123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Wykaz najważniejszych zmian wprowadzonych w wersji dziewiątej względem wersji ósmej

(Tu możesz za­po­znać się z wy­ka­zem naj­waż­niej­szych zmian wpro­wa­dzo­nych w wer­sji ósmej).

Ostat­nią wer­sją sy­ste­mu, na któ­rej by­ła te­sto­wa­na po­prze­dnia wer­sja pa­kie­tu był Win­dows XP. Przy two­rze­niu dzie­wią­tej wer­sji pa­kie­tu głó­wnym prob­le­mem by­ło do­sto­so­wa­nie go do no­wych sy­ste­mów Win­dows. Naj­waż­niej­sze prob­le­my, któ­re roz­wią­za­no, to:

 1. Do­sto­so­wa­nie pa­kie­tu do sy­ste­mu UAC.
  Pro­gram Kom­bi, aby two­rzyć zwar­tą struk­tu­rę, po za­in­sta­lo­wa­niu wszyst­kie kom­po­nen­ty prze­cho­wy­wał w je­dnym ka­ta­lo­gu (i ewen­tual­nych pod­ka­ta­lo­gach te­go ka­ta­lo­gu). Dzię­ki te­mu łat­we by­ło np. stwo­rze­nie ko­pii bez­pie­czeń­stwa ca­łe­go pa­kie­tu. Wy­star­czy­ło sko­pio­wać ca­ły ka­ta­log Kom­bi.

  Wpro­wa­dze­nie UAC spo­wo­do­wa­ło, że pro­gram nie mógł za­pi­sy­wać swo­ich pli­ków kon­fi­gu­ra­cyj­nych w do­tych­cza­so­wych po­ło­że­niach. Prob­lem ten roz­wią­za­no dzie­ląc pli­ki pro­gra­mu na dwie gru­py. Pli­ki, któ­re nie ule­ga­ją zmia­nom są te­raz do­myśl­nie in­sta­lo­wa­ne w ka­ta­lo­gu Pli­ki Pro­gra­mów (x86)\​Kom­bi, na­to­miast pli­ki, któ­re mo­gą ule­gać zmia­nom (i są przez pro­gram w cza­sie pra­cy mo­dy­fi­ko­wa­ne) są te­raz in­sta­lo­wa­ne w ka­ta­lo­gu Użyt­ko­wni­cy\​Username\​AppData\​Roaming\​Kombi (gdzie User­na­me jest naz­wą za­lo­go­wa­ne­go użyt­ko­wni­ka, a Kom­bi jest naz­wą któ­ra mo­że być zmie­nio­na na eta­pie in­sta­la­cji pro­gra­mu), do któ­re­go pro­gram ma do­stęp po­za kon­tro­lą UAC.

  Je­śli je­dnak użyt­ko­wnik pod­czas in­sta­la­cji zde­cy­du­je się za­in­sta­lo­wać pro­gram w lo­ka­li­za­cji in­nej niż Pro­gram Fi­les – to pro­gram mo­że za­cho­wać się tak (po wy­bra­niu od­po­wie­dniej op­cji), jak w po­prze­dnich wer­sjach, tzn. mo­że ca­łość za­in­sta­lo­wać w je­dnym, wy­bra­nym przez nas ka­ta­lo­gu. Do­ko­na­ne zmia­ny spo­wo­do­wa­ły, że moż­na te­raz pro­gram za­in­sta­lo­wać na pen­dri­vie i bę­dzie on mógł być uru­cha­mia­ny z te­go pen­dri­ve­'a na róż­nych kom­pu­te­rach (ale za­bez­pie­cze­nia li­cen­cyj­ne nie po­zwa­la­ją na zro­bie­nie no­wej ko­pii z ko­pii ist­nie­ją­cej na pen­dri­vie).

