123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

External extensions

Program oferuje cztery typy rozszerzeń zewnętrznych:
 • Fil­try ra­stro­we. Są to pli­ki z roz­sze­rze­niem KXM, któ­re in­sta­lu­ją się w cza­sie star­tu pro­gra­mu i są do­stęp­ne w oknie fil­trów ra­stro­wych.

 • Fil­try im­por­to­wo-eks­por­to­we. Po­dob­nie jak filtry rastrowe, są to pli­ki ty­pu KXM, któ­re in­sta­lu­ją się w cza­sie star­tu pro­gra­mu. Nazwy ty­pów pli­ków, któ­re da­ny filtr mo­że ob­słu­żyć są do­da­wa­ne na ko­niec li­sty stan­dar­do­wych fil­trów pro­gra­mu. Je­że­li filtr zewnętrzny ob­słu­gu­je ten sam typ pli­ków co wbu­do­wa­ny filtr pro­gra­mu, to w pier­wszej ko­lej­no­ści do wczy­ta­nia lub za­pi­su pli­ku zo­sta­nie użyty filtr ze­wnę­trzny. (Za­kła­da się, że filtr ze­wnę­trzny jest lep­szy od wbu­do­wa­ne­go, je­śli tak nie jest – na­le­ży odinstalować filtr ze­wnę­trzny).

 • Ze­wnę­trzne mo­du­ły-roz­sze­rze­nia. Są to pli­ki ty­pu KXM lub in­ne, któ­re mo­gą wy­ko­ny­wać pe­wne fun­kcje, któ­rych program w wer­sji stan­dar­do­wej nie po­sia­da. Mo­du­ły te mo­gą być in­sta­lo­wa­ne w roz­wi­ja­nym me­nu w gru­pie Narzędzia lub też in­sta­lo­wa­ne jako ikony na pas­ku sta­nu.

 • Pro­gra­my us­łu­go­we. Są to sa­mo­dziel­ne pro­gra­my (EXE), któ­re współ­pra­cu­ją z pro­gra­mem Kombi i mo­gą być z je­go po­zio­mu wywoływane w ce­lu wy­ko­na­nia pe­wnych usług. Mo­gą być uru­cha­mia­ne au­to­ma­ty­cznie pod­czas star­tu pro­gra­mu. Mo­gą być ró­wnież do­da­wa­ne do menu Narzędzia.

Do­stęp­na jest do­ku­men­ta­cja API pro­gra­mu Kom­bi wy­jaś­nia­ją­ca za­sa­dy two­rze­nia włas­nych roz­sze­rzeń pro­gra­mu.

Ak­tual­nie do­stęp­ne są na­stę­pu­ją­ce roz­sze­rze­nia:
 • Archiwizer plików
 • Eksport PDF
 • Filtry rastrowe
 • Generator kodów kreskowych
 • Import i eksport JPG, TGA i PNG
 • Import bitmap z plików wideo
 • Import krojów OpenType
 • Import krojów Type 1
 • Import plików RTF z atrybutami
 • Instalator krojów
 • Interpreter PostScriptu
 • Kompresor danych
 • Kreator palet narzędziowych
 • Kreator profili konfiguracyjnych
 • Menedżer krojów
 • Nieinterpretowany import plików postscriptowych
 • Obsługa interfejsu TWAIN
 • Obsługa Internetowego Banku Fotografii
 • Obsługa języków obcych
 • Obsługa warstw
 • Projektor 3D
 • Rejestrator plików
 • Spiker
 • Użytkownicy i hasła
 • Zarządzanie kolorem

Archiwizer plików

Mo­duł peł­ni dwie pod­sta­wo­we fun­kcje. Po pier­wsze umoż­li­wia two­rze­nie tzw. roz­sze­rzo­ne­go do­ku­men­tu Kom­bi (patrz no­ta te­chni­czna nr 4). Do­ku­ment ta­ki jest skom­pre­so­wa­nym ar­chi­wum za­wie­ra­ją­cym po­za pli­kiem do­ku­men­tu ró­wnież do­dat­ko­we da­ne wykorzystane w do­ku­men­cie, jak np. kro­je, bib­lio­te­ki schow­ków, do­wią­za­ne pli­ki, pa­le­ty, itp. Po­nad­to archiwizer umoż­li­wia po­za zwyk­łą ar­chi­wi­za­cją pli­ków ró­wnież ka­ta­lo­go­wa­nie da­nych – np. ca­łych ka­ta­lo­gów lub dysków. Jest tak­że moż­li­we two­rze­nie ar­chi­wów samo­roz­pa­ko­wu­ją­cych.

