123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w prawym górnym narożniku strony) oznacza, że akceptujesz pliki cookies na tej stronie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Często zadawane pytania

Czę­sto za­da­wa­ne py­ta­nie do­ty­czą­ce pa­kie­tu Kom­bi po­dzie­lo­no na dwie gru­py, tj.: py­ta­nia za­da­wa­ne przed za­ku­pem. Od­po­wie­dzi na te py­ta­nia po­zwa­la­ją zo­rien­to­wać się w moż­li­wo­ścich pro­gra­mu, je­go hi­sto­rii i przy­szło­ści. Je­śli nie zna­laz­łeś od­po­wie­dzi na nur­tu­ją­ce Cię py­ta­nie za­daj je na fo­rum. Od­po­wiedź, któ­rą udzie­li­my mo­że się przy­dać in­nym po­ten­cjal­nym użyt­ko­wni­kom. Fo­rum nie wy­ma­ga re­je­stra­cji, nie mu­sisz też po­da­wać ża­dnych swo­ich da­nych.

Gru­pa dru­ga to py­ta­nia, któ­re na­su­wa­ją się za­raz po je­go za­in­sta­lo­wa­niu i pod­czas pier­wszych prób z pro­gra­mem. Tu ró­wnież pro­si­my o za­da­wa­nie py­tań po­przez fo­rum.

W każ­dym je­dnak wy­pad­ku mo­żesz po pro­stu na­pi­sać do nas list. Na każ­de py­ta­nie od­po­wie­my.

Py­ta­nia za­da­wa­ne czę­sto przed za­ku­pem pa­kie­tu

 1. Czy fir­ma za­pe­wnia ser­wis pa­kie­tu?
 2. Czy Kom­bi ob­słu­gu­je kro­je Ty­pe 1 i Open­Ty­pe?
 3. Czy Kom­bi ob­słu­gu­je Post­Script?
 4. Czy Kom­bi po­sia­da moż­li­wość ko­rek­ty or­to­gra­ficz­nej tek­stu i po­dzie­le­nia tek­stu na sy­la­by?
 5. Czy Kom­bi sto­su­je stan­dar­do­we skró­ty kla­wi­szo­we zna­ne z in­nych pro­gra­mów?
 6. Czy Kom­bi umoż­li­wia im­port (lub kon­wer­sję) tek­stów z róż­nym ko­do­wa­niem pol­skich zna­ków?
 7. Czy Kom­bi wspo­ma­ga ko­rek­tę i dzie­le­nie tek­stu w ję­zy­kach ob­cych?
 8. Czy Kom­bi wspo­ma­ga skład ksią­żek przez au­to­ma­tycz­ne nu­me­ro­wa­nie stron, roz­dzia­łów, przy­pi­sów, itp.
 9. Czy Kom­bi wspo­ma­ga two­rze­nie skła­dek?
 10. Czy na­by­wa­jąc li­cen­cję na użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu Kom­bi otrzy­mu­je­my w ze­sta­wie ja­kieś kro­je?
 11. Czy pla­no­wa­ny jest dal­szy roz­wój pa­kie­tu?
 12. Czy pro­gram ob­słu­gu­je plo­te­ry?
 13. Czy pro­gram po­sia­da moż­li­wość im­por­tu pli­ków pdf?
 14. Czy pro­gram umoż­li­wia edy­cję tzw. roz­kła­dó­wek?
 15. Czy pro­gram umoż­li­wia ob­ła­my­wa­nie gra­fi­ki tek­stem?
 16. Czy w pa­kie­cie jest do­ku­men­ta­cja w for­mie dru­ko­wa­nej?
 17. Czy w pa­kie­cie jest ka­ta­log z gra­fi­ka­mi do­łą­czo­ny­mi do pro­gra­mu?
 18. Jak Kom­bi ra­stru­je wy­sy­ła­ne do dru­kar­ki obiek­ty?
 19. Jak Kom­bi współ­pra­cu­je z in­ny­mi pro­gra­ma­mi do skła­du i pro­gra­ma­mi gra­ficz­ny­mi.
 20. Jak w Kom­bi uzys­ku­je­my zna­ki na­ro­do­we in­ne niż pol­skie?
 21. Ja­kie pro­gra­my gra­ficz­ne są za­le­ca­ne do współ­pra­cy z pro­gra­mem Kom­bi, np. w za­kre­sie ob­rób­ki gra­fi­ki wek­to­ro­wej lub ra­stro­wej?
 22. Ja­kie są wy­ma­ga­nia sprzę­to­we i sy­ste­mo­we sta­wia­ne do po­pra­wnej i bez­prob­le­mo­wej pra­cy pro­gra­mu Kom­bi v. 9.x?


 1. Czy fir­ma za­pe­wnia ser­wis pa­kie­tu?
  Tak. Każ­dy zgło­szo­ny błąd (naj­le­piej z do­ku­men­tem, w któ­rym błąd się ob­ja­wia) jest nie­zwło­cznie pod­da­wa­ny ba­da­niom i po usu­nię­ciu przy­czy­ny po­pra­wio­na wer­sja pro­gra­mu jest umie­szcza­na na na­szym ser­we­rze.

  Moż­na ró­wnież kon­tak­to­wać się z na­mi po­przez e-mail office@3n.com.pl. Na­sza ob­słu­ga tech­nicz­na po­sta­ra się wy­jaś­nić Pań­stwu każ­dą zgło­szo­ną wąt­pli­wość bądź nie­jas­ność.
 2. Czy Kom­bi ob­słu­gu­je kro­je Ty­pe 1 i Open­Ty­pe?
  Aby w Kom­bi na­pi­sać co­kol­wiek ja­kimś kro­jem nie mu­si on być za­in­sta­lo­wa­ny w sy­ste­mie. Moż­na np. za­ła­do­wać krój z CD-ro­mu i kro­jem tym po­słu­gi­wać się tak, jak­by był za­in­sta­lo­wa­ny. Ta­ka moż­li­wość wy­ni­ka z fak­tu, że każ­dy krój jest przez pro­gram po za­ła­do­wa­niu za­mie­nia­ny we­wnę­trznie na włas­ny for­mat da­nych. Wszel­kie dal­sze ope­ra­cje na zna­kach w kro­ju od­by­wa­ją się na tej włas­nej rep­re­zen­ta­cji. Ozna­cza to, że wy­star­czy, aby pro­gram miał sze­reg fil­trów im­por­to­wych za­mie­nia­ją­cych da­ny stan­dard li­ter­ni­ctwa na je­go we­wnę­trzny od­po­wie­dnik. Ak­tual­nie pro­gram po­sia­da czte­ry ta­kie fil­try, tj. dla kro­jów True­Ty­pe, Open­Ty­pe, kro­jów Ca­la­mu­sa i kro­jów Ty­pe 1.

