123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Me­nu pro­gra­mu

Każ­dy z czte­rech głó­wnych pro­gra­mów pa­kie­tu (tj.: Kom­bi, KombiKor, Pro­jek­tor K3D oraz In­ter­pre­ter Post­Scrip­tu) za­wie­ra de­dy­ko­wa­ne da­ne­mu pro­gra­mo­wi pod­me­nu ozna­czo­ne iko­ną pro­gra­mu. Za­war­tość te­go me­nu jest co praw­da nie­co róż­na w róż­nych pro­gra­mach, ale co do idei są one za so­bą zbież­ne.

Me­nu za­wie­ra na­stę­pu­ją­ce po­zy­cje:
  1. Pod­me­nu ozna­czo­ne iko­ną pro­gra­mu i opi­sa­ne na­zwą pro­gra­mu. To pod­me­nu za­wie­ra po­zy­cje ot­wie­ra­ją­ce me­trycz­kę pro­gra­mu, stro­nę w Eks­plo­ra­to­rze za­so­bów ze szcze­gó­ło­wy­mi in­for­ma­cja­mi o pa­kie­cie oraz wszel­kie umo­wy li­cen­cyj­ne.

  2. Pod­me­nu ozna­czo­ne iko­ną Ustawienia i opi­sa­ne Usta­wie­nia. To pod­me­nu za­wie­ra po­zy­cje ot­wie­ra­ją­ce fun­kcje lub ze­wnę­trzne pro­gra­my ma­ją­ce wpływ na kon­fi­gu­ra­cję pro­gra­mu lub ca­łe­go pa­kie­tu. W szcze­gól­no­ści znaj­dzie­my tu od­noś­ni­ki do Eks­plo­ra­to­ra za­so­bów oraz Krea­to­ra kon­fi­gu­ra­cji. Po­nad­to znaj­dzie­my tu od­noś­ni­ki spe­cy­ficz­ne dla da­ne­go pro­gra­mu, np. dla pro­gra­mu Kom­bi, bę­dzie to m.in. Eks­plo­ra­tor kla­wia­tur czy fun­kcje zwią­za­ne z pro­fi­la­mi kon­fi­gu­ra­cyj­ny­mi.

  3. Pod­me­nu ozna­czo­ne iko­ną Ustawienia i opi­sa­ne Pro­gra­my za­wie­ra od­noś­ni­ki do in­nych pro­gra­mów pa­kie­tu. Za­war­tość te­go pod­me­nu mo­że być róż­na dla róż­nych pro­gra­mów pa­kie­tu, a spo­sób ob­słu­gi po­szcze­gól­nych pro­gra­mów za­war­tych w tym me­nu zo­stał opi­sa­ny w pli­kach po­mo­cy ot­wie­ra­nych z wnę­trza tych pro­gra­mów.

  1. Pod­me­nu ozna­czo­ne iko­ną Pomoc i opi­sa­ne Po­moc za­wie­ra od­noś­ni­ki do wszyst­kich form po­mo­cy do­stęp­nych w da­nym pro­gra­mie.

  2. Pod­me­nu ozna­czo­ne iko­ną Serwer 3n i opi­sa­ne Serwer 3N za­wie­ra od­noś­ni­ki do stron in­ter­ne­to­wych zwią­za­nych z da­nym pro­gra­mem lub ca­łym pa­kie­tem.

  3. Pod­me­nu ozna­czo­ne iko­ną Wyjście z programu i opi­sa­ne Za­mknij pro­gram za­wie­ra od­noś­ni­ki do fun­kcji za­my­ka­ją­cej pro­gram oraz umoż­li­wia­ją­cej po­no­wny roz­ruch pro­gra­mu. Po­nad­to, dla pro­gra­mu Kom­bi, do­stęp­ne są tu fun­kcje zwią­za­ne z Użyt­ko­wni­ka­mi i has­ła­mi.

  4. Pro­gram Kom­bi za­wie­ra po­nad­to pod­me­nu ozna­czo­ne iko­ną Szukaj i opi­sa­ne Znajdź za­wie­ra­ją­ce od­noś­ni­ki do fun­kcji wy­szu­ku­ją­cych róż­ne ele­men­ty skła­da­ją­ce się na ob­ra­bia­ny do­ku­ment.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games