123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Ramki w Kombi

Ram­ka tek­sto­wa

W ram­kach tek­sto­wych pro­gram prze­cho­wu­je: tekst aka­pi­to­wy, tekst opar­ty o do­wol­ne ścież­ki wek­to­ro­we, za­war­tość ko­mó­rek w ta­be­lach oraz ła­my w ram­kach wie­lo­ła­mo­wych.

Oto wy­kaz naj­waż­niej­szych cech ra­mek tek­sto­wych:

 • ob­słu­ga tek­stu aka­pi­to­we­go,
 • obła­my­wa­nie tekstem innych ra­mek i wle­wa­nie tek­stu w we­kto­ro­we kształ­ty,
 • ob­słu­ga ta­bel i ra­mek wie­lo­ła­mo­wych,
 • obsługa tekstu opartego o ścież­kę we­kto­ro­wą,
 • ad­iu­sta­cja, ko­rek­ta or­to­gra­fii, in­ter­pun­kcji oraz ele­men­ty ko­rek­ty gra­ma­ty­ki,
 • współpraca ze sło­wni­kiem sy­no­ni­mów (18 000 ha­seł),
 • moż­li­wość dzie­le­nia tek­stu na sy­la­by,
 • moż­li­wość edy­cji tek­stu w ram­kach na stro­nie oraz w edy­to­rze tek­stu,
 • osa­dza­nie obiek­tów w tek­ście (nu­me­ra­to­ry, ram­ki, no­tat­ki, łą­cza) (pdf),
 • ob­słu­ga przy­pi­sów (pdf) (w tym im­port z pro­gra­mu Word w for­ma­cie RTF),
 • ob­słu­ga kro­jów:

  • TTF – True­Ty­pe Fonts,

  • OTF – Open­Ty­pe Fonts,

  • PFB – Ty­pe 1,

  • CFN – Kro­je Ca­la­mu­sa,

 • im­port tek­stu z pli­ków:

  • TXT (ASCII, z wyborem dowolnej strony kodowej, możliwość definiowaniowania własnych stron kodowych),

  • UNICODE (UTF-8, UCS-2),

  • AMIPRO,

  • POLTYPE,

  RTF z za­cho­wa­niem atry­bu­tów tek­stu,

  • WORD,

  • WRITE,

  • HTM, HTML, PHP (ró­wnież UTF-8, UCS-2),

 • eks­port tek­stu w for­ma­tach:

  • TXT (ASCII, z wyborem dowolnej strony kodowej),

  • UNICODE (UTF-8, UCS-2),

  • RTF,

  • HTM, HTML, PHP (ró­wnież UTF-8, UCS-2),

  • CTX (plik tek­sto­wy pro­gra­mu Ca­la­mus).


Ram­ka wek­to­ro­wa

Ram­ki wek­to­ro­we mo­gą za­wie­rać obiek­ty wek­to­ro­we (zbu­do­wa­ne z od­cin­ków i krzy­wych Bézie­ra) two­rzo­ne we­wnątrz pro­gra­mu lub też im­por­to­wa­ne w for­ma­tach wek­to­ro­wych.

Ram­ki wek­to­ro­we cha­rak­te­ry­zu­ją się na­stę­pu­ją­cy­mi ce­cha­mi:


Ram­ka ra­stro­wa

W ram­kach te­go ty­pu pro­gram prze­cho­wu­je bit­ma­py, któ­re mo­gą być pa­mię­ta­ne we­wnątrz pro­gra­mu lub też – mo­gą być do­wią­zy­wa­ne ze­wnę­trznie.

Oto naj­waż­niej­sze ce­chy ra­mek ra­stro­wych:

 • podstawowa edy­cja za­war­to­ści ra­mek,
 • moż­li­wość usta­la­nia ko­lo­ru prze­jrzy­ste­go w bit­ma­pie,
 • moż­li­wość ko­rek­cji ko­lo­ru, kon­tra­stu, jas­no­ści i in­nych pa­ra­me­trów bit­ma­py,
 • moż­li­wość edy­cji ście­żek od­ci­na­nia,
 • fil­try ra­stro­we,
 • rzu­to­wa­nie na trój­wy­mia­ro­we po­wie­rzchnie ste­ru­jące (Projektor K3D),
 • im­port bit­map z pli­ków wi­deo,
 • ob­słu­ga bit­map do­wią­za­nych z ze­wnę­trznych pli­ków,
 • ob­słu­ga bit­map do­wią­za­nych w ze­wnę­trznych edy­to­rach,
 • kad­ro­wa­nie w ramce (pdf),
 • im­port pli­ków w for­ma­tach:

  • BMP (DIB) – bitmapa systemu Windows,

  • GIF,

  • ICO,

  • IMG,

  • JPEG, JPG

  • PCX,

  • PCD,

  • PNG,

  • PSD – do­ku­ment pro­gra­mu Pho­toS­hop – ró­wnież ze ścież­ka­mi od­ci­na­nia,

  • TGA,

  • TIF,

  AVI, MPG, MPEG,

 • eks­port pli­ków w for­ma­tach:

  • BMP,

  • GIF,

  • ICO,

  • IMG,

  • JPEG,

  • PNG,

  • TGA,

  • TIF.Ram­ka z me­ta­pli­kiem

W ram­kach me­ta­pli­ko­wych pro­gram prze­cho­wu­je gra­fi­ki mie­sza­ne (ra­stro­wo-wek­to­ro­we), któ­re mo­gą być im­por­to­wa­ne w for­ma­tach post­scrip­to­wych lub w for­ma­cie me­ta­pli­ku sy­ste­mu Win­dows.

Ce­chy cha­rak­te­ry­stycz­ne ra­mek me­ta­pli­ko­wych, to:

 • moż­li­wość ob­słu­gi pli­ków osa­dzo­nych w do­ku­men­cie lub do­wią­za­nych ze­wnę­trznie,
 • edy­cja pli­ków do­wią­za­nych w ze­wnę­trznych edy­to­rach,
 • za­war­tość ram­ki mo­że być pod­da­wa­na prze­kształ­ce­niom geo­me­trycz­nym (ob­ro­ty, po­chy­la­nie),
 • im­port me­ta­pli­ków w for­ma­tach:

  • WMF,

  • EMF,

  • AI, EPS, PS, PDF (niein­ter­pre­to­wa­nyin­ter­pre­to­wa­ny Post­Script, EPS DCS v. 1.0 i v. 2.0),

 • eks­port me­ta­pli­ków w for­ma­cie:

  • EMF,

  • EPS (po wa­run­kiem, że ram­ka za­wie­ra plik Post­Scrip­to­wy).


Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games