  Kro­je ttf i otf są je­dnak pre­fe­ro­wa­ne, gdyż w przy­pad­ku za­in­sta­lo­wa­nia ta­kich kro­jów w sy­ste­mie pro­gram mo­że użyć do­dat­ko­wych fun­kcji sy­ste­mo­wych wspo­ma­ga­ją­cych ich ra­ste­ry­za­cję, co w kon­sek­wen­cji skra­ca pli­ki wy­ni­ko­we oraz przy­spie­sza dru­ko­wa­nie. Ob­słu­ga kro­jów Ca­la­mu­sa oraz Ty­pe 1 nie jest wspo­ma­ga­na przez star­sze sy­ste­my i te kro­je są ra­ste­ry­zo­wa­ne przez pro­gram. Sy­ste­my od Win­dows 2000 po­czą­wszy wspo­ma­ga­ją ra­ste­ry­za­cję czcio­nek Ty­pe 1 i w tych sy­ste­mach pro­gram ró­wnież wy­ko­rzy­stu­je do­dat­ko­we fun­kcje przy­spie­sza­ją­ce wy­świet­la­nie i dru­ko­wa­nie tych czcio­nek.
 3. Czy Kom­bi ob­słu­gu­je Post­Script?
  Od wer­sji 6.0 Kom­bi ob­słu­gu­je osa­dza­nie pli­ków Post­Scrip­to­wych po­przez ze­wnę­trzne roz­sze­rze­nie. Na­to­miast eks­port jest rea­li­zo­wa­ny za po­śre­dni­ctwem urzą­dze­nia dru­ku­ją­ce­go po­przez ste­ro­wni­ki za­in­sta­lo­wa­ne w sy­ste­mie. Je­śli w sy­ste­mie za­in­sta­lu­je­my post­scrip­to­wy ste­ro­wnik dru­kar­ki, to wszyst­kie po­le­ce­nia gra­ficz­ne wy­sy­ła­ne z pro­gra­mu bę­dą za­mie­nia­ne na po­le­ce­nia ję­zy­ka Post­Script.

  W za­kre­sie li­ter­ni­ctwa sy­tua­cja jest nie­co bar­dziej zło­żo­na. Pro­gram pra­cu­je na uni­co­dach (tzn. we­wnę­trzna rep­re­zen­ta­cja każ­dej li­te­ry jest dwu­baj­to­wa i nie wy­ma­ga okreś­le­nia tzw. skryp­tu, de­cy­du­ją­ce­go o ze­sta­wie do­stęp­nych zna­ków) i je­że­li sy­stem, pod któ­rym pra­cu­je pro­gram wspo­ma­ga ten stan­dard (tzn. wszyst­kie NT, Win 2000 i now­sze), to pro­gram wy­sy­ła do ste­ro­wni­ków post­scrip­to­wych ko­dy li­ter za­miast ich wek­to­ro­wych ob­wie­dni. Zmniej­sza to zde­cy­do­wa­nie roz­miar pli­ku wy­ni­ko­we­go oraz skra­ca czas dru­ko­wa­nia.

  W sy­tua­cjach, w któ­rych pro­gram nie mo­że wy­ko­rzy­stać tej tech­no­lo­gii, co ma miej­sce w przy­pad­ku kro­jów nie za­in­sta­lo­wa­nych w sy­ste­mie (np. kro­je Ca­la­mu­sa) lub też uży­cia wy­myś­lnych tran­sfor­ma­cji geo­me­trycz­nych zna­ków, pro­gram do­ko­nu­je we­wnę­trznie kon­wer­sji li­ter na wek­to­ro­we ob­wie­dnie i w ta­kiej po­sta­ci są one wy­sy­ła­ne do urzą­dze­nia dru­ku­ją­ce­go.

  Od wer­sji ós­mej Kom­bi za­wie­ra in­ter­pre­ter Post­Scrip­tu, co ozna­cza, że pli­ki post­scrip­to­we oraz więk­szość pli­ków pdf mo­że być przez pro­gram za­mie­nio­na na do­ku­ment Kom­bi i da­lej w nim edy­to­wa­na.
 4. Czy Kom­bi po­sia­da moż­li­wość ko­rek­ty or­to­gra­ficz­nej tek­stu i po­dzie­le­nia tek­stu na sy­la­by?
  Tak. Kom­bi po­sia­da wbu­do­wa­ny mo­duł sło­wni­ko­wy za­pe­wnia­ją­cy wy­so­ką ja­kość ko­rek­ty oraz moż­li­wość po­dzia­łu tek­stu na sy­la­by zgo­dnie z za­sa­da­mi pol­skiej or­to­gra­fii.

  Użyt­ko­wnik mo­że two­rzyć włas­ne sło­wni­ki, w któ­rych mo­że umie­szczać sło­wa nie znaj­du­ją­ce się w sło­wni­ku (np. spe­cja­li­stycz­ne, bran­żo­we, naz­wy włas­ne, itp.). Moż­na ró­wnież usta­lać re­gu­ły dzie­le­nia tak wpro­wa­dzo­nych no­wych wy­ra­zów. Jest to je­dnak rzad­ko wy­ko­rzy­sty­wa­na moż­li­wość, gdyż sło­wnik Kom­bi za­wie­ra po­nad 1,5 mln form (w tym ró­wnież naj­po­pu­lar­niej­sze naz­wy włas­ne), co w więk­szo­ści wy­pad­ków jest wy­star­cza­ją­ce. Moż­na ró­wnież w szcze­gól­nych wy­pad­kach wpro­wa­dzać zmia­ny do już wpro­wa­dzo­nych słów.

  Od wer­sji 6.0 ko­rek­ta mo­że być wspo­ma­ga­na syn­te­za­to­rem mo­wy. Kom­bi za­wie­ra ró­wnież sło­wnik sy­no­ni­mów (18 tys. ha­seł).
 5. Czy Kom­bi sto­su­je stan­dar­do­we skró­ty kla­wi­szo­we zna­ne z in­nych pro­gra­mów?
  Pod­sta­wo­we ope­ra­cje edy­cyj­ne (np. ob­słu­ga schow­ka) są ob­słu­gi­wa­ne po­przez stan­dar­do­we skró­ty kla­wi­szo­we za­ró­wno wg sche­ma­tu sta­re­go (Shift + In­sert, itd.) jak i no­we­go (Ctrl + C, itd.). Po­nad­to każ­dej fun­kcji w pro­gra­mie moż­na przy­pi­sać włas­ny skrót kla­wi­szo­wy.
 6. Czy Kom­bi umoż­li­wia im­port (lub kon­wer­sję) tek­stów z róż­nym ko­do­wa­niem pol­skich zna­ków?
  Tak. W cza­sie im­por­tu użyt­ko­wnik wy­bie­ra stro­nę ko­do­wą, wg któ­rej na­stą­pi prze­ko­do­wa­nie tek­stu. Pro­du­cent do­star­cza kil­ka­na­ście naj­bar­dziej po­pu­lar­nych stron ko­do­wych. Ist­nie­je ró­wnież moż­li­wość two­rze­nia włas­nych stron ko­do­wych.
 7. Czy Kom­bi wspo­ma­ga ko­rek­tę i dzie­le­nie tek­stu w ję­zy­kach ob­cych?
  Tak. Od wer­sji ós­mej Kom­bi wspo­ma­ga ko­rek­tę i dzie­le­nie tek­stu w ję­zy­kach ob­cych. W wer­sji dzie­wią­tej są ró­wnież do­star­cza­ne sło­wni­ki ję­zy­ka an­giel­skie­go, nie­miec­kie­go i ła­ci­ny.
 8. Czy Kom­bi wspo­ma­ga skład ksią­żek przez au­to­ma­tycz­ne nu­me­ro­wa­nie stron, roz­dzia­łów, przy­pi­sów, itp.
  Każ­da stro­na do­ku­men­tu w Kom­bi ma przy­pi­sa­ną so­bie tzw. stro­nę ba­zo­wą (wła­ści­wie pa­rę stron – le­wą i pra­wą). Na stro­nie ba­zo­wej mo­że być umie­szczo­na ram­ka z au­to­ma­tycz­nym nu­me­ra­to­rem oraz in­ne ram­ki, np. z ży­wą pa­gi­ną.

