123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

O ko­rek­cie tek­stu w pa­kie­cie Kom­bi

Za­cznę od po­sta­wie­nia śmia­łej te­zy, a mia­no­wi­cie na­pi­szę, że: ko­rek­tor tek­stu w Kombi­Korze jest naj­lep­szy w do­stęp­nych pro­gra­mach do skła­du :-).

Mo­że naj­pierw wy­jaś­nię, cze­mu na­pi­sa­łem sze­ro­ko ko­rek­tor tek­stu, a nie np. sło­wnik or­to­gra­ficz­ny, czy ko­rek­tor or­to­gra­fii. Otóż dla­te­go, że ko­rek­tor tek­stu w Kombi­Korze spraw­dza za­ró­wno or­to­gra­fię jak i in­ter­pun­kcję, a tak­że pe­wne ele­men­ty gra­ma­ty­ki i je­szcze pa­rę in­nych rze­czy.

Zo­ba­czmy wo­bec te­go, jak to dzia­ła w prak­ty­ce.

1. Ko­rek­ta or­to­gra­fii. To sto­sun­ko­wo naj­pro­stsza fun­kcja pro­gra­mu. Wy­star­czy po­rów­nać spraw­dza­ne sło­wo z ba­zą wzor­ców. I tak oczy­wi­ście wy­ra­zy: cho­dow­la, druch, czy ar­ty­kół zo­sta­ną za­kwe­stio­no­wa­ne. In­ne sło­wni­ki też nie ma­ją z tym ża­dnych prob­le­mów. Ale np. wy­raz dwu­dzie­sto­pię­cio­wy­mia­ro­wy przez wie­le sło­wni­ków zo­sta­nie uzna­ny za błę­dny, a dla Kombi­Kora ten wy­raz jest po­pra­wny. Cze­mu tak jest? Otóż sło­wnik Kombi­Kora jest al­go­ryt­micz­ny, tzn. nie jest to pro­sta ba­za słów, ale ba­za rdze­ni z przy­pi­sa­ny­mi wzor­ca­mi od­mian oraz ze­sta­wa­mi przed­rost­ków. Je­śli w ba­zie jest wy­raz wy­mia­ro­wy i ma on przy­pi­sa­ny przed­ro­stek wie­lo, to za­miast wie­lo mo­że wy­stą­pić do­wol­ny li­czeb­nik (znaj­du­ją­cy się na li­ście kon­fi­gu­ru­ją­cej sło­wnik).

Z fak­tu, że sło­wnik jest al­go­ryt­micz­ny wy­ni­ka­ją też in­ne moż­li­wo­ści, np. od cza­so­wni­ka czy­tać two­rzo­ne są au­to­ma­tycz­nie imie­sło­wy: czyn­ny (za­koń­czo­ny na -ącyczy­ta­ją­cy) oraz uprze­dni (za­koń­czo­ny na -wszyczy­taw­szy). Ale po­nie­waż w sło­wni­ku jest za­ko­do­wa­na in­for­ma­cja, że czy­tać jest cza­so­wni­kiem nie­do­ko­na­nym, to imie­słów czy­taw­szy jest nie­po­pra­wny i sło­wnik o tym wie i po­in­for­mu­je o tym użyt­ko­wni­ka.

2. Ko­rek­ta in­ter­pun­kcji to oczy­wi­ście trud­ne za­da­nie, ale – po­nie­waż sło­wnik Kombi­Kora ma za­ko­do­wa­ne in­for­ma­cje o tym ja­ką czę­ścią mo­wy jest spraw­dza­ny wy­raz, to jest w sta­nie zi­den­ty­fi­ko­wać w zda­niu cza­so­wni­ki (czy­li orze­cze­nia). W ten spo­sób w zda­niu zło­żo­nym (z dwo­ma orze­cze­nia­mi) pro­gram mo­że po­szu­kać łą­czni­ka i w za­leż­no­ści od je­go ro­dza­ju za­pro­po­no­wać do­da­nie lub usu­nię­cie prze­cin­ka. Np. w zda­niu:

Kombi­Kor jest pro­gra­mem któ­ry po­tra­fi ana­li­zo­wać zda­nia, program zachowa się tak:

KombiKor

Na­to­miast w zda­niu:

Ko­rek­tę in­ter­pun­kcji zro­bisz w Kom­bi, lub Kombi­Korze, pro­gram za­pro­po­nu­je usu­nię­cie prze­cin­ka:

