tru i je­śli tak – wy­świet­li do­dat­ko­we ok­no wy­bo­ru ty­pu fil­tru.
2. Pod­łą­czo­no fil­try kon­wer­tu­ją­ce do for­ma­tu RTF pod fun­kcję Ot­wórz.
3. Zmo­der­ni­zo­wa­no Pa­le­tę Stron przez do­da­nie do niej kil­ku ikon.
4. W KombiKorze do­da­no je­dną iko­nę (na pa­le­cie na­rzę­dzi sło­wni­ko­wych). Iko­na po­zwa­la ot­wo­rzyć za­dek­la­ro­wa­ną stro­nę in­ter­ne­to­wą i prze­sy­ła do niej za­zna­czo­ny frag­ment tek­stu. W me­nu pod­rę­cznym iko­ny znaj­du­je się op­cja Spraw­dzaj au­to­ma­tycz­nie. Wy­ko­rzy­sta­nie oma­wia­nej fun­kcji i op­cji po­le­ga na wspo­ma­ga­niu ko­rek­ty tek­stu (zwła­szcza w ob­cych ję­zy­kach). Je­śli pro­gram nie znaj­dzie wy­ra­zu w sło­wni­ku, a op­cja Spraw­dzaj au­to­ma­tycz­nie jest włą­czo­na, pro­gram au­to­ma­tycz­nie ot­wo­rzy stro­nę in­ter­ne­to­wą i wy­śle do niej ja­ko za­py­ta­nie za­kwe­stio­no­wa­ny wy­raz. Ad­res ot­wie­ra­nej stro­ny wy­bie­ra­my wcześ­niej rę­cznie z me­nu pod­rę­czne­go oma­wia­nej iko­ny. Pro­gram ot­wie­ra au­to­ma­tycz­nie tę stro­nę, któ­ra by­ła ot­war­ta rę­cznie ja­ko ostat­nia.

Po­pra­wio­ne błę­dy
1. Po­pra­wio­no zgło­szo­ny błąd po­le­ga­ją­cy na nie­ot­wie­ra­niu nie­któ­rych do­ku­men­tów przy­go­to­wa­nych w wer­sji 7.061.
2. Po­pra­wio­no zgło­szo­ny błąd po­le­ga­ją­cy na „pły­wa­niu” ok­na z do­ku­men­tem pod­czas pró­by zmia­ny sze­ro­ko­ści wpię­tych pa­let na­rzę­dzio­wych.
3. Po­pra­wio­no ob­słu­gę „bor­do­we­go” sche­ma­tu ko­lo­rów w KombiKorze.
4. Usu­nię­to ko­mu­ni­kat in­for­mu­ją­cy o zmia­nie roz­dziel­czo­ści. Ten ko­mu­ni­kat nie jest już po­trzeb­ny (pa­le­ty roz­kła­da­ją się sa­me op­ty­mal­nie po zmia­nie roz­dziel­czo­ści).

2006.02.01 r. (Wykrzyknik zmia­na nu­me­ru wer­sji na 8.01)

Wpro­wa­dzo­ne udos­ko­na­le­nia

A. W ca­łym pa­kie­cie

1. 

Ulepszenie Roz­bu­do­wa­no ok­no wy­bo­ru pli­ków. Z le­wej stro­ny li­sty z pli­ka­mi jest te­raz wy­świet­la­ne drze­wo z fol­de­ra­mi. Wy­świet­la­nie te­go drze­wa moż­na wy­łą­czyć op­cją Ok­no wy­bo­ru pli­ku w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji (wy­świet­la­nie drze­wa spo­wal­nia nie­co wy­świet­le­nie ok­na wy­bo­ru pli­ku, gdyż pro­gram mu­si prze­czy­tać da­ne z po­szcze­gól­nych na­pę­dów)
2. Zmie­nio­no spo­sób wy­świet­la­nia be­lek ty­tu­ło­wych pa­let na­rzę­dzio­wych. Do tej po­ry bel­ki ty­tu­ło­we pa­let wy­pię­tych mia­ły ko­lor ak­ty­wne­go ok­na w sy­ste­mie, zaś pa­le­ty wpię­te – ko­lor (i for­mę) wy­ni­ka­ją­cą z wy­bra­ne­go sche­ma­tu ko­lo­rów. Te­raz pa­le­ty wy­pię­te ró­wnież ma­ją ta­ką sa­mą bel­kę ty­tu­ło­wą jak pa­le­ty wpię­te. Po­nad­to, je­śli chwy­ci­my mysz­ką za część środ­ko­wą pa­le­ty wy­pię­tej – bę­dzie­my mog­li ją prze­su­wać, ale nie bę­dzie­my mog­li jej wkle­ić w obu­do­wę ok­na. Aby ta­ka ak­cja by­ła moż­li­wa, pa­le­tę na­le­ży chwy­cić za le­wy gór­ny na­roż­nik (za­zna­czo­ny kar­bo­wa­niem). Roz­wią­za­nie to uje­dno­li­ci­ło ob­słu­gę pa­let wpię­tych i wy­pię­tych w Kom­bi i w KombiKorze.
3. Za­ró­wno w Kom­bi jak i KombiKorze zmo­der­ni­zo­wa­no ob­słu­gę pa­let na­rzę­dzio­wych po­przez głó­wne me­nu pro­gra­mu. Do tej po­ry pa­le­ty w KombiKorze by­ły do­stęp­ne w me­nu Wi­dok, zaś w Kom­bi – po­przez me­nu do­stęp­ne by­ły tyl­ko pa­le­ty użyt­ko­wni­ka. Te­raz w obu pro­gra­mach do­da­no no­we me­nu o naz­wie Na­rzę­dzia, w któ­rym do­stęp­ne są wszyst­kie ob­słu­gi­wa­ne przez pa­kiet pa­le­ty. Pa­le­ty ot­war­te sta­ją się w me­nu nie­do­stęp­ne. Pa­le­ty za­mknię­te moż­na przy­wró­cić przez wy­bra­nie ich z oma­wia­ne­go me­nu. W Kom­bi me­nu to jest roz­wi­nię­ciem do­tych­cza­so­we­go me­nu Roz­sze­rze­nia. Po­nad­to pa­le­ty scho­wa­ne (za­mknię­te) mo­gą być op­cjo­nal­nie wy­świet­la­ne na pas­ku sta­nu pro­gra­mu. Od­po­wie­dnią op­cję usta­wi­my w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji na za­kład­ce Kom­bi StrzałkaPa­sek sta­nu pro­gra­mu.
4. Zmo­der­ni­zo­wa­no pro­ce­du­rę wy­świet­la­ją­cą iko­ny na przy­cis­kach. Przy­cis­ki nie­ak­ty­wne są te­raz wy­świet­la­ne w spo­sób mniej „agre­sy­wny”, zaś pod wszyst­kie iko­ny pod­ło­żo­no de­li­kat­ny cień. Cień ten moż­na wy­łą­czyć na kar­cie Ekran w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji. Zmie­nio­no też wy­gląd nie­któ­rych ikon.
5. Wpro­wa­dzo­no dwie no­we op­cje do ob­słu­gi li­sty sty­lów i wier­szo­wni­ków. Op­cje te, to: Po­ka­zuj iko­ny przy ko­dach (je­śli op­cja jest wy­łą­czo­na – li­sta sty­lów i wier­szo­wni­ków nie za­wie­ra ikon) i Po­ka­zuj ko­dy w li­ście/drze­wie – op­cja umoż­li­wia prze­łą­cza­nie spo­so­bu pre­zen­to­wa­nia ko­dów w pa­le­cie sty­lów i wier­szo­wni­ków. Op­cje są do­stęp­ne w me­nu pod­rę­cznym li­sty sty­lów i wier­szo­wni­ków.
6. Zmie­nio­no spo­sób prze­łą­cza­nia ak­ty­wnych za­kła­dek w ar­ku­szach wła­ści­wo­ści. Te­raz za­miast ję­zycz­ków za­kła­dek wy­świet­la­na jest w ar­ku­szu wła­ści­wo­ści li­sta do­stęp­nych za­kła­dek. Moż­na przy­wró­cić po­prze­dni spo­sób wy­świet­la­nia ar­ku­szy wła­ści­wo­ści po­przez włą­cze­nie od­po­wie­dniej op­cji na za­kład­ce Op­cje kom­pa­ty­bil­no­ści w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji.