^

Eksport PDF

Mo­duł ob­słu­gu­je bez­po­śre­dni eks­port dru­ko­wa­ne­go ma­te­ria­łu do pli­ku pdf (Por­ta­ble Document For­mat). Mo­duł umoż­li­wia op­cjo­nal­ne osa­dze­nie uży­tych w do­ku­men­cie kro­jów. Kro­je TrueType i OpenType są zaw­sze osa­dza­ne ja­ko unicodowe, kro­je Type1 – ja­ko nieunicodowe. Kro­je CFN (Ca­la­mu­sa) nie mo­gą być osa­dza­ne i są zaw­sze za­mie­nia­ne na ścież­ki wek­to­ro­we. W przy­pad­ku nieo­sa­dze­nia kro­ju – pro­gram sto­su­je do­wią­za­nie ze­wnę­trzne po­le­ga­ją­ce na pró­bie od­szu­ka­nia kro­ju al­bo w ka­ta­lo­gu, w któ­rym znaj­du­je się plik PDF, al­bo w ka­ta­lo­gu sy­ste­mo­wym.

Od wer­sji 6.0 za po­mo­cą te­go ge­ne­ra­to­ra moż­na umie­szczać w pli­kach PDF za­kład­ki, no­tat­ki, łą­cza (hyperlinki) oraz mi­nia­tur­ki (zobacz przykłady w zmieszczonych niżej plikach pdf).

Przykład łączy w pdfKOMBInowanie nr 1KOMBInowanie nr 2Gala Wielkanocna

Wszy­stkie do­ku­men­ty pdf pre­zen­to­wa­ne na tej stro­nie, a także pod­rę­cznik użyt­ko­wni­ka pa­kie­tu utwo­rzo­no tym mo­du­łem.

^

Filtry rastrowe

Mo­duł edy­cji bit­map po­zwa­la sto­so­wać fil­try ra­stro­we na ob­ra­bia­nych bit­ma­pach. Od wer­sji 7.0 wszy­stkie fil­try pra­cu­ją ró­wnież na bit­ma­pach w prze­strze­ni ko­lo­rów CMYK.

 

Ok­no filtrów rastrowych w Kom­bi 9

Ak­tual­nie ofe­ru­je­my czte­ry ze­sta­wy fil­trów:

^

Generator kodów kreskowych

Mo­duł ge­ne­ru­je na­stę­pu­ją­ce ty­py kodów: EAN-8, EAN-13, EAN-13 Add-On 2, EAN-13 Add-On 5, 2 z 5 interlaved, ITF-14.

Kody kreskoweKody kreskowe

Kod EAN jest mię­dzy­na­ro­do­wym ko­dem to­wa­ro­wym prze­wi­dzia­nym głó­wnie do zna­ko­wa­nia ar­ty­ku­łów prze­mys­ło­wych. Naj­czę­ściej sto­so­wa­ne są dwie wer­sje: 13-cyf­ro­wa (EAN-13) i skró­co­na, 8-cyf­ro­wa (EAN-8).

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o kon­struo­wa­niu ko­dów EAN moż­na zna­leźć w PN-90 O-79004 Kod kres­ko­wy EAN. Wy­ma­ga­nia ogól­ne. Al­go­ryt­my słu­żą­ce do ge­ne­ro­wa­nia ko­dów opar­to o tę właś­nie nor­mę. Ko­dy uzu­peł­nia­ją­ce Add-On 2 oraz Add-On 5 słu­żą do ozna­cza­nia wy­da­wnictw książ­ko­wych. Spo­sób ich sto­so­wa­nia za­le­ży od po­trzeb wy­daw­cy, je­dnak ogól­ne za­sa­dy zo­sta­ły usta­lo­ne przez or­ga­ni­za­cję GS1 i tam też wy­daw­ca wi­nien za­sięg­nąć in­for­ma­cji. Ko­dy 2 z 5 oraz ITF-14 mo­gą być sto­so­wa­ne we­wnątrz za­kła­dów pro­duk­cyj­nych na włas­ne po­trze­by pro­du­cen­ta lub też do ozna­cza­nia opa­ko­wań zbior­czych – po uw­zglę­dnie­niu za­sad usta­lo­nych przez wy­mie­nio­ną wy­żej or­ga­ni­za­cję.

^

Import i eksport JPG, TGA

Moduł zawiera filtry importu i eksportu formatów:

Je­śli mo­duł nie bę­dzie za­in­sta­lo­wa­ny – dla tych for­ma­tów bę­dą uży­wa­ne we­wnę­trzne fil­try pro­gra­mu Kom­bi. Je­śli mo­duł za­in­sta­lu­je­my – pro­gram bę­dzie z nich ko­rzy­stał. Róż­ni­ca mię­dzy fil­tra­mi wbu­do­wa­ny­mi, a za­war­ty­mi w tym mo­du­le po­le­ga na tym, że fil­try te­go mo­du­łu ob­słu­gu­ją więk­szą li­czbę op­cji i spo­so­bów ko­do­wa­nia ko­lo­rów i kom­pre­sji da­nych. Od wer­sji 5.0 bib­lio­te­ka ob­słu­gu­je 32-bi­to­we ob­ra­zy ze stan­dar­dem ko­do­wa­nia ko­lo­rów CMYK.

