123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Program KombiKor

KombiKor, to preprocesor tekstu, czy­li pro­gram, za po­mo­cą któ­re­go przy­go­tu­je­my tekst do wła­ści­we­go skła­du.

KombiKor jest elementem pakietu Kom­bi, ale mo­że być również wy­ko­rzy­sty­wa­ny sa­mo­dziel­nie. Mu­si­my je­dnak mieć świa­do­mość, że je­śli uży­je­my go we­wnątrz Kom­bi, to je­go wy­ko­rzy­sta­nie bę­dzie naj­peł­niej­sze, po­nie­waż umoż­li­wia on ko­ry­go­wa­nie już go­to­wych do dru­ku pub­li­ka­cji, a tekst mo­że być swo­bo­dnie prze­le­wa­ny mię­dzy ram­ka­mi w pro­gra­mie Kombi, a edy­to­rem Kombi­Kora.
W przypadku wykorzystania KombiKora poza pakietem Kombi, tekst któ­ry chce­my sko­ry­go­wać al­bo wpi­su­je­my bez­po­śre­dnio w pro­gra­mie, al­bo im­por­tu­je­my w je­dnym z do­stęp­nych w tej wer­sji for­ma­tów (patrz: Kom­bi – ram­ka tek­sto­wa). Istnie­je też moż­li­wość pra­cy na tek­stach za­wie­ra­ją­cych znacz­ni­ki HTML, któ­re prog­ram pod­czas ko­re­kty i dzie­le­nia na sy­la­by bę­dzie omi­jał.

Po­nad­to mo­że­my wy­mie­niać tekst z in­ny­mi pro­gra­ma­mi za po­mo­cą schow­ka sy­ste­mo­we­go.

Ok­no głó­wne pro­gra­mu KombiKor 9

Po za­im­por­to­wa­niu tek­stu prze­pro­wa­dza­my je­go ad­iu­sta­cję, ko­rek­tę i ewen­tual­nie dzie­le­nie na sy­la­by, a na­stęp­nie eks­por­tu­je­my go w je­dnym z do­stęp­nych w tej wer­sji for­ma­tów eks­por­to­wych (patrz: Kom­bi – ram­ka tek­sto­wa).

Pro­gram pra­cu­je we­wnę­trznie na uni­ko­dzie co po­wo­du­je, że nie każ­dy pro­gram jest w sta­nie to wy­ko­rzy­stać. O ile pod­czas im­por­tu lub po­bie­ra­nia da­nych ze schow­ka, każ­dy znak ko­du ASCII da się za­mie­nić na kod UNICODE, o ty­le od­wrot­nie wy­ma­ga to po­da­nia do­dat­ko­wo stro­ny ko­do­wej.

Prob­lem ten nie ist­nie­je oczy­wi­ście, je­śli dal­szy skład bę­dzie wy­ko­na­ny w pro­gra­mie Kom­bi, po­nie­waż pro­gram ten ró­wnież pra­cu­je z uni­ko­dem i wszyst­kie zna­ki, któ­rych uży­je­my w edy­to­rze zo­sta­ną pra­wid­ło­wo wy­dru­ko­wa­ne (pod wa­run­kiem, że da­ny znak wy­stę­pu­je w uży­tym do skła­du kro­ju).

Od­po­wie­dnie stro­ny ko­do­we są do­star­cza­ne wraz z pro­gra­mem, je­dnak trud­no jest za­pe­wnić pra­wid­ło­we prze­ko­do­wa­nie ta­kich zna­ków spe­cjal­nych, jak: znak po­dzia­łu, znak twar­dej spa­cji, zna­ki pau­zy i pół­pau­zy, łą­czni­ka oraz cu­dzy­sło­wów, po­nie­waż ko­dy te za­le­żą od sy­ste­mu, w któ­rym zo­sta­nie wy­ko­na­ny skład, a tak­że od uży­wa­nych kro­jów. Mo­że się więc zda­rzyć, że użyt­ko­wnik bę­dzie mu­siał do­sto­so­wać w szcze­gó­łach od­po­wie­dnią stro­nę ko­do­wą do włas­nych po­trzeb.

No­wo­ścią wpro­wa­dzo­ną w wer­sji 6.0 jest mo­duł syn­te­zy mo­wy – Spi­ker, któ­ry po­tra­fi wspo­ma­gać ko­rek­tę przez od­czy­ty­wa­nie tek­stu oraz ułat­wia ob­słu­gę pro­gra­mu przez od­czy­ty­wa­nie ko­mu­ni­ka­tów o zna­le­zio­nych błę­dach, na­to­miast od wer­sji 8.0 KombiKor ob­słu­gu­je ję­zy­ki ob­ce.

Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat KombiKora moż­na zna­leźć w pod­rę­czni­ku użyt­ko­wni­ka.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games