123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Słowniczek pojęć DTP

Branża DTP posługuje się dość specyficznymi terminami. Na tej stronie zamieszczamy kilkadziesiąt najczęściej używanych pojęć z objaśnieniem ich znaczenia (jeśli uważasz, że są inne hasła wymagające objaśnienia, pisz śmiało do nas, postaramy się dodać je do naszego słowniczka).

 1. Akcydens
 2. Banding
 3. Blacha
 4. CTF
 5. CTP
 6. Falcowanie
 7. Farby procesowe
 8. Forma drukowa
 9. Generowanie czerni
 10. Interpreter PostScriptu
 11. Impozycja
 12. Klisza
 13. Kolor dodatkowy
 14. Kolor spot
 1. Kolor „z puszki”
 2. Kolumna
 3. Kombi
 4. KombiKor
 5. Liniatura rastra
 6. Łam
 7. Łamanie tekstu
 8. Matryca drukująca
 9. Mora
 10. Oczko rastra
 11. Pasery
 12. Pasmowanie
 13. PDF, plik pdf
 14. PostScript
 1. Profil kolorów
 2. Przestrzeń CMY
 3. Przestrzeń CMYK
 4. Przestrzeń K
 5. Przestrzeń kolorów
 6. Przestrzeń RGB
 7. PS, plik PS, plik postscriptowy
 8. Raster
 9. Raster amplitudowy
 10. Raster częstotliwościowy
 11. Rastrowanie
 12. RIP
 13. Rozeta drukarska
 14. Separacje kolorów
 1. Skład i łamanie tekstu
 2. Skład tekstu
 3. Składka
 4. Składowa koloru
 5. Softriping
 6. Spady
 7. Stół montażowy
 8. Szpalta
 9. Rozbarwienia
 10. Użytek
 11. Wzornik kolorów
 12. Zarządzanie kolorem^


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo Internetowego Banku Fotografii
Logo Interpretera PostScriptu
Logo Projektora K3D