 2. Do­sto­so­wa­nie pro­gra­mu do roz­wo­ju sprzę­tu. Po­prze­dnie wer­sje pro­gra­mu in­sta­lo­wa­ne by­ły z pły­ty CD, a pły­ta CD sta­no­wi­ła swe­go ro­dza­ju klucz li­cen­cyj­ny. Obec­nie co­raz czę­ściej zda­rza się, że kom­pu­ter nie po­sia­da czyt­ni­ka CD, a z dru­giej stro­ny do­stęp do In­ter­ne­tu stał się po­wszech­ny.

  W związ­ku z po­wyż­szym wer­sja dzie­wią­ta pa­kie­tu jest dy­stry­buo­wa­na wy­łą­cznie w for­mie pli­ku po­bie­ra­ne­go przez in­ter­net. To spo­wo­do­wa­ło ko­nie­czność zmia­ny spo­so­bu li­cen­cjo­no­wa­nia.

  W tej wer­sji pro­gram pod­czas in­sta­la­cji – za­miast pły­ty CD w na­pę­dzie – wy­ma­ga ak­ty­wne­go po­łą­cze­nia z in­ter­ne­tem. W nu­me­rze li­cen­cji za­szy­ta jest in­for­ma­cja o ty­pie li­cen­cji oraz li­czbie sta­no­wisk, na któ­re li­cen­cja ze­zwa­la. Dzię­ki te­mu moż­li­we sta­ło się wpro­wa­dze­nie li­cen­cji na czas okreś­lo­ny (a w związ­ku z tym tań­szych). Użyt­ko­wnik pod­czas za­ku­pu pro­gra­mu mo­że wy­brać czas na ja­ki chce wy­ku­pić li­cen­cję, a pro­gram za­pe­wni od­po­wie­dnią ob­słu­gę tej fun­kcjo­nal­no­ści.

  Moż­na też (jak w przy­pad­ku po­prze­dnich wer­sji) na­być li­cen­cję bez­ter­mi­no­wą (zo­bacz za­sa­dy li­cen­cjo­no­wa­nia wer­sji 9.x).

 3. Roz­wią­za­nie prob­le­mu zwią­za­ne­go z sy­ste­mem po­mo­cy. Twór­cy sy­ste­mu Win­dows zde­cy­do­wa­li się na dość ra­dy­kal­ny krok po­le­ga­ją­cy na usu­nię­ciu z sy­ste­mu pro­gra­mu Win­hlp32.e­xe, któ­ry był od­po­wie­dzial­ny za wy­świet­la­nie pli­ków po­mo­cy (pli­ki z roz­sze­rze­niem *.hlp).

  Fakt ten po­sta­wił nas przed ko­nie­czno­ścią wyb­ra­nia je­dne­go z dwóch roz­wią­zań: al­bo zmia­ny ca­łe­go sy­ste­mu po­mo­cy, al­bo na­pi­sa­nia od­po­wie­dni­ka pro­gra­mu win­hlp32.e­xe. Osta­te­cznie – po roz­wa­że­niu wszyst­kich ar­gu­men­tów – zde­cy­do­wa­no się na dru­gie roz­wią­za­nie. Ta­ki pro­gram po­wstał i z pun­ktu wi­dze­nia użyt­ko­wni­ka – w sy­ste­mie po­mo­cy nic się nie zmie­ni­ło.

 4. Do­sto­so­wa­nie pro­gra­mu do no­wych sty­lów wi­zual­nych. Od Win­dows Vi­sta sy­stem ope­ra­cyj­ny two­rzy wo­kół okien dość gru­be ram­ki (z roz­wią­za­nia te­go zre­zyg­no­wa­no w Win10). Ram­ki te w zna­cznym stop­niu utrud­nia­ły pra­cę z pa­le­ta­mi wy­pię­ty­mi z obu­do­wy ok­na. Prob­lem ten roz­wią­za­no i wi­zual­nie wy­pię­te pa­le­ty na­rzę­dzio­we wy­glą­da­ją te­raz iden­tycz­nie w sy­ste­mach: XP, Vi­sta, Win 7 i Win 10.


Wy­kaz no­wo­ści wer­sji 9.0

 1. Wpro­wa­dzo­no no­we roz­sze­rze­nie pro­gra­mu o naz­wie IBF. Roz­sze­rze­nie in­te­gru­je pa­kiet z In­ter­ne­to­wym Ban­kiem Fo­to­gra­fii (patrz dalej).