^

Import bitmap z plików wideo

Mo­duł po­zwa­la za­im­por­to­wać wy­bra­ną klat­kę z pli­ku vi­deo wprost do ram­ki ra­stro­wej utwo­rzo­nej na stro­nie w do­ku­men­cie. Po za­in­sta­lo­wa­niu mo­du­łu, li­sta ob­słu­gi­wa­nych roz­sze­rzeń dla ra­mek ra­stro­wych po­więk­szy się o trzy po­zy­cje, tj.: avi, mpgmpeg. Po wy­bra­niu ram­ki ra­stro­wej na stro­nie, na­le­ży wy­wo­łać fun­kcję im­por­tu i ot­wo­rzyć film. Je­śli plik zo­sta­nie ot­war­ty (co uza­leż­nio­ne jest od za­in­sta­lo­wa­nia w sy­ste­mie wła­ści­we­go ste­ro­wni­ka), użyt­ko­wnik mo­że wy­brać żą­da­na klat­kę oraz usta­lić jej wy­mia­ry. Za­mknię­cie mo­du­łu spo­wo­du­je prze­ka­za­nie wy­bra­nej klat­ki do ram­ki ra­stro­wej w do­ku­men­cie.

^

Import krojów OpenType

Od wer­sji 7.0 pro­gram po­przez ten mo­duł ob­słu­gu­je im­port kro­jów w for­ma­cie OpenType. Są to kro­je z roz­sze­rze­niem *.otf, któ­re mo­gą za­wie­rać w so­bie da­ne w for­ma­cie TrueType lub da­ne post­scrip­to­we. Mo­duł pra­cu­je wy­łą­cznie w sy­ste­mach wspo­ma­ga­ją­cych uni­kod (są to wszy­stkie sy­ste­my NT, Win 2000, XP i nowsze od XP). Mo­duł współ­pra­cu­je z In­sta­la­to­rem kro­jów, dzię­ki cze­mu ró­wnież kro­je OpenType (po­dob­nie jak TrueType i Type 1) mo­gą być in­sta­lo­wa­ne „w lo­cie” (czy­li nie mu­szą być za­in­sta­lo­wa­ne w sy­ste­mie, aby pro­gram mógł z nich ko­rzy­stać).

^

Import krojów Type 1

Mo­duł ob­słu­gu­je im­port kro­jów w for­ma­cie Type 1. Peł­na de­fi­ni­cja kro­ju w tym for­ma­cie wy­ma­ga przy­naj­mniej dwóch pli­ków. Pier­wszy z nich (z roz­sze­rze­niem .PFB) za­wie­ra de­fi­ni­cje kształ­tu zna­ków. Dru­gi plik (z roz­sze­rze­niem .AFM) za­wie­ra da­ne o sze­ro­ko­ściach zna­ków oraz o ker­nin­gu. Je­śli pro­gram nie znaj­dzie pli­ku AFM – krój zo­sta­nie wczy­ta­ny, ale świat­ła mię­dzy li­te­ra­mi mo­gą być nie­pra­wid­ło­we. Plik AFM mo­że ró­wnież wy­stę­po­wać w po­sta­ci bi­nar­nej (.PFM). Od wer­sji 5.0, pro­gram ob­słu­gu­je ró­wnież pli­ki te­go ty­pu.

Kro­je Type 1 są ob­słu­gi­wa­ne przez we­wnę­trzny ra­ste­ry­za­tor pro­gra­mu i ge­ne­ral­nie nie są ra­ste­ry­zo­wa­ne sy­ste­mo­wo. Je­dnak­że, je­śli za­re­je­stru­je­my krój w sy­ste­mie po­przez od­po­wie­dni me­ne­dżer kro­jów, wte­dy pro­gram bę­dzie ko­rzy­stał z ra­ste­ry­za­to­ra sy­ste­mo­we­go. Prob­lem ten nie do­ty­czy sy­ste­mów Win­dows 2000/XP i now­szych, w któ­rym kro­je Type 1 mo­gą być re­je­stro­wa­ne w sy­ste­mie tak sa­mo jak kro­je TrueType.

Mo­duł współ­pra­cu­je z In­sta­la­to­rem kro­jów, dzię­ki cze­mu w now­szych sy­ste­mach ope­ra­cyj­nych kro­je Type 1 mo­gą być in­sta­lo­wa­ne „w lo­cie”.

^

Import plików RTF z atrybutami

Mo­duł po­śre­dni­czy w im­por­cie pli­ków RTF. W pier­wszym kro­ku mo­duł kon­wer­tu­je plik RTF na do­ku­ment tek­sto­wy Kom­bi (KMT), któ­ry jest za­pi­sy­wa­ny ja­ko plik tym­cza­so­wy. Na­stęp­nie uak­ty­wnia się au­to­ma­ty­cznie im­port pli­ku KMT i w kon­sek­wen­cji otrzy­mu­je­my za­im­por­to­wa­ny do­ku­ment RTF w ram­ce pro­gra­mu Kom­bi. Ak­tual­na wer­sja ob­słu­gu­je atry­bu­ty pis­ma, a tak­że przy­pi­sy i tabele. Trwa­ją pra­ce nad prze­no­sze­niem za po­mo­cą do­ku­men­tów RTF ró­wnież gra­fik.

