123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Pliki do pobrania

Lp.
Plik
Data modyfi­kacji
Wiel­kość pliku
Liczba po­brań
1.Program Kombi v. 9.x1 (system Windows XP, 7, 8, 10, pra­cu­je na syste­mach 32- i 64-bi­to­wych)
Wersja 30-dnio­wa lub de­mon­stra­cyjna (sprawdź li­cen­cje: czasową bez­płatną, de­mon­stra­cyjną)30.06.20104.82 MB1397
Wersje komercyjne
2.Aktualizacje pakietu Kombi
Pro­gra­my: Kom­bi i Kombi­Kor
Tylko dla użyt­ko­wni­ków po­sia­da­ją­cych za­in­sta­lo­wa­ną peł­ną (tj. nie de­mon­stra­cyj­ną) wer­sję 9.x pa­kie­tu Kom­bi. Ta aktuali­za­cja mo­że być rów­nież za­in­sta­lo­wa­na z po­zio­mu pro­gra­mu.
16.05.186.82 MB120
Program Kombi­Kor
Aktu­ali­za­cja prze­zna­czo­na wy­łą­cznie dla tych użyt­ko­wni­ków, któ­rzy ma­ją za­in­sta­lo­wa­ną peł­ną wer­sję (tj. nie de­mon­stra­cyj­ną) tyl­ko pro­gra­mu Kombi­Kor w wersji 9.x (bez pro­gra­mu Kombi).
12.05.182.35 MB145
3.Bazy grafik2
Bazy podsta­wowe
Ab­stra­kcja Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Lu­dzie Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Okazjo­nalne Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Przed­mioty Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Techno­logia Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Usługi Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Ży­wność Zobacz w Internetowym Banku Fotografii

Te bazy są za­war­te w pa­kie­cie in­sta­la­cyj­nym. Po­bierz i za­in­sta­luj je, je­śli nie za­in­sta­lo­wa­łeś ich ra­zem z pa­kie­tem.
20.03.185.50 MB129
Archi­tektura Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.185.08 MB140
Kraj­obrazy Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.1814.75 MB120
Miejsca – Azja:
Afgani­stan Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Ma­lezja Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Nepal Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Sin­ga­pur Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Turcja Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.1812.44 MB6
Miejsca – Afryka Północna:
Maroko Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Sahara Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.1811.07 MB20
Miejsca – Afryka Wschod­nia:
Kenia Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Tanzania Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.186.92 MB140
Miejsca – Euro­pa:
Hisz­pania Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Polska Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.187.27 MB21
Miejsca – Indie Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.1817.19 MB120
Miejsca – Indo­chiny:
Kam­bodża Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Wiet­nam Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.1810.40 MB122
Natura Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.184.54 MB141
Nauka Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.182.38 MB128
Owady i paję­cza­ki Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.183.37 MB13
Pliki rende­rowane Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.183.99 MB6
Pory roku Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.184.84 MB4
Ptaki lądowe Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.181.19 MB283
Rośliny Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.186.39 MB6
Zwie­rzęta lata­jące Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.187.80 MB15
Zwie­rzęta lądo­we do­mo­we Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.181.91 MB157
Zwie­rzęta lądo­we dzi­kie Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.1815.61 MB5
Zwie­rzęta pozo­stałe Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.182.32 MB14
Zwie­rzęta wodne Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.182.86 MB27
4.Biuletyny informacyjne
KOMBI­nowanie nr 01 Pobierz na dysk26.05.182.86 MB103
KOMBI­nowanie nr 02 Pobierz na dysk26.05.182.61 MB149
5.Dokumenty przykładowe Kombi v. 9.x2
Zestaw 126.05.1837.81 MB118
6.Dokumenty przykładowe Projektora K3D v. 9.x2
Zestaw 120.03.1810.44 MB11
7.Filmy instruktażowe3
Zestaw 112.06.2089.27 MB7
8.Interfejs API do tworzenia rozszerzeń Kombi v. 9.x4
Interfejs API20.03.181.75 MB169
9.Podręcznik Użytkownika
Uwaga! Udo­stę­pnio­ne ni­żej pod­ręcz­ni­ki do­ty­czą wer­sji ósmej pro­gra­mu. Trwa­ją pra­ce nad ich aktuali­za­cją do wer­sji dzie­wią­tej.
Jak zacząć? Pobierz na dysk20.03.181.31 MB138
Kombi­Kor Pobierz na dysk20.03.181.92 MB120
Pod­ręcz­nik użyt­ko­wni­ka Kombi Pobierz na dysk20.03.1812.89 MB266

1 Podczas insta­la­cji bę­dziesz mógł wy­brać czy chcesz za­in­sta­lo­wać wer­sję 30-dni­ową w peł­ni fun­kcjo­nal­ną, czy też wer­sję de­mon­stra­cyj­ną (z pe­wny­mi ogra­ni­cze­nia­mi fun­kcjo­nal­no­ści), ale nie­ogra­ni­czo­ną cza­so­wo.
2 Bazy grafik oraz do­ku­men­ty przy­kła­do­we są za­pi­sa­ne w po­sta­ci samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce­go się archi­wum. We­wnątrz ar­chi­wum jest je­den (lub kil­ka) pli­ków za­pi­sa­nych w for­ma­cie zro­zu­mia­łym dla pro­gra­mu Kombi. Aby sko­rzy­stać z tych pli­ków mu­sisz naj­pierw za­in­sta­lo­wać ten pro­gram.
3 Fil­my in­stru­kta­żo­we są za­pi­sa­ne w for­ma­cie wła­snym pro­gra­mu. Mu­sisz mieć za­in­sta­lo­wa­ny pro­gram, aby je od­two­rzyć. Mo­żesz też obejrzeć te fil­my na tej stro­nie lub na na­szym ka­na­le YouTube.
4 Interfejs API to samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce się archi­wum za­wie­ra­ją­ce do­ku­men­ta­cję w po­sta­ci pli­ku pdf oraz przy­kła­do­we ko­dy źró­dło­we w ję­zy­ku C.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo Internetowego Banku Fotografii
Logo Interpretera PostScriptu
Logo Projektora K3D