  Po­cząw­szy od wer­sji 5.0 pro­gram wspo­ma­ga nu­me­ro­wa­nie roz­dzia­łów i ry­sun­ków, a tak­że umoż­li­wia kot­wi­cze­nie obiek­tów i two­rze­nie przy­pi­sów, a od wer­sji 6.0 – po­zwa­la two­rzyć: no­tat­ki, za­kład­ki i łą­cza w pli­kach PDF.
 9. Czy Kom­bi wspo­ma­ga two­rze­nie skła­dek?
  W Kom­bi jest wbu­do­wa­ny stół mon­ta­żo­wy umoż­li­wia­ją­cy swo­bo­dne (pół­au­to­ma­tycz­ne) ukła­da­nie stron na dru­ko­wa­nym ar­ku­szu. Ist­nie­je przy tym moż­li­wość zde­fi­nio­wa­nia sche­ma­tu roz­mie­szcza­nia stron z moż­li­wo­ścią póź­niej­sze­go wy­ko­rzy­sta­nia opra­co­wa­ne­go wcześ­niej sche­ma­tu.
 10. Czy na­by­wa­jąc li­cen­cję na użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu Kom­bi otrzy­mu­je­my w ze­sta­wie ja­kieś kro­je?
  Nie. W ze­sta­wie nie ma ża­dnych kro­jów. Użyt­ko­wnik mu­si za­o­pa­trzyć się w kro­je w nie­za­leż­nych fir­mach.
 11. Czy pla­no­wa­ny jest dal­szy roz­wój pa­kie­tu?
  Pra­ce nad pro­gra­mem ni­gdy się nie koń­czą. Pod ko­niec ro­ku 2008 pro­gram w za­sa­dzie miał wszyst­ko co w tam­tych cza­sach mieć po­wi­nien. Na kil­ka lat za­wie­szo­no pra­ce nad pro­gra­mem. W ro­ku 2017 wzno­wio­no pra­ce i do­sto­so­wa­no pro­gram do naj­now­sze­go sy­ste­mu Win­dows, czy­li Win­dows 10.
 12. Czy pro­gram ob­słu­gu­je plo­te­ry?
  Tak. Pro­gram po­sia­da wbu­do­wa­ną ob­słu­gę plo­te­rów po­słu­gu­ją­cych się ję­zy­kiem HPGL.
 13. Czy pro­gram po­sia­da moż­li­wość im­por­tu pli­ków pdf?
  Od wer­sji 9 pro­gram umoż­li­wia in­ter­pre­ta­cję pli­ków pdf i ich kon­wer­sję na do­ku­ment Kom­bi, któ­ry mo­że być na­stęp­nie ob­ra­bia­ny w pro­gra­mie.
 14. Czy pro­gram umoż­li­wia edy­cję tzw. roz­kła­dó­wek?
  Tak. Moż­na włą­czyć ta­ki tryb pra­cy, w któ­rym wi­dzi­my na ekra­nie dwie są­sie­dnie stro­ny do­ku­men­tu. W tym try­bie ram­ka umie­szczo­na np. na stro­nie le­wej, a za­cho­dzą­ca na stro­nę pra­wą jest w cza­sie dru­ko­wa­nia dzie­lo­na na dwie czę­ści i wdru­ko­wy­wa­na frag­men­ta­mi na od­po­wie­dnie stro­ny.
 15. Czy pro­gram umoż­li­wia ob­ła­my­wa­nie gra­fi­ki tek­stem?
  Pro­gram umoż­li­wia ob­ła­ma­nie gra­fi­ki z le­wej lub pra­wej stro­ny, a tak­że „wla­nie” tek­stu w wek­to­ro­wy kształt. W ak­tual­nej wer­sji nie jest moż­li­we oto­cze­nie gra­fi­ki tek­stem z obu stron (w je­dnej ko­lum­nie).
 16. Czy w pa­kie­cie jest do­ku­men­ta­cja w for­mie dru­ko­wa­nej?
  Nie. Pro­gram za­wie­ra wy­łą­cznie do­ku­men­ta­cję w for­mie elek­tro­nicz­nej. Są to pli­ki pod­rę­czni­ków (PDF), po­mo­cy, pli­ki po­rad oraz fil­my i ani­ma­cje po­ka­zu­ją­ce nie­któ­re sy­tua­cje wy­stę­pu­ją­ce pod­czas pra­cy z pro­gra­mem.
 17. Czy w pa­kie­cie jest ka­ta­log z gra­fi­ka­mi do­łą­czo­ny­mi do pro­gra­mu?
  W po­prze­dnich wer­sjach pro­gra­mu ra­zem z pa­kie­tem do­star­cza­ne by­ły za­ró­wno ba­zy gra­fik jak i ka­ta­log z ty­mi gra­fi­ka­mi. W związ­ku z roz­wo­jem In­ter­ne­to­we­go Ban­ku Fo­to­gra­fii cię­żar ob­słu­gi te­go ob­sza­ru zo­stał prze­nie­sio­ny na ten Bank. Użyt­ko­wni­cy pa­kie­tu Kom­bi mo­gą ko­rzy­stać z pre­fe­ren­cyj­nych wa­run­ków na wy­ko­rzy­sty­wa­nie gra­fik z Ban­ku.
 18. Jak Kom­bi ra­stru­je wy­sy­ła­ne do dru­kar­ki obiek­ty?
  Kom­bi po­sia­da wbu­do­wa­ny pro­gra­mo­wy RIP (Ra­ster Ima­ge Pro­ces­sor). Ozna­cza to, że moż­na dla ca­łe­go do­ku­men­tu (lub też wy­bra­nych obiek­tów) usta­lić kon­kret­ne pa­ra­me­try ra­stro­wa­nia, tzn. ro­dzaj (kształt), li­nia­tu­rę oraz kąt ra­stra dla każ­dej skła­do­wej ko­lo­ru. Dzię­ki ta­kie­mu roz­wią­za­niu mo­że­my do­wol­nie ma­ni­pu­lo­wać ra­strem i uzys­ki­wać bar­dzo dob­re wy­ni­ki na urzą­dze­niach dru­ku­ją­cych nie po­sia­da­ją­cych in­ter­pre­te­rów Post­Scrip­tu. Po­nad­to mo­że­my włą­czyć tryb ra­stro­wa­nia na ekra­nie, któ­ry po­zwa­la nam bez­po­śre­dnio ob­ser­wo­wać wpływ je­go pa­ra­me­trów na uzys­ki­wa­ne efek­ty.

