123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Licensing rules

Oprogramowanie do­stęp­ne w na­szym serwisie nie jest sprze­da­wa­ne, a li­cen­cjo­no­wa­ne. Ozna­cza to, że ku­pu­jesz (lub otrzy­mu­jesz bez­płat­nie – w przy­pad­ku wer­sji de­mon­stra­cyj­nych lub ogra­ni­czo­nych cza­so­wo) wy­łą­cznie li­cen­cję na pra­wo do ko­rzy­sta­nia z pro­gra­mu.

Pro­du­cent pro­gra­mu ofe­ru­je czte­ry ro­dza­je li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie pa­kie­tu Kom­bi. Po­ni­żej oma­wia­my te li­cen­cje oraz po­da­je­my wzor­ce umów li­cen­cyj­nych dla każ­de­go z ty­pów li­cen­cji wraz z obja­śnie­nia­mi.

1. Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny. Rów­nież wszyst­kie mo­du­ły za wy­jąt­kiem Ob­słu­gi In­ter­ne­to­we­go Ban­ku Fo­to­gra­fii w tym mo­de­lu li­cen­cjo­no­wa­nia za­cho­wu­ją peł­ną fun­kcjo­nal­ność bez­ter­mi­no­wo.

Li­cen­cja mo­że być udzie­lo­na na do­wol­ną li­czbę sta­no­wisk i nie jest przy­pi­sa­na do kon­kret­ne­go kom­pu­te­ra. Pro­gram mo­że być prze­no­szo­ny z kom­pu­te­ra na in­ny kom­pu­ter pod wa­run­kiem prze­strze­ga­nia li­czby je­dno­cześ­nie za­in­sta­lo­wa­nych sta­no­wisk zgo­dnej z li­czbą wy­szcze­gól­nio­ną w umo­wie li­cen­cyj­nej.

Pro­gram in­sta­lu­ją­cy pod­czas in­sta­la­cji pa­kie­tu łą­czy się po­przez In­ter­net z na­szym ser­we­rem w ce­lu uwie­rzy­tel­nie­nia li­cen­cji. Ope­ra­cja ta jest wy­ko­ny­wa­na je­dno­krot­nie i mo­że być za­stą­pio­na udo­stęp­nie­niem na pen­dri­vie klu­cza ak­ty­wu­ją­ce­go.

Klucz ak­ty­wa­cyj­ny pa­kie­tu (sta­no­wią­cy nie­wiel­kich roz­mia­rów plik) użyt­ko­wnik może po­brać ze swo­je­go kon­ta użyt­ko­wni­ka po za­lo­go­wa­niu się do swo­je­go kon­ta. Klucz ten po­za eta­pem in­sta­la­cji mo­że być po­nad­to wy­ko­rzy­sta­ny do uak­ty­wnie­nia Mo­du­łu Użyt­ko­wni­ków i Ha­seł.

Po­nie­waż nie mo­że­my za­gwa­ran­to­wać po­pra­wnej pra­cy na­sze­go ser­we­ra na czas nie­okre­ślo­ny, prze­ka­zu­je­my użyt­ko­wni­ko­wi wspo­mnia­ny wy­żej klucz ak­ty­wa­cyj­ny. Je­śli użyt­ko­wnik zgu­bi ten klucz, to nie mo­że­my za­gwa­ran­to­wać je­go od­two­rze­nia w nie­zna­nej nam przy­szło­ści. Dla­te­go waż­ne jest, aby użyt­ko­wnik za­dbał o za­bez­pie­cze­nie za­rów­no klu­cza ak­ty­wa­cyj­ne­go, jak i sa­me­go pli­ku in­sta­la­cyj­ne­go.

Mi­mo, że li­cen­cja jest bez­ter­mi­no­wa nie mo­że­my rów­nież za­gwa­ran­to­wać, że pro­gram bę­dzie pra­co­wał pod kon­tro­lą przy­szłych sy­ste­mów ope­ra­cyj­nych i na przy­szłych kom­pu­te­rach.

