123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Użytkownicy i hasła

Kom­bi umoż­li­wia za­bez­pie­cze­nie sa­me­go pro­gra­mu jak i do­ku­men­tów has­łem. Aby sko­rzy­stać z ta­kiej moż­li­wo­ści na­le­ży na kar­cie mo­du­łu Użyt­ko­wni­cy i has­ła (Fot. 1) wy­brać zna­cznik Włącz ob­słu­gę użyt­ko­wni­ków i ha­seł.

Fot. 1.
Ok­no Użyt­ko­wni­cy i has­ła pa­kie­tu Kom­bi

Aby włą­czyć lub wy­łą­czyć ob­słu­gę użyt­ko­wni­ków i ha­seł na­le­ży za­lo­go­wać się do pro­gra­mu ja­ko Ad­mi­ni­stra­tor. Moż­na za­lo­go­wać się wy­bie­ra­jąc z me­nu pro­gra­mu/Zam­knij pro­gram fun­kcję Za­lo­guj użyt­ko­wni­ka do pro­gra­mu.

Kon­to Ad­mi­ni­stra­tor jest two­rzo­ne au­to­ma­tycz­nie i nie moż­na go usu­nąć. Has­łem, któ­re jest au­to­ma­tycz­nie przy­dzie­la­ne Ad­mi­ni­stra­to­ro­wi jest nu­mer li­cen­cyj­ny programu.

Je­śli Ad­mi­ni­stra­tor lo­gu­je się po­da­jąc ja­ko has­ło nu­mer li­cen­cyj­ny pro­gra­mu w je­dnym z gniazd USB mu­si znaj­do­wać się pen­dri­ve z pli­kiem ak­ty­wu­ją­cym pro­gram. Plik ten otrzy­mu­je­my od pro­du­cen­ta pro­gra­mu (za­daj py­ta­nie). Po­wyż­sze za­bez­pie­cze­nie ma na ce­lu unie­moż­li­wie­nie włą­cze­nia kon­tro­li do­stę­pu do pro­gra­mu lub pli­ków przez oso­by do te­go nie­po­wo­ła­ne. Tyl­ko ad­mi­ni­stra­tor (wła­ści­ciel) pro­gra­mu mo­że włą­czyć ob­słu­gę te­go modułu.

Ad­mi­ni­stra­tor mo­że zmie­nić has­ło do­myśl­ne na włas­ne, wte­dy obec­ność pen­dri­ve z klu­czem ak­ty­wu­ją­cym nie bę­dzie po­trzeb­na do lo­go­wa­nia, ale – w ra­zie utra­ty has­ła, moż­na na­dal za­lo­go­wać się nu­me­rem li­cen­cyj­nym, oczy­wi­ście po udo­stęp­nie­niu wspo­mnia­ne­go klucza.

Po włą­cze­niu ob­słu­gi użyt­ko­wni­ków i ha­seł, pro­gram mo­że re­a­li­zo­wać trzy do­dat­ko­we funkcje:
  1. Je­śli po­zo­sta­wi­my włą­czo­ny zna­cznik Włącz ob­słu­gę użyt­ko­wni­ków i ha­seł, ale nie włą­czy­my Uru­cho­mie­nie pro­gra­mu wy­ma­ga po­da­nia has­ła – pro­gram przed ot­war­ciem głó­wne­go ok­na ot­wo­rzy do­dat­ko­we ok­no umoż­li­wia­ją­ce wy­bór pro­fi­lu. W ok­nie tym z roz­wi­ja­nej li­sty wy­bie­ra­my użyt­ko­wni­ka, a na­stęp­nie za po­mo­cą po­la wy­bo­ru Pro­fil kon­fi­gu­ra­cyj­ny de­cy­du­je­my o spo­so­bie uru­cho­mie­nia pro­gra­mu. Je­śli wy­bie­rze­my op­cję Po­zo­staw bez zmian – pro­gram ot­wo­rzy się z ta­ką kon­fi­gu­ra­cją, ja­ka by­ła uży­wa­na pod­czas po­prze­dniej se­sji. Wy­bra­nie po­zy­cji Ot­wórz mój spo­wo­du­je au­to­ma­tycz­ne ot­war­cie i za­in­sta­lo­wa­nie pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go o na­zwie ta­kiej, jak na­zwa wy­bra­ne­go użyt­ko­wni­ka. Je­śli ta­ki pro­fil nie ist­nie­je, pro­gram ot­wo­rzy ok­no wy­bo­ru kon­fi­gu­ra­cji. Po­zy­cja Po­zwól mi wy­brać ot­wie­ra ok­no wy­bo­ru kon­fi­gu­ra­cji bez pró­by au­to­ma­tycz­ne­go zna­le­zie­nia pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go, jak to mia­ło miej­sce dla op­cji po­prze­dniej.

