123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

^

Kombi 9

System kom­pu­te­ro­we­go skła­du do­ku­men­tów Kom­bi, to kom­plet­ne śro­do­wis­ko słu­żą­ce do pu­bli­ko­wa­nia zza biur­ka (Desktop Pu­bli­shing).

Głó­wne ce­chy pa­kie­tu

 • Pro­gram umoż­li­wia pro­fe­sjo­nal­ne przy­go­to­wa­nie do dru­ku (DTP) wie­lo­stro­ni­co­wy­ch dokumentów z do­wol­ną licz­bą stron ba­zo­wych oraz do­wol­ną li­czbą ma­kiet (ukła­dów li­nii po­moc­ni­czych).
 • Pra­ca w tech­ni­ce ram­ko­wej. Ob­słu­ga m.in. ra­mek: tek­sto­wych, wek­to­ro­wych, z gra­fi­ką ra­stro­wą, z pre­de­fi­nio­wa­ny­mi kształ­ta­mi i z me­ta­pli­kiem.
 • Roz­bu­do­wa­ny mo­duł umoż­li­wia­ją­cy two­rze­nie i edy­cję gra­fik we­kto­ro­wych.
 • Obsługa fil­trów ra­stro­wych (w pa­kie­cie ze­staw kilku­dzie­się­ciu filtrów).
 • Moż­li­wość skła­du wie­lo­ła­mo­we­go.
 • Ob­słu­ga przy­pi­sów i ta­bel.
 • Moż­li­wość kot­wi­cze­nia w tek­ście in­nych ra­mek, nu­me­ra­to­rów, itp.
 • Fun­kcje wspo­ma­ga­ją­ce skład tek­stu, jak auto­ma­tycz­ne ge­ne­ro­wa­nie spi­su tre­ści, czy in­dek­sów.
 • Pra­ca w sy­ste­mie uni­code z moż­li­wo­ścią kon­wer­sji tek­stu z i do do­wol­nej stro­ny ko­do­wej (jest mo­żli­wość edy­cji stron ko­do­wych).
 • Obsłu­ga kro­jów: True­Type, Open­Type, Type 1 oraz kro­jów Calamusa.
 • Własny Menedżer kro­jów.
 • Obsługa warstw.
 • Moż­li­wość dru­ko­wa­nia po­przez ste­ro­wni­ki sy­ste­mo­we, ge­ne­ro­wa­nie pli­ków Post­Scrip­to­wych oraz pli­ków pdf.
 • Wbudowana obsłu­ga plo­te­rów (ję­zyk HPGL).
 • Wbu­do­wa­ny stół mon­ta­żo­wy, dzięki któ­re­mu możli­wa jest im­po­zy­cja (skład­ko­wa­nie) wprost z po­zio­mu pro­gra­mu.
 • Pli­ki pdf ge­ne­ro­wa­ne wprost z pro­gra­mu mo­gą być in­ter­ak­ty­wne (tzn. mo­gą za­wie­rać od­noś­ni­ki, no­tat­ki, spis tre­ści, itp.).
 • Pro­gram umoż­li­wia we­wnę­trzne (włas­ne) ra­stro­wa­nie (sof­trip­ping). Efek­ty ra­stro­wa­nia moż­na oglą­dać wprost na ekra­nie.
 • Pakiet zawiera Kombi PDF Tools czy­ta­ją­cy pli­ki post­scrip­to­we oraz pli­ki pdf. Pro­gram umo­żli­wia rów­nież im­po­zy­cję pli­ków pdf wy­ge­ne­ro­wa­nych w Kombi oraz w in­nych pro­gra­mach.
 • Ko­rek­ta or­to­gra­fii, ko­rek­ta ele­men­tów gra­ma­ty­ki oraz dzie­le­nie tek­stu na sy­la­by.
 • Roz­bu­do­wa­ne fun­kcje adiu­sta­cji tekstu.
 • Roz­bu­do­wa­ne fun­kcje skła­du tekstu (wbu­do­wa­ny tzw. kom­po­zy­tor aka­pi­tów).
 • Wbu­do­wa­ny słow­nik sy­no­ni­mów.
 • Możliwość edycji wszystkich sło­wni­ków wbu­do­wa­nych oraz two­rze­nia sło­wni­ków wła­snych.
 • Obsługa języków obcych (mo­żli­wość two­rze­nia tzw. pro­fi­li sło­wni­ko­wych, czyli ze­sta­wów sło­wni­ków oraz re­guł ję­zy­ko­wych spe­cy­ficz­nych dla da­nego ję­zyka).
 • Ob­słu­ga syn­te­zy mo­wy (mo­żli­wość od­czy­ty­wa­nia tek­stu w ce­lu prze­pro­wa­dze­nia je­go ko­rek­ty).
 • W pełni kon­fi­gu­ro­wal­ny in­ter­fejs, możli­wość two­rze­nia i za­pi­sy­wa­nia pro­fili kon­fi­gu­ra­cyj­nych.
 • Współ­pra­ca z sze­re­giem ze­wnę­trznych roz­sze­rzeń (m.in. ge­ne­ra­to­rem ko­dów kre­sko­wych, ar­chi­wi­ze­rem pli­ków, mo­du­łem ob­słu­gi in­ter­fe­jsu Twain).
 • Rozbudowana pomoc kon­te­ksto­wa pro­gra­mu, w tym m.in. kilka­naś­cie fil­mów in­stru­kta­żo­wych.
 • Program pra­cu­je pod kon­tro­lą sy­ste­mu Win­dows po­czy­na­jąc od WinXP do Win10 za­ró­wno na wer­sjach 32- jak i 64-bi­to­wych.


Za­war­tość pa­kie­tu

Pa­kiet Kom­bi 9.x za­wie­ra:

Moż­na ró­wnież na­być pro­gram Kombi­Kor ja­ko sa­mo­dziel­ny pro­gram.


Do­stęp­ne wer­sje

Pa­kiet do­stęp­ny jest w czte­rech wer­sjach:


Dla ko­go?

 • Pa­kiet Kom­bi po­zwa­la na skład i ła­ma­nie za­ró­wno ma­łych form gra­ficz­nych, (ulot­ki, bro­szu­ry, ga­zet­ki, wi­zy­tów­ki), jak i skład dzie­ło­wy. De­dy­ko­wa­ny jest pro­fe­sjo­na­li­stom wy­ko­nu­ją­cym wszel­kie­go ro­dza­ju pub­li­ka­cje i przy­go­to­wu­ją­cym pli­ki do dru­ku.
 • Pro­gram Kombi­Kor mo­że być ró­wnież z po­wo­dze­niem wy­ko­rzy­sty­wa­ny ja­ko prep­ro­ce­sor tek­stu do skła­du w in­nych pro­gra­mach oraz (dzię­ki wbu­do­wa­nym fun­kcjom za­mie­nia­ją­cym zna­ki in­ter­pun­kcyj­ne na od­po­wie­dnie en­cje HTML) do przy­go­to­wy­wa­nia tek­stów na stro­ny in­ter­ne­to­we.


W