7. 

Ulepszenie Do­ko­na­no grun­to­wnej mo­der­ni­za­cji mo­du­łu sło­wni­ko­we­go w związ­ku z ob­słu­gą ję­zy­ków in­nych niż pol­ski. Na tę reor­ga­ni­za­cję skła­da­ją się:
a) Wpro­wa­dze­nie po­ję­cia ko­du ję­zy­ka. Kod ten jest dwu­li­te­ro­wym sym­bo­lem de­fi­niu­ją­cym ję­zyk. Każ­dy sło­wnik ma przy­pi­sa­ny ta­ki kod. Kod XX ozna­cza, że da­ny sło­wnik jest mię­dzy­na­ro­do­wy (np. sym­bo­le pier­wiast­ków che­micz­nych). Kod ję­zy­ka przy­pi­su­je­my sło­wni­ko­wi po­przez ar­kusz wła­ści­wo­ści da­ne­go sło­wni­ka.
b) Ró­wnież każ­dy pro­fil sło­wni­ko­wy ma przy­pi­sa­ny kod ję­zy­ka. Oczy­wi­ście sy­tua­cją na­tu­ral­ną jest, aby w ra­mach da­ne­go pro­fi­lu wy­ko­rzy­sty­wa­ne by­ły sło­wni­ki o tym sa­mym ko­dzie ję­zy­ka, ale nie jest to wa­ru­nek ko­nie­czny. Np. do pro­fi­lu pol­skie­go (PL) mo­że­my do­łą­czyć sło­wnik pod­sta­wo­wy ła­ci­ny (LA), je­śli w ko­ry­go­wa­nym tek­ście znaj­du­je się du­żo zwro­tów i wy­ra­żeń ła­ciń­skich. Kod ję­zy­ka dla pro­fi­lu edy­tu­je­my na za­kład­ce Pro­fi­le sło­wni­ko­we (przy­cisk Zmień naz­wę).
c) Wpro­wa­dzo­no kod ste­ru­ją­cy o naz­wie Kod ję­zy­ka (Kod języka). Kod ten wpro­wa­dza­my w KombiKorze po­przez pa­le­tę Ko­dy ste­ru­ją­ce, a w Kom­bi – po­przez za­kład­kę Ko­dy ste­ru­ją­ce w Au­to­pi­lo­cie lub z me­nu pod­rę­czne­go ram­ki. Wpro­wa­dze­nie te­go ko­du w tekst jest po­prze­dzo­ne ot­war­ciem skrzyn­ki Pro­fi­le sło­wni­ko­we, w któ­rej wy­bie­ra­my pro­fil przy­pi­sa­ny wsta­wia­ne­mu ko­do­wi ste­ru­ją­ce­mu. Mo­duł sło­wni­ko­wy w cza­sie ko­ry­go­wa­nia lub dzie­le­nia tek­stu bę­dzie au­to­ma­tycz­nie prze­łą­czał pro­fi­le zgo­dnie z na­po­ty­ka­ny­mi w tek­ście ko­da­mi ję­zy­ka. Kod ję­zy­ka przy­pi­sa­ny da­ne­mu ko­do­wi ste­ru­ją­ce­mu moż­na zmie­nić po­przez fun­kcję Wła­ści­wo­ści ko­du (F8), gdy kur­sor znaj­du­je się przed ko­dem ję­zy­ka.
d) Wpro­wa­dzo­no pa­ra­metr do­ku­men­tu o naz­wie Do­myśl­ny ję­zyk. Pa­ra­metr ten ma za za­da­nie wy­brać w mo­du­le sło­wni­ko­wym wła­ści­wy ję­zyk w sy­tua­cji, gdy pro­gram nie znaj­dzie w tek­ście ko­du ję­zy­ka. Kod ję­zy­ka do­myśl­ne­go usta­wia­my w Kom­bi w ar­ku­szu wła­ści­wo­ści do­ku­men­tu (za­kład­ka Ogól­ne, któ­ra w po­prze­dnich wer­sjach na­zwa­na by­ła Sta­ty­sty­ka), zaś w KombiKorze – na za­kład­ce Wła­ści­wo­ści (z me­nu pod­rę­czne­go ok­na do­ku­men­tu)
e) Do­da­no dwa atry­bu­tu do sło­wni­ków. Są to: Użyj do dzie­le­niaDziel al­go­ryt­micz­nie. Wy­łą­cze­nie pier­wsze­go z nich po­wo­du­je, że da­ny sło­wnik nie jest bra­ny pod uwa­gę pod­czas dzie­le­nia na sy­la­by. Dru­gi atry­but po­zwa­la usta­lić ta­ki tryb pra­cy, w któ­rym do dzie­le­nia są wy­ko­rzy­sty­wa­ne tyl­ko po­dzia­ły wpro­wa­dzo­ne rę­cznie. Oba atry­bu­ty usta­la­my za po­mo­cą op­cji w ar­ku­szu wła­ści­wo­ści sło­wni­ka.
f) Prze­bu­do­wa­no ba­zę słów. Sło­wni­ki ję­zy­ka pol­skie­go ma­ją naz­wy za­czy­na­ją­ce się od cią­gu PL. Część sym­bo­li wy­dzie­lo­no do sło­wni­ków uni­wer­sal­nych. W tej chwi­li są trzy ta­kie sło­wni­ki (sło­wnik sym­bo­li pier­wiast­ków che­micz­nych, sło­wnik liczb rzym­skich i sło­wnik sym­bo­li mię­dzy­na­ro­do­wych). Sło­wni­ki te ma­ją naz­wy za­czy­na­ją­ce się od zna­ku pod­kreś­le­nia i mo­gą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne we wszyst­kich pro­fi­lach ję­zy­ko­wych (ma­ją kod ję­zy­ka XX). Do­da­no sło­wnik Ba­zo­wy 3 za­wie­ra­ją­cy kil­ka ty­się­cy no­wych rdze­ni, roz­bu­do­wa­no sło­wnik wy­ra­zów no­wych i do­da­no sło­wnik wy­ra­zów ob­cych spo­ty­ka­nych w tek­stach pol­skich.
g)Nowość Stwo­rzo­no ba­zy słów dla ję­zy­ków:
