123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Aktualności

Czerwiec 2014

W czer­wcu 2014 prze­nie­sio­no kompilator oraz ko­dy źród­ło­we pa­kie­tu Kombi pod sy­stem Win­dows 7. Ca­łość pa­kie­tu uda­ło się skom­pi­lo­wać pod no­wym sy­ste­mem.

W związ­ku z po­wyż­szym bę­dzie moż­li­we udo­stęp­nie­nie wer­sji dzie­wią­tej pa­kie­tu – do­sto­so­wa­nej do naj­now­szych wer­sji sy­ste­mów Win­dows.

Prosimy o cierpliwość i odwiedzenie tej strony za jakiś czas.


Grudzień 2008

W gru­dniu 2008 ro­ku udo­stęp­nio­no ostatnią komercyjnę wer­sję pakietu – tj. 8.034.


Sierpień 1996

W sier­pniu 1996 roz­po­czę­ły się pra­ce nad wer­sją pa­kie­tu przy­sto­so­wa­ną do pra­cy pod sy­ste­ma­mi Win­dows.