  Nie ozna­cza to je­dnak, że zaw­sze mu­si­my ko­rzy­stać z tej tech­no­lo­gii. W przy­pad­ku po­sia­da­nia urzą­dze­nia dru­ku­ją­ce­go wy­po­sa­żo­ne­go w RIP, mo­że­my wy­łą­czyć ra­stro­wa­nie we­wnę­trzne i prze­nieść za­da­nie ra­stro­wa­nia na urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce. Oczy­wi­ście ten dru­gi spo­sób jest zna­cznie wy­daj­niej­szy przez zmniej­sze­nie ob­ję­to­ści pli­ków dru­kar­ko­wych, a co za tym idzie – skró­ce­nie cza­su tran­smi­sji.
 19. Jak Kom­bi współ­pra­cu­je z in­ny­mi pro­gra­ma­mi do skła­du i pro­gra­ma­mi gra­ficz­ny­mi.
  Współ­pra­ca z in­ny­mi pro­gra­ma­mi opie­ra się na wy­mia­nie kom­po­nen­tów za po­mo­cą stan­dar­do­wych for­ma­tów da­nych. Np. gra­fi­ka ra­stro­wa mo­że być im­por­to­wa­na do ram­ki w Kom­bi w wie­lu zna­nych for­ma­tach (tiff, bmp, jpg, pcx, gif, psd i in­ne). Po­dob­nie gra­fi­ka wek­to­ro­wa i tekst. Po­nad­to tekst mo­że być od­czy­ty­wa­ny z do­ku­men­tów naj­po­pu­lar­niej­szych pro­gra­mów (Word, No­tat­nik), a tak­że ze star­szych pro­gra­mów (Write, Ami­Pro, Pol­Type), jak ró­wnież z pli­ków RTF z za­cho­wa­niem atry­bu­tów pis­ma oraz w pe­wnym za­kre­sie przy­pi­sów. Ist­nie­je ró­wnież moż­li­wość wy­dru­ko­wa­nia kom­plet­ne­go do­ku­men­tu do pli­ku w for­ma­cie PDF.

  Mi­mo, że pro­gram po­sia­da wbu­do­wa­ne edy­to­ry gra­fi­ki ra­stro­wej i wek­to­ro­wej – moż­li­we jest ró­wnież przy­pi­sa­nie do po­szcze­gól­nych ty­pów gra­fik pro­gra­mów ze­wnę­trznych, któ­re bę­dą uru­cha­mia­ne z wnę­trza pro­gra­mu Kom­bi ja­ko edy­to­ry tych gra­fik.
 20. Jak w Kom­bi uzys­ku­je­my zna­ki na­ro­do­we in­ne niż pol­skie?
  Ist­nie­ją dwie moż­li­wo­ści. Moż­li­wość pier­wsza po­le­ga na wy­ko­rzy­sta­niu stan­dar­do­wych kla­wia­tur na­ro­do­wych za­in­sta­lo­wa­nych w sy­ste­mie. Wy­star­czy wy­brać od­po­wie­dnią kla­wia­tu­rę i zna­ki na­ro­do­we są do­stęp­ne zgo­dnie z ukła­dem da­nej kla­wia­tu­ry.

  Moż­li­wość dru­ga po­le­ga na wy­bra­niu włas­ne­go try­bu ob­słu­gi kla­wia­tu­ry. W tym try­bie użyt­ko­wnik przy­pi­su­je do­wol­ny znak do­wol­ne­mu kla­wi­szo­wi (z uwzglę­dnie­niem tzw. mo­dy­fi­ka­to­rów czy­li: Shift, Alt, itp.). Moż­li­we jest więc po­łą­cze­nie na je­dnej kla­wia­tu­rze np. zna­ków pol­skich i in­nych czę­sto uży­wa­nych (np. nie­miec­kich zna­ków na­ro­do­wych) w za­leż­no­ści od po­trzeb użyt­ko­wni­ka. Pro­du­cent do­star­cza kil­ka zde­fi­nio­wa­nych kla­wia­tur, któ­re mo­gą być przez użyt­ko­wni­ka roz­wi­ja­ne.
 21. Ja­kie pro­gra­my gra­ficz­ne są za­le­ca­ne do współ­pra­cy z pro­gra­mem Kom­bi, np. w za­kre­sie ob­rób­ki gra­fi­ki wek­to­ro­wej lub ra­stro­wej?
  Nie ma tu szcze­gól­nych za­le­ceń. Trze­ba zwró­cić uwa­gę na fakt, że Kom­bi po­sia­da wbu­do­wa­ne peł­ne edy­to­ry gra­fi­ki za­ró­wno wek­to­ro­wej jak i ra­stro­wej, tak więc więk­szość prac mo­że być cał­ko­wi­cie wy­ko­na­na w Kom­bi. Je­dnak w szcze­gól­nych wy­pad­kach, w ra­zie ta­kiej ko­nie­czno­ści, moż­na oczy­wi­ście za­im­por­to­wać gra­fi­kę wek­to­ro­wą w for­ma­cie eps lub też gra­fi­kę ra­stro­wą, np. w for­ma­cie tif, gif, jpg, png, bmp i in­nych.

  Od wer­sji 6.0 pro­gram umoż­li­wia edy­cje do­wią­za­nych pli­ków ra­stro­wych i post­scrip­to­wych w do­wol­nych in­nych pro­gra­mach uru­cha­mia­nych bez­po­śre­dnio z Kom­bi.
 22. Ja­kie są wy­ma­ga­nia sprzę­to­we i sy­ste­mo­we sta­wia­ne do po­pra­wnej i bez­prob­le­mo­wej pra­cy pro­gra­mu Kom­bi v. 9.x?
  Ge­ne­ral­nie pro­gram Kom­bi jest opra­co­wy­wa­ny dla plat­for­my Win­dows. Po­cząt­ko­we wer­sje pra­co­wa­ły na Win 95, 98, ME oraz 2000 i XP. Zmia­na sy­ste­mu na Win­dows Vi­sta wy­ma­ga­ła prze­bu­do­wy pro­gra­mu ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ną w tym sy­ste­mie kon­tro­lę do­stę­pu do pli­ków. Ak­tual­na wer­sja jest do­sto­so­wa­na i te­sto­wa­na na sy­ste­mie Win­dows 10, ale kom­pa­ty­bil­ność wste­czna zo­sta­ła za­cho­wa­na i pro­gram po­wi­nien pra­co­wać na wszyst­kich 32-bi­to­wych sy­ste­mach ro­dzi­ny Win­dows.

