123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Pro­gram Re­je­stra­tor pli­ków w sy­ste­mie

W pa­kie­cie Kom­bi znaj­du­je się pro­gram Re­je­stra­tor pli­ków (naz­wa dys­ko­wa – Re­je­stra­tor.exe), po­ka­za­ny na Fot. 1:

Fot. 1.
Ok­no pro­gra­mu Re­je­stra­tor pli­ków

Pro­gram słu­ży do usta­la­nia sko­ja­rzeń mię­dzy ty­pa­mi pli­ków, a pro­gra­ma­mi, któ­re ma­ją da­ny typ pli­ku ob­słu­żyć.

W pro­gra­mie do­stęp­ne są dwa try­by re­je­stro­wa­nia pli­ków w sy­ste­mie:

  1. W try­bie pod­sta­wo­wym wy­bra­ne pli­ki są ko­ja­rzo­ne z pro­gra­mem Kom­bi. Każ­de klik­nię­cie za­re­je­stro­wa­ne­go pli­ku po­wo­du­je uru­cho­mie­nie no­we­go eg­zem­pla­rza pro­gra­mu Kom­bi i ot­war­cie w nim klik­nię­te­go pli­ku.

  2. W try­bie roz­sze­rzo­nym wy­bra­ne pli­ki są ko­ja­rzo­ne ze spe­cjal­nym do­dat­ko­wym pro­gra­mem o naz­wie Kom­biCtrl. Pro­gram ten po uru­cho­mie­niu za­pa­mię­tu­je naz­wę klik­nię­te­go pli­ku (pli­ków), a na­stęp­nie wy­świet­la pod­rę­czne me­nu, z któ­re­go mo­że­my wy­brać dal­szą ak­cję. Ak­cja ta mo­że po­le­gać na stan­dar­do­wym uru­cho­mie­niu pro­gra­mu Kom­bi i ot­war­ciu w nim klik­nię­te­go pli­ku. Po­nad­to moż­li­we jest np. ot­war­cie do­dat­ko­we­go do­ku­men­tu w już uru­cho­mio­nym pro­gra­mie lub ot­war­cie kil­ku klik­nię­tych pli­ków w je­dnym do­ku­men­cie.

Aby do­ko­nać re­je­stra­cji pli­ków w sy­ste­mie na­le­ży uru­cho­mić Re­je­stra­tor pli­ków i wy­ko­nać ko­lej­ne kro­ki pro­po­no­wa­ne przez ten pro­gram.

UWAGA! Re­je­stra­tor wpro­wa­dza zmia­ny w re­je­strze sy­ste­mu. Aby by­ło to moż­li­we, mu­si on być uru­cho­mio­ny w try­bie Ad­mi­ni­stra­to­ra, w związ­ku z czym sy­stem po­pro­si użyt­ko­wni­ka o po­twier­dze­nie i za­ak­cep­to­wa­nie wpro­wa­dza­nych zmian.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games