Po­za ewen­tual­nym wspo­mnia­nym wy­żej je­dno­krot­nym po­łą­cze­niem z na­szym ser­we­rem, li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa nie wy­ma­ga do pra­cy pa­kie­tu ak­ty­wne­go po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem.

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa mo­że być też udzie­lo­na na użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu Kombi­Kor. W ta­kiej sy­tu­acji sło­wo Kom­bi uży­te w licen­cji bę­dzie za­stą­pio­ne sło­wem Kombi­Kor.

Sprawdź tę li­cen­cję w sklepie.

Uwaga! Dla użytko­wni­ków po­sia­da­ją­cych li­cen­cję na wer­sję 8.x ofe­ru­je­my zniżki.

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu Kom­bi (lub Kombi­Kor) o nu­me­rze li­cen­cyj­nym

(tu nu­mer li­cen­cji na­da­ny przez pro­du­cen­ta)

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu Kom­bi (lub Kombi­Kor) v. (tu nu­mer wer­sji) na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Za­in­sta­lo­wa­nie pa­kie­tu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej. Li­cen­cjo­bior­ca jest użyt­ko­wni­kiem ko­pii pro­gra­mu o in­dy­wi­dual­nym nu­me­rze li­cen­cyj­nym (tu nu­mer li­cen­cji) na­da­nym przez pro­du­cen­ta. Nu­mer ak­ty­wa­cyj­ny dla do­dat­ko­wych roz­sze­rzeń dla tej ko­pii pro­gra­mu jest: (tu nu­mer ak­ty­wu­ją­cy roz­sze­rze­nia pro­gra­mu).

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nieu­do­stęp­nia­nia po­sia­da­nej ko­pii pro­gra­mu, nu­me­ru li­cen­cji, nu­me­ru roz­sze­rzeń oraz pli­ku z klu­czem ak­ty­wu­ją­cym in­nym oso­bom w ża­dnej for­mie,
  2. b)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  3. c)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.
   W szcze­gól­no­ści za­bra­nia się wy­ko­rzy­sty­wa­nia baz sło­wni­ko­wych oraz baz z gra­fi­ka­mi do two­rze­nia ja­kich­kol­wiek in­nych pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)za­pe­wnie­nia po­pra­wnej pra­cy pa­kie­tu pod sy­ste­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi: Win­dows XP, Win­dows 7 i Win­dows 10,
  2. b)bez­płat­ne­go po­pra­wia­nia błę­dów wska­za­nych przez ku­pu­ją­ce­go przez okres obo­wią­zy­wa­nia umo­wy li­cen­cyj­nej, je­dnak nie dłu­żej niż okres je­dne­go ro­ku od dnia za­ku­pu. Za błę­dy uwa­ża się ta­kie dzia­ła­nie pro­gra­mu, któ­re jest nie­zgo­dne z opi­sem za­war­tym w pli­kach po­mo­cy do pro­gra­mu oraz każ­de dzia­ła­nie pro­gra­mu pro­wa­dzą­ce do za­wie­sze­nia (czy­li nie­kon­tro­lo­wa­ne­go za­trzy­ma­nia pra­cy) pro­gra­mu.
   In­ne po­praw­ki, udos­ko­na­le­nia lub wpro­wa­dze­nie no­wych fun­kcji, a w szcze­gól­no­ści do­sto­so­wa­nie pa­kie­tu do pra­cy pod kon­tro­lą przy­szłych sy­ste­mów ope­ra­cyj­nych, pro­du­cent wy­ko­na nie­od­płat­nie lub od­płat­nie w za­leż­no­ści od stop­nia zło­żo­no­ści wpro­wa­dzo­nych zmian.

 2. Pro­du­cent ani sprze­daw­ca nie od­po­wia­da­ją za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 3. Program mo­że być użyt­ko­wa­ny na (tu wy­szcze­gól­nio­na li­czba sta­no­wisk).