  Te­sty prze­pro­wa­dza­my wy­łą­cznie na kom­pu­te­rach z pro­ce­so­ra­mi zgo­dny­mi z 586. Nie­wiel­kie wy­ma­ga­nia te­go pro­gra­mu mo­gą spo­wo­do­wać, że uda się go uru­cho­mić na in­nych plat­for­mach sprzę­to­wych i sy­ste­mo­wych (np. z uży­ciem emu­la­to­rów), ale je­go wy­daj­ność zo­sta­ła zop­ty­ma­li­zo­wa­na wy­łą­cznie dla sy­ste­mów Win­dows.

  Wy­ma­ga­nia sprzę­to­we za­le­żą oczy­wi­ście od wiel­ko­ści prac. Na kom­pu­te­rze z pro­ce­so­rem 3 GHz, 4 MB RAM-u, Win 10, gra­fi­ką 24 bi­ty 1280x1024, pra­ce te­go ty­pu, jak np. przy­kła­do­we do­ku­men­ty lub pod­rę­czni­ki, któ­re są do­stęp­ne na ser­we­rze da­ją się ob­ra­biać bez­prob­le­mo­wo.

  W star­szych sy­ste­mach ope­ra­cyj­nych zna­cze­nie mia­ła moż­li­wość ob­słu­gi uni­codu. W ak­tu­al­nie sto­so­wa­nych sy­ste­mach ten prob­lem nie wy­stę­pu­je, bo wszyst­kie no­wo­czes­ne sy­ste­my ten stan­dard ob­słu­gu­ją.

  Ko­lej­nym ele­men­tem jest pa­mięć ope­ra­cyj­na, któ­rej wiel­kość ma zna­cze­nie przy ob­rób­ce bit­map. Do spra­wnej pra­cy pro­gram po­trze­bu­je mi­ni­mum 2-3 ra­zy ty­le pa­mię­ci ope­ra­cyj­nej, ile za­jmu­je ob­ra­bia­na bit­ma­pa. Je­śli nie dy­spo­nu­je­my wy­star­cza­ją­co du­żą pa­mię­cią ope­ra­cyj­ną dla bit­map – za­le­ca­ne jest sto­so­wa­nie ze­wnę­trzne­go do­wią­zy­wa­nia pli­ków gra­ficz­nych.

Py­ta­nia za­da­wa­ne czę­sto po za­ku­pie pa­kie­tu

 1. Chciał­bym mieć bez­po­śre­dni do­stęp do nie­któ­rych pa­ra­me­trów skła­du (np. wiel­ko­ści zna­ków). Czy jest to moż­li­we?
 2. Co ozna­cza ko­mu­ni­kat przy star­cie pro­gra­mu, że pro­gram wy­krył zmia­nę ko­lej­no­ści na­pę­dów dys­ko­wych?
 3. Co ozna­cza ko­mu­ni­kat przy za­my­ka­niu pro­gra­mu, że fun­kcje „Au­to­ma­tycz­ne­go Pi­lo­ta” zo­sta­ły zmie­nio­ne?
 4. Co ozna­cza ko­mu­ni­kat, że ram­ka jest „za­blo­ko­wa­na”?
 5. Co ozna­cza ko­mu­ni­kat, że wy­ko­na­nie ope­ra­cji usu­nie ko­dy ste­ru­ją­ce?
 6. Co się sta­ło, że na ekra­nie wi­dzę je­dy­nie ob­ry­sy li­ter?
 7. Cze­mu – mi­mo, że zmie­niam ko­lor zna­ków – są one wy­świet­la­ne w in­nych ko­lo­rach niż za­da­ję?
 8. Cze­mu nie­któ­re wy­ra­zy nie są dzie­lo­ne na sy­la­by?
 9. Cze­mu pli­ki Post­Scrip­to­we ma­ją ob­ję­tość zna­cznie więk­szą, niż się spo­dzie­wa­liś­my?
 10. Cze­mu cza­sa­mi nie uda­je się wy­ge­ne­ro­wać po­pra­wne­go pli­ku Post­Scrip­to­we­go?
 11. Cze­mu cza­sa­mi dru­ko­wa­nie na stan­dar­do­wej dru­kar­ce la­se­ro­wej prze­bie­ga bar­dzo wol­no?
 12. Dla­cze­go nie­któ­re kro­je *.ttf ma­ją iko­nę ta­ką jak *.otf, in­ne zaś – sta­rą iko­nę kro­jów *.ttf?
 13. Dla­cze­go, kie­dy klik­nę plik *.kmd – nie ot­wie­ra się pro­gram Kom­bi?
 14. Do­ku­ment po za­im­por­to­wa­niu kil­ku gra­fik szyb­ko stał się ocię­ża­ły, dłu­go się ot­wie­ra i za­pi­su­je. Co z tym zro­bić?
 15. Im­port do­ku­men­tów z Wor­da nie prze­bie­ga pra­wid­ło­wo. Czy da się te­mu za­ra­dzić?
 16. Jak zro­bić, że­by po prze­nie­sie­niu do­ku­men­tu w in­ne miej­sce na dys­ku (al­bo na in­ny kom­pu­ter), pro­gram wi­dział pra­wid­ło­wo do­wią­za­ne pli­ki?
 17. Kla­wia­tu­ra pra­cu­je ina­czej (wpro­wa­dza­nie pol­skich zna­ków), niż je­stem przy­zwy­cza­jo­ny. Czy moż­na to zmie­nić?
 18. Mi­mo zmian od­leg­ło­ści mię­dzy wier­sza­mi – po­zo­sta­ją one nie zmie­nio­ne. Co jest przy­czy­ną?
 19. Na czym po­le­ga róż­ni­ca mię­dzy „soft­ripingiem”, a ra­stro­wa­niem sy­ste­mo­wym?
 20. Nie­któ­re wy­ra­zy są dzie­lo­ne błę­dnie, np. we-jście, itp. Czy moż­na to po­pra­wić?
 21. Po prze­in­sta­lo­wa­niu sy­ste­mu mu­szę wszyst­ko od no­wa usta­wiać w pro­gra­mie. Czy moż­na to ja­koś uspra­wnić?
 22. Pro­gram nie wi­dzi za­in­sta­lo­wa­nych w sy­ste­mie kro­jów. Dla­cze­go?
 23. Tło w mo­im do­ku­men­cie nie jest bia­łe. Ko­lor za­zna­cze­nia frag­men­tu tek­stu jest si­wy i na ciem­nym tle do­ku­men­tu – w ogó­le go nie wi­dać. Czy da się to po­pra­wić?
 24. W Ca­la­mu­sie za­sto­so­wa­no roz­wią­za­nie na­zy­wa­ne „ko­pią wir­tual­ną”. Czy w Kom­bi znaj­dzie­my po­dob­ną fun­kcjo­nal­ność?