  2. Je­śli po­zo­sta­wi­my włą­czo­ny zna­cznik Włącz ob­słu­gę użyt­ko­wni­ków i ha­seł i do­dat­ko­wo włą­czy­my Uru­cho­mie­nie pro­gra­mu wy­ma­ga po­da­nia has­ła – pro­gram za­cho­wa się jak po­prze­dnio, ale po­nad­to oso­ba uru­cha­mia­ją­ca pro­gram bę­dzie mu­sia­ła po­dać has­ło przy­pi­sa­ne wy­bra­ne­mu użyt­ko­wni­ko­wi.

  3. Dla obu wy­mie­nio­nych wy­żej try­bów sta­nie się moż­li­we za­bez­pie­cza­nie do­ku­men­tów has­łem. Od­po­wie­dnie op­cje znaj­dzie­my na kar­cie Op­cje za­pi­su do­ku­men­tu (w ar­ku­szu wła­ści­wo­ści do­ku­men­tu). Za­bez­pie­cze­nie do­ku­men­tu po­le­ga na za­pi­sa­niu w nim in­for­ma­cji o na­zwie użyt­ko­wni­ka, któ­ry uru­cho­mił pro­gram oraz o je­go haś­le (na­wet, je­śli has­ło nie by­ło po­da­ne przy ot­war­ciu pro­gra­mu). Pod­czas pró­by ot­war­cia do­ku­men­tu za­bez­pie­czo­ne­go – je­śli użyt­ko­wnik po­dał has­ło przy star­cie pro­gra­mu, a do­ku­ment jest ozna­czo­ny je­go na­zwą użyt­ko­wni­ka – pro­gram spraw­dza has­ło za­pi­sa­ne w pli­ku z has­łem po­da­nym pod­czas uru­cho­mie­nia pro­gram i je­śli są one zgo­dne – do­ku­ment jest ot­wie­ra­ny bez do­dat­ko­wych czyn­no­ści. Je­śli na­to­miast użyt­ko­wnik nie po­dał has­ła przy star­cie pro­gra­mu lub na­zwa użyt­ko­wni­ka za­pi­sa­na w ot­wie­ra­nym do­ku­men­cie jest in­na od ak­tual­nie za­lo­go­wa­ne­go lub wy­stą­pi nie­z­go­dność ha­seł – pro­gram ot­wo­rzy do­dat­ko­we ok­no, w któ­rym po­da­na zo­sta­nie na­zwa użyt­ko­wni­ka, któ­ry za­bez­pie­czył do­ku­ment. Aby ot­wo­rzyć do­ku­ment w tej sy­tua­cji na­le­ży znać i po­dać wła­ści­we has­ło.

Uwa­ga! Pro­du­cent nie gwa­ran­tu­je, że za­sto­so­wa­ne al­go­ryt­my szy­fro­wa­nia da­nych ochro­nią do­ku­ment przed ot­war­ciem lub mo­dy­fi­ka­cją przez nie­po­wo­ła­ne oso­by. Je­dno­cześ­nie pro­du­cent nie mo­że za­gwa­ran­to­wać (choć w kry­tycz­nych sy­tua­cjach mo­że pod­jąć ta­ką pró­bę), że za­bez­pie­czo­ny do­ku­ment lub pro­gram da się ot­wo­rzyć w przy­pad­ku, gdy użyt­ko­wnik za­pom­ni hasło.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games