123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Często zadawane pytania

Czę­sto za­da­wa­ne py­ta­nie do­ty­czą­ce pa­kie­tu Kom­bi po­dzie­lo­no na dwie gru­py. Gru­pa pierw­sza, to py­ta­nia za­da­wa­ne przed za­ku­pem. Od­po­wie­dzi na te py­ta­nia po­zwa­la­ją zo­rien­to­wać się w moż­li­wo­ścich pro­gra­mu, je­go hi­sto­rii i przy­szło­ści. Je­śli nie zna­laz­łeś od­po­wie­dzi na nur­tu­ją­ce Cię py­ta­nie za­daj je na fo­rum. Od­po­wiedź, któ­rą udzie­li­my mo­że się przy­dać in­nym po­ten­cjal­nym użyt­ko­wni­kom. Fo­rum nie wy­ma­ga re­je­stra­cji, nie mu­sisz też po­da­wać ża­dnych swo­ich da­nych.

Gru­pa dru­ga to py­ta­nia, któ­re na­su­wa­ją się za­raz po je­go za­in­sta­lo­wa­niu i pod­czas pier­wszych prób z pro­gra­mem. Tu ró­wnież pro­si­my o za­da­wa­nie py­tań po­przez fo­rum.

W każ­dym je­dnak wy­pad­ku mo­żesz po pro­stu na­pi­sać do nas list. Na każ­de py­ta­nie od­po­wie­my.

Py­ta­nia za­da­wa­ne czę­sto przed za­ku­pem pa­kie­tu

 1. Czy fir­ma za­pe­wnia ser­wis pa­kie­tu?
 2. Czy Kom­bi ob­słu­gu­je kro­je Ty­pe 1 i Open­Ty­pe?
 3. Czy Kom­bi ob­słu­gu­je Post­Script?
 4. Czy Kom­bi po­sia­da moż­li­wość ko­rek­ty or­to­gra­ficz­nej tek­stu i po­dzie­le­nia tek­stu na sy­la­by?
 5. Czy Kom­bi sto­su­je stan­dar­do­we skró­ty kla­wi­szo­we zna­ne z in­nych pro­gra­mów?
 6. Czy Kom­bi umoż­li­wia im­port (lub kon­wer­sję) tek­stów z róż­nym ko­do­wa­niem pol­skich zna­ków?
 7. Czy Kom­bi wspo­ma­ga ko­rek­tę i dzie­le­nie tek­stu w ję­zy­kach ob­cych?
 8. Czy Kom­bi wspo­ma­ga skład ksią­żek przez au­to­ma­tycz­ne nu­me­ro­wa­nie stron, roz­dzia­łów, przy­pi­sów, itp.
 9. Czy Kom­bi wspo­ma­ga two­rze­nie skła­dek?
 10. Czy mo­gę na­być tyl­ko pro­gram do dzie­le­nia tek­stu na sy­la­by?
 11. Czy na­by­wa­jąc li­cen­cję na użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu Kom­bi otrzy­mu­je­my w ze­sta­wie ja­kieś kro­je?
 12. Czy pla­no­wa­ny jest dal­szy roz­wój pa­kie­tu?
 13. Czy pro­gram ob­słu­gu­je plo­te­ry?
 14. Czy pro­gram po­sia­da moż­li­wość im­por­tu pli­ków pdf?
 15. Czy pro­gram umoż­li­wia edy­cję tzw. roz­kła­dó­wek?
 16. Czy pro­gram umoż­li­wia ob­ła­my­wa­nie gra­fi­ki tek­stem?
 17. Czy pro­gram wspo­ma­ga im­po­zy­cję (skład­ko­wa­nie)?
 18. Czy w pa­kie­cie jest do­ku­men­ta­cja w for­mie dru­ko­wa­nej?
 19. Czy w pa­kie­cie jest ka­ta­log z gra­fi­ka­mi do­łą­czo­ny­mi do pro­gra­mu?
 20. Jak Kom­bi ra­stru­je wy­sy­ła­ne do dru­kar­ki obiek­ty?
 21. Jak Kom­bi współ­pra­cu­je z in­ny­mi pro­gra­ma­mi do skła­du i pro­gra­ma­mi gra­ficz­ny­mi.
 22. Jak w Kom­bi uzys­ku­je­my zna­ki na­ro­do­we in­ne niż pol­skie?
 23. Ja­kie pro­gra­my gra­ficz­ne są za­le­ca­ne do współ­pra­cy z pro­gra­mem Kom­bi, np. w za­kre­sie ob­rób­ki gra­fi­ki wek­to­ro­wej lub ra­stro­wej?
 24. Ja­kie są wy­ma­ga­nia sprzę­to­we i sy­ste­mo­we sta­wia­ne do po­pra­wnej i bez­prob­le­mo­wej pra­cy pro­gra­mu Kom­bi v. 9.x?