 1. Chciał­bym mieć bez­po­śre­dni do­stęp do nie­któ­rych pa­ra­me­trów skła­du (np. wiel­ko­ści zna­ków). Czy jest to moż­li­we?
  Ude­rza­my pra­wym przy­cis­kiem mysz­ki w po­le edy­cyj­ne i wy­bie­ra­my Przy­pisz skrót kla­wi­szo­wy. Je­śli skrót ma pra­co­wać przy ak­ty­wnym kur­so­rze w ram­ce tek­sto­wej – to na­le­ży przy­pi­sać skrót z kla­wi­szem Ctrl.
 2. Co ozna­cza ko­mu­ni­kat przy star­cie pro­gra­mu, że pro­gram wy­krył zmia­nę ko­lej­no­ści na­pę­dów dys­ko­wych?
  Pro­gram w mo­men­cie za­my­ka­nia za­pi­su­je w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym nu­me­ry se­ryj­ne dys­ków. Dzię­ki te­mu, je­śli pod­czas na­stęp­ne­go uru­cho­mie­nia nasz dysk zmie­nił li­ter­kę (np. przez do­da­nie no­we­go dys­ku) – pro­gram jest w sta­nie to spraw­dzić i ko­mu­ni­ku­je nas o tym.

  Je­śli od­po­wie­my Tak, to ana­li­zu­jąc nu­me­ry se­ryj­ne dys­ków – pro­gram jest w sta­nie do­pa­so­wać ścież­ki za­pi­sa­ne w kon­fi­gu­ra­cji do ak­tual­nej ko­lej­no­ści dys­ków. Spo­wo­du­je to, że np. li­sta ostat­nio ob­ra­bia­nych do­ku­men­tów bę­dzie na­dal ak­tual­na. Ko­mu­ni­kat ten po­ja­wia się ró­wnież wte­dy, gdy w cza­sie za­my­ka­nia pro­gra­mu w na­pę­dzie CD-rom był dysk, z któ­re­go ko­rzy­sta­liś­my (np. czy­ta­liś­my pli­ki gra­ficz­ne), a pod­czas na­stęp­ne­go uru­cho­mie­nia w na­pę­dzie jest in­ny CD-rom. W tej sy­tua­cji oczy­wi­ście pro­gram nie do­pa­su­je się do sy­tua­cji, ale ko­mu­ni­kat in­for­mu­je nas, że nie wszyst­kie pli­ki, z któ­rych ko­rzy­sta­liś­my ostat­nio bę­dą do­stęp­ne.
 3. Co ozna­cza ko­mu­ni­kat przy za­my­ka­niu pro­gra­mu, że fun­kcje „Au­to­ma­tycz­ne­go Pi­lo­ta” zo­sta­ły zmie­nio­ne?
  Pro­gram za­pa­mię­tu­je kon­fi­gu­ra­cję Au­to­pi­lo­ta w pli­ku con­fig\auto_pilot.ini. Kon­fi­gu­ra­cja ta – to in­for­ma­cje o tym, któ­re fun­kcje i w ja­kiej ko­lej­no­ści uło­żo­ne są na po­szcze­gól­nych za­kład­kach. Po­nad­to – w kon­fi­gu­ra­cji Au­to­pi­lo­ta za­pa­mię­ta­ne są da­ne dla Me­ne­dże­ra kro­jów. Je­śli in­for­ma­cje te uleg­ną zmia­nie – pro­gram przy za­my­ka­niu za­py­ta czy zak­tua­li­zo­wać plik auto_pilot.ini. Je­śli od­po­wie­my Nie – to wszel­kie zmia­ny, któ­re wpro­wa­dzi­liś­my rę­cznie lub po­przez Me­ne­dże­ra kro­jów nie zo­sta­ną za­pa­mię­ta­ne.
 4. Co ozna­cza ko­mu­ni­kat, że ram­ka jest „za­blo­ko­wa­na”?
  Ten ko­mu­ni­kat ozna­cza, że ram­kę za­blo­ko­wa­no przed przy­pad­ko­wym jej prze­su­wa­niem. Ram­kę blo­ku­je­my i od­blo­ko­wu­je­my za po­mo­cą iko­ny ikona blokady ramki, któ­rą znaj­dzie­my w pa­le­cie Kom­bi (w stan­dar­do­wej kon­fi­gu­ra­cji po le­wej stro­nie ok­na z pro­gra­mem).
 5. Co ozna­cza ko­mu­ni­kat, że wy­ko­na­nie ope­ra­cji usu­nie ko­dy ste­ru­ją­ce?
  W pro­gra­mie Kom­bi wy­świet­la­nie tek­stu opar­te jest o tzw. ko­dy ste­ru­ją­ce, tj. spe­cjal­ne zna­ki, któ­rych w try­bie edy­cji ra­mek nie wi­dać, ale znaj­du­ją się one w tek­ście i prze­su­wa­jąc kur­sor w ram­ce bę­dzie­my je „wy­czu­wać” w ten spo­sób, że mi­mo uży­cia kla­wi­sza kur­so­ra w pra­wo lub w le­wo – na ekra­nie kur­sor po­zo­sta­nie w tym sa­mym miej­scu. Je­śli kur­sor znaj­du­je się przed ko­dem ste­ru­ją­cym i uży­je­my kla­wi­sza De­le­te, to usu­nie­my ten kod. Po­dob­nie, je­śli w tek­ście ma­my za­zna­czo­ny frag­ment i usu­nie­my go – spo­wo­du­je to usu­nię­cie za­war­tych w nim ko­dów, co mo­że skut­ko­wać np. uszko­dze­niem struk­tu­ry ta­be­li, czy in­nych po­wią­zań w do­ku­men­cie (np. przy­pi­sów, obiek­tów za­kot­wi­czo­nych, itp.). W wie­lu przy­pad­kach bę­dzie to dzia­ła­nie za­mie­rzo­ne, je­dnak dla nie­wpra­wne­go użyt­ko­wni­ka mo­że to być nie­co kło­pot­li­we. Stąd ma­my op­cjo­nal­ny ko­mu­ni­kat, któ­ry in­for­mu­je nas o ta­kiej sy­tua­cji.
 6. Co się sta­ło, że na ekra­nie wi­dzę je­dy­nie ob­ry­sy li­ter?
  Praw­do­po­dob­nie włą­czo­ne jest szkie­le­to­we po­ka­zy­wa­nie obiek­tów. Me­nu Wi­dok/Szkie­le­ty obiek­tów.
 7. Cze­mu – mi­mo, że zmie­niam ko­lor zna­ków – są one wy­świet­la­ne w in­nych ko­lo­rach niż za­da­ję?
  Praw­do­po­dob­nie włą­czo­ne jest po­ka­zy­wa­nie tek­stu w ko­lo­rach „spe­cjal­nych”. Au­to­pi­lot/Wi­dok/Wy­świetl tekst w ko­lo­rach spe­cjal­nych. Ko­lo­ry spe­cjal­ne – to ko­lo­ry przy­pi­sa­ne po­szcze­gól­nym sty­lom, np. bold mo­że być wy­świet­la­ny w ko­lo­rze czer­wo­nym. Je­śli włą­czy­my wy­świet­la­nie z uży­ciem tych ko­lo­rów, to ko­lo­ry za­da­wa­ne w sty­lu są ig­no­ro­wa­ne.
 8. Cze­mu nie­któ­re wy­ra­zy nie są dzie­lo­ne na sy­la­by?
  Trze­ba spraw­dzić Op­cje dzie­le­nia (w Kombi­Korze – me­nu Sło­wnik/Op­cje dzie­le­nia).
 9. Cze­mu pli­ki Post­Scrip­to­we ma­ją ob­ję­tość zna­cznie więk­szą, niż się spo­dzie­wa­liś­my?
  Kie­dy ob­ję­tość pli­ku Post­Scrip­to­we­go jest więk­sza niż po­win­na (co wy­ni­ka z ob­ję­to­ści bit­map), po­win­niś­my przede wszyst­kim za­kła­dać, że pro­gram użył soft­ripingu. Trze­ba też zwró­cić uwa­gę, czy w do­ku­men­cie nie za­sto­so­wa­no bit­map w try­bie prze­źro­czy­sto­ści i czy nie za­da­liś­my li­te­rom ob­ry­su (np. czar­ny ob­rys wo­kół wszyst­kich li­ter). Ob­rys jest obiek­tem wek­to­ro­wym i zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza ob­ję­tość ge­ne­ro­wa­nych pli­ków post­scrip­to­wych.
 10. Cze­mu cza­sa­mi nie uda­je się wy­ge­ne­ro­wać po­pra­wne­go pli­ku Post­Scrip­to­we­go?
  Naj­czę­ściej po­wo­dem jest zły ste­ro­wnik. Pro­szę spró­bo­wać z in­nym ste­ro­wni­kiem.
 11. Cze­mu cza­sa­mi dru­ko­wa­nie na stan­dar­do­wej dru­kar­ce la­se­ro­wej prze­bie­ga bar­dzo wol­no?
  Więk­szość dru­ka­rek la­se­ro­wych ma w swo­ich op­cjach prze­łą­cznik usta­la­ją­cy spo­sób wy­sy­ła­nia gra­fi­ki do dru­kar­ki. Do­myśl­nie – czę­sto ta op­cja jest usta­wio­na na wek­tor. Zde­cy­do­wa­nie szyb­ciej prze­bie­ga dru­ko­wa­nie, kie­dy zmie­ni­my stan tej op­cji na bit­ma­pa.
 12. Dla­cze­go nie­któ­re kro­je *.ttf ma­ją iko­nę ta­ką jak *.otf, in­ne zaś – sta­rą iko­nę kro­jów *.ttf?
  Kro­je Open­Ty­pe (w sy­ste­mie ikon­ka z li­te­rą O) mo­gą w so­bie za­wie­rać dwa ro­dza­je da­nych.