  • nie­miec­kie­go (kod ję­zy­ka DE – pli­ki roz­po­czy­na­ją się przed­rost­kiem „DE”),
  • an­giel­skie­go (kod ję­zy­ka EN – pli­ki roz­po­czy­na­ją się przed­rost­kiem „EN”),
  • ła­ciń­skie­go (kod ję­zy­ka LA – pli­ki roz­po­czy­na­ją się przed­rost­kiem „LA”).
h)Nowość Do­da­no filtr im­por­to­wy do sło­wni­ka sy­no­ni­mów. Filtr ten umoż­li­wia czy­ta­nie wprost sło­wni­ków sy­no­ni­mów do­stęp­nych w sie­ci ja­ko pub­lic do­main. Sło­wni­ki te do­star­cza­ne są np. z pro­gra­mem Ope­nOf­fi­ce w wer­sji 2.x i są to pli­ki z roz­sze­rze­niem dat. Moż­na też wy­ko­rzy­stać sło­wni­ki z za­in­sta­lo­wa­nej wer­sji Ope­nOf­fi­ce (od v. 2.0 w gó­rę).
Aby sło­wnik wczy­tać i przy­sto­so­wać do pra­cy z Kom­bi na­le­ży po­brać po­da­ny wy­żej plik i wy­pa­ko­wać z nie­go plik z roz­sze­rze­niem dat. Na­stęp­nie na­le­ży ot­wo­rzyć w KombiKorze pa­nel edy­cji sło­wni­ków i po wy­bra­niu pro­fi­lu DE, ot­wo­rzyć znaj­du­ją­cy się już w tym pro­fi­lu sło­wnik sy­no­ni­mów nie­miec­kich (jest on pu­sty). Te­raz trze­ba z me­nu Pli­ki (w ok­nie edy­cji sło­wni­ków) wy­brać fun­kcję Utwórz sło­wnik z pli­ku tek­sto­we­go i wska­zać po­bra­ny wcześ­niej plik. Po prze­two­rze­niu pli­ku (co mo­że chwi­lę po­trwać) moż­na sło­wnik za­pi­sać i od tej chwi­li bę­dzie on do­stęp­ny wprost (bez do­dat­ko­we­go prze­twa­rza­nia). Przed za­pi­sa­niem war­to na wczy­ta­nym sło­wni­ku wy­ko­nać fun­kcję Po­rząd­kuj sło­wnik. Fun­kcja usu­wa po­wtó­rzo­ne wpi­sy, któ­re nie­ste­ty wy­stę­pu­ją w te­go ty­pu sło­wni­kach w dość du­żej li­czbie.
i) Do­da­no ze­staw kon­fi­gu­ru­ją­cy sło­wnik o naz­wie Li­ga­tu­ry. Ze­staw po­zwa­la roz­wią­zać prob­lem np. li­te­ry ß w ję­zy­ku nie­miec­kim. Od­po­wie­dni wpis w tym ze­sta­wie dla ję­zy­ka nie­miec­kie­go ma po­stać: 223=ss, co ozna­cza, że ciąg zna­ków ss jest ró­wno­waż­ny ko­do­wi Uni­co­de o nu­me­rze 223.
j) Wy­ko­rzy­stu­jąc wy­mie­nio­ne wy­żej sło­wni­ki stwo­rzo­no pięć pro­fi­li:
  • Pol­ski – stan­dar­do­wy (PL),
  • Pol­ski – stro­ny www (PW) – zop­ty­ma­li­zo­wa­ny do ko­ry­go­wa­nia stron in­ter­ne­to­wych,
  • Pol­ski – zna­ki dia­kry­tycz­ne (PZ) – zop­ty­ma­li­zo­wa­ny do przy­wra­ca­nia zna­ków dia­kry­tycz­nych,
  • An­giel­ski (EN) – stan­dar­do­wy an­giel­ski,
  • Nie­miec­ki (DE) – stan­dar­do­wy nie­miec­ki.
k) Aby uspra­wnić ma­ni­pu­la­cje pro­fi­la­mi na pa­ne­lu spraw­dza­nia jest wy­świet­la­na do­dat­ko­wa in­for­ma­cja w po­sta­ci naz­wy ak­tual­nie ak­ty­wne­go pro­fi­lu. Moż­na klik­nąć tę naz­wę i z roz­wi­nię­te­go me­nu prze­łą­czyć mo­duł sło­wni­ko­wy na in­ny ję­zyk. Po­dob­ne prze­łą­czni­ki znaj­du­ją się w me­nu głó­wnym KombiKora oraz w me­nu pa­ne­lu edy­cji sło­wni­ków.
Wykrzyknik Ta­ka rę­czna zmia­na pro­fi­lu sło­wni­ko­we­go bę­dzie sku­te­czna do mo­men­tu roz­po­czę­cia spra­w­dza­nia lub dzie­le­nia, chy­ba że do­ku­ment bę­dzie miał usta­wio­ny do­myśl­ny ję­zyk na XX (nie­o­kreś­lo­ny). W prze­ci­wnym wy­pad­ku, w mo­men­cie roz­po­czę­cia spraw­dza­nia lub dzie­le­nia mo­duł sło­wni­ko­wy prze­łą­czy się na ję­zyk do­myśl­ny dla do­ku­men­tu.
l) Roz­wi­nię­to fun­kcję Przy­wróć zna­ki dia­kry­tycz­ne. Roz­wi­nię­cie to po­le­ga na tym, że przed wy­ko­na­niem fun­kcji moż­na skon­fi­gu­ro­wać (tzn. wy­brać pro­fil), w opar­ciu o któ­ry bę­dą przy­wra­ca­ne zna­ki dia­kry­tycz­ne. Umoż­li­wia to przy­wra­ca­nie zna­ków dia­kry­tycz­nych w in­nych ję­zy­kach niż pol­ski.
m) Do­da­no za­kład­kę Pro­fi­le do ar­ku­sza wła­ści­wo­ści spi­ke­ra. Na za­kład­ce tej usta­la­my, któ­re ję­zy­ki są przez spi­ke­ra ob­słu­gi­wa­ne. Za­po­bie­ga to pró­bom czy­ta­nia tek­stów w ję­zy­kach in­nych niż pol­ski.