 4. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

 5. Fak­tu­ra za­ku­pu jest je­dy­nym do­wo­dem le­gal­ne­go po­sia­da­nia i użyt­ko­wa­nia ko­pii pro­gra­mu, o któ­rym mo­wa.

 6. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

2. Li­cen­cja cza­so­wa płat­na

Li­cen­cja cza­so­wa udzie­la­na jest na czas okreś­lo­ny. W przy­pad­ku li­cen­cji cza­so­wej moż­li­we są dwa wa­rian­ty. W wa­rian­cie płat­nym użyt­ko­wnik wy­bie­ra czas waż­no­ści li­cen­cji zgo­dnie z Cen­ni­kiem. Wszyst­kie mo­du­ły za wy­jąt­kiem Ob­słu­gi In­ter­ne­to­we­go Ban­ku Fo­to­gra­fii w tym mo­de­lu li­cen­cjo­no­wa­nia za­cho­wu­ją peł­ną fun­kcjo­nal­ność przez okres obo­wią­zy­wa­nia li­cen­cji.

Li­cen­cja nie jest przy­pi­sa­na do kon­kret­ne­go kom­pu­te­ra, a pa­kiet mo­że być za­in­sta­lo­wa­ny na ta­kiej li­czbie sta­no­wisk, na ja­ką zo­sta­ła wy­ku­pio­na li­cen­cja.

Użyt­ko­wnik otrzy­mu­je klucz ak­ty­wa­cyj­ny, ale klucz ten po­zwa­la je­dy­nie na uak­ty­wnie­nie Mo­du­łu Użyt­ko­wni­ków i Ha­seł. Nie jest moż­li­we za­in­sta­lo­wa­nie pro­gra­mu w tym mo­de­lu li­cen­cjo­no­wa­nia bez po­łą­cze­nia się z na­szym ser­we­rem przez In­ter­net.

Po za­in­sta­lo­wa­niu wer­sja ta nie wy­ma­ga do pra­cy do­stę­pu do In­ter­ne­tu przez ca­ły okres waż­no­ści li­cen­cji. Po za­koń­cze­niu okre­su waż­no­ści oraz w przy­pad­ku zmian w usta­wie­niach ze­ga­ra sy­ste­mo­we­go pro­gram po­łą­czy się z na­szym ser­we­rem aby zsyn­chro­ni­zo­wać da­ne do­ty­czą­ce upły­wu cza­su.

Po upły­wie ter­mi­nu waż­no­ści li­cen­cji pro­gram zo­sta­nie za­blo­ko­wa­ny, ale li­cen­cja nie jest usu­wa­na z ser­we­ra i moż­li­we jest jej po­no­wne uak­ty­wnie­nie.

Po sze­ściu mie­sią­cach od wy­gaś­nię­cia li­cen­cji jest ona usu­wa­na z ser­we­ra. Po usu­nię­ciu li­cen­cji z ser­we­ra nie ma moż­li­wo­ści po­no­wne­go uak­ty­wnie­nia pro­gra­mu, któ­ry był za­in­sta­lo­wa­ny z ta­ką li­cen­cją.

Sprawdź tę licen­cję w skle­pie.

Li­cen­cja cza­so­wa płat­na opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu Kom­bi o nu­me­rze li­cen­cyj­nym

(tu nu­mer li­cen­cji na­da­ny przez pro­du­cen­ta)

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łącz­nej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu Kom­bi v. (tu nu­mer wer­sji) na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Za­in­sta­lo­wa­nie pa­kie­tu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej. Li­cen­cjo­bior­ca jest użyt­ko­wni­kiem ko­pii pro­gra­mu o in­dy­wi­dual­nym nu­me­rze li­cen­cyj­nym (tu nu­mer li­cen­cji) na­da­nym przez pro­du­cen­ta. Nu­mer ak­ty­wa­cyj­ny dla do­dat­ko­wych roz­sze­rzeń dla tej ko­pii pro­gra­mu jest: (tu nu­mer ak­ty­wu­ją­cy roz­sze­rze­nia pro­gra­mu).

