123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Rozszerzenia zewnętrzne

Program oferuje cztery typy rozszerzeń zewnętrznych:
 1. Fil­try ra­stro­we. Są to pli­ki z roz­sze­rze­niem KXM, któ­re in­sta­lu­ją się w cza­sie star­tu pro­gra­mu i są do­stęp­ne w oknie fil­trów ra­stro­wych.

 2. Fil­try im­por­to­wo-eks­por­to­we. Po­dob­nie jak filtry rastrowe, są to pli­ki ty­pu KXM, któ­re in­sta­lu­ją się w cza­sie star­tu pro­gra­mu. Nazwy ty­pów pli­ków, któ­re da­ny filtr mo­że ob­słu­żyć są do­da­wa­ne na ko­niec li­sty stan­dar­do­wych fil­trów pro­gra­mu. Je­że­li filtr zewnętrzny ob­słu­gu­je ten sam typ pli­ków co wbu­do­wa­ny filtr pro­gra­mu, to w pier­wszej ko­lej­no­ści do wczy­ta­nia lub za­pi­su pli­ku zo­sta­nie użyty filtr ze­wnę­trzny. (Za­kła­da się, że filtr ze­wnę­trzny jest lep­szy od wbu­do­wa­ne­go, je­śli tak nie jest – na­le­ży odinstalować filtr ze­wnę­trzny).

 1. Ze­wnę­trzne mo­du­ły-roz­sze­rze­nia. Są to pli­ki ty­pu KXM lub in­ne, któ­re mo­gą wy­ko­ny­wać pe­wne fun­kcje, któ­rych program w wer­sji stan­dar­do­wej nie po­sia­da. Mo­du­ły te mo­gą być in­sta­lo­wa­ne w roz­wi­ja­nym me­nu w gru­pie Narzędzia lub też in­sta­lo­wa­ne jako ikony na pas­ku sta­nu.

 2. Pro­gra­my us­łu­go­we. Są to sa­mo­dziel­ne pro­gra­my (EXE), któ­re współ­pra­cu­ją z pro­gra­mem Kombi i mo­gą być z je­go po­zio­mu wywoływane w ce­lu wy­ko­na­nia pe­wnych usług. Mo­gą być uru­cha­mia­ne au­to­ma­ty­cznie pod­czas star­tu pro­gra­mu. Mo­gą być ró­wnież do­da­wa­ne do menu Narzędzia.

Do­stęp­na jest do­ku­men­ta­cja API pro­gra­mu Kom­bi wy­jaś­nia­ją­ca za­sa­dy two­rze­nia włas­nych roz­sze­rzeń pro­gra­mu.

Ak­tual­nie do­stęp­ne są na­stę­pu­ją­ce roz­sze­rze­nia:
 1. Archiwizer plików
 2. Eksport PDF
 3. Filtry rastrowe
 4. Generator kodów kre­skowych
 5. Import i eksport JPG, TGA i PNG
 6. Import bitmap z pli­ków wideo
 7. Import krojów Open­Type
 8. Import krojów Type 1
 9. Import plików RTF z atrybutami
 10. Instalator krojów
 11. Kombi PDF Tools
 12. Kompresor danych
 13. Kreator palet na­rzędziowych
 14. Kreator profili kon­figuracyjnych
 15. Menedżer krojów
 16. Nieinterpretowany import plików post­scriptowych
 17. Obsługa interfejsu TWAIN
 18. Obsługa 3N Stock Photo
 19. Obsługa języków obcych
 20. Obsługa warstw
 21. Projektor 3D
 22. Rejestrator plików
 23. Spiker
 24. Użytkownicy i hasła
 25. Zarządzanie kolorem

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games