 2. Wprowadzono możliwość samo­dziel­ne­go wpro­wa­dza­nia no­wych zna­ków do kasz­ty. Szcze­gó­ło­wy opis tej mo­dy­fi­ka­cji znaj­du­je się w No­cie tech­ni­cznej nr 21.


Wy­kaz waż­niej­szych mo­dy­fi­ka­cji wpro­wa­dzo­nych w wer­sji 9.0

 1. Zmie­nio­no kon­cep­cję ob­słu­gi baz z gra­fi­ka­mi. Kie­dy po­wsta­wał pro­gram Kom­bi do­stęp­ność do fo­to­gra­fii w for­mie cyf­ro­wej by­ła ogra­ni­czo­na, a stan­dar­dem by­ło sto­so­wa­nie tzw. cli­par­tów (wek­to­ro­wych).

  Obec­nie sy­tua­cja się zmie­ni­ła. Fir­ma 3N dy­spo­nu­je In­ter­ne­to­wym Ban­kiem Fo­to­gra­fii, więc na­tu­ral­nym sta­ło się roz­wią­za­nie po­le­ga­ją­ce na in­te­gra­cji pro­gra­mu z tą wi­try­ną. W związ­ku z po­wyż­szym ofe­ro­wa­ne te­raz ba­zy gra­fik za­wie­ra­ją ram­ki z bit­ma­pa­mi, w któ­rych znaj­du­ją się pli­ki do­wią­za­ne ze­wnę­trznie. Dla pli­ku do­wią­za­ne­go ze­wnę­trznie pro­gram two­rzy au­to­ma­tycz­nie mi­nia­tu­rę i ta mi­nia­tu­ra (wraz z da­ny­mi o zdję­ciu źród­ło­wym oraz sło­wa­mi klu­czo­wy­mi) jest prze­cho­wy­wa­na w ba­zie. Mo­że­my prze­glą­dać te mi­nia­tu­ry, mo­że­my uży­wać ich w pro­jek­tach. Je­śli na­to­miast chce­my użyć zdję­cie w peł­nej roz­dziel­czo­ści i ma­my za­in­sta­lo­wa­ne roz­sze­rze­nie pro­gra­mu o naz­wie IBF, to pro­gram po­łą­czy się z ser­we­rem i po­bie­rze bra­ku­ją­cy plik, któ­ry zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie do­wią­za­ny.

 2. Roz­wi­nię­to In­ter­pre­ter Post­Scrip­tu. In­ter­pre­ter po­tra­fi te­raz czy­tać pliki *.pdf i kon­wer­to­wać je na do­ku­men­ty Kom­bi oraz za­wie­ra wbu­do­wa­ny stół mon­ta­żo­wy ma­ni­pu­lu­ją­cy stro­na­mi w go­to­wych pli­kach pdf. Wię­cej in­for­ma­cji zna­jdziesz stro­nie ps.3n.com.pl.

 3. Roz­wi­nię­to Pro­jek­tor K3D. Pro­gram mo­że ró­wnież pra­co­wać sa­mo­dziel­nie, a je­go moż­li­wo­ści po­ka­za­no na stro­nie k3d.3n.com.pl.

 4. Zmodernizowano moduł Spikera. W sy­ste­mach, w któ­rych jest za­in­sta­lo­wa­ny pol­ski głos Spi­ker mo­że teraz z niego ko­rzy­stać.

 5. Zmie­nio­no ob­słu­gę ko­pii bez­pie­czeń­stwa. Te­raz sło­wo Ko­pia jest do­da­wa­ne po naz­wie pli­ku, ale przed je­go roz­sze­rze­niem. Za­pe­wnia to lep­sze sor­to­wa­nie pli­ków po naz­wach.