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nieu­do­stęp­nia­nia po­sia­da­nej ko­pii pro­gra­mu, nu­me­ru li­cen­cji, nu­me­ru roz­sze­rzeń oraz pli­ku z klu­czem ak­ty­wu­ją­cym in­nym oso­bom w ża­dnej for­mie,
  2. b)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  3. c)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.
   W szcze­gól­no­ści za­bra­nia się wy­ko­rzy­sty­wa­nia baz sło­wni­ko­wych oraz baz z gra­fi­ka­mi do two­rze­nia ja­kich­kol­wiek in­nych pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)za­pe­wnie­nia po­pra­wnej pra­cy pa­kie­tu pod sy­ste­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi: Win­dows XP, Win­dows 7 i Win­dows 10,
  2. b)bez­płat­ne­go po­pra­wia­nia błę­dów wska­za­nych przez li­cen­cjo­bior­cę przez okres obo­wią­zy­wa­nia umo­wy li­cen­cyj­nej, je­dnak nie dłu­żej niż okres je­dne­go ro­ku od dnia za­ku­pu. Za błę­dy uwa­ża się ta­kie dzia­ła­nie pro­gra­mu, któ­re jest nie­zgo­dne z opi­sem za­war­tym w pli­kach po­mo­cy do pro­gra­mu oraz każ­de dzia­ła­nie pro­gra­mu pro­wa­dzą­ce do za­wie­sze­nia (czy­li nie­kon­tro­lo­wa­ne­go za­trzy­ma­nia pra­cy) pro­gra­mu.
   In­ne po­praw­ki, udos­ko­na­le­nia lub wpro­wa­dze­nie no­wych fun­kcji, a w szcze­gól­no­ści do­sto­so­wa­nie pa­kie­tu do pra­cy pod kon­tro­lą przy­szłych sy­ste­mów ope­ra­cyj­nych, pro­du­cent wy­ko­na nie­od­płat­nie lub od­płat­nie w za­leż­no­ści od stop­nia zło­żo­no­ści wpro­wa­dzo­nych zmian.

 2. Pro­du­cent ani sprze­daw­ca nie od­po­wia­da­ją za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 3. Program mo­że być użyt­ko­wa­ny na (tu wy­szcze­gól­nio­na li­czba sta­no­wisk).

 4. Li­cen­cja udzie­la­na jest na (tu li­czba dni), a upływ cza­su bę­dzie od­mie­rza­ny na ser­we­rze fir­my 3N po­cząw­szy od dnia (tu po­da­na da­ta uak­ty­wnie­nia li­cen­cji). W ce­lu od­mie­rza­nia upły­wu cza­su pro­gram bę­dzie okre­so­wo wy­ma­gał po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem. Po upły­wie cza­su waż­no­ści li­cen­cji pro­gram zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie za­blo­ko­wa­ny.

 5. Fak­tu­ra za­ku­pu jest je­dy­nym do­wo­dem le­gal­ne­go po­sia­da­nia i użyt­ko­wa­nia ko­pii pro­gra­mu, o któ­rym mo­wa.

 6. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

3. Li­cen­cja cza­so­wa bez­płat­na

Li­cen­cja cza­so­wa bez­płat­na udzie­la­na jest zaw­sze na okres 30 dni. W tym wa­rian­cie li­cen­cja ge­ne­ro­wa­na jest au­to­ma­tycz­nie przez nasz ser­wer po wy­sła­niu przez in­sta­la­tor in­for­ma­cji iden­ty­fi­ku­ją­cych kom­pu­ter, na któ­rym roz­po­czę­to pro­ces in­sta­la­cji. Tak wy­ge­ne­ro­wa­na li­cen­cja jest przy­pi­sa­na do kom­pu­te­ra, na któ­rym za­in­sta­lo­wa­no pa­kiet i jest zaw­sze je­dno­sta­no­wis­ko­wa. Nie ma moż­li­wo­ści wie­lo­krot­ne­go in­sta­lo­wa­nia pa­kie­tu na tej li­cen­cji (tzn. bez­płat­nej 30-dnio­wej) na tym sa­mym kom­pu­te­rze.

