123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Prze­glą­dar­ka pli­ków gra­ficz­nych Kom­bi Viewer

Ok­no prze­glą­dar­ki Kom­bi Viewer pa­kie­tu Kom­bi po­ka­za­no na Fot. 1:

Fot. 1.
Ok­no prze­glą­dar­ki Kom­bi Viewer pa­kie­tu Kom­bi

Prze­glą­dar­ka umoż­li­wia szyb­ki pod­gląd oraz pro­stą se­lek­cję pli­ków gra­ficz­nych (np. z kar­ty apa­ra­tu fo­to­gra­ficz­ne­go). Za po­mo­cą dwóch kla­wi­szy (F1Spa­cji) prze­łą­czamy się mię­dzy dwo­ma wi­do­ka­mi (w ska­li 1:1 i w ska­li do­pa­so­wa­nej do wy­mia­rów ok­na). Dla po­więk­sze­nia 1:1 za po­mo­cą kla­wi­szy kur­so­ra mo­że­my prze­mie­szczać się po ob­ra­zie. Mo­że­my przejść do na­stęp­ne­go (po­prze­dnie­go) zdję­cia nie zmie­nia­jąc po­więk­sze­nia oraz po­ło­że­nia ob­ra­zu, dzię­ki cze­mu błys­ka­wicz­nie po­rów­nu­je­my np. ostrość po­dob­nych kad­rów. To uję­cie, któ­re uzna­je­my za lep­sze ozna­cza­my wcis­ka­jąc kla­wisz +. To spo­wo­du­je do­da­nie do na­zwy pli­ku zna­ku '+'. Dzię­ki tej ope­ra­cji, kie­dy po­sor­tu­je­my pli­ki w prze­glą­da­nym ka­ta­lo­gu, te któ­re ozna­czy­liś­my plu­sem zo­sta­ną od­se­pa­ro­wa­ne od po­zo­sta­łych.

Mo­żemy też przez na­ło­że­nie pro­sto­kąt­nej siat­ki na­tych­miast spraw­dzić pio­ny i po­zio­my na zdję­ciach, a tak­że spraw­dzić prze­świet­le­nia i nie­doś­wiet­le­nia.

Pro­gram nie wy­ma­ga in­sta­la­cji i jest dar­mo­wy do użyt­ku ko­mer­cyj­ne­go. Po prostu tworzymy dowolny ka­ta­log i ko­piu­je­my do nie­go plik wy­ko­ny­wal­ny Kombi­Viewer.exe. Po uru­cho­mie­niu pro­gra­mu, po­wsta­ną dwa do­dat­ko­we pli­ki (je­den z do­dat­ko­wy­mi pro­ce­du­ra­mi wy­ko­ny­wal­ny­mi oraz dru­gi, w któ­rym pa­mię­ta­na jest kon­fi­gu­ra­cja pro­gra­mu). To wszyst­ko, te­raz mo­że­my za­cząć ko­rzy­stać z pro­gra­mu.

Po­nad­to po za­in­sta­lo­wa­niu je­dne­go (do­wol­ne­go) z pro­gra­mów pa­kie­tu Kom­bi, prze­glą­dar­ka bę­dzie ko­rzy­sta­ła z mo­du­łu ICM oraz bę­dzie moż­li­we sko­ja­rze­nie pli­ków gra­ficz­nych z tą prze­glą­dar­ką za po­mo­cą Re­je­stra­to­ra pli­ków.

Przeglądarka umożliwia pod­gląd pli­ków w for­ma­tach:
 • jpg, jpeg;
 • bmp, dib;
 • tiff;
 • png.
Aby podej­rzeć plik, ot­wie­ra­my pro­gram i prze­cią­ga­my in­te­re­su­ją­cy nas plik na ok­no pro­gra­mu lub ot­wie­ra­my plik przez wy­ko­na­nie fun­kcji Ot­wórz plik z me­nu Pli­ki.

Mo­że­my też wy­brać z me­nu Pli­ki po­zy­cję Wskaż ka­ta­log i wska­zać ka­ta­log, z któ­re­go pli­ki bę­dzie­my prze­glą­dać. W ta­kiej sy­tua­cji do­stęp­na sta­nie się op­cja au­to­ma­tycz­nej zmia­ny prze­glą­da­ne­go pli­ku (po­kaz slaj­dów). Op­cję tę włą­czy­my po­le­ce­niem Start w pas­ku me­nu. Zmia­ny cza­su wy­świet­la­nia po­je­dyn­cze­go pli­ku do­ko­na­my w ok­nie, któ­re ot­wo­rzy­my po­le­ce­niem Op­cje w me­nu Pli­ki.

