123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Mo­duł ob­słu­gi in­ter­fej­su Twain

Ok­no ob­słu­gu­ją­ce in­ter­fejs Twain w pro­gra­mie Kom­bi po­ka­za­no na Fot. 1:

Fot. 1.
Ok­no ob­słu­gi In­ter­fej­su Twain pa­kie­tu Kom­bi

In­ter­fejs Twain słu­ży do po­bie­ra­nia ob­ra­zów (map bi­to­wych) z róż­nych urzą­dzeń ze­wnę­trznych.

Naj­czę­ściej są to ska­ne­ry lub apa­ra­ty cyf­ro­we. Ob­słu­ga mo­du­łu po­le­ga na wy­bra­niu z roz­wi­ja­nej li­sty urzą­dze­nia, z któ­re­go chce­my po­brać da­ne. Przy­cis­kiem Po­bierz da­ne spo­wo­du­je­my ot­war­cie stan­dar­do­we­go ok­na dia­lo­go­we­go przy­pi­sa­ne­go wy­bra­ne­mu urzą­dze­niu.

Opis ob­słu­gi tak ot­war­te­go ok­na znaj­dzie­my w do­ku­men­ta­cji da­ne­go urzą­dze­nia.

Po po­bra­niu ob­ra­zu z urzą­dze­nia, w cen­tral­nej czę­ści oma­wia­ne­go mo­du­łu zo­sta­nie ten ob­raz po­ka­za­ny, obok zaś zo­sta­ną wy­świet­lo­ne in­for­ma­cje o je­go pa­ra­me­trach.

Je­śli w pro­gra­mie Kom­bi bę­dzie ak­ty­wna ram­ka bit­ma­po­wa – użyt­ko­wnik mo­że prze­słać po­bra­ny ob­raz wprost do tej ram­ki (ak­cja – Prze­ślij do ram­ki) lub też prze­słać do ram­ki i je­dno­cześ­nie wy­wo­łać fun­kcję eks­por­tu (ak­cja – Za­pisz na dys­ku). Je­śli ram­ka nie jest ak­ty­wna – do­stęp­na jest tyl­ko je­dna fun­kcja – Sko­piuj do schow­ka.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games