123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Bazy grafik


Bazy grafik

Zapraszamy do przejrzenia ze­stawu fil­mów in­struk­ta­żo­wych. Fil­my te z po­zio­mu pro­gra­mu mo­gą być prze­glą­da­ne za po­mo­cą wbu­do­wa­ne­go w pro­gram od­twa­rza­cza vi­deo (znajdzie­my go w me­nu pro­gra­mu/Logo/Pomoc/Video). Moż­na też obe­jrzeć je na stro­nie, na któ­rej właś­nie je­steś lub na na­szym ka­na­le You Tu­be.