Po­nad­to, je­śli za po­mo­cą Re­je­stra­to­ra pli­ków za­re­je­stru­je­my wy­mie­nio­ne wy­żej pli­ki (wszyst­kie lub te, któ­re po­trze­bu­je­my) w sy­ste­mie i wska­że­my ja­ko do­myśl­ny pro­gram tę prze­glą­dar­kę, to dwu­krot­ne klik­nię­cie za­re­je­stro­wa­ne­go w ten spo­sób pli­ku ot­wo­rzy tę prze­glą­dar­kę, a ka­ta­log zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie usta­wio­ny na ten, w któ­rym znaj­du­je się klik­nię­ty plik.

W pro­gra­mie dzia­ła­ją na­stę­pu­ją­ce skró­ty kla­wi­szo­we:

Zwią­za­ne z me­nu Pli­ki:
 • Return – uak­ty­wnia edy­cję zdję­cia (fun­kcja dzia­ła tyl­ko łą­cznie z pa­kie­tem Kom­bi);
 • Esc – za­trzy­mu­je po­kaz slaj­dów (je­śli jest uru­cho­mio­ny) lub za­my­ka pro­gram.

Zwią­za­ne z me­nu Edy­cja:
 • Ctrl + C – ko­piu­je do schow­ka ścież­kę do pli­ku (UWAGA! Ta fun­kcja nie ko­piu­je do schow­ka ob­ra­zu, ale ścież­kę do pli­ku. Ta­kie dzia­ła­nie umoż­li­wia np. sko­pio­wa­nie z kar­ty pa­mię­ci wy­bra­ne­go zdję­cia do in­nej lo­ka­li­za­cji);
 • Ctrl + Delete – ka­su­je (trwa­le) plik z dys­ku. Ope­ra­cja bę­dzie po­prze­dzo­na wy­świet­le­niem ko­mu­ni­ka­tu;
 • + (plus) – do­da­je do na­zwy pli­ku (na po­czą­tek na­zwy) znak '+'. Mo­żesz użyć wie­lo­krot­nie tej fun­kcji (zo­sta­ną do­da­ne ko­lej­no dwa zna­ki plus, trzy, itd.). Je­śli po­tem po­sor­tu­jesz pli­ki w ka­ta­lo­gu, to usta­wią się one w ta­kiej ko­lej­no­ści, ja­ka wy­ni­ka z licz­by plu­sów. W ten spo­sób łat­wo wy­bie­rzesz naj­lep­sze zdję­cia z se­rii;
 • (mi­nus) – do­da­je do na­zwy pli­ku (na po­czą­tek na­zwy) znak '–'. Fun­kcja dzia­ła jak omó­wio­ne wy­żej do­da­wa­nie zna­ków plus;
 • Ctrl + + (Ctrl i plus) – usu­wa wcześ­niej do­da­ny do na­zwy znak plus;
 • Ctrl + (Ctrl i mi­nus) – usu­wa wcześ­niej do­da­ny do na­zwy znak mi­nus.

