123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Mo­duł ob­słu­gi in­ter­fej­su Twain

Ok­no ob­słu­gu­ją­ce in­ter­fejs Twain w pro­gra­mie Kom­bi po­ka­za­no na Fot. 1.:

Fot. 1.
Ok­no ob­słu­gi In­ter­fej­su Twain pa­kie­tu Kom­bi

In­ter­fejs Twain słu­ży do po­bie­ra­nia ob­ra­zów (map bi­to­wych) z róż­nych urzą­dzeń ze­wnę­trznych.

Naj­czę­ściej są to ska­ne­ry lub apa­ra­ty cyf­ro­we. Ob­słu­ga mo­du­łu po­le­ga na wy­bra­niu z roz­wi­ja­nej li­sty urzą­dze­nia, z któ­re­go chce­my po­brać da­ne. Przy­cis­kiem Po­bierz da­ne spo­wo­du­je­my ot­war­cie stan­dar­do­we­go ok­na dia­lo­go­we­go przy­pi­sa­ne­go wy­bra­ne­mu urzą­dze­niu.

Opis ob­słu­gi tak ot­war­te­go ok­na znaj­dziesz w do­ku­men­ta­cji da­ne­go urzą­dze­nia.

Po po­bra­niu ob­ra­zu z urzą­dze­nia, w cen­tral­nej czę­ści oma­wia­ne­go mo­du­łu zo­sta­nie ten ob­raz po­ka­za­ny, obok zaś zo­sta­ną wy­świet­lo­ne in­for­ma­cje o je­go pa­ra­me­trach.

Je­śli w pro­gra­mie Kom­bi bę­dzie ak­ty­wna ram­ka bit­ma­po­wa – użyt­ko­wnik mo­że prze­słać po­bra­ny ob­raz wprost do tej ram­ki (ak­cja – Prze­ślij do ram­ki) lub też prze­słać do ram­ki i je­dno­cześ­nie wy­wo­łać fun­kcję eks­por­tu (ak­cja – Za­pisz na dys­ku). Je­śli ram­ka nie jest ak­ty­wna – do­stęp­na jest tyl­ko je­dna fun­kcja – Sko­piuj do schow­ka.

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
Internet Stock Photo logo
PostScript Interpreter logo
K3D logo