123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Słowniczek pojęć DTP

Branża DTP posługuje się dość specyficznymi ter­minami. Na tej stro­nie za­mie­szcza­my kilka­dzie­siąt naj­czę­ściej uży­wa­nych po­jęć z ob­ja­śnie­niem ich zna­cze­nia (je­śli uwa­żasz, że są inne ha­sła wy­ma­ga­ją­ce obja­śnie­nia, pisz śmia­ło do nas, posta­ra­my się do­dać je do na­sze­go słownicz­ka).

 1. Akcydens
 2. Banding
 3. Blacha
 4. CTF
 5. CTP
 6. Falcowanie
 7. Farby procesowe
 8. Forma drukowa
 9. Generowanie czerni
 10. Interpreter Post­Scriptu
 11. Impozycja
 12. Klisza
 13. Kolor dodatkowy
 14. Kolor spot
 1. Kolor „z puszki”
 2. Kolumna
 3. Kombi
 4. KombiKor
 5. Liniatura rastra
 6. Łam
 7. Łamanie tekstu
 8. Matryca drukująca
 9. Mora
 10. Oczko rastra
 11. Pasery
 12. Pasmowanie
 13. PDF, plik pdf
 14. PostScript
 1. Profil kolorów
 2. Przestrzeń CMY
 3. Przestrzeń CMYK
 4. Przestrzeń K
 5. Przestrzeń kolorów
 6. Przestrzeń RGB
 7. PS, plik PS, plik postscriptowy
 8. Raster
 9. Raster amplitudowy
 10. Raster często­tli­wo­ścio­wy
 11. Rastrowanie
 12. RIP
 13. Rozeta drukarska
 14. Separacje kolorów
 1. Skład i łamanie tekstu
 2. Skład tekstu
 3. Składka
 4. Składowa koloru
 5. Softriping
 6. Spady
 7. Stół montażowy
 8. Szpalta
 9. Rozbarwienia
 10. Użytek
 11. Wzornik kolorów
 12. Zarządzanie ko­lo­rem
Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games