123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Instalator pakietu

Pro­gra­my pa­kie­tu Kom­bi są dys­try­bu­o­wa­ne po­przez stro­ny in­ter­ne­to­we znaj­du­ją­ce się w do­me­nie 3n.​com.​pl.

Uwa­ga 1! Pro­du­cent nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za pro­gra­my in­sta­la­cyj­ne po­bie­ra­ne po­przez in­ne wi­try­ny, któ­re mo­gą do pro­gra­mu in­sta­la­cyj­ne­go do­da­wać swo­je do­dat­ki. Za­le­ca­my po­bie­ra­nie wer­sji te­sto­wych na­sze­go opro­gra­mo­wa­nia z wi­try­ny 3n.​com.​pl.

Uwa­ga 2! Nie­któ­re pro­gra­my an­ty­wi­ru­so­we są szcze­gól­nie wraż­li­we (a cza­sem wręcz nad­wraż­li­we) na pró­by uru­cha­mia­nia pli­ków po­bra­nych z sie­ci i mo­gą syg­na­li­zo­wać podej­rze­nie, że in­sta­lo­wa­ny pro­gram za­wie­ra szkod­li­we opro­gra­mo­wa­nie. W tej sy­tua­cji mo­że oka­zać się ko­nie­czne ze­zwo­le­nie na uru­cho­mie­nie in­sta­la­to­ra. Po­nad­to nie­któ­re pro­gra­my an­ty­wi­ru­so­we ska­nu­ją uru­cha­mia­ne pro­gra­my „w lo­cie”. To mo­że spo­wo­do­wać, że do­stęp do pli­ku bę­dzie na czas ska­no­wa­nia za­blo­ko­wa­ny. W tej sy­tua­cji in­sta­la­tor wy­świet­li od­po­wie­dni ko­mu­ni­kat z pro­śbą od­cze­ka­nia z dal­szą in­sta­la­cją do cza­su za­koń­cze­nia ska­no­wa­nia.

Wszyst­kie in­sta­la­to­ry po­bra­ne z wi­try­ny 3n.com.pl ko­rzy­sta­ją z te­go sa­me­go ar­chi­wi­ze­ra/in­sta­la­to­ra pli­ków, któ­re­go ok­no po­ka­za­no na Fot. 1.

Fot. 1.
Ok­no Ar­chi­wi­ze­ra pa­kie­tu Kom­bi

Klik­nię­cie przy­cis­ku Eks­plo­ruj ar­chi­wum spo­wo­du­je ot­war­cie in­ter­fej­su Ar­chi­wi­ze­ra. W tej sy­tua­cji bę­dzie­my mog­li obej­rzeć, ewen­tual­nie wy­pa­ko­wać pli­ki znaj­du­ją­ce się w ins­ta­la­to­rze.

Uwa­ga 3! Tak wy­pa­ko­wa­ne pli­ki pro­gra­mu bę­dą pra­co­wa­ły jak wer­sja de­mon­stra­cyj­na. Cho­ciaż pro­gram pod­czas in­sta­la­cji nie do­ko­nu­je istot­nych zmian w kon­fi­gu­ra­cji sy­ste­mu (nie do­da­je ża­dnych swo­ich bib­lio­tek do ka­ta­lo­gów sy­ste­mo­wych, nie mu­si też do­ko­ny­wać ża­dnych zmian w re­je­strze sy­ste­mu), to do pra­wid­ło­wej pra­cy (tzn. uak­ty­wnie­nia pro­gra­mów i przy­pi­sa­nia im li­cen­cji), pli­ki pro­gra­mu mu­szą być prze­ko­pio­wa­ne ory­gi­nal­nym pro­gra­mem in­sta­la­cyj­nym. Pro­gram in­sta­la­cyj­ny ma op­cję in­sta­la­cji tzw. wer­sji „portable”, ale tyl­ko w przy­pad­ku wer­sji ko­mer­cyj­nej. Wer­sje te­sto­we mo­gą być in­sta­lo­wa­ne tyl­ko na tym dys­ku, na któ­rym za­in­sta­lo­wa­ny jest sy­stem Win­dows.

Po klik­nię­ciu przy­cis­ku In­sta­luj, pro­gram utwo­rzy tym­cza­so­wy ka­ta­log, do któ­re­go wy­pa­ku­je pli­ki za­war­te w so­bie, po czym zo­sta­nie ot­war­ty wła­ści­wy In­sta­la­tor pro­gra­mu, po­ka­za­ny na Fot. 2.

In­sta­la­tor ten jest wspól­ny dla wer­sji de­mon­stra­cyj­nej oraz 30-dnio­wej te­sto­wej. Pod­czas in­sta­la­cji mo­że­my wy­brać, czy pro­gram zo­sta­nie za­in­sta­lo­wa­ny w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej (w któ­rej część fun­kcji pro­gra­mu jest nie­do­stęp­na), czy w wer­sji ogra­ni­czo­nej cza­so­wo. W tym dru­gim wy­pad­ku in­sta­la­tor po­łą­czy się z na­szym ser­we­rem, któ­ry w od­po­wie­dzi ode­śle li­cen­cję cza­so­wą.