Py­ta­nia za­da­wa­ne czę­sto po za­ku­pie pa­kie­tu

 1. Chciał­bym mieć bez­po­śre­dni do­stęp do nie­któ­rych pa­ra­me­trów skła­du (np. wiel­ko­ści zna­ków). Czy jest to moż­li­we?
 2. Co ozna­cza ko­mu­ni­kat przy star­cie pro­gra­mu, że pro­gram wy­krył zmia­nę ko­lej­no­ści na­pę­dów dys­ko­wych?
 3. Co ozna­cza ko­mu­ni­kat przy za­my­ka­niu pro­gra­mu, że fun­kcje „Au­to­ma­tycz­ne­go Pi­lo­ta” zo­sta­ły zmie­nio­ne?
 4. Co ozna­cza ko­mu­ni­kat, że ram­ka jest „za­blo­ko­wa­na”?
 5. Co ozna­cza ko­mu­ni­kat, że wy­ko­na­nie ope­ra­cji usu­nie ko­dy ste­ru­ją­ce?
 6. Co się sta­ło, że na ekra­nie wi­dzę je­dy­nie ob­ry­sy li­ter?
 7. Cze­mu – mi­mo, że zmie­niam ko­lor zna­ków – są one wy­świet­la­ne w in­nych ko­lo­rach niż za­da­ję?
 8. Cze­mu nie­któ­re wy­ra­zy nie są dzie­lo­ne na sy­la­by?
 9. Cze­mu pli­ki Post­Scrip­to­we ma­ją ob­ję­tość zna­cznie więk­szą, niż się spo­dzie­wa­liś­my?
 10. Cze­mu cza­sa­mi nie uda­je się wy­ge­ne­ro­wać po­pra­wne­go pli­ku Post­Scrip­to­we­go?
 11. Cze­mu cza­sa­mi dru­ko­wa­nie na stan­dar­do­wej dru­kar­ce la­se­ro­wej prze­bie­ga bar­dzo wol­no?
 12. Dla­cze­go nie­któ­re kro­je TTF ma­ją iko­nę ta­ką jak OTF, in­ne zaś – sta­rą iko­nę kro­jów TTF?
 13. Dla­cze­go, kie­dy klik­nę plik KMD – nie ot­wie­ra się pro­gram Kom­bi?
 14. Do­ku­ment po za­im­por­to­wa­niu kil­ku gra­fik szyb­ko stał się ocię­ża­ły, dłu­go się ot­wie­ra i za­pi­su­je. Co z tym zro­bić?
 15. Im­port do­ku­men­tów z Wor­da nie prze­bie­ga pra­wid­ło­wo. Czy da się te­mu za­ra­dzić?
 16. Jak zro­bić, że­by po prze­nie­sie­niu do­ku­men­tu w in­ne miej­sce na dys­ku (al­bo na in­ny kom­pu­ter), pro­gram wi­dział pra­wid­ło­wo do­wią­za­ne pli­ki?
 17. Kla­wia­tu­ra pra­cu­je ina­czej (wpro­wa­dza­nie pol­skich zna­ków), niż je­stem przy­zwy­cza­jo­ny. Czy moż­na to zmie­nić?
 18. Mi­mo zmian od­leg­ło­ści mię­dzy wier­sza­mi – po­zo­sta­ją one nie zmie­nio­ne. Co jest przy­czy­ną?
 19. Na czym po­le­ga róż­ni­ca mię­dzy „soft­ripingiem”, a ra­stro­wa­niem sy­ste­mo­wym?
 20. Nie­któ­re wy­ra­zy są dzie­lo­ne błę­dnie, np. we-jście, itp. Czy moż­na to po­pra­wić?
 21. Po prze­in­sta­lo­wa­niu sy­ste­mu mu­szę wszyst­ko od no­wa usta­wiać w pro­gra­mie. Czy moż­na to ja­koś uspra­wnić?
 22. Pro­gram nie wi­dzi za­in­sta­lo­wa­nych w sy­ste­mie kro­jów. Dla­cze­go?
 23. Tło w mo­im do­ku­men­cie nie jest bia­łe. Ko­lor za­zna­cze­nia frag­men­tu tek­stu jest si­wy i na ciem­nym tle do­ku­men­tu – w ogó­le go nie wi­dać. Czy da się to po­pra­wić?
 24. W Ca­la­mu­sie za­sto­so­wa­no roz­wią­za­nie na­zy­wa­ne „ko­pią wir­tual­ną”. Czy w Kom­bi znaj­dzie­my po­dob­ną fun­kcjo­nal­ność?Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games