123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

External extensions

Program oferuje cztery typy rozszerzeń zewnętrznych:
 1. Fil­try ra­stro­we. Są to pli­ki z roz­sze­rze­niem KXM, któ­re in­sta­lu­ją się w cza­sie star­tu pro­gra­mu i są do­stęp­ne w oknie fil­trów ra­stro­wych.

 2. Fil­try im­por­to­wo-eks­por­to­we. Po­dob­nie jak filtry rastrowe, są to pli­ki ty­pu KXM, któ­re in­sta­lu­ją się w cza­sie star­tu pro­gra­mu. Nazwy ty­pów pli­ków, któ­re da­ny filtr mo­że ob­słu­żyć są do­da­wa­ne na ko­niec li­sty stan­dar­do­wych fil­trów pro­gra­mu. Je­że­li filtr zewnętrzny ob­słu­gu­je ten sam typ pli­ków co wbu­do­wa­ny filtr pro­gra­mu, to w pier­wszej ko­lej­no­ści do wczy­ta­nia lub za­pi­su pli­ku zo­sta­nie użyty filtr ze­wnę­trzny. (Za­kła­da się, że filtr ze­wnę­trzny jest lep­szy od wbu­do­wa­ne­go, je­śli tak nie jest – na­le­ży odinstalować filtr ze­wnę­trzny).

 3. Ze­wnę­trzne mo­du­ły-roz­sze­rze­nia. Są to pli­ki ty­pu KXM lub in­ne, któ­re mo­gą wy­ko­ny­wać pe­wne fun­kcje, któ­rych program w wer­sji stan­dar­do­wej nie po­sia­da. Mo­du­ły te mo­gą być in­sta­lo­wa­ne w roz­wi­ja­nym me­nu w gru­pie Narzędzia lub też in­sta­lo­wa­ne jako ikony na pas­ku sta­nu.

 4. Pro­gra­my us­łu­go­we. Są to sa­mo­dziel­ne pro­gra­my (EXE), któ­re współ­pra­cu­ją z pro­gra­mem Kombi i mo­gą być z je­go po­zio­mu wywoływane w ce­lu wy­ko­na­nia pe­wnych usług. Mo­gą być uru­cha­mia­ne au­to­ma­ty­cznie pod­czas star­tu pro­gra­mu. Mo­gą być ró­wnież do­da­wa­ne do menu Narzędzia.

Do­stęp­na jest do­ku­men­ta­cja API pro­gra­mu Kom­bi wy­jaś­nia­ją­ca za­sa­dy two­rze­nia włas­nych roz­sze­rzeń pro­gra­mu.

Ak­tual­nie do­stęp­ne są na­stę­pu­ją­ce roz­sze­rze­nia:
 1. Archiwizer plików
 2. Eksport PDF
 3. Filtry rastrowe
 4. Generator kodów kreskowych
 5. Import i eksport JPG, TGA i PNG
 6. Import bitmap z plików wideo
 7. Import krojów OpenType
 8. Import krojów Type 1
 9. Import plików RTF z atrybutami
 10. Instalator krojów
 11. Interpreter PostScriptu
 12. Kompresor danych
 13. Kreator palet narzędziowych
 14. Kreator profili konfiguracyjnych
 15. Menedżer krojów
 16. Nieinterpretowany import plików postscriptowych
 17. Obsługa interfejsu TWAIN
 18. Obsługa Internetowego Banku Fotografii
 19. Obsługa języków obcych
 20. Obsługa warstw
 21. Projektor 3D
 22. Rejestrator plików
 23. Spiker
 24. Użytkownicy i hasła
 25. Zarządzanie kolorem

^

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
Internet Stock Photo logo
PostScript Interpreter logo
K3D logo