123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
q
o
[
]
Z
U

^

Pliki do pobrania

Lp.
Plik
Data modyfikacji
Wielkość pliku
Liczba pobrań
1.Program Kombi v. 9.x1 (system Windows XP, 7, 8, 10, pra­cu­je na syste­mach 32- i 64-bi­to­wych)
Wersja 30-dniowa lub demonstracyjna (sprawdź licencje: czasową bezpłatną, demonstracyjną)17.05.201881.04 MB207
Wersje komercyjne
2.Aktualizacje pakietu Kombi
Programy: Kombi i KombiKor
Tylko dla użyt­ko­wni­ków po­sia­da­ją­cych za­in­sta­lo­wa­ną peł­ną (tj. nie de­mon­stra­cyj­ną) wer­sję 9.x pa­kie­tu Kom­bi. Ta aktuali­za­cja mo­że być rów­nież za­in­sta­lo­wa­na z po­zio­mu pro­gra­mu.
16.05.20186.82 MB43
Program KombiKor
Aktu­ali­za­cja prze­zna­czo­na wy­łą­cznie dla tych użyt­ko­wni­ków, któ­rzy ma­ją za­in­sta­lo­wa­ną peł­ną wer­sję (tj. nie de­mon­stra­cyj­ną) tyl­ko pro­gra­mu Kombi­Kor w wersji 9.x (bez pro­gra­mu Kombi).
12.05.20182.35 MB33
3.Bazy grafik2
Bazy podstawowe
Abstrakcja Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Ludzie Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Okazjonalne Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Przedmioty Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Technologia Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Usługi Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Żywność Zobacz w Internetowym Banku Fotografii

Te bazy są za­war­te w pa­kie­cie in­sta­la­cyj­nym. Po­bierz i za­in­sta­luj je, je­śli nie za­in­sta­lo­wa­łeś ich ra­zem z pa­kie­tem.
20.03.20185.50 MB58
Architektura Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.20185.08 MB60
Krajobrazy Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.201814.75 MB26
Miejsca – Azja:
Afganistan Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Malezja Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Nepal Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Singapur Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Turcja Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.201812.44 MB55
Miejsca – Afryka Północna:
Maroko Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Sahara Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.201811.07 MB45
Miejsca – Afryka Wschodnia:
Kenia Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Tanzania Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.20186.92 MB54
Miejsca – Euro­pa:
Hisz­pania Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Polska Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.20187.27 MB45
Miejsca – Indie Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.201817.19 MB44
Miejsca – Indo­chiny:
Kambodża Zobacz w Internetowym Banku Fotografii,
Wietnam Zobacz w Internetowym Banku Fotografii
20.03.201810.40 MB39
Natura Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.20184.54 MB59
Nauka Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.20182.38 MB51
Owady i paję­cza­ki Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.20183.37 MB43
Pliki rende­rowane Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.20183.99 MB51
Pory roku Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.20184.84 MB61
Ptaki lądowe Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.20181.19 MB42
Rośliny Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.20186.39 MB58
Zwie­rzęta lata­jące Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.20187.80 MB47
Zwierzęta lądo­we do­mo­we Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.20181.91 MB54
Zwierzęta lądo­we dzi­kie Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.201815.61 MB47
Zwierzęta pozo­stałe Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.20182.32 MB53
Zwierzęta wodne Zobacz w Internetowym Banku Fotografii20.03.20182.86 MB49
4.Biuletyny informacyjne
KOMBInowanie nr 01 Pobierz na dysk26.05.20182.86 MB34
KOMBInowanie nr 02 Pobierz na dysk26.05.20182.61 MB35
5.Dokumenty przykładowe Kombi v. 9.x2
Zestaw 126.05.201837.81 MB40
6.Dokumenty przykładowe Projektora K3D v. 9.x2
Zestaw 120.03.201810.44 MB57
7.Filmy instruktażowe3
Zestaw 120.03.2018111.26 MB36
8.Interfejs API do tworzenia rozszerzeń Kombi v. 9.x4
Interfejs API20.03.20181.75 MB62
9.Podręcznik Użytkownika
Uwaga! Udo­stę­pnio­ne ni­żej pod­ręcz­ni­ki do­ty­czą wer­sji ósmej pro­gra­mu. Trwa­ją pra­ce nad ich aktuali­za­cją do wer­sji dzie­wią­tej.
Jak zacząć? Pobierz na dysk20.03.20181.31 MB33
KombiKor Pobierz na dysk20.03.20181.92 MB8
Podręcznik użytkownika Kombi Pobierz na dysk20.03.201812.89 MB71

1 Podczas insta­la­cji bę­dziesz mógł wy­brać czy chcesz za­in­sta­lo­wać wer­sję 30-dni­ową w peł­ni fun­kcjo­nal­ną, czy też wer­sję de­mon­stra­cyj­ną (z pe­wny­mi ogra­ni­cze­nia­mi fun­kcjo­nal­no­ści), ale nie­ogra­ni­czo­ną cza­so­wo.
2 Bazy grafik oraz do­ku­men­ty przy­kła­do­we są za­pi­sa­ne w po­sta­ci samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce­go się archi­wum. We­wnątrz ar­chi­wum jest je­den (lub kil­ka) pli­ków za­pi­sa­nych w for­ma­cie zro­zu­mia­łym dla pro­gra­mu Kombi. Aby sko­rzy­stać z tych pli­ków mu­sisz naj­pierw za­in­sta­lo­wać ten pro­gram.
3 Fil­my in­stru­kta­żo­we są za­pi­sa­ne w for­ma­cie wła­snym pro­gra­mu. Mu­sisz mieć za­in­sta­lo­wa­ny pro­gram, aby je od­two­rzyć. Mo­żesz obejrzeć te fil­my na tej stro­nie lub na na­szym ka­na­le YouTube.
4 Interfejs API to samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce się archi­wum za­wie­ra­ją­ce do­ku­men­ta­cję w po­sta­ci pli­ku pdf oraz przy­kła­do­we ko­dy źró­dło­we w ję­zy­ku C.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo Projektora K3D
Logo Internetowego Banku Fotografii
Logo Portu 3n