123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Program Kombi

Kom­bi jest zin­te­gro­wa­nym sy­ste­mem kom­pu­te­ro­we­go skła­du do­ku­men­tów za­wie­ra­ją­cym wbu­do­wa­ne edy­to­ry: tek­stu (ze sło­wni­kiem or­to­gra­ficz­nym i sło­wni­kiem sy­no­ni­mów), gra­fi­ki wek­to­ro­wej i gra­fi­ki ra­stro­wej.
Kom­po­nen­ty ob­ra­bia­ne ty­mi edy­to­ra­mi moż­na łą­czyć za po­mo­cą pro­gra­mu w je­den do­ku­ment, po­zo­sta­wia­jąc je­dno­cześ­nie moż­li­wość ich edy­cji na każ­dym eta­pie skła­du. Rdze­niem pa­kie­tu jest pro­gram Kom­bi:

Ok­no głó­wne pro­gra­mu Kom­bi 9

Pro­gram ob­słu­gu­je do­ku­men­ty wie­lo­stro­ni­co­we z do­wol­ną li­czbą stron ba­zo­wych. Każ­da stro­na mo­że mieć przy­pi­sa­ną in­ną stro­nę ba­zo­wą, a tak­że do­wol­ną tzw. ma­kie­tę, czy­li układ li­nii po­moc­ni­czych wspo­ma­ga­ją­cych two­rze­nie stro­ny.

Pro­gram umoż­li­wia dru­ko­wa­nie do­ku­men­tów w dwóch try­bach. Je­śli urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce po­sia­da in­ter­pre­ter Post­Scrip­tu – pro­gram ge­ne­ru­je plik, któ­ry mo­że być do te­go urzą­dze­nia wy­sła­ny. Wy­ko­rzy­sty­wa­ne są przy tym ste­ro­wni­ki sy­ste­mo­we, tak więc ja­kość i ob­ję­tość pli­ków za­le­ży w tym try­bie głó­wnie od tych ste­ro­wni­ków.

Je­śli urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce nie ob­słu­gu­je Post­Scrip­tu lub też chce­my osiąg­nąć efek­ty spe­cjal­ne – mo­że­my włą­czyć ra­stro­wa­nie włas­ne. Dla te­go try­bu wszyst­kie obiek­ty gra­ficz­ne (łą­cznie z bit­ma­pa­mi) są roz­bar­wia­ne i ra­stro­wa­ne we­wnę­trznie, a użyt­ko­wnik ma wpływ na typ, li­nia­tu­rę i kąt ra­stra dla po­szcze­gól­nych skła­do­wych.

Moż­na ró­wnież użyć try­bu „mie­sza­ne­go”, a to dzię­ki moż­li­wo­ści na­da­wa­nia pa­ra­me­trów ra­stro­wa­nia in­dy­wi­dual­nie każ­de­mu obiek­to­wi. Mo­duł od­po­wie­dzial­ny za włas­ne ra­stro­wa­nie obiek­tów mo­że być ró­wnież uży­ty do bu­do­wa­nia obiek­tów na ekra­nie, co po­zwa­la obe­jrzeć efek­ty ra­stro­wa­nia już w cza­sie skła­du.

Dru­ko­wa­nie w pro­gra­mie Kom­bi jest moż­li­we ró­wnież z uży­ciem tzw. sto­łu mon­ta­żo­we­go, któ­ry po­zwa­la mon­to­wać zło­żo­ne stro­ny na do­wol­ny for­mat w do­wol­nym ukła­dzie, w tym z odwra­ca­niem stro­ny o 180 stop­ni. Ist­nie­je ró­wnież moż­li­wość bez­po­śre­dnie­go ge­ne­ro­wa­nia pli­ków PDF.

W skład pa­kie­tu wcho­dzą po­nad­to do­dat­ko­we pro­gra­my uzu­peł­nia­ją­ce. Naj­więk­szym z nich jest KombiKor. Jest to edy­tor tek­stu z wbu­do­wa­ny­mi sło­wni­ka­mi: or­to­gra­ficz­nym i sy­no­ni­mów oraz wbu­do­wa­nym me­cha­niz­mem dzie­le­nia tek­stu na sy­la­by. KombiKor jest pro­gra­mem sa­mo­dziel­nym i mo­że pra­co­wać bez pro­gra­mu ma­cie­rzy­ste­go, tj. Kom­bi. Po­dob­nie Kom­bi za­wie­ra w so­bie wkom­pi­lo­wa­ne­go KombiKora i mo­że pra­co­wać bez nie­go.

Ca­ły pa­kiet pra­cu­je we­wnę­trznie na uni­ko­dzie, dzię­ki cze­mu moż­na by­ło zre­zyg­no­wać ze stron ko­do­wych i za­pe­wnić moż­li­wość swo­bo­dne­go (je­dno­czes­ne­go) ko­rzy­sta­nia ze wszyst­kich za­war­tych w kro­jach zna­ków.

Po­nad­to, od wer­sji 5.0, pa­kiet ob­słu­gu­je kot­wi­cze­nie obiek­tów, nu­me­ra­to­ry oraz przypisy, a od wer­sji 6.0 umoż­li­wia osa­dza­nie pli­ków post­scrip­to­wych (EPS, PS, AI) oraz two­rze­nie łą­czy i no­ta­tek w do­ku­men­tach PDF. No­wo­ścią w wer­sji 8.0 jest m.in. ob­słu­ga ję­zy­ków ob­cych i in­ter­pre­ter Post­Scrip­tu, a w wer­sji dzie­wią­tej – inte­gra­cja z 3N Stock Photos.

Po­za Kom­bi i KombiKorem, pa­kiet za­wie­ra tzw. roz­sze­rze­nia. Są to do­dat­ko­we pro­gra­my sa­mo­dziel­ne lub bib­lio­te­ki dy­na­micz­ne, któ­re roz­sze­rza­ją moż­li­wo­ści pro­gra­mu. Kla­sycz­nym przy­kła­dem mo­że być ge­ne­ra­tor ko­dów kres­ko­wych, czy też mo­duł eks­por­tu do pli­ków pdf. Pro­gram w wer­sji pod­sta­wo­wej mo­że pra­co­wać bez roz­sze­rzeń, ale zwięk­sza­ją one zna­cznie je­go moż­li­wo­ści.

Tech­ni­ka pra­cy w pro­gra­mie opar­ta jest na ram­kach za­wie­ra­ją­cych róż­ne­go ro­dza­ju obiek­ty. Ram­ki te moż­na swo­bo­dnie prze­mie­szczać, ska­lo­wać, pod­da­wać prze­kształ­ce­niom geo­me­trycz­nym (ob­ro­ty, po­chy­le­nia) oraz edy­to­wać ich za­war­tość. Pro­gram do­star­cza kil­ka ty­pów ra­mek. Typ ram­ki de­cy­du­je o tym, ja­kie da­ne mo­gą być w niej prze­cho­wy­wa­ne i ja­kie ope­ra­cje mo­gą być na tych da­nych wy­ko­ny­wa­ne.

Stru­ktu­rę do­ku­men­tu mo­że­my kon­tro­lo­wać za po­mo­cą Eksplo­ra­to­ra do­ku­men­tów, a nad op­cja­mi pro­gra­mu po­mo­że nam za­pa­no­wać Kre­ator kon­fi­gu­ra­cji.

Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat Kom­bi moż­na zna­leźć w pod­rę­czni­ku użyt­ko­wni­ka oraz na naszym kanale You Tube i na Facebooku.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games