Fot. 2.
Ok­no In­sta­la­to­ra pa­kie­tu Kom­bi

Wer­sja de­mon­stra­cyj­na jest nie­o­gra­ni­czo­na cza­so­wo, nie wy­ma­ga do pra­cy do­stę­pu do In­ter­ne­tu i jest roz­pow­szech­nia­na wg tej li­cen­cji.

Wer­sja 30-dnio­wa te­sto­wa wy­ma­ga do za­in­sta­lo­wa­nia i pra­cy do­stę­pu do in­ter­ne­tu i jest roz­pow­szech­nia­na wg tej li­cen­cji.

Wer­sje ko­mer­cyj­ne mo­gą być uwie­rzy­tel­nia­ne al­bo po­przez je­dno­krot­ne po­łą­cze­nie się z na­szym ser­we­rem, pod­czas któ­re­go na­stę­pu­je spraw­dze­nie li­cen­cji, al­bo po­przez udo­stęp­nie­nie klu­cza ak­ty­wa­cyj­ne­go (w po­sta­ci pli­ku na pen­dri­vie) i w tym wy­pad­ku do­stęp do In­ter­ne­tu pod­czas in­sta­la­cji nie jest wy­ma­ga­ny.

Sam pro­gram in­sta­la­cyj­ny za­wie­ra sze­reg kart, po­przez któ­re prze­cho­dzi­my przy­cis­kiem Da­lej. Na każ­dej z kart na­le­ży za­zna­czyć lub wpro­wa­dzić od­po­wie­dnie op­cje i da­ne (np. nu­mer li­cen­cji). Do każ­dej kar­ta in­sta­la­to­ra zo­stał przy­pi­sa­ny dość ob­szer­ny plik po­mo­cy, któ­ry ot­wo­rzy­my kla­wi­szem F1, i w któ­rym znaj­dzie­my szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje do­ty­czą­ce da­nej kar­ty in­sta­la­to­ra.

Na­sze pro­gra­my ko­rzy­sta­ją ró­wnież z tzw. roz­sze­rzeń (są to do­dat­ko­we pro­gra­my roz­sze­rza­ją­ce moż­li­wo­ści pro­gra­mów pod­sta­wo­wych, np. ge­ne­ra­tor ko­dów kres­ko­wych roz­sze­rza moż­li­wo­ści pro­gra­mu Kom­bi). Więk­szość roz­sze­rzeń in­sta­lu­je się au­to­ma­tycz­nie wraz z pro­gra­mem głó­wnym. Je­dnak nie­któ­re z tych roz­sze­rzeń są li­cen­cjo­no­wa­ne do­dat­ko­wym nu­me­rem li­cen­cyj­nym, któ­ry da­ne roz­sze­rze­nie uak­ty­wnia. Po­nad­to, nie­któ­re z roz­sze­rzeń wy­ma­ga­ją do­dat­ko­we­go, rę­czne­go skon­fi­gu­ro­wa­nia przed uży­ciem (np. wska­za­nia ka­ta­lo­gu z kro­ja­mi, itp.).

Dla­te­go nie­któ­re pro­gra­my pod­czas pier­wsze­go uru­cho­mie­nia (po za­in­sta­lo­wa­niu) ot­wo­rzą do­dat­ko­we ok­no po­zwa­la­ją­ce uak­ty­wnić i skon­fi­gu­ro­wać wspo­mnia­ne roz­sze­rze­nia. W ta­kiej sy­tua­cji za­le­ca­my za­po­zna­nie się z in­for­ma­cja­mi po­da­ny­mi w tym ok­nie i wy­ko­na­nie za­pro­po­no­wa­nych tam czyn­no­ści (np. skon­fi­gu­ro­wa­nie me­ne­dże­ra kro­jów). Moż­na te czyn­no­ści po­mi­nąć pod­czas pier­wsze­go (czy ko­lej­nych) uru­cho­mień pro­gra­mu, je­dnak bez pra­wid­ło­we­go skon­fi­gu­ro­wa­nia/uak­ty­wnie­nia roz­sze­rzeń pra­ca w pro­gra­mie mo­że być ma­ło efek­ty­wna (np. pro­gram nie bę­dzie „wie­dział”, skąd ma brać kro­je lub nie­któ­re roz­sze­rze­nia bę­dą pra­co­wa­ły tak, jak­by by­ły za­in­sta­lo­wa­ne w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej, czy­li nie­któ­re op­cje mo­gą nie być do­stęp­ne).

W przy­pad­ku ja­kich­kol­wiek pro­ble­mów czy wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z in­sta­lo­wa­niem pro­gra­mu pro­si­my o wy­sła­nie za­py­ta­nia na ad­res office@​3n.​com.​pl.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games