123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Ad­iu­sta­cja tek­stu

Ad­iu­sta­cja tek­stów zwa­na jest ró­wnież re­dak­cją tech­nicz­ną. Po­le­ga na na­nie­sie­niu waż­nych dla skła­du i ła­ma­nia uwag do­ty­czą­cych for­ma­to­wa­nia tek­stu, a tak­że po­pra­wie­niu ta­kich uste­rek, jak np. nie­pra­wid­ło­we uży­cie zna­ków in­ter­pun­kcyj­nych w kon­tek­ście skła­du, np. uży­cie spa­cji z łą­czni­kiem, od­stę­py przed krop­ką lub prze­cin­kiem, nie spa­ro­wa­ne na­wia­sy, nie­wła­ści­wie za­sto­so­wa­ne myś­lni­ki czy błę­dne cu­dzy­sło­wy.

Automatyczna adiustacja tesktu w KombiKorze
Ok­no Automatycznej adiustacji tekstu pakietu Kombi

Mó­wiąc naj­pro­ściej, oso­ba wy­ko­nu­ją­ca ad­iu­sta­cję za­dba o to, by nasz tekst wy­glą­dał este­tycz­nie i był prze­jrzy­sty. Część z tych uwag bę­dzie mog­ła być na­nie­sio­na i za­sto­so­wa­na do­pie­ro po wy­ko­na­niu wstęp­ne­go skła­du. Wte­dy mo­że oka­zać się, że np. śród­ty­tu­ły trze­ba po­więk­szyć, a wcię­cia aka­pi­to­we zmniej­szyć. I w tym za­kre­sie nic nie za­stą­pi wpra­wne­go oka i dob­re­go sma­ku, je­dnak nie­któ­re po­wta­rza­ją­ce się czyn­no­ści ad­iu­sta­cyj­ne da się zau­to­ma­ty­zo­wać.

Jak przy­sta­ło na ele­ment sy­ste­mu kom­pu­te­ro­we­go skła­du do­ku­men­tów, Kombi­Kor ma fun­kcje zna­cznie ułat­wia­ją­ce ad­iu­sta­cję tek­stu. Dzie­le­nie na sy­la­by, au­to­ma­tycz­ne usu­wa­nie pod­wój­nych spa­cji – to tyl­ko nie­któ­re na­rzę­dzia edy­tor­skie do­stęp­ne w pro­gra­mie.

Kombi­Kor au­to­ma­tycz­nie wy­ko­na za nas ta­kie ele­men­ty pra­cy, jak usu­nię­cie zbę­dnych od­stę­pów, spraw­dze­nie spa­ro­wa­nia na­wia­sów i cu­dzy­sło­wów, wy­mia­na dy­wi­zu na pół­pau­zę, czy też wsta­wie­nie spa­cji nie­roz­dzie­la­ją­cych.

War­to do­dać, że spa­cja nie­roz­dzie­la­ją­ca w Kombi­Korze to nie to sa­mo, co spa­cja twar­da. Obie za­po­bie­ga­ją po­zo­sta­wie­niu je­dno­li­te­ro­we­go wy­ra­zu na koń­cu wier­sza, ale spa­cja nie­roz­dzie­la­ją­ca jest ela­stycz­na, dzię­ki cze­mu od­stę­py mię­dzy wy­ra­za­mi po­zo­sta­ją rów­ne w ca­łym wier­szu. Wię­cej o tech­nicz­nych aspek­tach ad­iu­sta­cji w Kombi­Korze prze­czy­tasz na stro­nie Fun­kcje Kombi­Kora.

Kombi­Kor nie tyl­ko współ­pra­cu­je z Kom­bi po­zwa­la­jąc na kom­plek­so­wy skład pub­li­ka­cji o do­wol­nej li­czbie stron, ale też umoż­li­wia eks­port tek­stu wraz z ko­da­mi ste­ru­ją­cy­mi w po­pu­lar­nych for­ma­tach tek­sto­wych (w tym ró­wnież w for­ma­tach uży­wa­nych do pub­li­ka­cji stron in­ter­ne­to­wych, jak: HTM, HTML, czy PHP). Oczy­wi­ście dzia­ła też scho­wek sy­ste­mo­wy, za po­mo­cą któ­re­go mo­że­my prze­no­sić tekst z i do Kombi­Kora. Dla­te­go mo­że być uży­wa­ny nie­za­leż­nie, np. do co­pyw­ri­tin­gu czy do two­rze­nia ar­ty­ku­łów na stro­ny in­ter­ne­to­we.

Z uży­ciem Kombi­Kora re­dak­cja tech­nicz­na jest więc zna­cznie ułat­wio­na, co do­ce­ni każ­dy, kto ma do czy­nie­nia z dłu­gi­mi tek­sta­mi. O ile bo­wiem ma­ją­cą kil­ka stron bro­szu­rę z pe­wnym tru­dem moż­na pra­wid­ło­wo zre­da­go­wać w pro­stszym pro­gra­mie, to przy kil­ku­na­stu czy kil­ku­dzie­się­ciu stro­nach po­ja­wia­ją się prob­le­my. Oczy­wi­ście, nic nie za­stą­pi do­świad­cze­nia, ale żmu­dne po­szu­ki­wa­nie i spraw­dza­nie np. cu­dzy­sło­wów na kil­ku­dzie­się­ciu stro­nach tek­stu, to już prze­szłość :-).

Ze­spół 3n, Ko­sza­lin, lu­ty 2019
Ta strona nie była jeszcze komentowana (pokaż wszystkie komentarze).

Skomentuj tę stronę (komentarz do 1000 znaków)*:

Kod weryfikujący:
Tu wpisz kod weryfikujący*:
Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games