 6. Zmo­der­ni­zo­wa­no ob­słu­gę ro­lek prze­wi­ja­nia w mysz­ce. Po­prze­dnio pro­gram ob­słu­gi­wał prze­wi­ja­nie po­zio­me i pio­no­we za po­mo­cą dwóch od­ręb­nych ro­lek. Obec­nie co­raz trud­niej na­być mysz­kę z dwie­ma rol­ka­mi. W związ­ku z tym rol­ka z je­dno­cześ­nie wciś­nię­tym kla­wi­szem Shfit prze­wi­ja za­war­tość ok­na w po­zio­mie, a z kla­wi­szem Ctrl – zmie­nia po­więk­sze­nie.

 7. Do­da­no op­cje kom­pre­sji bit­map za­pi­sy­wa­nych w ra­mach do­ku­men­tu oraz w ra­mach baz gra­fik. W przy­pad­ku za­pi­su do­ku­men­tu do­stęp­na jest op­cja kom­pre­sji bit­map do for­ma­tu png i włą­czy­my ją w ar­ku­szu wła­ści­wo­ści do­ku­men­tu (za­kład­ka Op­cje za­pi­su), zaś w przy­pad­ku baz gra­fik – do wy­bo­ru ma­my kom­pre­sję jpg oraz png, a od­po­wie­dnią op­cję włą­czy­my w ar­ku­szu wła­ści­wo­ści kon­kret­nej ba­zy gra­fik.

 8. Do­da­no kil­ka no­wych fil­trów ra­stro­wych, m.in. ko­rek­cję per­spek­ty­wy.

 9. Do­da­no no­wy sło­wnik za­wie­ra­ją­cy no­we wy­ra­zy, ta­kie jak np. pen­dri­ve, czy e-mail, itp.

 10. Do­da­no kil­ka no­wych fun­kcji do Me­ne­dże­ra kro­jów oraz uspra­wnio­no jego dzia­ła­nie.

 11. Dodano nową kartę o nazwie Przestrzeń kolorów RGB do Kreato­ra kon­fi­gu­ra­cji. Za jej pomocą użyt­ko­wnik mo­że wy­brać prze­strzeń ko­lo­rów RGB wy­ko­rzy­sty­wa­ną do prze­li­cza­nia i kon­wer­sji ko­lo­rów mię­dzy ró­żny­mi prze­strze­nia­mi ko­lo­rów.

 12. Dodano opcję Instaluj jako prywatne w In­sta­la­to­rze kro­jów. Kro­je za­in­sta­lo­wa­ne ja­ko pry­wat­ne nie bę­dą wi­dzia­ne w in­nych apli­ka­cjach (poza Kom­bi), ale pro­ces ich in­sta­lo­wa­nia prze­bie­ga znacz­nie szyb­ciej. Ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie w sy­tu­acji, gdy ma­my du­ży ze­staw kro­jów, któ­re nie są za­in­sta­lo­wa­ne na sta­łe w ka­ta­lo­gu sy­ste­mo­wym i Kom­bi przy każ­dym uru­cho­mie­niu mu­si je za­in­sta­lo­wać tym­cza­so­wo.

 13. Zmo­dy­fi­ko­wa­no część ikon (przy­cis­ków) uje­dno­li­ca­jąc je.


Wy­kaz waż­niej­szych błę­dów po­pra­wio­nych w wer­sji 9.0

 1. Dla nie­któ­rych zna­ków (kom­po­zy­to­wych) pro­gram źle wy­li­czał sze­ro­ko­ści zna­ków. Błąd ten po­pra­wio­no.

 2. W sy­ste­mach Win­dows now­szych od XP sy­stem ina­czej ob­słu­gu­je za­rzą­dza­nie ko­lo­rem. To spo­wo­do­wa­ło, że mo­duł ICM nie dzia­łał w tych sy­ste­mach. Ten prob­lem roz­wią­za­no.

 3. Po­pra­wio­no błę­dy zwią­za­ne z wy­szu­ki­wa­niem dru­ka­rek sie­cio­wych w sy­ste­mach now­szych od Win­dows XP.

 4. Po­pra­wio­no dzia­ła­nie prób­ni­ka ko­lo­rów.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games