^

Instalator krojów

Pro­gram mo­że ob­słu­gi­wać kro­je TrueType, OpenType oraz Type 1 za­ró­wno te, któ­re są za­in­sta­lo­wa­ne w systemie, jak i te, któ­re znaj­du­ją się w in­nym ka­ta­lo­gu niż sy­ste­mo­wy i nie są za­in­sta­lo­wa­ne w sy­ste­mie (np. z CD-romu lub dys­ków USB). W tym wy­pad­ku, pro­gram nie uży­wa ra­stro­wa­nia sy­ste­mo­we­go, ale ra­ste­ry­zu­je kro­je ra­ste­ry­ze­rem włas­nym. Roz­wią­za­nie ta­kie ma wa­dy po­le­ga­ją­ce na zmniej­sze­niu wy­daj­no­ści wy­świet­la­nia tek­stu oraz zwięk­sze­niu roz­mia­rów pli­ków ge­ne­ro­wa­nych pod­czas dru­ko­wa­nia czy też two­rze­nia pli­ków pdf. To roz­sze­rze­nie pro­gra­mu roz­wią­zu­je wy­mie­nio­ne wy­żej prob­le­my po­przez in­sta­lo­wa­nie kro­jów „w lo­cie”. Je­śli roz­sze­rze­nie bę­dzie za­in­sta­lo­wa­ne i za­re­je­stro­wa­ne, kro­je któ­re nie są za­in­sta­lo­wa­ne w sy­ste­mie bę­dą przez pro­gram in­sta­lo­wa­ne tym­cza­so­wo (na czas trwa­nia se­sji z pro­gra­mem), a po za­koń­cze­niu pra­cy pro­gra­mu bę­dą au­to­ma­ty­cznie od­in­sta­lo­wy­wa­ne z sy­ste­mu.

^

Interpreter PostScriptu

Mo­duł za­wie­ra peł­ny in­ter­pre­ter Post­Scrip­tu, co ozna­cza, że Kom­bi mo­że ot­wo­rzyć plik post­scrip­to­wy i za­mie­nić go na do­ku­ment Kom­bi, po czym ot­wo­rzyć ten do­ku­ment umoż­li­wia­jąc je­go edy­cję. In­ter­pre­ter mo­że ró­wnież pra­co­wać ja­ko sa­mo­dziel­ny pro­gram do­star­cza­jąc wie­lu cie­ka­wych roz­wią­zań, ta­kich jak np.: in­ter­pre­ta­cję kro­ko­wą w ce­lu zna­le­zie­nia ewen­tual­nych błę­dów w pli­ku czy pod­glą­da­nie we­wnę­trznej struk­tu­ry pli­ku w ce­lu spraw­dze­nia np. pra­wid­ło­wo­ści osa­dze­nia kro­jów, obec­no­ści tryb na­dru­ko­wa­nia dla nie­któ­rych obiek­tów, pra­wid­ło­wo­ści prze­strze­ni ko­lo­rów w bit­ma­pach, itp. Więcej informacji znajdziesz w KOMBInowaniu nr 2.

Od wer­sji dzie­wią­tej inter­pre­ter po­tra­fi ot­wie­rać piki PDF oraz za­wie­ra w sobie wbu­do­wany stół mon­ta­żo­wy bę­dą­cy od­po­wied­ni­kiem ta­kiej sa­mej fun­kcji w Kombi. Stół mon­tażo­wy w in­ter­pre­te­rze Post­Scriptu ma­ni­pu­lu­je stro­na­mi w go­to­wych pli­kach pdf.

 

Stół mon­ta­żowy w Inter­pre­te­rze Post­Scri­ptu Kombi 9

^

Kompresor danych

Mo­duł za­wie­ra kom­pre­sor i de­kom­pre­sor da­nych. Za­in­sta­lo­wa­nie mo­du­łu w pro­gra­mie uak­ty­wnia op­cję kom­pre­sji na kar­cie wła­ści­wo­ści do­ku­men­tu. Użyt­ko­wnik mo­że wte­dy włą­czyć kom­pre­sję, co spo­wo­du­je au­to­ma­ty­czne kom­pre­so­wa­nie do­ku­men­tów pod­czas ich za­pi­sy­wa­nia na dys­ku. Wyd­łu­ża to nie­co czas za­pi­su do­ku­men­tów, ale zna­cznie zmniej­sza ich ob­ję­tość. Do­ku­ment za­pi­sa­ny w try­bie kom­pre­sji mo­że być od­czy­ta­ny tyl­ko po za­in­sta­lo­wa­niu oma­wia­ne­go mo­du­łu.

^

Kreator palet narzędziowych

Krea­tor pa­let na­rzę­dzio­wych umoż­li­wia two­rze­nie i mo­dy­fi­ko­wa­nie włas­nych pa­let na­rzę­dzio­wych w pro­gra­mie Kombi. Da­je to użyt­ko­wni­ko­wi moż­li­wość do­sto­so­wa­nia śro­do­wis­ka pra­cy do swo­ich przy­zwy­cza­jeń, a tak­że po­zwa­la zop­ty­ma­li­zo­wać in­ter­fejs uw­zglę­dnia­jąc typ wy­ko­ny­wa­nych prac.