Wszyst­kie mo­du­ły pro­gra­mu za wy­jąt­kiem Ob­słu­gi In­ter­ne­to­we­go Ban­ku Fo­to­gra­fii oraz Mo­du­łu Użyt­ko­wni­ków i Ha­seł za­cho­wu­ją peł­ną fun­kcjo­nal­ność przez ca­ły okres waż­no­ści umo­wy.

Użyt­ko­wnik nie otrzy­mu­je klu­cza ak­ty­wu­ją­ce­go pa­kiet. Ak­ty­wa­cja mu­si się od­być po­przez po­łą­cze­nie z na­szym ser­we­rem przez In­ter­net.

Upływ cza­su waż­no­ści li­cen­cji od­mie­rza­ny jest nie w kom­pu­te­rze użyt­ko­wni­ka, a na na­szym ser­we­rze, dla­te­go pro­gram cyk­licz­nie łą­czy się z na­szym ser­we­rem w ce­lu spraw­dze­nia sta­nu li­cen­cji. Brak po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem unie­moż­li­wia uru­cho­mie­nie pro­gra­mu.

Po upły­wie 30 dni od­po­wie­dni ko­mu­ni­kat po­in­for­mu­je użyt­ko­wni­ka o wy­gaś­nię­ciu li­cen­cji, ale li­cen­cja nie jest usu­wa­na z ser­we­ra. Moż­na prze­dłu­żyć jej waż­ność al­bo przez wy­ku­pie­nie li­cen­cji bez­ter­mi­no­wej lub cza­so­wej płat­nej (zgo­dnie z Cen­ni­kiem), al­bo – w uza­sa­dnio­nych wy­pad­kach – po in­dy­wi­dual­nym usta­le­niu te­go z pro­du­cen­tem pro­gra­mu (office@3n.com.pl).

Po sze­ściu mie­sią­cach od wy­gaś­nię­cia li­cen­cji jest ona usu­wa­na z ser­we­ra. Po usu­nię­ciu li­cen­cji z ser­we­ra nie ma moż­li­wo­ści po­no­wne­go uak­ty­wnie­nia pro­gra­mu, któ­ry był za­in­sta­lo­wa­ny z ta­ką li­cen­cją.

Li­cen­cja cza­so­wa bez­płat­na opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu Kom­bi o nu­me­rze li­cen­cyj­nym

(tu nu­mer li­cen­cji na­da­ny przez pro­du­cen­ta)

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy bez­płat­nej nie­wy­łącz­nej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu Kom­bi v. (tu nu­mer wer­sji) na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Za­in­sta­lo­wa­nie pa­kie­tu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej. Li­cen­cjo­bior­ca jest użyt­ko­wni­kiem ko­pii pro­gra­mu o in­dy­wi­dual­nym nu­me­rze li­cen­cyj­nym (tu nu­mer li­cen­cji) na­da­nym przez pro­du­cen­ta. Nu­mer ak­ty­wa­cyj­ny dla do­dat­ko­wych roz­sze­rzeń dla tej ko­pii pro­gra­mu jest: (tu nu­mer ak­ty­wu­ją­cy roz­sze­rze­nia pro­gra­mu).

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nieu­do­stęp­nia­nia po­sia­da­nej ko­pii pro­gra­mu, nu­me­ru li­cen­cji oraz nu­me­ru roz­sze­rzeń in­nym oso­bom w ża­dnej for­mie,
  2. b)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  3. c)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.
  • W szcze­gól­no­ści za­bra­nia się wy­ko­rzy­sty­wa­nia baz sło­wni­ko­wych oraz baz z gra­fi­ka­mi do two­rze­nia ja­kich­kol­wiek in­nych pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych.

