123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Funkcje KombiKora

Ad­iu­sta­cja tek­stu

Ad­iu­sta­cja tek­stu w KombiKorze po­le­ga przede wszyst­kim na wy­mia­nie ta­kich na­stępstw zna­ków, któ­re naj­czę­ściej są błę­dne na ich po­pra­wne od­po­wie­dni­ki.

Po­nad­to pro­gram umoż­li­wia zli­cze­nie zna­ków cu­dzy­sło­wu i na­wia­sów, co umoż­li­wia wy­chwy­ce­nie nie­spa­ro­wa­nia tych zna­ków. Przy każ­dej z moż­li­wych fun­kcji znaj­du­je się zna­cznik ak­ty­wno­ści oraz przy­cisk Wy­ko­naj.

Okno adiustacji tekstu w KombiKorze 9

Oma­wia­na wer­sja KombiKora do­star­cza na­stę­pu­ją­cych fun­kcji w ok­nie ad­iu­sta­cji:

 • Wy­mień mi­nus oto­czo­ny spa­cja­mi na pau­zę/pół­pau­zę
 • Wy­mień znak ca­la po spa­cji na cu­dzy­słów ot­wie­ra­ją­cy
 • Wy­mień znak ca­la przed spa­cją na cu­dzy­słów za­my­ka­ją­cy
 • Wstaw bra­ku­ją­ce spa­cje przed zna­ki: ( „
 • Wstaw bra­ku­ją­ce spa­cje po zna­kach: ) ” . , ; : ! ?
 • Usuń nie­po­trzeb­ne spa­cje przed zna­ka­mi: ) ” . , ; : ! ?
 • Usuń nie­po­trzeb­ne spa­cje po zna­kach: ( „
 • Usuń pod­wój­ne spa­cje
 • Usuń zna­ki po­dzia­łu
 • Wstaw nie roz­dzie­la­ją­ce spa­cje po je­dno­li­te­ro­wych wy­ra­zach
 • Sprawdź zgo­dność zna­ków wy­stę­pu­ją­cych pa­ra­mi (na­wia­sy i cu­dzy­sło­wy)
 • Po­dziel na sy­la­by

Zwróć­my uwa­gę na fun­kcję Wstaw nie roz­dzie­la­ją­ce spa­cje po je­dno­li­te­ro­wych wy­ra­zach. Po jej wy­ko­na­niu za je­dno­li­te­ro­wy­mi wy­ra­za­mi (tzn.: a, i, o, u, z, w) za­miast zwyk­łych spa­cji po­ja­wi się kod spa­cji nie roz­dzie­la­ją­cej. W pro­gra­mie Kom­bi spa­cja nie roz­dzie­la­ją­ca łą­czy fun­kcje spa­cji twar­dej i zwyk­łej. Ze spa­cji twar­dej bie­rze ce­chę nie­moż­no­ści prze­nie­sie­nia na­stę­pu­ją­ce­go po niej wy­ra­zu do no­we­go wier­sza, na­to­miast ze spa­cji zwyk­łej dzie­dzi­czy zdol­ność zmia­ny swo­jej sze­ro­ko­ści tak, aby świat­ła w ca­łym wier­szu by­ły rów­no­mier­nie roz­ło­żo­ne.

Kon­sek­wen­cją wy­ko­na­nia tej fun­kcji bę­dzie nie­moż­ność po­zo­sta­wie­nia je­dno­li­te­ro­wych wy­ra­zów na koń­cu wier­sza. Je­śli chce­my użyć tej fun­kcji w po­łą­cze­niu z in­nym pro­gra­mem do skła­du, to mu­si­my do­wie­dzieć się ja­ki kod w tym pro­gra­mie peł­ni tę fun­kcję i od­po­wie­dnio zmo­dy­fi­ko­wać stro­nę ko­do­wą. Moż­na pró­bo­wać wy­ko­rzy­sty­wać w tym ce­lu ró­wnież twar­dą spa­cję, ale naj­czę­ściej w pro­gra­mach do skła­du twar­da spa­cja za­cho­wu­je sta­łą sze­ro­kość co w przy­pad­ku skła­du blo­ko­we­go da­je brzyd­kie nie­ró­wno­mier­no­ści świa­teł.


Dzie­le­nie tek­stu na sy­la­by

Pro­gram umoż­li­wia po­dzie­le­nie tek­stu na sy­la­by w opar­ciu o wbu­do­wa­ny sło­wnik za­wie­ra­ją­cy wy­jąt­ki dzie­le­nia oraz – dla po­zo­sta­łych wy­ra­zów – w opar­ciu o pro­gra­mo­wy al­go­rytm dzie­le­nia.

Wię­cej o dzie­le­niu wy­ra­zów prze­czy­tasz w ar­ty­ku­le O dzieleniu wyrazów na sylaby słów kilka.


Sło­wnik sy­no­ni­mów

KombiKor jest wy­po­sa­żo­ny w sło­wnik sy­no­ni­mów za­wie­ra­ją­cy po­nad 18 tys. ha­seł. Pro­gram umoż­li­wia ró­wnież two­rze­nie włas­nych sło­wni­ków sy­no­ni­mów.

Sło­wnik sy­no­ni­mów KombiKora 9

Dla­cze­go two­rzy­my włas­ne sło­wni­ki sy­no­ni­mów?