^

Kreator profili konfiguracyjnych

Mo­duł ob­słu­gu­je two­rze­nie oraz od­twa­rza­nie pro­fi­lu kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go. Pro­fil ten to ze­staw pli­ków sta­no­wią­cych opis kon­fi­gu­ra­cji po­szcze­gól­nych mo­du­łów pro­gra­mu, a tak­że pro­gra­mu głó­wne­go. Szcze­gó­ły do­ty­czą­ce two­rze­nia i ko­rzy­sta­nia z pro­fi­li kon­fi­gu­ra­cyj­nych umie­szczo­no w no­cie te­chni­cznej nr 5.

Menedżer krojów

Me­ne­dżer kro­jów od wer­sji 6.0 prze­jął cał­ko­wi­cie za­rzą­dza­nie kro­ja­mi w pro­gra­mie. Pra­ca z me­ne­dże­rem kro­jów po­le­ga po pier­wsze na je­go po­pra­wnym skon­fi­gu­ro­wa­niu, a na­stęp­nie już tyl­ko na wy­bie­ra­niu kro­jów z roz­wi­ja­nych list.

Etap kon­fi­gu­ro­wa­nia po­le­ga na wy­bra­niu fol­de­rów z kro­ja­mi, któ­re zo­sta­ną ska­ta­lo­go­wa­ne i wpro­wa­dzo­ne do ba­zy da­nych me­ne­dże­ra. Wy­bór fol­de­rów mo­że od­by­wać się rę­cznie (przez wska­za­nie wła­ści­we­go fol­de­ru w ok­nie prze­glą­da­nia fol­de­rów) lub au­to­ma­ty­cznie (przez prze­szu­ka­nie twar­dych dys­ków w ce­lu od­szu­ka­nia ka­ta­lo­gów z kro­ja­mi).

Od wer­sji 7.0 mo­duł ka­ta­lo­gu­je (po­za kro­ja­mi TTF, Type 1CFN (kro­je Ca­la­mu­sa), któ­re ka­ta­lo­go­wał już w wer­sji 6.0) ró­wnież kro­je OpenType. Po­nad­to me­ne­dżer kro­jów udo­stęp­nia sze­reg do­dat­ko­wych op­cji, jak np. ka­ta­lo­go­wa­nie tyl­ko tych kro­jów, któ­re mo­gą być ra­ste­ry­zo­wa­ne sy­ste­mo­wo, czy też bu­fo­ro­wa­nie wy­świet­la­nych mi­nia­tur kro­jów.

Mo­duł współ­pra­cu­je z In­sta­la­to­rem kro­jów i za­pe­wnia sy­ste­mo­wą ra­ste­ry­za­cję kro­jów na­wet nie za­insta­lo­wa­nych w sy­ste­mie.

^

Nieinterpretowany import plików postscriptowych

Mo­duł ob­słu­gu­je im­port nieinterpretowanych pli­ków Post­Scrip­to­wych. Są to na­stę­pu­ją­ce ty­py pli­ków:
 • EPS (encapsulated Post­Script) czy­li Post­Script obu­do­wa­ny. Jest to plik post­scrip­to­wy z na­głów­kiem za­wie­ra­ją­cym pod­gląd za­war­to­ści. Pod­gląd mo­że być za­pi­sa­ny w for­ma­cie TIFF lub Win­dows Metafile. Pro­gram Kom­bi po za­im­por­to­wa­niu ta­kie­go pli­ku wy­świet­la w ram­ce pod­gląd, na­to­miast plik post­scrip­to­wy zo­sta­nie wy­sła­ny do urzą­dze­nia dru­ku­ją­ce­go w cza­sie dru­ko­wa­nia. Je­śli urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce nie ob­słu­gu­je Post­Scrip­tu – pro­gram wy­śle do nie­go pod­gląd. Umoż­li­wia to dru­ko­wa­nie prac do ko­rek­ty na urzą­dze­niach nie­post­scrip­towych.
  Pro­gram ob­słu­gu­je pli­ki te­go ty­pu za­ró­wno ja­ko do­wią­za­ne ze­wnę­trznie, jak i osa­dzo­ne w do­ku­men­cie.

 • EPS DCS (encapsulated Post­Script desktop color separation) v. 1.0 i 2.0. Pli­ki te­go ty­pu są po­dob­ne do zwyk­łych pli­ków eps z je­dną róż­ni­cą – za­wie­ra­ją one po­za pod­glą­dem – ró­wnież se­pa­ra­cje gra­fi­ki na po­szcze­gól­ne ko­lo­ry skła­do­we. Wer­sja 1.0 prze­wi­du­je na po­szcze­gól­ne se­pa­ra­cje osob­ne pli­ki (np. w przy­pad­ku peł­ne­go ko­lo­ru po­win­niś­my mieć pięć pli­ków – głó­wny plik z pod­glą­dem oraz czte­ry pli­ki skła­do­we z po­szcze­gól­ny­mi se­pa­ra­cja­mi). Wer­sja 2.0 umoż­li­wia za­pi­sa­nie po­szcze­gól­nych roz­bar­wień w je­dnym pli­ku. Ten typ pli­ków jest ob­słu­gi­wa­ny wy­łą­cznie ja­ko do­wią­za­ny ze­wnę­trznie. Je­śli wy­bie­rze­my op­cję osa­dze­nia pli­ku w do­ku­men­cie – zo­sta­nie osa­dzo­ny tyl­ko plik głó­wny (pli­ki z roz­bar­wie­nia­mi na­dal bę­dą trak­to­wa­ne ja­ko do­wią­za­ne ze­wnę­trznie).