  Je­śli we­wnątrz są da­ne od­po­wia­da­ją­ce sta­rym kro­jom *.ttf, to za­le­ca­nym roz­sze­rze­niem jest *.ttf. Ale pro­du­cent nie ma obo­wiąz­ku na­da­wa­nia ta­kie­go roz­sze­rze­nia. Pro­du­cent mo­że na­dać roz­sze­rze­nie *.otf. Sy­stem na­to­miast roz­po­zna­je ta­ki krój zaw­sze ja­ko otf i wy­świet­la ikon­kę z li­te­rą O.

  Dru­gi ro­dzaj da­nych, któ­re mo­gą być prze­cho­wy­wa­ne w kro­ju *.otf – to da­ne post­scrip­to­we (od­po­wie­dnik sta­rych kro­jów Ty­pe1). Ta­kie kro­je naj­łat­wiej roz­po­znać po ot­war­ciu ich w no­tat­ni­ku (ot­wie­ra­my no­tat­nik i prze­cią­ga­my krój na nie­go). Je­śli czte­ry pier­wsze zna­ki są OTTO, to krój za­wie­ra da­ne post­scrip­to­we. Ta­kie kro­je mu­szą mieć roz­sze­rze­nie *.otf.
 13. Dla­cze­go, kie­dy klik­nę plik *.kmd – nie ot­wie­ra się pro­gram Kom­bi?
  Kom­bi nie re­je­stru­je swo­ich pli­ków w sy­ste­mie sa­mo­dziel­nie. Moż­na to zro­bić za po­mo­cą do­star­czo­ne­go na­rzę­dzia, tj. me­nu Na­rzę­dzia/Re­je­stra­tor pli­ków. Nie jest to nie­do­pa­trze­nie, ale ce­lo­we dzia­ła­nie, aby użyt­ko­wnik mógł wy­brać, któ­re pli­ki chce ot­wie­rać w Kom­bi.
 14. Do­ku­ment po za­im­por­to­wa­niu kil­ku gra­fik szyb­ko stał się ocię­ża­ły, dłu­go się ot­wie­ra i za­pi­su­je. Co z tym zro­bić?
  Moż­na sko­rzy­stać z do­wią­zy­wa­nia pli­ków. W cza­sie im­por­tu pli­ku wy­bie­ra­my w ok­nie wy­bo­ru pli­ków opcję Do­wiąż plik ze­wnę­trznie. Spo­wo­du­je to utwo­rze­nie w do­ku­men­cie tyl­ko pod­glą­du pli­ku. Wła­ści­wy plik zo­sta­nie uży­ty pod­czas dru­ko­wa­nia. Na­le­ży je­dnak za­dbać o to, aby plik nie zo­stał usu­nię­ty lub prze­nie­sio­ny w in­ne miej­sce. Wte­dy do­ku­ment nie zo­sta­nie pra­wid­ło­wo wy­dru­ko­wa­ny.
 15. Im­port do­ku­men­tów z Wor­da nie prze­bie­ga pra­wid­ło­wo. Czy da się te­mu za­ra­dzić?
  Roz­są­dnym roz­wią­za­niem te­go prob­le­mu jest za­pi­sa­nie do­ku­men­tu Wor­da ja­ko plik *.rtf i za­im­por­to­wa­nie te­go pli­ku. Im­port rtf za­pe­wnia prze­nie­sie­nie pod­sta­wo­we­go for­ma­to­wa­nia, a tak­że np. przy­pi­sów.
 16. Jak zro­bić, że­by po prze­nie­sie­niu do­ku­men­tu w in­ne miej­sce na dys­ku (al­bo na in­ny kom­pu­ter), pro­gram wi­dział pra­wid­ło­wo do­wią­za­ne pli­ki?
  Moż­na wy­ko­rzy­stać do te­go Roz­sze­rzo­ny do­ku­ment Kom­bi.
 17. Kla­wia­tu­ra pra­cu­je ina­czej (wpro­wa­dza­nie pol­skich zna­ków), niż je­stem przy­zwy­cza­jo­ny. Czy moż­na to zmie­nić?
  Kom­bi ob­słu­gu­je kla­wia­tu­rę na dwa spo­so­by.

  Spo­sób sy­ste­mo­wy po­le­ga na wy­ko­rzy­sta­niu pro­ce­dur sy­ste­mo­wych. Czy­li po prze­łą­cze­niu się na ob­słu­gę sy­ste­mo­wą po­win­no być iden­tycz­nie jak w sy­ste­mie. Prze­łą­cznik spo­so­bu ob­słu­gi znaj­du­je się na kar­cie Kla­wia­tu­raKrea­to­rze Kon­fi­gu­ra­cji (naj­pro­ściej jest tam wejść kli­ka­jąc w sym­bol kla­wia­tu­ry na pas­ku sta­nu Kom­bi – po je­go pra­wej stro­nie). Ot­wo­rzy się me­nu i wy­bie­ra­my po­zy­cję Ob­słu­ga kla­wia­tu­ry.

