123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kombi program

Kom­bi jest zin­te­gro­wa­nym sy­ste­mem kom­pu­te­ro­we­go skła­du do­ku­men­tów za­wie­ra­ją­cym wbu­do­wa­ne edy­to­ry: tek­stu (ze sło­wni­kiem or­to­gra­ficz­nym i sło­wni­kiem sy­no­ni­mów), gra­fi­ki wek­to­ro­wej i gra­fi­ki ra­stro­wej.
Kom­po­nen­ty ob­ra­bia­ne ty­mi edy­to­ra­mi moż­na łą­czyć za po­mo­cą pro­gra­mu w je­den do­ku­ment, po­zo­sta­wia­jąc je­dno­cześ­nie moż­li­wość ich edy­cji na każ­dym eta­pie skła­du. Rdze­niem pa­kie­tu jest pro­gram Kom­bi:

Ok­no głó­wne pro­gra­mu Kom­bi 9

Pro­gram ob­słu­gu­je do­ku­men­ty wie­lo­stro­ni­co­we z do­wol­ną li­czbą stron ba­zo­wych. Każ­da stro­na mo­że mieć przy­pi­sa­ną in­ną stro­nę ba­zo­wą, a tak­że do­wol­ną tzw. ma­kie­tę, czy­li układ li­nii po­moc­ni­czych wspo­ma­ga­ją­cych two­rze­nie stro­ny.

Pro­gram umoż­li­wia dru­ko­wa­nie do­ku­men­tów w dwóch try­bach. Je­śli urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce po­sia­da in­ter­pre­ter Post­Scrip­tu – pro­gram ge­ne­ru­je plik, któ­ry mo­że być do te­go urzą­dze­nia wy­sła­ny. Wy­ko­rzy­sty­wa­ne są przy tym ste­ro­wni­ki sy­ste­mo­we, tak więc ja­kość i ob­ję­tość pli­ków za­le­ży w tym try­bie głó­wnie od tych ste­ro­wni­ków.

Je­śli urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce nie ob­słu­gu­je Post­Scrip­tu lub też chce­my osiąg­nąć efek­ty spe­cjal­ne – mo­że­my włą­czyć ra­stro­wa­nie włas­ne. Dla te­go try­bu wszyst­kie obiek­ty gra­ficz­ne (łą­cznie z bit­ma­pa­mi) są roz­bar­wia­ne i ra­stro­wa­ne we­wnę­trznie, a użyt­ko­wnik ma wpływ na typ, li­nia­tu­rę i kąt ra­stra dla po­szcze­gól­nych skła­do­wych.

Moż­na ró­wnież użyć try­bu „mie­sza­ne­go”, a to dzię­ki moż­li­wo­ści na­da­wa­nia pa­ra­me­trów ra­stro­wa­nia in­dy­wi­dual­nie każ­de­mu obiek­to­wi. Mo­duł od­po­wie­dzial­ny za włas­ne ra­stro­wa­nie obiek­tów mo­że być ró­wnież uży­ty do bu­do­wa­nia obiek­tów na ekra­nie, co po­zwa­la obe­jrzeć efek­ty ra­stro­wa­nia już w cza­sie skła­du.

Dru­ko­wa­nie w pro­gra­mie Kom­bi jest moż­li­we ró­wnież z uży­ciem tzw. sto­łu mon­ta­żo­we­go, któ­ry po­zwa­la mon­to­wać zło­żo­ne stro­ny na do­wol­ny for­mat w do­wol­nym ukła­dzie, w tym z odwra­ca­niem stro­ny o 180 stop­ni. Ist­nie­je ró­wnież moż­li­wość bez­po­śre­dnie­go ge­ne­ro­wa­nia pli­ków PDF.

W skład pa­kie­tu wcho­dzą po­nad­to do­dat­ko­we pro­gra­my uzu­peł­nia­ją­ce. Naj­więk­szym z nich jest KombiKor. Jest to edy­tor tek­stu z wbu­do­wa­ny­mi sło­wni­ka­mi: or­to­gra­ficz­nym i sy­no­ni­mów oraz wbu­do­wa­nym me­cha­niz­mem dzie­le­nia tek­stu na sy­la­by. KombiKor jest pro­gra­mem sa­mo­dziel­nym i mo­że pra­co­wać bez pro­gra­mu ma­cie­rzy­ste­go, tj. Kom­bi. Po­dob­nie Kom­bi za­wie­ra w so­bie wkom­pi­lo­wa­ne­go KombiKora i mo­że pra­co­wać bez nie­go.

Ca­ły pa­kiet pra­cu­je we­wnę­trznie na uni­ko­dzie, dzię­ki cze­mu moż­na by­ło zre­zyg­no­wać ze stron ko­do­wych i za­pe­wnić moż­li­wość swo­bo­dne­go (je­dno­czes­ne­go) ko­rzy­sta­nia ze wszyst­kich za­war­tych w kro­jach zna­ków.

Po­nad­to, od wer­sji 5.0, pa­kiet ob­słu­gu­je kot­wi­cze­nie obiek­tów, nu­me­ra­to­ry oraz przypisy, a od wer­sji 6.0 umoż­li­wia osa­dza­nie pli­ków post­scrip­to­wych (EPS, PS, AI) oraz two­rze­nie łą­czy i no­ta­tek w do­ku­men­tach PDF. No­wo­ścią w wer­sji 8.0 jest m.in. ob­słu­ga ję­zy­ków ob­cych i in­ter­pre­ter Post­Scrip­tu, a w wer­sji dzie­wią­tej – inte­gra­cja z In­ter­ne­to­wym Ban­kiem Fo­to­gra­fii.

Po­za Kom­bi i KombiKorem, pa­kiet za­wie­ra sze­reg tzw. roz­sze­rzeń. Są to do­dat­ko­we pro­gra­my sa­mo­dziel­ne lub bib­lio­te­ki dy­na­micz­ne, któ­re roz­sze­rza­ją moż­li­wo­ści pro­gra­mu. Kla­sycz­nym przy­kła­dem mo­że być ge­ne­ra­tor ko­dów kres­ko­wych, czy też mo­duł eks­por­tu do pli­ków pdf. Pro­gram w wer­sji pod­sta­wo­wej mo­że pra­co­wać bez roz­sze­rzeń, ale zwięk­sza­ją one zna­cznie je­go moż­li­wo­ści.

Tech­ni­ka pra­cy w pro­gra­mie opar­ta jest na ram­kach za­wie­ra­ją­cych róż­ne­go ro­dza­ju obiek­ty. Ram­ki te moż­na swo­bo­dnie prze­mie­szczać, ska­lo­wać, pod­da­wać prze­kształ­ce­niom geo­me­trycz­nym (ob­ro­ty, po­chy­le­nia) oraz edy­to­wać ich za­war­tość. Pro­gram do­star­cza kil­ka ty­pów ra­mek. Typ ram­ki de­cy­du­je o tym, ja­kie da­ne mo­gą być w niej prze­cho­wy­wa­ne i ja­kie ope­ra­cje mo­gą być na tych da­nych wy­ko­ny­wa­ne.

Stru­ktu­rę do­ku­men­tu mo­że­my kon­tro­lo­wać za po­mo­cą Eksplo­ra­to­ra do­ku­men­tów, a nad op­cja­mi pro­gra­mu po­mo­że nam za­pa­no­wać Kre­ator kon­fi­gu­ra­cji.

Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat Kom­bi moż­na zna­leźć w pod­rę­czni­ku użyt­ko­wni­ka oraz na naszym kanale You Tube i na Facebooku.

^

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
Internet Stock Photo logo
PostScript Interpreter logo
K3D logo