 • AI (pli­ki pro­gra­mu Ado­be Illustrator). Są to pli­ki post­scrip­to­we za­wie­ra­ją­ce po­za opi­sem gra­fi­ki ró­wnież wszy­stkie da­ne odnoś­nie usta­wień na­rzę­dzi i pa­let w pro­gra­mie Ado­be Illustrator. Pli­ki nie za­wie­ra­ją pod­glą­du. Pro­gram Kom­bi po za­im­por­to­wa­niu ta­kie­go pli­ku wy­świet­li w ram­ce sza­ry pro­sto­kąt oraz naz­wę za­im­por­to­wa­ne­go pli­ku. Pli­ki mo­gą być za­ró­wno do­wią­za­ne ze­wnę­trznie, jak i osa­dza­ne w do­ku­men­cie.

 • PS (Po­stScript) – czy­sty Po­stScript. Są to pli­ki post­scrip­to­we nie za­wie­ra­ją­ce pod­glą­du i ob­słu­gi­wa­ne przez program iden­ty­cznie jak pli­ki AI.

^

Obsługa interfejsu TWAIN

Mo­duł ob­słu­gu­je in­ter­fejs TWAIN, któ­ry słu­ży do po­bie­ra­nia ob­ra­zów (map bi­to­wych) z róż­nych urzą­dzeń ze­wnę­trznych. Naj­czę­ściej są to ska­ne­ry lub apa­ra­ty cyf­ro­we. Ob­słu­ga mo­du­łu po­le­ga na wy­bra­niu z roz­wi­ja­nej li­sty urzą­dze­nia, z któ­re­go chce­my po­brać da­ne. Na­stęp­nie przy­cis­kiem Po­bierz da­ne spo­wo­du­je­my ot­war­cie stan­dar­do­we­go ok­na dia­lo­go­we­go przy­pi­sa­ne­go wy­bra­ne­mu urzą­dze­niu. Po po­bra­niu ob­ra­zu z urzą­dze­nia, w le­wej czę­ści okna oma­wia­ne­go mo­du­łu zo­sta­nie ten ob­raz po­ka­za­ny. Obok zaś zo­sta­ną wy­świet­lo­ne in­for­ma­cje o je­go pa­ra­me­trach. Je­śli w pro­gra­mie Kom­bi bę­dzie ak­ty­wna ram­ka bit­ma­po­wa – użyt­ko­wnik mo­że prze­słać po­bra­ny ob­raz wprost do tej ram­ki (ak­cja – Prze­ślij do ram­ki) lub też prze­słać do ram­ki i je­dno­cześ­nie wy­wo­łać fun­kcję eks­por­tu (ak­cja – Za­pisz na dys­ku). Je­śli ram­ka nie jest ak­ty­wna – do­stęp­na jest tyl­ko je­dna fun­kcja – Sko­piuj do schow­ka.

^

Obsługa In­ter­ne­to­we­go Ban­ku Fotografii

Mo­duł in­te­gru­je pa­kiet z Internetowym Ban­kiem Fotografii, któ­ry za­wie­ra kil­ka ty­się­cy wy­so­kiej ja­ko­ści zdjęć, gra­fik wek­to­ro­wych, fil­mów, dźwię­ków i mo­de­li 3D. Od wer­sji dzie­wią­tej pa­kiet Kom­bi in­te­gru­je się z In­ter­ne­to­wym Ban­kiem Fo­to­gra­fii (IBF) w ten spo­sób, że moż­na prze­glą­dać mi­nia­tur­ki zdjęć znaj­du­ją­cych się w IBF po­przez Eks­plo­ra­tor baz bra­fik w Kom­bi. Mi­nia­tur­ki te po­gru­po­wa­ne są w te­ma­tycz­ne ba­zy. W stan­dar­do­wej in­sta­la­cji pa­kie­tu znaj­du­je się kil­ka przy­kła­do­wych baz. Wię­cej baz moż­na po­brać z na­sze­go ser­we­ra.