  Do­myśl­nie je­dnak – Kom­bi ma włą­czo­ną ob­słu­gę włas­ną. Włas­na ob­słu­ga po­zwa­la do­wol­nie zde­fi­nio­wać uło­że­nie zna­ków na kla­wia­tu­rze. Cho­dzi tu przede wszyst­kim o moż­li­wość łat­we­go wpro­wa­dza­nia zna­ków ta­kich jak pol­skie cu­dzy­sło­wy, myś­lni­ki, twar­de spa­cje, itp. Stan­dar­do­wo zde­fi­nio­wa­na kla­wia­tu­ra Kom­bi ma pol­skie zna­ki pod pra­wym ALT-em. Kla­wia­tu­ry de­fi­niu­je się w Eks­plo­ra­to­rze Kla­wia­tur (w tym sa­mym me­nu, co Ob­słu­ga kla­wia­tu­ry).
 18. Mi­mo zmian od­leg­ło­ści mię­dzy wier­sza­mi – po­zo­sta­ją one nie zmie­nio­ne. Co jest przy­czy­ną?
  Praw­do­po­dob­nie włą­czo­ny jest li­niu­szek. Wte­dy wszyst­kie wier­sze w ram­ce są przy­cią­ga­ne do naj­bliż­szej li­nii li­niusz­ka (wła­ści­wo­ści ram­ki tek­sto­wej).
 19. Na czym po­le­ga róż­ni­ca mię­dzy „sof­tri­pin­giem”, a ra­stro­wa­niem sy­ste­mo­wym?
  Aby ob­raz w od­cie­niach sza­ro­ści (lub ko­lo­rach) wy­dru­ko­wać tech­ni­ka of­fse­to­wą – mu­si być on za­mie­nio­ny na ra­ster. Sof­tri­ping ozna­cza, że za­mia­na ta do­ko­nu­je się w pro­gra­mie (w tym wy­pad­ku w Kom­bi) i z pro­gra­mu jest wy­sy­ła­ny go­to­wy, zra­stro­wa­ny ma­te­riał. Ra­stro­wa­nie sy­ste­mo­we na­to­miast po­le­ga na prze­sła­niu do urzą­dze­nia ma­te­ria­łów niez­ra­stro­wa­nych i to sy­stem dru­ku­ją­cy (pro­gram ob­słu­gu­ją­cy dru­kar­kę lub sa­ma dru­kar­ka) do­ko­nu­je ra­ste­ry­za­cji (czy­li za­mia­ny od­cie­ni sza­ro­ści na ra­ster).
 20. Nie­któ­re wy­ra­zy są dzie­lo­ne błę­dnie, np. we-jście, itp. Czy moż­na to po­pra­wić?
  Nie jest oczy­wi­ście wy­klu­czo­ne, że w sło­wni­ku są błę­dy. Je­dnak przed pod­ję­ciem de­cyz­ji, że wy­raz jest źle dzie­lo­ny – war­to spraw­dzić to w sło­wni­ku. W ję­zy­ku pol­skim nad­rzę­dnym kry­te­rium dzie­le­nia wy­ra­zów na sy­la­by jest po­dział po przed­rost­ku. W ta­ki wy­ra­zach, jak: we­jście, ode­jście, itp. przed­rost­kiem jest we, ode, itd. Więc po­dzia­ły we-jście, ode-jście, są jak naj­bar­dziej po­pra­wne i za­le­ca­ne w star­szych sło­wni­kach ję­zy­ka pol­skie­go (wię­cej na ten te­mat prze­czy­tasz w tym artykule). Naj­now­sze sło­wni­ki ze­zwa­la­ją już je­dnak na dzie­le­nie nie­któ­rych te­go ty­pu wy­ra­zów z po­mi­nię­ciem za­sa­dy mor­fo­lo­gicz­nej. Je­dnak za­sa­dy „sta­re” wciąż są pra­wid­ło­we.

  Mo­żesz też za­sto­so­wać się do no­ty tech­ni­cznej nr 14, w któ­rej wy­ja­śnia­my jak zre­zy­gn­ować z mor­fo­lo­gicz­ne­go dzie­le­nia wy­ra­zów na sy­la­by.
 21. Po prze­in­sta­lo­wa­niu sy­ste­mu mu­szę wszyst­ko od no­wa usta­wiać w pro­gra­mie. Czy moż­na to ja­koś uspra­wnić?
  Moż­na sko­rzy­stać z pro­fi­lu kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go.
 22. Pro­gram nie wi­dzi za­in­sta­lo­wa­nych w sy­ste­mie kro­jów. Dla­cze­go?
  Trze­ba pra­wid­ło­wo skon­fi­gu­ro­wać Me­ne­dżer kro­jów. Stan­dar­do­wo – Me­ne­dżer ma przy­pi­sa­ny sy­ste­mo­wy ka­ta­log z kro­ja­mi. Trze­ba ot­wo­rzyć Me­ne­dżer kro­jów (Ctrl+W) i wy­brać Skon­fi­gu­ruj me­ne­dżer kro­jów. W ot­war­tym ok­nie – ude­rza­my pra­wym przy­cis­kiem mysz­ki w li­stę i z me­nu pod­rę­czne­go wy­bie­ra­my Do­daj fol­der. Tu na­le­ży do­dać fol­de­ry, któ­re ma­ją być przez pro­gram ob­słu­gi­wa­ne.
 23. Tło w mo­im do­ku­men­cie nie jest bia­łe. Ko­lor za­zna­cze­nia frag­men­tu tek­stu jest si­wy i na ciem­nym tle do­ku­men­tu – w ogó­le go nie wi­dać. Czy da się to po­pra­wić?
  Moż­na zmie­nić ko­lor pod­świet­la­nia za­zna­czo­ne­go frag­men­tu tek­stu (Au­to­pi­lot/Wi­dok/Ko­lo­ry in­ter­fej­su). Moż­na też zmie­nić tryb pod­świet­la­nia na au­to­ma­tycz­nie ne­gu­ją­cy ko­lor.
 24. W Ca­la­mu­sie za­sto­so­wa­no roz­wią­za­nie na­zy­wa­ne „ko­pią wir­tual­ną”. Czy w Kom­bi znaj­dzie­my po­dob­ną fun­kcjo­nal­ność?
  Użyt­ko­wni­kom nie zna­ją­cym Ca­la­mu­sa wy­jaś­nię, że ko­pia wir­tual­na po­le­ga­ła na tym, że ram­ka by­ła ko­pią in­nej ram­ki, ale zmie­nia­jąc ram­ką wy­jścio­wą – zmie­nia­ne by­ły wszyst­kie jej ko­pie.

  W Kom­bi 7.0 wpro­wa­dzo­no no­wy typ ram­ki – ram­kę wir­tual­ną, któ­ra tak właś­nie dzia­ła.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo Internetowego Banku Fotografii
Logo Projektora K3D