B. Udos­ko­na­le­nia w KombiKorze
1. Zmo­der­ni­zo­wa­no od­wo­ły­wa­nie ostat­niej ope­ra­cji w KombiKorze. Ope­ra­cje są gru­po­wa­ne. Np. kil­ka­krot­ne uży­cie kla­wi­sza Del po­wo­du­je za­pa­mię­ta­nie sta­nu sprzed pier­wsze­go uży­cia te­go kla­wi­sza.
2. Do­da­no dwa skró­ty do ob­słu­gi pa­ne­lu szu­ka­nia. Je­śli kur­sor jest w ok­nie z do­ku­men­tem – Ctrl+F ot­wie­ra pa­nel szu­ka­nia, ale je­śli pa­nel ten jest już ot­war­ty – ten sam skrót ot­wie­ra ok­no edy­cji tek­stu szu­ka­ne­go. Po­dob­nie – je­śli pa­nel szu­ka­nia jest ot­war­ty – skrót Ctrl+R ot­wo­rzy ok­no edy­cji tek­stu wy­mie­nia­ne­go.
3. Zmie­nio­no do­myśl­ną kon­fi­gu­ra­cję pa­let na­rzę­dzio­wych. Na­rzę­dzia edy­cyj­ne i sło­wni­ko­we są te­raz do­myśl­nie na wąs­kiej pa­le­cie po le­wej stro­nie ok­na (ana­lo­gicz­nie do Kom­bi), zaś pa­le­ta sty­lów, ma­kro­de­fi­ni­cji, itp. – są do­myśl­nie po pra­wej stro­nie ok­na.
4. Zwięk­szo­no fun­kcjo­nal­ność chwy­ta­ków znaj­du­ją­cych się mię­dzy pa­le­ta­mi, a ok­nem z do­ku­men­tem. Te­raz dwuk­lik w chwy­tak po­wo­du­je ukry­cie pa­let lub ich przy­wo­ła­nie.

C. Udos­ko­na­le­nia w Kom­bi

1. 

