123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

^

Aktualności

Kwiecień 2018 – Kombi 9 – reaktywacja

Po pra­wie dzie­się­ciu la­tach mam przy­jem­ność po raz ko­lej­ny za­pro­sić Pań­stwa do pro­gra­mu Kom­bi. Cze­mu te­raz? Cze­mu po ta­kiej prze­rwie?

Nie ma pro­gra­mów dos­ko­na­łych, ale zna­na za­sa­da 80/20 mó­wi, że 80% użyt­ko­wni­ków wy­ko­rzy­stu­je 20% moż­li­wo­ści pro­gra­mu. Nie­ste­ty, ciąg­ły roz­wój opro­gra­mo­wa­nia, dą­że­nie do co­ro­cznych „pre­mier” do­pro­wa­dza nas do gra­ni­cy ab­sur­du. Pro­gra­my za­miast ro­bić to, co po­win­ny – tra­cą mo­ce ob­li­cze­nio­we ma­szy­ny na tzw. „wo­do­trys­ki”.

W 2008 ro­ku uzna­łem, że pro­gram ro­bi to, do cze­go zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny i dal­sze pró­by zdo­by­wa­nia ryn­ku przez two­rze­nie ko­lej­nych wer­sji nie ma­ją sen­su. Jak wspo­mnia­łem – nie ma pro­gra­mów dos­ko­na­łych, więc i w Kom­bi wie­le rze­czy moż­na by­ło­by wte­dy po­pra­wić.

Je­dnak głęb­sza ana­li­za pro­ce­su skła­du tek­stu (czy ja­kie­go­kol­wiek in­ne­go zło­żo­ne­go pro­ce­su ob­słu­gi­wa­ne­go za po­mo­cą pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go) do­pro­wa­dza nas ra­czej do py­ta­nia jak za­pro­jek­to­wać in­ter­fejs, aby da­ną ope­ra­cję wy­ko­nać, a nie czy da­na fun­kcja jest nam w ogó­le po­trzeb­na (i ile pro­cent użyt­ko­wni­ków z niej sko­rzy­sta, a na ile wpro­wa­dze­nie jej skom­pli­ku­je ob­słu­gę pro­gramu).

In­ny­mi sło­wy – prob­lem za­zwy­czaj nie le­ży w tym, czy pro­gram po­tra­fi coś zro­bić, ale w tym czy my po­tra­fi­my tę fun­kcję zna­leźć w gą­szczu in­nych i efek­ty­wnie z niej sko­rzy­stać.

Dla­te­go zre­zyg­no­wa­łem z roz­bu­do­wy­wa­nia pro­gra­mu i do­da­wa­nia no­wych (być mo­że ni­ko­mu nie­po­trzeb­nych fun­kcji) cze­ka­jąc na ja­kieś no­we roz­wią­za­nia zwią­za­ne z in­ter­fej­sem, in­ter­ak­cją czło­wie­ka z ma­szy­ną. Tak jak prze­ło­mem by­ło wpro­wa­dze­nie mysz­ki, tak te­raz po­trzeb­ny jest nam in­ny krok mi­lo­wy. Krok, któ­ry po­zwo­li zre­zyg­no­wać z po­wszech­nie sto­so­wa­ne­go in­ter­fej­su „ob­raz­ko­we­go”. In­ter­fej­su, w któ­rym tak nap­raw­dę nie jest waż­ne, co jest na­ry­so­wa­ne na tzw. iko­nie, ale gdzie się ona znaj­du­je, a opa­no­wa­nie pro­gra­mu po­le­ga na wy­ćwi­cze­niu kil­ku­dzie­się­ciu sek­wen­cji ru­chów mysz­ką.

Te sek­wen­cje za­pa­da­ją w na­szą pod­świa­do­mość two­rząc na­wy­ki. I tu do­cho­dzi­my do klu­czo­we­go py­ta­nia? Któ­ry pro­gram: X, Y, czy Z jest lep­szy? Użyt­ko­wni­cy X od­po­wie­dzą oczy­wi­ście, że X, Y – że Y, itd.