Za­łóż­my na chwi­lę, że pi­sze­my pra­cę na te­mat Po­to­pu H. Sien­kie­wi­cza. Je­śli sło­wo au­tor zbyt czę­sto prze­wi­ja się w na­szej pra­cy, to mo­że­my od­szu­kać sy­no­ni­my: pi­sarz, li­te­rat, itd., ale nie znaj­dzie­my tam sło­wa Sien­kie­wicz. Ale je­śli utwo­rzy­my włas­ny sło­wnik i tam ja­ko sy­no­nim do sło­wa au­tor wpi­sze­my Sien­kie­wicz, a po­nad­to do sło­wa po­top do­da­my dzie­ło, to stwo­rzy­my pry­wat­ny sło­wnik sy­no­ni­mów na oko­licz­ność tej pra­cy. Je­śli użyt­ko­wnik chce wy­mie­nić za­zna­czo­ny w tek­ście wy­raz na in­ny ze sło­wni­ka sy­no­ni­mów, to wska­zu­je ten sy­no­nim na li­ście środ­ko­wej. Wte­dy pro­gram na pod­sta­wie in­for­ma­cji o for­mie wy­ra­zu szu­ka­ne­go po­sta­ra się od­mie­nić wy­raz zna­le­zio­ny i za­pro­po­nu­je pa­su­ją­ce for­my po­przez umie­szcze­nie ich na li­ście trze­ciej. Z tej li­sty moż­na wpro­wa­dzić wy­raz wprost do edy­to­ra al­bo za po­mo­cą przy­cis­ku Wstaw w tekst, al­bo przez dwu­krot­ne klik­nię­cie żą­da­nej po­zy­cji.


Ko­rek­tor or­to­gra­ficz­ny

Ko­rek­tor or­to­gra­ficz­ny jest ser­cem mo­du­łu sło­wni­ko­we­go. Nie jest przy tym istot­ne, z pun­ktu wi­dze­nia użyt­ko­wni­ka, jak ko­rek­tor ana­li­zu­je wy­ra­zy, za to cie­ka­we mo­gą być in­for­ma­cje, ja­kie ro­dza­je błę­dów jest on w sta­nie zna­leźć.

Jak każ­dy pro­gram te­go ty­pu znaj­du­je on wszyst­kie wy­ra­zy, któ­rych nie ma w ba­zie słów – to nie jest nic no­we­go. Są je­dnak pe­wne no­we ele­men­ty, któ­rych in­ne ko­rek­to­ry nie spraw­dza­ją tak jak KombiKor.

Dzię­ki po­wią­za­niu ba­zy słów z in­for­ma­cja­mi o czę­ściach mo­wy ko­rek­tor wie, ja­ką czę­ścią mo­wy jest da­ny wy­raz i po­tra­fi pod­po­wie­dzieć, czy z par­ty­ku­łą „nie” na­le­ży ten wy­raz pi­sać łą­cznie czy roz­dziel­nie. Po­dob­nie jest w sta­nie oce­nić pi­so­wnię z cząst­ką -by (-byś­my, -by­ście, itd.). Ba­da­ne jest ró­wnież na­stęp­stwo wy­ra­zów, dzię­ki cze­mu ko­ry­go­wa­ne są po­łą­cze­nia ty­pu: „kie­dy in­dziej”, „be­ze mnie”, gdzie sa­mo­dziel­ne wy­stą­pie­nie wy­ra­zu „in­dziej” lub „be­ze” jest uzna­wa­ne za błę­dne.

Ko­lej­ną za­le­tą KombiKora jest fakt pod­po­wia­da­nia, po któ­rych skró­tach na­le­ży po­sta­wić krop­kę. Są ró­wnież spraw­dza­ne naz­wy włas­ne pod ką­tem obec­no­ści wiel­kiej li­te­ry. Kon­struk­cja ko­rek­to­ra umoż­li­wia ana­li­zo­wa­nie aspek­tu cza­so­wni­ka, co w kon­sek­wen­cji po­zwa­la wy­e­li­mi­no­wać błę­dnie utwo­rzo­ne imie­sło­wy (np. imie­słów „czy­taw­szy” jest błę­dny po­nie­waż po­cho­dzi od nie­do­ko­na­ne­go cza­so­wni­ka „czy­tać”). Ko­rek­tor spraw­dza po­nad­to, czy po­łą­cze­nia przy­słów­ków wy­ma­ga­ją­ce łą­czni­ka (np. „ma­te­ma­tycz­no-fi­zycz­ny”) są na­pi­sa­ne z łą­czni­kiem. Do­dat­ko­wo pro­gram po­tra­fi spraw­dzać pe­wne ele­men­ty gra­ma­ty­ki. np. pra­wid­ło­wość po­łą­czeń przy­imków z rze­czo­wni­ka­mi.

Więk­szość fun­kcji, o któ­rych tu wspo­mnia­łem, mo­że być wy­ko­rzy­sta­na ró­wnież do ad­iu­sta­cji, ko­ry­go­wa­nia i dzie­le­nia na sy­la­by pli­ków HTM, HTML i PHP. Dzię­ki te­mu mo­że­my ob­ra­biać pli­ki, z któ­rych bu­du­je­my stro­ny in­ter­ne­to­we. Pro­gram au­to­ma­tycz­nie wy­mie­ni w eks­por­to­wa­nych pli­kach ty­pu HTM, HTML i PHP zna­ki ty­po­gra­ficz­ne ta­kie jak cu­dzy­sło­wy, myś­lni­ki, zna­ki po­dzia­łu na ich html-owe od­po­wie­dni­ki, a w trak­cie ko­re­kty i dzie­le­nia pro­gram bę­dzie po­mi­jał html-owe znacz­ni­ki, a wy­eks­por­to­wa­ny plik bę­dzie go­to­wy do pub­li­ka­cji na stro­nie in­ter­ne­to­wej


Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games