Ulepszenie Więk­szość list, w któ­rych wy­świet­la­ne są pod­glą­dy (np. schow­ki, li­sta stron, itp.) ma te­raz do­dat­ko­wą fun­kcję o naz­wie Roz­miar pod­glą­du, któ­rej uży­cie ot­wie­ra mi­nia­tu­ro­wy su­wa­czek, za po­mo­cą któ­re­go mo­że­my zmie­niać płyn­nie wiel­kość pod­glą­dów. Fun­kcja do­stęp­na jest al­bo po­przez od­po­wie­dnią iko­nę, al­bo po­przez me­nu pod­rę­czne da­nej li­sty.
2. Do­ko­na­no dal­szych po­rząd­ków na pa­le­cie Au­to­pi­lo­ta (część za­kła­dek usu­nię­to, in­ne po­wią­za­no w gru­py) oraz do­da­no dwie no­we za­kład­ki, tj.: Roz­mie­szcza­nieRów­na­nie ra­mek.
3. Ulepszenie Istot­na zmia­na po­le­ga na do­da­niu moż­li­wo­ści je­dno­czes­ne­go ot­war­cia kil­ku pa­let Au­to­pi­lo­ta. Każ­da z ot­war­tych pa­let Au­to­pi­lo­ta mo­że być oczy­wi­ście ot­war­ta na in­nej za­kład­ce. No­we pa­le­ty Au­to­pi­lo­ta two­rzy­my fun­kcją No­wa pa­le­ta Au­to­pi­lo­ta do­stęp­ną w me­nu Na­rzę­dzia. Pa­le­ta utwo­rzo­na mo­że być za­mknię­ta (wte­dy po­ja­wi się ona w me­nu Na­rzę­dzia do po­no­wne­go wy­ko­rzy­sta­nia) lub mo­że być usu­nię­ta (z me­nu pod­rę­czne­go da­nej pa­le­ty), wte­dy da­na pa­le­ta zo­sta­nie usu­nię­ta de­fi­ni­ty­wnie. Tyl­ko głó­wna pa­let Au­to­pi­lo­ta (ta, któ­ra jest two­rzo­na au­to­ma­tycz­nie przy star­cie pro­gra­mu i któ­ra nie mo­że być usu­nię­ta) au­to­ma­tycz­nie do­sto­so­wu­je swo­ją za­kład­kę do ak­tual­nej sy­tua­cji w ok­nie z do­ku­men­tem.
4. W bel­ce ty­tu­ło­wej Au­to­pi­lo­ta, tuż przed iko­ną za­my­ka­nia pa­le­ty znaj­du­je się te­raz do­dat­ko­wa ikon­ka sym­bo­li­zu­ją­ca moż­li­wość ukry­wa­nia li­sty na­rzę­dzio­wej Au­to­pi­lo­ta.
5. Ulepszenie Li­sta schow­ków mo­że mieć te­raz op­cjo­nal­nie wy­świet­la­ne naz­wy przy­pi­sa­ne da­nym w schow­ku. Naz­wy te są do­myśl­nie naz­wa­mi ra­mek prze­cho­wy­wa­nych w schow­ku, ale mo­gą być rę­cznie edy­to­wa­ne (po­przez ok­no Wła­ści­wo­ści).
6. Do­da­no op­cję usta­la­ją­cą ak­ty­wność ra­mek po zmia­nie stro­ny. Op­cja umoż­li­wia włą­cze­nie ta­kie­go try­bu pra­cy, w któ­rym po prze­jściu na no­wą stro­nę wszyst­kie ram­ki na niej zo­sta­ną zdez­ak­ty­wo­wa­ne. Op­cję włą­cza­my w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji (kar­ta Ekran StrzałkaOb­ry­sy ra­mek).
7. Roz­bu­do­wa­no eks­port do for­ma­tu rtf. Te­raz w ok­nie eks­por­tu do rtf moż­na wy­brać do­dat­ko­we op­cje eks­por­tu, w tym m.in. eks­port z za­cho­wa­niem wszyst­kich (moż­li­wych do prze­nie­sie­nia) atry­bu­tów i da­nych (m.in. przy­pi­sów).
8. W ok­nie wła­ści­wo­ści do­ku­men­tu ot­wie­ra­nym pod­czas two­rze­nia no­we­go do­ku­men­tu (na za­kład­ce Ogól­ne) moż­na za­dek­la­ro­wać li­czbę stron w two­rzo­nym do­ku­men­cie.

Po­pra­wio­ne błę­dy
1. Po­pra­wio­no wy­świet­la­nie za­zna­czo­ne­go frag­men­tu tek­stu w ram­kach nie­ak­ty­wnych. Te­raz jest on wy­świet­la­ny tyl­ko w tych ram­kach (nie­ak­ty­wnych), któ­re na­le­żą do stru­mie­nia, z któ­re­go in­na ram­ka jest ak­ty­wna na tej sa­mej stro­nie. Po­prze­dnio wa­ru­nek na­le­że­nia ak­ty­wnej ram­ki do stru­mie­nia nie był ba­da­ny i to po­wo­do­wa­ło, że frag­ment za­zna­czo­ny w nie­ak­ty­wnej ram­ce był ró­wnież pod­świet­la­ny w sy­tua­cji, gdy na stro­nie by­ła in­na ram­ka ak­ty­wna (ale nie na­le­żą­ca do stru­mie­nia, w któ­rym jest za­zna­czo­ny frag­ment).
2. Po­pra­wio­no wy­świet­la­nie ob­ry­su wo­kół tek­sto­wych ra­mek nie­ak­ty­wnych, w któ­rych nie ma tek­stu (po­prze­dnio ob­rys ta­kich ra­mek nie był wy­świet­la­ny mi­mo włą­cze­nia op­cji wy­świet­la­nia ob­ry­sów ra­mek nie­ak­ty­wnych).
3. Po­pra­wio­no błąd po­le­ga­ją­cy na nieod­świe­ża­niu ukła­du tek­stu w ram­ce po zmia­nie wiel­ko­ści li­ter (np. po Za­mień na wiel­kie).
4. Po­pra­wio­no błąd po­le­ga­ją­cy na za­my­ka­niu pro­gra­mu przy pró­bie chwy­ce­nia i prze­su­nię­cia przy­mia­rów oka­la­ją­cych ok­no.
5. Po­pra­wio­no błąd po­le­ga­ją­cy na nie­za­pa­mię­ty­wa­niu ostat­nich roz­mia­rów kil­ku pa­let (m.in. Au­to­pi­lo­ta).