 1. Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent nie od­po­wia­da za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 2. Za­in­sta­lo­wa­na ko­pia pro­gra­mu mo­że być użyt­ko­wa­na na je­dnym sta­no­wis­ku.

 3. Li­cen­cja udzie­la­na jest na 30 dni, a upływ cza­su bę­dzie od­mie­rza­ny na ser­we­rze fir­my 3N po­cząw­szy od dnia (tu po­da­na da­ta uak­ty­wnie­nia li­cen­cji). W ce­lu od­mie­rza­nia upły­wu cza­su pro­gram bę­dzie okre­so­wo wy­ma­gał po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem. Po upły­wie cza­su waż­no­ści li­cen­cji pro­gram zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie za­blo­ko­wa­ny.

 4. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

4. Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną

Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny. W tym wa­rian­cie li­cen­cja ge­ne­ro­wa­na jest au­to­ma­tycz­nie przez pro­gram in­sta­la­cyj­ny. Nie jest wy­ma­ga­ne po­łą­cze­nie z na­szym ser­we­rem za­rów­no pod­czas in­sta­la­cji, jak i póź­niej pod­czas pra­cy pro­gra­mu.

Wer­sja de­mon­stra­cyj­na ma pe­wne ogra­ni­cze­nia fun­kcjo­nal­no­ści, ta­kie jak np.: za­blo­ko­wa­ny za­pis do­ku­men­tów, za­blo­ko­wa­ne ope­ra­cje na schow­ku sy­ste­mo­wym, czy do­da­wa­nie tzw. zna­ku wo­dne­go, itp.

Rów­nież więk­szość roz­sze­rzeń pa­kie­tu w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pra­cu­je z pe­wny­mi ogra­ni­cze­nia­mi (np. na ob­ję­tość ob­ra­bia­nych pli­ków). Kon­kret­ne ogra­ni­cze­nia wer­sji de­mon­stra­cyj­nej za­le­żą od kon­kret­nej wer­sji ak­tual­nie do­stęp­nej na ser­we­rze. W mia­rę sta­rze­nia się pa­kie­tu star­sze fun­kcjo­nal­no­ści mo­gą być od­blo­ko­wy­wa­ne, a no­we – za­blo­ko­wa­ne.
Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pro­gra­mu Kom­bi

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pro­gra­mu Kom­bi v. 9.x na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Za­in­sta­lo­wa­nie pa­kie­tu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  2. b)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.
   W szcze­gól­no­ści za­bra­nia się wy­ko­rzy­sty­wa­nia baz sło­wni­ko­wych oraz baz z gra­fi­ka­mi do two­rze­nia ja­kich­kol­wiek in­nych pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent nie od­po­wia­da za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 2. Wer­sja de­mon­stra­cyj­na pro­gra­mu mo­że być użyt­ko­wa­na na do­wol­nej li­czbie kom­pu­te­rów.

 3. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

 4. Ogra­ni­cze­nia wer­sji de­mon­stra­cyj­nej po­le­ga­ją mię­dzy in­ny­mi na:
  1. a)nie­moż­no­ści wy­ko­na­nia fun­kcji za­pi­su da­nych (do­ku­men­tów, itp.) na dys­ku,
  2. b)nie­moż­no­ści ko­pio­wa­nia da­nych do schow­ka,
  3. c)ogra­ni­cze­niu ob­ję­to­ści nie­któ­rych da­nych (np. pli­ków prze­twa­rza­nych przez fil­try),
  4. d)do­da­wa­niu w nie­któ­rych sy­tua­cjach tzw. zna­ku wo­dne­go (np. pod­czas dru­ko­wa­nia),
  5. e)in­nych ogra­ni­cze­niach wpro­wa­dza­nych w za­leż­no­ści od kon­kret­nej wer­sji pa­kie­tu.

 5. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

^

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
Internet Stock Photo logo
PostScript Interpreter logo
K3D logo