123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Archiwizer plików

Pa­kiet Kom­bi za­wie­ra pro­gram, któ­ry umoż­li­wia ar­chi­wi­za­cję i kom­pre­so­wa­nie pli­ków. Ok­no głó­wne pro­gra­mu po­ka­za­no na Fot. 1.

Fot. 1.
Ok­no Ar­chi­wi­ze­ra pli­ków pa­kie­tu Kom­bi

Mo­duł peł­ni w pa­kie­cie kil­ka fun­kcji. Po pier­wsze, tym pro­gra­mem są ar­chi­wi­zo­wa­ne pli­ki in­sta­la­cyj­ne oraz aktualizacyjne pa­kie­tu. Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat tej fun­kcji pro­gra­mu znaj­dzie­my na stro­nie In­sta­la­tor pa­kie­tu.

Po dru­gie, pro­gram po­zwa­la two­rzyć tzw. pro­fi­le kon­fi­gu­ra­cyj­ne. Wię­cej na ten te­mat znajdzie­my na stro­nie Kre­ator pro­fi­lu kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go.

Po trzecie, pro­gram umoż­li­wia two­rze­nie tzw. roz­sze­rzo­ne­go do­ku­men­tu Kom­bi. Do­ku­ment ta­ki jest skom­pre­so­wa­nym ar­chi­wum za­wie­ra­ją­cym po­za pli­kiem do­ku­men­tu, ró­wnież do­dat­ko­we da­ne wy­ko­rzy­sta­ne w do­ku­men­cie, jak np. kro­je, bib­lio­te­ki schow­ków, do­wią­za­ne pli­ki, pa­le­ty ko­lo­rów, itp.

Aby utwo­rzyć roz­sze­rzo­ny do­ku­ment Kom­bi, na­le­ży wy­brać fun­kcję Za­pisz ja­ko (z me­nu Pli­ki) i z li­sty fil­trów wy­brać po­zy­cję Roz­sze­rzo­ny do­ku­ment Kom­bi (pli­ki te­go ty­pu ma­ją roz­sze­rze­nie *.kme). Pro­gram ot­wo­rzy wte­dy ok­no (Fot. 2) za­wie­ra­ją­ce zna­czni­ki po­zwa­la­ją­ce wy­brać kom­po­nen­ty za­pi­sy­wa­ne w do­ku­men­cie.

Np. je­śli wy­bie­rze­my op­cję Za­pisz do­wią­za­ne pli­ki, to pro­gram za­pi­sze w do­ku­men­cie ró­wnież wszyst­kie gra­fi­ki zwią­za­ne z do­ku­men­tem. Do­dat­ko­wo mo­że­my za­zna­czyć zna­cznik Utwórz ar­chi­wum sa­mo­roz­pa­ko­wu­ją­ce, wte­dy pro­gram prze­kształ­ci za­pi­sa­ny plik z roz­sze­rze­niem kme, na wy­ko­ny­wal­ny plik exe, na­to­miast włą­cze­nie zna­czni­ka Ot­wórz in­ter­fejs ar­chi­wi­ze­ra spo­wo­du­je ot­war­cie ok­na ar­chi­wi­ze­ra (Fot. 1), co da­je nam moż­li­wość do­dat­ko­wych ope­ra­cji na two­rzo­nym ar­chi­wum, np. rę­czne do­da­nie do­dat­ko­wych pli­ków.

Aby ot­wo­rzyć roz­sze­rzo­ny do­ku­ment Kom­bi, na­le­ży wy­ko­nać fun­kcję Ot­wórz (z me­nu Pli­ki) i z li­sty ty­pów pli­ków wy­brać roz­sze­rze­nie *.kme, a na­stęp­nie wy­brać ot­wie­ra­ny plik.

Fot. 2.
Ok­no zapisu Roz­sze­rzo­ne­go do­ku­men­tu Kombi

Plik ten jest skom­pre­so­wa­nym ar­chi­wum i przed je­go ot­war­ciem pro­gram po­pro­si o wska­za­nie lo­ka­li­za­cji, w któ­rej ar­chi­wum to zo­sta­nie roz­pa­ko­wa­ne. W cza­sie roz­pa­ko­wy­wa­nia ar­chi­wum, pro­gram utwo­rzy ka­ta­log o na­zwie ta­kiej jak do­ku­ment, a w nim pod­ka­ta­lo­gi o na­zwach od­po­wia­da­ją­cych za­pi­sa­nym kom­po­nen­tom (np. Kro­je, Do­wią­za­ne pli­ki, itp.). Po roz­kom­pre­so­wa­niu ar­chi­wum – pro­gram au­to­ma­tycz­nie ot­wo­rzy plik głó­wny ar­chi­wum (czy­li wła­ści­wy do­ku­ment Kom­bi). Je­śli do­ku­ment ten nie bę­dzie mógł zna­leźć po­wią­za­nych pli­ków (np. kro­jów lub gra­fik) w ka­ta­lo­gach, w któ­rych te pli­ki po­win­ny się znaj­do­wać (np. po prze­nie­sie­niu do­ku­men­tu na in­ny kom­pu­ter) – pro­gram bę­dzie po­bie­rał da­ne z pod­ka­ta­lo­gów za­pi­sa­nych, a na­stęp­nie roz­kom­pre­so­wa­nych ra­zem z do­ku­men­tem.

Po­nad­to ar­chi­wi­zer umoż­li­wia zwyk­łą ar­chi­wi­za­cję i kom­pre­so­wa­nie pli­ków, np. ca­łych ka­ta­lo­gów lub dys­ków. Jest tak­że moż­li­we two­rze­nie ar­chi­wów sa­mo­roz­pa­ko­wu­ją­cych (w po­sta­ci je­dne­go sa­mo­wy­star­czal­ne­go pli­ku *.exe).

Aby zarchi­wi­zo­wać lub ska­ta­lo­go­wać dysk, ka­ta­log lub plik – na­le­ży uru­cho­mić Ar­chi­wi­zer (me­nu pro­gra­mu/Lo­go/Pro­gra­my/Ar­chi­wi­zer), a na­stęp­nie prze­ciąg­nąć żą­da­ny obiekt na iko­nę Archiwizer Kombi w oknie archiwizera.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games