2006.08.30 r. (Wykrzyknik zmia­na nu­me­ru wer­sji na 8.02)

Wpro­wa­dzo­ne udos­ko­na­le­nia

A. W ca­łym pa­kie­cie
1. Nowość Do­da­no ścież­kę stan­dar­do­wą o naz­wie Ka­ta­log ko­pii bez­pie­czeń­stwa. W stan­dar­do­wej kon­fi­gu­ra­cji ścież­ka ta wska­zu­je ka­ta­log ..\kom­bi\ko­pie do­ku­men­tow. Moż­na po­przez ok­no kon­fi­gu­ro­wa­nia ście­żek zmie­nić tę lo­ka­li­za­cję. W ka­ta­lo­gu tym za­pi­sy­wa­ne bę­dą ko­pie cza­so­we do­ku­men­tów Kom­bi oraz KombiKora.
2.  Skrót do opi­sa­ne­go wy­żej ka­ta­lo­gu umie­szczo­no na pul­pi­cie pro­gra­mu, a tak­że do­da­no do me­nu Kom­bi StrzałkaZnajdź StrzałkaKo­pię bez­pie­czeń­stwa.
3.  W opar­ciu o opi­sa­ny wy­żej ka­ta­log zmo­der­ni­zo­wa­no wy­ko­ny­wa­nie ko­pii bez­pie­czeń­stwa pli­ków przy za­pi­sie. Moż­na te­raz usta­lić, aby ko­pie bez­pie­czeń­stwa by­ły wy­ko­ny­wa­ne w opi­sa­nym wy­żej ka­ta­lo­gu. Moż­na ró­wnież za­dek­la­ro­wać li­czbę wy­ko­ny­wa­nych ko­pii bez­pie­czeń­stwa. Od­po­wie­dnie op­cje usta­li­my w krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji na kar­cie Dysk.
4. Nowość Do­da­no fun­kcję wy­sy­ła­nia pli­ków po­przez e-mail, a kon­kret­nie ot­wie­ra­nia ok­na pro­gra­mu pocz­to­we­go z wy­bra­nym pli­kiem ja­ko za­łą­czni­kiem. Od­po­wie­dnie fun­kcje zna­laz­ły się w me­nu głó­wnym pro­gra­mu (Pli­ki StrzałkaWy­ślij po­cztą e-mail), a tak­że w me­nu obiek­tów w Eks­plo­ra­to­rze Kom­bi.
5.  W ok­nie Ka­szta do­da­no ze­staw zna­ków o naz­wie Zna­ki spe­cjal­ne wy­ko­rzy­sta­ne w do­ku­men­cie. W ze­sta­wie tym znaj­du­ją się zna­ki o ko­dach po­wy­żej 128, któ­re są wy­ko­rzy­sta­ne w ak­tual­nie ob­ra­bia­nym do­ku­men­cie. Za­war­tość li­sty jest ak­tua­li­zo­wa­na na bie­żą­co na pod­sta­wie ak­tual­ne­go wi­do­ku w ok­nie z do­ku­men­tem. Je­śli po ot­war­ciu do­ku­men­tu chce­my, aby li­sta za­wie­ra­ła wszyst­kie wy­ko­rzy­sta­ne zna­ki (ró­wnież te, któ­re znaj­du­ją się na stro­nach, któ­rych je­szcze nie prze­glą­da­liś­my pod­czas da­nej se­sji) na­le­ży wy­ko­nać fun­kcję Prze­jrzyj do­ku­ment z me­nu pod­rę­czne­go li­sty ze zna­ka­mi. Li­sta nie za­wie­ra pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych.

B. Udos­ko­na­le­nia w KombiKorze
1.  Zak­tua­li­zo­wa­no pli­ki kon­fi­gu­ra­cyj­ne sło­wni­ków.
2.  Uzu­peł­nio­no i po­pra­wio­no sze­reg ha­seł w do­tych­cza­so­wych pro­fi­lach sło­wni­ko­wych.
3.  Do­da­no moż­li­wość wy­bo­ru pro­fi­lu sło­wni­ko­we­go w ok­nie prze­glą­da­nia sło­wni­ków sy­no­ni­mów.
4.  Udos­ko­na­lo­no al­go­rytm po­pra­wia­nia in­ter­pun­kcji.

C. Udos­ko­na­le­nia w Kom­bi
1. Nowość Wpro­wa­dzo­no Ta­be­le w ram­ce tek­sto­wej (No­ta nr 17 z dnia 30.08.2006).
2. Nowość Wpro­wa­dzo­no For­ma­to­wa­nie wie­lo­ła­mo­we (No­ta nr 18 z dnia 30.08.2006).
3. Nowość Wpro­wa­dzo­no Sty­le obiek­tów (No­ta nr 19 z dnia 30.08.2006).
4. Nowość Wpro­wa­dzo­no dwa no­we spo­so­by za­koń­cze­nia li­nii. Je­dnym z nich są strzał­ki, ale ry­so­wa­ne w ten spo­sób, że ich dłu­gość jest wli­czo­na w cał­ko­wi­ty wy­miar li­nii. Dru­gi spo­sób, to za­koń­cze­nie pro­ste, ale zgo­dne z Post­Scrip­tem.

D. Udos­ko­na­le­nia w pro­gra­mach ze­wnę­trznych
1.  Wpro­wa­dzo­no drob­ne udos­ko­na­le­nia w Ar­chi­wi­ze­rze pli­ków.
2.  Do­da­no fun­kcję Wy­lo­guj (do­ty­czy mo­du­łu Użyt­ko­wni­ków i ha­seł).

Po­pra­wio­ne błę­dy
1. Po­pra­wio­no ob­słu­gę fun­kcji cię­cia ra­mek tek­sto­wych.
2.  Po­pra­wio­no za­pa­mię­ty­wa­nie orien­ta­cji ar­ku­sza w sto­le mon­ta­żo­wym.
3.  Po­pra­wio­no wy­świet­la­nia za­zna­cze­nia tek­stu w ram­kach wie­lo­ła­mo­wych i ta­be­lach.
4.  Po­pra­wio­no usu­wa­nie nie­wy­ko­rzy­sta­nych sty­lów i wier­szo­wni­ków z li­sty.
5.  Po­pra­wio­no dru­ko­wa­nie pa­se­rów po włą­cze­niu ob­słu­gi warstw.
6. Po­pra­wio­no wy­bie­ra­nie ra­mek za po­mo­cą kla­wi­sza Tab oraz za po­mo­cą mysz­ki po włą­cze­niu ob­słu­gi warstw.