Każ­da pró­ba prze­siad­ki z X na Y bu­dzi na­sze kon­tro­wer­sje i opi­nie w sty­lu – „ależ pro­gram Y jest bez­na­dziej­ny :-)”. To nic in­ne­go, jak nasz we­wnę­trzny sprze­ciw prze­ciw­ko zmia­nom na­wy­ku. Czy wo­bec te­go war­to zmie­niać na­wy­ki?

Nie wiem. Jak wspo­mnia­łem – cze­kam na ta­ki prze­łom w dzie­dzi­nie in­ter­fej­sów, któ­ry wy­e­li­mi­nu­je na­wy­ki, a po­sta­wi na in­te­li­gen­cję. In­ter­fejs, któ­ry wcho­dził­by w głęb­szą in­ter­ak­cje z użyt­ko­wni­kiem. In­ter­fejs, któ­ry nie wy­ma­gał­by od użyt­ko­wni­ka ści­słej „ścież­ki” po­stę­po­wa­nia, a ra­czej do­sto­so­wy­wał tę ścież­kę do nas.

Tym­cza­sem mi­nę­ło kil­ka lat i pro­gram prze­stał być kom­pa­ty­bil­ny z ak­tual­nie uży­wa­ny­mi sy­ste­ma­mi Win­dows. Oczy­wi­ście ko­lej­ne sy­ste­my Win­dows ró­wnież ewo­lu­u­ją i ma­ją lep­sze czy gor­sze opi­nie, ale nie­u­chron­nie przy­szedł ten mo­ment, gdy Kom­bi z ro­ku 2008 nie chciał już współ­pra­co­wać z naj­now­szy­mi sy­ste­ma­mi.

Stąd ko­lej­na wer­sja i ko­lej­na ak­tua­li­za­cja. Wer­sja, któ­ra nie wno­si no­wych wo­do­trys­ków, ale po­zwa­la na in­te­gra­cję pa­kie­tu z sy­ste­mem. Oczy­wi­ście upływ cza­su i zmia­ny tech­no­lo­gicz­ne wy­mu­si­ły wpro­wa­dze­nie kil­ku istot­nych zmian (choć­by tej, że pro­gram nie bę­dzie już dy­stry­buo­wa­ny na pły­cie CD, a za­miast te­go bę­dzie wy­ma­gał przy in­sta­la­cji ak­ty­wne­go po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem), ale do­tych­cza­so­wi użyt­ko­wni­cy mo­gą spo­koj­nie z dnia na dzień prze­siąść się na no­wą wer­sję pro­gra­mu za­cho­wu­jąc sta­re „na­wy­ki” i po­zby­wa­jąc się emu­la­to­rów XP.

Na­to­miast no­wych użyt­ko­wni­ków za­pra­szam do prze­te­sto­wa­nia pro­gra­mu. Myś­lę, że 30-dnio­wa – w peł­ni fun­kcjo­nal­na – wer­sja te­sto­wa po­zwo­li pod­jąć de­cyz­ję, czy chce­my z pro­gra­mem po­zo­stać na dłu­żej. Kon­kret­ny wy­kaz zmian i no­wo­ści znaj­du­je się jak zwyk­le w Co no­we­go?

Za­pra­szam do ak­tua­li­za­cji i do te­sto­wa­nia.


Czer­wiec 2014

W czer­wcu 2014 prze­nie­sio­no kom­pi­la­tor oraz ko­dy źród­ło­we pa­kie­tu Kom­bi pod sy­stem Win­dows 7. Ca­łość pa­kie­tu uda­ło się skom­pi­lo­wać pod no­wym sy­ste­mem.

W związ­ku z po­wyż­szym bę­dzie moż­li­we udo­stęp­nie­nie wer­sji dzie­wią­tej pa­kie­tu – do­sto­so­wa­nej do naj­now­szych wer­sji sy­ste­mów Win­dows. Pra­ce trwa­ją.


Gru­dzień 2008

W gru­dniu 2008 ro­ku udo­stęp­nio­no ostat­nią (przed re­akty­wa­cją w roku 2018) ko­mer­cyj­ną wer­sję pa­kie­tu – tj. 8.034.


Sier­pień 1996

W sier­pniu 1996 roz­po­czę­ły się pra­ce nad wer­sją pa­kie­tu przy­sto­so­wa­ną do pra­cy pod sy­ste­ma­mi Win­dows.