 

Eksplorator baz gra­fik w Kom­bi 9

Poprzez dwu­krot­ne klik­nię­cie wy­bra­nej mi­nia­tur­ki wkle­ja­my ją na stro­nę ot­war­te­go do­ku­men­tu. Tak wkle­jo­na mi­nia­tur­ka trak­to­wa­na jest gra­fi­ka do­wią­za­na ze­wnę­trznie, tzn. w do­ku­men­cie (na ekra­nie) wy­świet­la­na jest mi­nia­tur­ka, a w mo­men­cie dru­ko­wa­nia w miej­sce mi­nia­tur­ki pro­gram po­bie­rze z dys­ku wła­ści­wy plik i prze­śle go na dru­kar­kę. Oczy­wi­ście na tym eta­pie (tzn. po wkle­je­niu mi­nia­tur­ki z ba­zy na stro­nę w do­ku­men­cie) je­szcze te­go (wła­ści­we­go – w du­żej roz­dziel­czo­ści) pli­ku nie ma na na­szym dysku.

Integracja z Ban­kiem po­le­ga na tym, że je­śli ma­my pra­wo do po­bie­ra­nia zdjęć z ban­ku (tzn. po­sia­da­my od­po­wie­dnią li­cen­cję), to mo­że­my klik­nąć iko­nę Internetowy Bank Fotografii (w pa­le­cie atry­bu­tów wy­peł­nień) i w ten spo­sób po­brać au­to­ma­tycz­ne plik od­po­wia­da­ją­cy wy­bra­nej mi­nia­tu­rze. Plik zo­sta­nie za­pi­sa­ny na dys­ku w od­po­wie­dniej lo­ka­li­za­cji (tzn. ta­kiej, któ­ra za­pe­wnia wła­ści­we po­wią­za­nie mi­nia­tu­ry z pli­kiem). Od tej chwi­li pod­czas dru­ko­wa­nia w miej­sce mi­nia­tu­ry bę­dzie wsta­wia­ny wła­ści­wy plik.

Można tak­że włą­czyć op­cję au­to­ma­tycz­ne­go wy­łą­cze­nia atry­bu­tu do­wią­za­nia po po­bra­niu pli­ku. W ta­kiej sy­tua­cji – po po­bra­niu – plik zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie wsta­wio­ny na stro­nę w do­ku­men­cie (w miej­sce miniatury).

^

Obsługa języków obcych

Mo­duł za­pe­wnia ob­słu­gę ję­zy­ków ob­cych w pa­kie­cie. Ob­słu­ga ta po­le­ga na wy­ko­rzy­sta­niu pro­fi­li sło­wni­ko­wych oraz tzw. ko­du ję­zy­ka. Szcze­gó­ły znaj­dzie użyt­ko­wnik w do­ku­men­ta­cji pa­kie­tu.

^

Obsługa warstw

War­stwy są me­cha­niz­mem uspra­wnia­ją­cym two­rze­nie za­a­wan­so­wa­nych do­ku­men­tów. Z uży­ciem warstw moż­li­we jest np. two­rze­nie wie­lo­ję­zy­cznych wer­sji te­go sa­me­go do­ku­men­tu. Idea pra­cy na war­stwach po­le­ga na moż­li­wo­ści przy­pi­sy­wa­nia ra­mek do je­dnej z 32 warstw, a na­stęp­nie usta­la­niu, któ­re z warstw są wi­do­czne, któ­re ak­ty­wne i któ­re ma­ją być dru­ko­wa­ne.

No­ta te­chni­czna nr 7 za­wie­ra krót­ki opis ob­słu­gi warstw.

^

Projektor K3D

Mo­duł słu­ży do nak­ła­da­nia obiek­tów wek­to­ro­wych i ra­stro­wych na trój­wy­mia­ro­we po­wie­rzchnie ste­ru­ją­ce. Pro­gram ofe­ru­je ze­staw pre­de­fi­nio­wa­nych po­wie­rzchni, a tak­że moż­li­wość ich edy­cji. Użyt­ko­wnik mo­że też zmie­niać oświet­le­nie obiek­tów. Efekt pra­cy jest za­pi­sy­wa­ny w for­macie włas­nym lub eks­por­to­wa­ny do bit­ma­py, pli­ku EPS bądź me­tap­li­ku. Można tak­że ge­ne­ro­wać filmy.

Wię­cej szcze­gó­łów na ten te­mat można zna­leźć na stro­nie k3d.3n.com.pl poświęconej temu programowi.

 

Okno Projektora K3D

Poniżej przed­sta­wio­no przy­kła­do­we obiek­ty 3D utwo­rzo­ne za po­mo­cą tego pro­jek­to­ra.

Projektor 3D, przykład 1Projektor 3D, przykład 2Projektor 3D, przykład 3Warsztaty 3DKartka świąteczna

^

Rejestrator plików

Pro­gram in­te­gru­je pa­kiet Kom­bi z sy­ste­mem. Do­stęp­ne są dwa try­by re­je­stro­wa­nia pli­ków w sy­ste­mie.