2006.11.13 r. (Wykrzyknik zmia­na nu­me­ru wer­sji na 8.030)

Wpro­wa­dzo­ne udos­ko­na­le­nia
1. Nowość Po­łą­czo­no in­ter­pre­ter Post­Scrip­tu z Kom­bi.
2.  W związ­ku z ko­nie­czno­ścią do­sto­so­wa­nia Kom­bi do peł­ne­go in­ter­pre­to­wa­nia pli­ków post­scrip­to­wych do­ko­na­no na­stę­pu­ją­cych zmian:
a) Wpro­wa­dzo­no no­wy typ wy­peł­nie­nia (iko­na Wycinanie ). Je­go dzia­ła­nie po­le­ga na tym, że ram­ka (a w za­sa­dzie atry­but) z ta­kim wy­peł­nie­niem dzia­ła jak ścież­ka od­ci­na­nia dla ra­mek le­żą­cych nad da­ną ram­ką.
b) W ram­ce wir­tual­nej do­da­no kil­ka no­wych fun­kcji. Ram­ka wir­tual­na mo­że te­raz słu­żyć do za­pa­mię­ty­wa­nia, przy­wra­ca­nia lub re­se­to­wa­nia ścież­ki od­ci­na­nia. Fun­kcji tych w za­sa­dzie użyt­ko­wnik nie mu­si edy­to­wać rę­cznie. Od­po­wie­dnie pa­ra­me­try usta­wia­ją się au­to­ma­tycz­nie pod­czas im­por­tu pli­ku post­scrip­to­we­go, ale moż­na też wy­ko­rzy­stać te wła­ści­wo­ści pod­czas rę­czne­go two­rze­nia do­ku­men­tów, zwła­szcza w po­wią­za­niu z fun­kcją omó­wio­ną wy­żej. Otóż je­śli ram­ce na­da­my atry­but wy­ci­na­nia, to aby atry­but ten dzia­łał np. tyl­ko na je­dną ram­kę znaj­du­ją­cą się nad ram­ką od­ci­na­ją­cą – nad tą ram­ką, po któ­rej od­ci­na­nie nie ma już dzia­łać two­rzy­my ram­kę wir­tual­ną i na­da­je­my jest atry­but Zre­se­tuj ścież­kę od­ci­na­nia (lub Przy­wróć ścież­kę od­ci­na­nia, pod wa­run­kiem że wcześ­niej – pod ram­ką od­ci­na­ją­cą – jest in­na ram­ka wir­tual­na z atry­bu­tem Za­pa­mię­taj ścież­kę od­ci­na­nia).
c) Po­nie­waż w Post­Scrip­cie li­nie prze­ry­wa­ne mo­gą być do­wol­nie de­fi­nio­wa­ne, Kom­bi po­tra­fi te­raz uży­wać li­nii prze­ry­wa­nych nie tyl­ko tych, któ­re są pre­de­fi­nio­wa­ne, ale ró­wnież in­nych – im­por­to­wa­nych z Post­Scrip­tu. Nie ma na ra­zie moż­li­wo­ści edy­cji pa­ra­me­trów ta­kich li­nii, ale je­śli użyt­ko­wni­cy bę­dą wi­dzie­li sens ta­kiej edy­cji – moż­na to zro­bić.
3. Wpro­wa­dzo­no op­cję wyg­ła­dza­nia na ekra­nie kra­wę­dzi gra­fik wek­to­ro­wych (kar­ta Ekran StrzałkaWyg­ła­dza­nie kra­wę­dzi gra­fik wek­to­ro­wych w Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji).

2007.02.25 r. (Wykrzyknik zmia­na nu­me­ru wer­sji na 8.033)

