123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Eks­plo­ra­tor za­so­bów pa­kie­tu Kom­bi

Wszyst­kie głó­wne pro­gra­my pa­kie­tu Kom­bi ma­ją wbu­do­wa­ny Eks­plo­ra­tor za­so­bów po­ka­za­ny na Fot. 1:

Fot. 1.
Ok­no Eks­plo­ra­to­ra za­so­bów pakietu Kombi

W ok­nie tym mo­gą być wy­świet­la­ne za­ró­wno pli­ki po­mo­cy, in­for­ma­cje o sta­nie pro­gra­mu jak i za­kład­ki z op­cja­mi kon­fi­gu­ra­cyj­ny­mi.

Ró­wnież in­for­ma­cje o li­cen­cji, moż­li­wych ak­tua­li­za­cjach, ewen­tual­nych błę­dach i su­ge­stiach pro­gra­mu (np. o moż­li­wo­ści usu­nię­cia nie­po­trzeb­nych już pli­ków tym­cza­so­wych) użyt­ko­wnik znaj­dzie w tym ok­nie.

Swo­ją bu­do­wą Eks­plo­ra­tor za­so­bów przy­po­mi­na Eks­plo­ra­tor Win­dows. W le­wej czę­ści znaj­dzie­my roz­wi­ja­ne drze­wo gru­pu­ją­ce róż­ne za­so­by pro­gra­mu. Po­nad­to mo­że­my prze­szu­kać za­so­by (op­cje) po wy­bra­niu pa­ne­lu szu­ka­nia iko­ną Ikona szukania. W pra­wej czę­ści na­to­miast wi­dzi­my da­ne przy­pi­sa­ne da­nej ga­łę­zi.

UWAGA 1! Eks­plo­ra­tor za­wie­ra ga­łąź Krea­tor kon­fi­gu­ra­cji, za po­mo­cą któ­rej kon­fi­gu­ru­je­my pro­gram do pra­cy. Zwróć­my je­dnak uwa­gę, że w tym krea­to­rze za­war­te są op­cje do­ty­czą­ce pro­gra­mu, nie zaś ob­ra­bia­ne­go do­ku­men­tu. Np. zmia­na wiel­ko­ści zna­ków tu do­ko­na­na bę­dzie do­ty­czy­ła wiel­ko­ści zna­ków wy­świet­la­nych w in­ter­fej­sie, a nie np. w ob­ra­bia­nym do­ku­men­cie.

UWAGA 2! Za­war­tość te­go ok­na mo­że się zmie­niać dy­na­micz­nie. Dzia­ła­nie Eks­plo­ra­to­ra jest po­dob­ne do dzia­ła­nia przeg­lą­dar­ki in­ter­ne­to­wej. Pro­du­cent mo­że zdal­nie zak­tua­li­zo­wać i do­sto­so­wać za­war­tość Eks­plo­ra­to­ra do wpro­wa­dza­nych w pro­gra­mie zmian. Po­nad­to za­war­tość Eks­plo­ra­to­ra mo­że się róż­nić w za­leż­no­ści od za­in­sta­lo­wa­ne­go pro­gra­mu oraz op­cjo­nal­nych skła­dni­ków. Dla­te­go op­cje kon­fi­gu­ra­cyj­ne są szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne w sa­mym Krea­to­rze kon­fi­gu­ra­cji (sta­no­wią­cym je­dną z ga­łę­zi Eks­plo­ra­to­ra), a nie w pli­kach po­mo­cy.

UWAGA 3! Stan­dar­do­wym skró­tem kla­wi­szo­wym do Eks­plo­ra­to­ra za­so­bów jest Alt + F12, a do Krea­to­ra kon­fi­gu­ra­cjiF12.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games