Zwią­za­ne z me­nu Wi­dok:
 • + num (plus na kla­wia­tu­rze nu­me­rycz­nej) – po­więk­sza ob­raz;
 • – num (mi­nus na kla­wia­tu­rze nu­me­rycz­nej) – zmniej­sza ob­raz;
 • Spa­cja – do­pa­so­wu­je po­więk­sze­nie do wiel­ko­ści ok­na;
 • F1 – usta­wia po­więk­sze­nie 1:1;
 • 9 – usta­wia po­więk­sze­nie na 90% wiel­ko­ści ok­na;
 • F11 – włą­cza lub wy­łą­cza pod­gląd peł­no­ekra­no­wy;
 • L – ob­ra­ca ob­raz o 90 stop­ni w le­wo;
 • P – ob­ra­ca ob­raz o 90 stop­ni w pra­wo;
 • N – ne­gu­je ob­raz;
 • S – wy­świet­la siat­kę;
 • 1 – roz­jaś­nia ob­raz;
 • 2 – przy­wra­ca ory­gi­nal­ną jas­ność;
 • 3 – ściem­nia ob­raz;
 • A – włą­cza i wy­łą­cza po­ka­zy­wa­nie prze­świet­leń;
 • S – włą­cza i wy­łą­cza po­ka­zy­wa­nie nie­doś­wiet­leń;
 • Ctrl + * num (Ctrl i gwiaz­dka na kla­wia­tu­rze nu­me­rycz­nej) – ot­wie­ra ok­no za­rzą­dza­nia ko­lo­rem w opar­ciu o pro­fi­le ICM. Fun­kcja jest ak­ty­wna tyl­ko po za­in­sta­lo­wa­niu do­dat­ko­we­go mo­du­łu ob­słu­gi ICM;
 • * num (gwiaz­dka na kla­wia­tu­rze nu­me­rycz­nej) – włą­cza lub wy­łą­cza ko­rek­cję ko­lo­rów w opar­ciu o pro­fi­le ICM. Fun­kcja jest ak­ty­wna tyl­ko po za­in­sta­lo­wa­niu do­dat­ko­we­go mo­du­łu ob­słu­gi ICM.

Zwią­za­ne z Po­ka­zem slaj­dów:
 • Ctrl + Spa­cja – uru­cha­mia lub za­trzy­mu­je po­kaz slaj­dów;
 • Esc – za­trzy­mu­je po­kaz slaj­dów (je­śli jest uru­cho­mio­ny) lub za­my­ka pro­gram;
 • <> – (kla­wisz znak więk­szy i znak mniej­szy) zwal­nia lub przy­spie­sza po­kaz slaj­dów (o 0,5 se­kun­dy).

Zwią­za­ne z Prze­glą­da­niem:
 • Kla­wi­sze kur­so­ra – prze­su­wa­ją ob­raz (je­śli ob­raz jest więk­szy od ok­na pro­gra­mu) lub zmie­nia­ją zdję­cie na na­stęp­ne/po­prze­dnie (je­śli ob­raz jest do­pa­so­wa­ny wiel­ko­ścią do ok­na);
 • Kla­wi­sze PageUp, PageDown – zmie­nia­ją ob­raz na na­stęp­ny/po­prze­dni;
 • Kla­wi­sze Home, End – zmie­nia­ją ob­raz na pier­wszy/ostat­ni.


Li­cen­cjonowanie

W pro­gra­mie wy­ko­rzy­sta­no bib­lio­te­kę do od­czy­tu i za­pi­su pli­ków JPG opar­tą na pra­cach Independent JPEG Group zgo­dnie z li­cen­cją https://jpegclub.org/reference/libjpeg-license

W pro­gra­mie wy­ko­rzy­sta­no bib­lio­te­kę do od­czy­tu i za­pi­su pli­ków PNG zgo­dnie z li­cen­cją https://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt

W pro­gra­mie wy­ko­rzy­sta­no bib­lio­te­kę do od­czy­tu i za­pi­su pli­ków TIFF
Co­py­right (c) 1988-1997 Sam Leffler
Co­py­right (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
zgo­dnie z li­cen­cją htps://spdx.org/licenses/libtiff.htm

Ten pro­gram jest pra­wnie chro­nio­ny Usta­wą o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych. Wa­run­ki użyt­ko­wa­nia ni­niej­szej ko­pii pro­gra­mu usta­lo­no w po­niż­szej Umo­wie li­cen­cyj­nej:

Li­cen­cja
na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu KombiViewer v. 9.x

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu KombiViewer v. 9.x na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:
 1. Ko­rzy­sta­nie z pro­gra­mu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej.
 2. Li­cen­cjo­bior­ca pro­gra­mu zo­bo­wią­zu­je się do:
  a) nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  b) nieroz­pow­szech­nia­nia pro­gra­mu za opła­tą w ja­kim­kol­wiek ce­lu.
 3. Pro­du­cent nie od­po­wia­da za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.
 4. Ta wer­sja pro­gra­mu mo­że być użyt­ko­wa­na na do­wol­nej licz­bie kom­pu­te­rów w do­wol­nym (nie­ko­mer­cyj­nym i ko­mer­cyj­nym ce­lu).
 5. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­o­kreś­lo­ny.
 6. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games