Wpro­wa­dzo­ne udos­ko­na­le­nia
1. Nowość W związ­ku z fak­tem, że niektóre zna­ki zde­fi­nio­wa­ne za po­mo­cą Eks­plo­ra­to­ra kla­wia­tur mo­gą wcho­dzić w kon­flikt z in­ny­mi skró­ta­mi przy­pi­sa­ny­mi okreś­lo­nym kom­bi­na­cjom kla­wi­szy (np. znak przy­pi­sa­ny kom­bi­na­cji Ctrl+A mo­że nie być wpro­wa­dza­ny w tekst, je­śli użyt­ko­wnik ma przy­pi­sa­ną fun­kcję Wy­bierz wszyst­ko do tej kom­bi­na­cji) wpro­wa­dzo­no moż­li­wość chwi­lo­we­go za­blo­ko­wa­nia skró­tów do fun­kcji. Aby to zro­bić na­le­ży użyć kom­bi­na­cji Ctrl+F12. Kom­bi­na­cja ta jest za­pro­gra­mo­wa­na na sta­łe, gdyż po jej uży­ciu in­ne skró­ty do fun­kcji (po­za tym je­dnym) nie pra­cu­ją. Stan wy­łą­cze­nia skró­tów kla­wi­szo­wych jest syg­na­li­zo­wa­ny zna­kiem wy­krzyk­ni­ka wy­świet­la­nym na iko­nie wy­bra­ne­go ję­zy­ka.
2. Ulepszenie W za­kre­sie eks­por­tu do Uni­co­de – do­da­no moż­li­wość wy­bo­ru spo­so­bu ko­do­wa­nia. Spo­so­by te, to: UTF-8 i UCS-2. Do tej po­ry nie by­ło moż­li­wo­ści wy­bo­ru, a pli­ki by­ły zaw­sze ko­do­wa­ne ja­ko UCS-2.
3. Ulepszenie Im­port Uni­co­de. Pli­ki uni­co­do­we po­win­ny mieć na­głó­wek, na pod­sta­wie któ­re­go pro­gra­my roz­po­zna­ją spo­sób ko­do­wa­nia da­nych w pli­ku. Je­dnak cza­sem się zda­rza, że plik tek­sto­wy ta­kie­go na­głów­ka nie po­sia­da. W tym ukła­dzie pro­gram nie mógł roz­po­znać for­ma­tu i im­port nie był moż­li­wy. Aby roz­wią­zać ten prob­lem wpro­wa­dzo­no dwie pseu­do-stro­ny ko­do­we. Stro­ny te ma­ją naz­wy UTF-8 i UCS-2. Plik uni­ko­do­wy bez na­głów­ka trak­to­wa­ny jest jak plik ASCII i pro­gram ot­wie­ra pod­czas je­go im­por­tu ok­no dia­lo­go­we jak dla im­por­tu pli­ków ASCII. Je­śli z li­sty stron ko­do­wych wy­bie­rze­my je­dną z wy­mie­nio­nych wcześ­niej stron ko­do­wych, wy­mu­si­my w ten spo­sób wła­ści­wy im­port pli­ku bez wzglę­du na brak w nim na­głów­ka. Roz­wią­za­nie to mo­że być ró­wnież sto­so­wa­ne pod­czas im­por­tu pli­ków html, htm i php. Stron ko­do­wych UTF-8 i UCS-2 nie moż­na edy­to­wać (nie ma ta­kiej po­trze­by).
4. Ulepszenie W za­kre­sie dru­ko­wa­nia roz­wią­za­no prob­lem ist­nie­ją­cy w wer­sji siód­mej, a po­le­ga­ją­cy na nie­moż­no­ści dru­ko­wa­nia kom­po­zy­to­we­go wprost na dru­kar­kach post­scrip­to­wych. Prob­lem ten po­wo­do­wał zgła­sza­nie przez kil­ka osób „dzi­wne­go” za­cho­wa­nia pro­gra­mu po­le­ga­ją­ce­go na prze­łą­cza­niu por­tu wy­jścio­we­go na „Plik na dys­ku” po wy­bra­niu ste­ro­wni­ka post­scrip­to­we­go w try­bie CMYK. Te­go prob­le­mu już nie ma i pro­gram mo­że dru­ko­wać wprost na dru­kar­ki post­scrip­to­we w try­bie CMYK i wspo­mnia­ne wcześ­niej ogra­ni­cze­nie zo­sta­ło usu­nię­te. Je­dno­cześ­nie wpro­wa­dzo­no udos­ko­na­le­nie po­le­ga­ją­ce na tym, że pro­gram pa­mię­ta port wy­jścio­wy dla każ­dej dru­kar­ki nie­za­leż­nie, więc po prze­łą­cze­niu dru­kar­ki port zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie prze­łą­czo­ny (dru­kar­ka lub plik) na ta­ki, ja­ki był sto­so­wa­ny ostat­nio dla da­nej dru­kar­ki. Przy okaz­ji prac nad tym te­ma­tem roz­wią­za­no ró­wnież prob­lem dru­ko­wa­nia ko­lo­rów spo­to­wych na dru­kar­kach post­scrip­to­wych.
5. Ulepszenie Roz­wią­za­no prob­lem se­pa­ra­cji ko­lo­rów w me­ta­pli­kach. Jak wia­do­mo me­ta­pli­ki sy­ste­mu Win­dows za­wie­ra­ją ko­lo­ry de­fi­nio­wa­ne w prze­strze­ni RGB. Stąd np. ta­be­le wkle­ja­ne z pro­gra­mów biu­ro­wych za­wie­ra­ją­ce li­nie w ko­lo­rze czar­nym se­pa­ro­wa­ły się nie na je­dną skła­do­wa K, ale na wszyst­kie skła­do­we. W tej chwi­li te­go prob­le­mu już nie bę­dzie. Pro­gram kon­wer­tu­je ko­lo­ry w me­ta­pli­kach na prze­strzeń CMYK.
6. W Re­je­stra­to­rze pli­ków do­da­no ga­łąź, po­przez któ­rą mo­że­my zwią­zać pli­ki post­scrip­to­we z in­ter­pre­te­rem Post­Scrip­tu Kom­bi. Po ta­kim zwią­za­niu dwuk­lik w plik post­scrip­to­wy spo­wo­du­je je­go ot­war­cie w in­ter­pre­te­rze Kom­bi.
7. Udos­ko­na­lo­no im­port pli­ków rtf. Pro­gram mo­że te­raz im­por­to­wać ta­be­le w tym for­ma­cie, a tak­że in­ne do­ku­men­ty for­ma­to­wa­ne (patrz Kon­wer­ter pli­ków RTF).
8. Zmo­der­ni­zo­wa­no ok­no usta­la­nia for­ma­tu stro­ny. Te­raz moż­na wy­bie­rać pa­ra­me­try stro­ny ró­wnież z do­ku­men­tów za­pi­sa­nych uprze­dnio ja­ko szab­lo­ny.
9. Zmo­der­ni­zo­wa­no pro­ces uru­cha­mia­nia pro­gra­mu po je­go in­sta­la­cji. Pro­gram po pier­wszym uru­cho­mie­niu po­zwa­la wy­brać, czy oso­ba ob­słu­gu­ją­ca pro­gram jest użyt­ko­wni­kiem za­a­wan­so­wa­nym, czy po­cząt­ku­ją­cym i w za­leż­no­ści od wy­bra­nej ścież­ki użyt­ko­wnik jest od­po­wie­dnio prze­pro­wa­dza­ny przez etap re­je­stro­wa­nia roz­sze­rzeń, kon­fi­gu­ro­wa­nia Me­ne­dże­ra kro­jów, re­je­stro­wa­nia pli­ków, itp.
10. Uak­tual­nio­no i po­pra­wio­no wszyst­kie pli­ki po­mo­cy kon­tek­sto­wej Kom­bi i KombiKora. Na­gra­no ró­wnież od no­wa wszyst­kie sek­wen­cje vi­deo, a tak­że do­da­no kil­ka no­wych sek­wen­cji, w tym na­gra­no kom­plet­ny skład przy­kła­do­wej wi­zy­tów­ki.

^