123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kreator profilu konfiguracyjnego

Profil konfiguracyjny, to zestaw plików sta­no­wią­cych opis kon­fi­gu­ra­cji po­szcze­gól­nych mo­du­łów pro­gra­mu, a tak­że pro­gra­mu głów­ne­go.

W pa­kie­cie Kom­bi znaj­du­je się de­dy­ko­wa­ny pro­gram (po­ka­za­ny na Fot. 1), który (po klik­nię­ciu przy­cis­ku Za­pisz pro­fil) prze­ska­nu­je ka­ta­lo­gi pro­gra­mu i zro­bi auto­ma­tycz­nie ar­chi­wum, w któ­rym znaj­dą się pli­ki kon­fi­gu­ra­cyj­ne pro­gra­mu:

Fot. 1.
Ok­no Kreatora profilu konfiguracyjnego pakietu Kombi

Two­rze­nie pro­fi­lu kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go po­le­ga na prze­ska­no­wa­niu wszy­stkich pod­ka­ta­lo­gów pa­kie­tu po­czy­na­jąc od głó­wne­go ka­ta­lo­gu pro­gra­mu i sko­pio­wa­niu do ar­chi­wum wszy­stkich pli­ków ty­pu *.ini (pli­ki kon­fi­gu­ra­cyj­ne), *.kms (sche­ma­ty roz­mie­szcze­nia pa­let na­rzę­dzio­wych), *.kmp (pa­le­ty na­rzę­dzio­we użyt­ko­wni­ka), *.ksc (skró­ty kla­wi­szo­we), *.key (kla­wia­tu­ry użyt­ko­wni­ka) oraz *.desktop (pul­pit pro­gra­mu Kom­bi).

Na­stęp­nie ar­chi­wum jest kom­pre­so­wa­ne i za­pi­sy­wa­ne pod naz­wą po­da­ną przez użyt­ko­wni­ka. Do­myś­lnym ka­ta­lo­giem, w któ­rym pro­gram prze­cho­wu­je pro­fi­le jest ka­ta­log: \wtycz­ki\pro­fi­le, zaś roz­sze­rze­nie pli­ków z pro­fi­la­mi – to *.kcg.

Po utwo­rze­niu pro­fi­lu mo­że­my ot­wo­rzyć ar­chi­wum (przy­cisk Eks­plo­ruj) i za po­mo­cą po­le­ce­nia Utwórz ar­chi­wum samo­roz­pa­ko­wu­jące (z me­nu kon­tek­sto­we­go utwo­rzo­ne­go ar­chi­wum) mo­że­my prze­kształ­cić ar­chi­wum do sa­mo­wy­star­czal­ne­go pli­ku *.exe. W ta­kiej po­sta­ci pli­ki z pro­fi­la­mi mo­gą być udo­stęp­nia­ne in­nym użyt­ko­wni­kom, np. na na­szym ser­we­rze. Pro­fi­le mo­gą być ró­wnież uży­te­czne przy kon­fi­gu­ro­wa­niu do pra­cy wie­lu sta­no­wisk lub też w przy­pad­ku pra­cy na je­dnym sta­no­wis­ku kil­ku osób.

Spo­sób od­two­rze­nia pro­fi­lu za­le­ży od po­sta­ci, w ja­kiej wy­stę­pu­je. Je­śli jest to plik EXE, to na­le­ży go uru­cho­mić (przy czym ża­den in­ny pro­gram pa­kie­tu nie po­wi­nien być uru­cho­mio­ny) i wy­ko­nać fun­kcję In­sta­luj.

Je­śli pro­fil jest pli­kiem *.kcg, to na­le­ży go umie­ścić w ka­ta­lo­gu \wty­czki\pro­fi­le (je­śli zo­stał utwo­rzo­ny w in­nym ka­ta­lo­gu lub na in­nym kom­pu­te­rze), a na­stęp­nie uru­cho­mić pro­gram Kom­bi. W cza­sie uru­cha­mia­nia pro­gra­mu na­le­ży przy­trzy­mać kla­wisz F8. Spo­wo­du­je to za­raz po uru­cho­mie­niu wi­nie­ty pro­gra­mu, ale przed ot­war­ciem głó­wne­go ok­na wy­świet­le­nie do­dat­ko­we­go ok­na zmia­ny pro­fi­lu. Aby zmie­nić pro­fil, na­le­ży wska­zać zna­cznik Wy­bierz z li­sty i da­lej z li­sty wy­brać żą­da­ny pro­fil. Zna­cznik Pro­fil pier­wot­ny po­zwa­la od­two­rzyć stan ta­ki, ja­ki był bez­po­śre­dnio po za­in­sta­lo­wa­niu pro­gra­mu, na­to­miast Pro­fil z ko­pii bez­pie­czeń­stwa... bę­dzie do­stęp­ny tyl­ko wte­dy, gdy użyt­ko­wnik wcześ­niej ta­ką ko­pię wy­ko­nał (menu pro­gra­mu/Usta­wie­nia/Zrób ko­pię za­pa­so­wą pro­fi­lu kon­fi­gu­ra­cji).

Inny sposób zmiany pro­fi­lu kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go po­ka­za­no w fil­mie za­mie­szczo­nym po­ni­żej.

Pro­fi­le kon­fi­gu­ra­cyj­ne na­bie­ra­ją no­wych moż­li­wo­ści w po­wią­za­niu z wy­ko­rzy­sta­niem mo­du­łu Użyt­ko­wni­ków i ha­seł. Je­śli stwo­rzy­my pro­fil o naz­wie ta­kiej jak naz­wa użyt­ko­wni­ka, to wy­bie­ra­jąc użyt­ko­wni­ka w cza­sie uru­cha­mia­nia pro­gra­mu mo­że­my je­dno­cześ­nie au­to­ma­ty­cznie wczy­tać je­go pro­fil kon­fi­gu­ra­cyj­ny.


Profile konfiguracyjne w Kombi

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games