123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Pro­gram Dru­ko­wa­nie z pliku

W pa­kie­cie Kom­bi znaj­du­je się pro­gram Dru­ko­wa­nie z pliku (naz­wa dys­ko­wa, to Print­To.exe) po­ka­za­ny na Fot. 1:

Fot. 1.
Ok­no progra­mu Drukowanie z pliku

Pro­gram umoż­li­wia wy­sła­nie pli­ku (np. post­scrip­to­we­go) wprost z dys­ku do dru­kar­ki.

Mo­że­my np. wy­dru­ko­wać do­ku­ment do pli­ku *.ps, a na­stęp­nie prze­słać ten plik na kom­pu­ter, do któ­re­go jest pod­łą­czo­ne urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce. Na tym kom­pu­te­rze mo­że­my ode­bra­ny plik prze­słać da­lej do urzą­dze­nia dru­ku­ją­ce­go bez ko­nie­czno­ści uru­cha­mia­nia pro­gra­mu Kom­bi (lub jakiego­kol­wiek in­ne­go). Wy­star­czy wy­słać plik z dys­ku na okreś­lo­ny (wy­bra­ny) port kom­pu­te­ra, do któ­re­go po­win­no być pod­łą­czo­ne urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce.

Moż­na też wy­sy­łać da­ne do dru­ka­rek sie­cio­wych przez po­da­nie ich nu­me­ru IP. Np. za­pis \\123.123.123.123\HPLJ4 ozna­cza wy­sła­nie da­nych do kom­pu­te­ra o nu­me­rze IP i da­lej – do dru­kar­ki do nie­go pod­łą­czo­nej o naz­wie HPLJ4. Ten spo­sób umoż­li­wia też dru­ko­wa­nie na dru­kar­ce pod­łą­czo­nej do na­sze­go kom­pu­te­ra po­przez tzw. port wir­tual­ny. Na­le­ży wte­dy udo­stęp­nić ta­ką dru­kar­kę do dru­ko­wa­nia sie­cio­we­go i wy­słać da­ne do swo­je­go kom­pu­te­ra np. \\kom­pu­ter\HPLJ4, gdzie kom­pu­ter ozna­cza naz­wę na­sze­go kom­pu­te­ra w sie­ci.

Pro­gram jest ró­wnież sto­so­wa­ny ja­ko urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce w Kombi PDF Tools, po­nie­waż isto­tą Post­Scrip­tu jest właś­nie wy­sy­ła­nie pli­ków post­scrip­to­wych wprost do urzą­dze­nia dru­ku­ją­ce­go (z po­mi­nię­ciem wszyst­kich pro­ce­dur sy­ste­mo­wych).

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games