123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Pliki do pobrania

Lp.
Plik
Data modyfi­kacji
Wiel­kość pliku
Liczba po­brań
1.Program Kombi v. 9.x1 (system Windows XP, 7, 8, 10, pra­cu­je na syste­mach 32- i 64-bi­to­wych)
Wersja 30-dnio­wa lub de­mon­stra­cyjna (sprawdź li­cen­cje: czasową bez­płatną, de­mon­stra­cyjną)24.01.1981.04 MB433
Wersje komercyjne
2.Aktualizacje pakietu Kombi
Pro­gra­my: Kom­bi i Kombi­Kor
Tylko dla użyt­ko­wni­ków po­sia­da­ją­cych za­in­sta­lo­wa­ną peł­ną (tj. nie de­mon­stra­cyj­ną) wer­sję 9.x pa­kie­tu Kom­bi. Ta aktuali­za­cja mo­że być rów­nież za­in­sta­lo­wa­na z po­zio­mu pro­gra­mu.
16.05.186.82 MB105
Program Kombi­Kor
Aktu­ali­za­cja prze­zna­czo­na wy­łą­cznie dla tych użyt­ko­wni­ków, któ­rzy ma­ją za­in­sta­lo­wa­ną peł­ną wer­sję (tj. nie de­mon­stra­cyj­ną) tyl­ko pro­gra­mu Kombi­Kor w wersji 9.x (bez pro­gra­mu Kombi).
12.05.182.35 MB94
3.Bazy grafik2
Bazy podsta­wowe
Ab­stra­kcja Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Lu­dzie Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Okazjo­nalne Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Przed­mioty Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Techno­logia Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Usługi Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Ży­wność Zobacz w Internetowym Banku Fotografii

Te bazy są za­war­te w pa­kie­cie in­sta­la­cyj­nym. Po­bierz i za­in­sta­luj je, je­śli nie za­in­sta­lo­wa­łeś ich ra­zem z pa­kie­tem.
20.03.185.50 MB115
Archi­tektura Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.185.08 MB125
Kraj­obrazy Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.1814.75 MB105
Miejsca – Azja:
Afgani­stan Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Ma­lezja Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Nepal Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Sin­ga­pur Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Turcja Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.1812.44 MB115
Miejsca – Afryka Północna:
Maroko Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Sahara Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.1811.07 MB121
Miejsca – Afryka Wschod­nia:
Kenia Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Tanzania Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.186.92 MB111
Miejsca – Euro­pa:
Hisz­pania Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Polska Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.187.27 MB3
Miejsca – Indie Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.1817.19 MB111
Miejsca – Indo­chiny:
Kam­bodża Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Wiet­nam Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.1810.40 MB105
Natura Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.184.54 MB126
Nauka Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.182.38 MB111
Owady i paję­cza­ki Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.183.37 MB6
Pliki rende­rowane Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.183.99 MB122
Pory roku Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.184.84 MB129
Ptaki lądowe Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.181.19 MB125
Rośliny Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.186.39 MB112
Zwie­rzęta lata­jące Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.187.80 MB105
Zwie­rzęta lądo­we do­mo­we Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.181.91 MB123
Zwie­rzęta lądo­we dzi­kie Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.1815.61 MB128
Zwie­rzęta pozo­stałe Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.182.32 MB120
Zwie­rzęta wodne Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.182.86 MB122
4.Biuletyny informacyjne
KOMBI­nowanie nr 01 Pobierz na dysk26.05.182.86 MB62
KOMBI­nowanie nr 02 Pobierz na dysk26.05.182.61 MB81
5.Dokumenty przykładowe Kombi v. 9.x2
Zestaw 126.05.1837.81 MB104
6.Dokumenty przykładowe Projektora K3D v. 9.x2
Zestaw 120.03.1810.44 MB125
7.Filmy instruktażowe3
Zestaw 120.03.18111.26 MB11
8.Interfejs API do tworzenia rozszerzeń Kombi v. 9.x4
Interfejs API20.03.181.75 MB135
9.Podręcznik Użytkownika
Uwaga! Udo­stę­pnio­ne ni­żej pod­ręcz­ni­ki do­ty­czą wer­sji ósmej pro­gra­mu. Trwa­ją pra­ce nad ich aktuali­za­cją do wer­sji dzie­wią­tej.
Jak zacząć? Pobierz na dysk20.03.181.31 MB89
Kombi­Kor Pobierz na dysk20.03.181.92 MB59
Pod­ręcz­nik użyt­ko­wni­ka Kombi Pobierz na dysk20.03.1812.89 MB90

1 Podczas insta­la­cji bę­dziesz mógł wy­brać czy chcesz za­in­sta­lo­wać wer­sję 30-dni­ową w peł­ni fun­kcjo­nal­ną, czy też wer­sję de­mon­stra­cyj­ną (z pe­wny­mi ogra­ni­cze­nia­mi fun­kcjo­nal­no­ści), ale nie­ogra­ni­czo­ną cza­so­wo.
2 Bazy grafik oraz do­ku­men­ty przy­kła­do­we są za­pi­sa­ne w po­sta­ci samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce­go się archi­wum. We­wnątrz ar­chi­wum jest je­den (lub kil­ka) pli­ków za­pi­sa­nych w for­ma­cie zro­zu­mia­łym dla pro­gra­mu Kombi. Aby sko­rzy­stać z tych pli­ków mu­sisz naj­pierw za­in­sta­lo­wać ten pro­gram.
3 Fil­my in­stru­kta­żo­we są za­pi­sa­ne w for­ma­cie wła­snym pro­gra­mu. Mu­sisz mieć za­in­sta­lo­wa­ny pro­gram, aby je od­two­rzyć. Mo­żesz obejrzeć te fil­my na tej stro­nie lub na na­szym ka­na­le YouTube.
4 Interfejs API to samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce się archi­wum za­wie­ra­ją­ce do­ku­men­ta­cję w po­sta­ci pli­ku pdf oraz przy­kła­do­we ko­dy źró­dło­we w ję­zy­ku C.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo Internetowego Banku Fotografii
Logo Interpretera PostScriptu
Logo Projektora K3D