 • W try­bie pod­sta­wo­wym wy­bra­ne pli­ki są ko­ja­rzo­ne z pro­gra­mem Kom­bi. Każ­de klik­nię­cie za­re­je­stro­wa­ne­go pli­ku po­wo­du­je uru­cho­mie­nie no­we­go eg­zem­pla­rza pro­gra­mu Kom­bi i ot­war­cie w nim wy­bra­ne­go pli­ku.
 • W try­bie roz­sze­rzo­nym wy­bra­ne pli­ki są ko­ja­rzo­ne ze spe­cjal­nym do­dat­ko­wym pro­gra­mem o naz­wie – KombiCtrl. Pro­gram ten po uru­cho­mie­niu za­pa­mię­tu­je naz­wę wy­bra­ne­go pli­ku (pli­ków), a na­stęp­nie wy­świet­la pod­rę­czne me­nu, z któ­re­go mo­że­my wy­brać dal­szą ak­cję. Ak­cja ta mo­że po­le­gać na stan­dar­do­wym uru­cho­mie­niu pro­gra­mu Kom­bi i ot­war­ciu w nim wy­bra­ne­go pli­ku. Po­nad­to moż­li­we jest np. ot­war­cie do­dat­ko­we­go do­ku­men­tu w już uru­cho­mio­nym pro­gra­mie lub ot­war­cie kil­ku wy­bra­nych pli­ków w je­dnym do­ku­men­cie.

^

Spiker

Spi­ker jest mo­du­łem syn­te­zy mo­wy. W pro­gra­mie Kom­bi mo­duł jest wy­ko­rzy­sty­wa­ny na dwa spo­so­by.

 • Po pier­wsze wspo­ma­ga ko­mu­ni­ka­cję pro­gra­mu z użyt­ko­wni­kiem po­przez in­for­mo­wa­nie go gło­sem o sta­nie pro­gra­mu (np. skró­tach kla­wi­szo­wych, itp.) oraz jest wy­ko­rzy­sty­wa­ny do ge­ne­ro­wa­nia gło­su w animacjach ilu­stru­ją­cych nie­któ­re za­ga­dnie­nia oma­wia­ne w pli­kach po­mo­cy.
 • Dru­ga – waż­niej­sza fun­kcja, to wspo­ma­ga­nie ko­rek­ty tek­stu, po­przez od­czy­ty­wa­nie wy­ra­zów uzna­nych za błę­dne lub też od­czy­ty­wa­nie tek­stu znaj­du­ją­ce­go się w edy­to­rze. Od­słu­cha­nie tek­stu za­wie­ra­ją­ce­go błę­dy, a zwła­szcza prze­li­te­ro­wa­nia w zna­cznym stop­niu pod­no­si sku­te­czność ko­rek­ty, bo­wiem błę­dy w wy­ra­zie za­bu­rza­ją płyn­ność ge­ne­ro­wa­nej mo­wy i w ten spo­sób sta­ją się łat­we do wy­chwy­ce­nia.

Od wersji dzie­wią­tej pa­kie­tu Spiker in­te­gru­je się z gło­sem sy­ste­mo­wym. Na­dal jest mo­żli­wość ko­rzy­sta­nia z gło­sów wła­snych (np. w przy­pad­ku, gdy pra­cu­je­my na sy­ste­mie nie ob­słu­gu­ją­cym pol­skie­go gło­su), ale wy­ko­rzy­sta­nie gło­su sy­ste­mo­we­go za­pe­wnia lep­szą ja­kość syn­te­zy mo­wy.

^

Użytkownicy i hasła

Kom­bi umoż­li­wia two­rze­nie tzw. użyt­ko­wni­ków. Po utwo­rze­niu no­we­go użyt­ko­wni­ka, pro­gram mo­że rea­li­zo­wać trzy do­dat­ko­we funkcje:

 • Pro­gram mo­że przed ot­war­ciem głó­wne­go ok­na ot­wo­rzyć do­dat­ko­we okno umoż­li­wia­ją­ce wy­bór pro­fi­lu kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go.
 • Pro­gram mo­że przed ot­war­ciem głó­wne­go ok­na pro­sić o po­da­nie naz­wy użyt­ko­wni­ka i je­go has­ła.
 • Dla obu wy­mie­nio­nych wy­żej op­cji jest moż­li­we za­bez­pie­cza­nie do­ku­men­tów has­łem.

^

Zarządzanie kolorem

ICM – to skrót od Ima­ge Color Management (czy­li za­rzą­dza­nie ko­lo­ra­mi ob­ra­zów). Od wer­sji 6.0 programu za­rzą­dza­nie to opar­te jest o stan­dar­do­we pli­ki *.icm (tzw. pro­fi­le ko­lo­rów), któ­rych kon­cep­cję i bu­do­wę wpro­wa­dzi­ła mię­dzy­na­ro­do­wa or­ga­ni­za­cja o naz­wie International Color Consortium.

Ofe­ro­wa­ny z pro­gra­mem Kombi mo­duł za­rzą­dza­nia ko­lo­ra­mi obe­jmu­je czte­ry sy­tua­cje, w któ­rych pro­fi­le mo­gą być wy­ko­rzy­sta­ne, tj.: Po­bie­ra­nie ob­ra­zów, Sy­mu­la­cja wy­dru­ku na ekra­nie, Roz­bar­wie­niaKonwersje CMYK Strzałki RGB.

^

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
Internet Stock Photo logo
K3D logo