KombiKor

3. Ana­li­za­tor zdań. Jak wi­dzi­my – pro­gram nie ogra­ni­cza się do spraw­dza­nia ko­lej­nych wy­ra­zów, ale ana­li­zu­je tekst ca­ły­mi zda­nia­mi. To jest pod­sta­wo­wa ce­cha, któ­ra od­róż­nia go od in­nych pro­gra­mów te­go ty­pu. Ce­cha ta po­zwa­la na zu­peł­nie no­we pode­jście do prob­le­mu au­to­ma­tycz­nej ko­rek­ty. Pro­gram spraw­dza np. ja­ki wy­raz wy­stę­pu­je po par­ty­ku­le nie. I w za­leż­no­ści od te­go ja­ką czę­ścią mo­wy jest wy­raz znaj­du­ją­cy się za tą par­ty­ku­łą – wy­mu­sza­na jest pi­so­wnia łą­czna lub roz­dziel­na.

Np. po­łą­cze­nie nie czy­ta­nie zo­sta­nie wy­ka­za­ne ja­ko błąd, po­nie­waż nie z rze­czo­wni­ka­mi pi­sze­my łą­cznie. Po­dob­nie ana­li­zo­wa­na jest pi­so­wnia cząst­ki -by.

Pro­gram po­tra­fi też ana­li­zo­wać spe­cy­ficz­ne po­łą­cze­nia wy­ra­zów, np. gdzieś in­dziej zo­sta­nie wy­ka­za­ne ja­ko błąd, po­nie­waż wy­raz in­dziej wy­stę­pu­je tyl­ko w kil­ku ści­śle okreś­lo­nych ze­sta­wie­niach. W koń­cu moż­li­wa jest też ko­rek­ta pi­so­wni w za­kre­sie wiel­kiej li­te­ry na po­cząt­ku zda­nia i dla nazw włas­nych oraz ko­rek­ta pi­so­wni skró­tów.

4. Gra­ma­ty­ka. To trud­ny te­mat, ale sko­ro pro­gram wie, ja­ką czę­ścią mo­wy jest da­ny wy­raz i wie w ja­kim przy­pad­ku zo­stał on uży­ty, to np. w zda­niu:

Wy­siadł z czer­wo­ne­mu sa­mo­cho­du, znaj­dzie nam błąd!

KombiKor

W ak­tual­nie dy­stry­buo­wa­nej wer­sji (9.x) mo­duł sło­wni­ko­wy jest w sta­nie zdiag­no­zo­wać aż 53 prob­le­my:
 1. Błąd w wy­ra­że­niu ma­te­ma­tycz­nym.
 2. Brak has­ła w sło­wni­ku.
 3. Brak łą­czni­ka.
 4. Brak spa­cji.
 5. Brak spa­cji z le­wej stro­ny zna­ku.
 6. Brak spa­cji z pra­wej stro­ny zna­ku.
 7. Brak wiel­kiej li­te­ry na po­cząt­ku zda­nia.
 8. Brak wiel­kiej li­te­ry (naz­wa włas­na).
 9. Brak wiel­kiej li­te­ry w po­łą­cze­niu wy­ra­zo­wym.
 10. Cząst­kę -by po bez­o­ko­licz­ni­ku i for­mach imie­sło­wo­wych pi­sze­my roz­dziel­nie.
 11. Cząst­kę -by po oso­bo­wych for­mach cza­so­wni­ków pi­sze­my łą­cznie.
 12. Cząst­kę -by po wszyst­kich par­ty­ku­łach i spój­ni­kach pi­sze­my łą­cznie.
 13. Nie­do­zwo­lo­ny znak w wy­ra­zie.
 14. Nie zde­fi­nio­wa­ny sa­mo­dziel­ny łań­cuch.
 15. Nie zde­fi­nio­wa­ny sa­mo­dziel­ny znak.
 16. Par­ty­ku­łę „nie” z cza­so­wni­kiem pi­sze­my roz­dziel­nie.
 17. Par­ty­ku­łę „nie” z imie­sło­wem czyn­nym lub bier­nym pi­sze­my łą­cznie (no­wa za­sa­da).
 18. Par­ty­ku­łę „nie” z imie­sło­wem przy­słów­ko­wym pi­sze­my roz­dziel­nie.
 19. Par­ty­ku­łę „nie” z li­czeb­ni­kiem pi­sze­my roz­dziel­nie.
 20. Par­ty­ku­łę „nie” z przy­imki­em pi­sze­my roz­dziel­nie.
 21. Par­ty­ku­łę „nie” z przy­miot­ni­kiem pi­sze­my łą­cznie.
 22. Par­ty­ku­łę „nie” z przy­miot­ni­kiem w stop­niu wyż­szym pi­sze­my roz­dziel­nie.
 23. Par­ty­ku­łę „nie” z przy­słów­kiem pi­sze­my łą­cznie.
 24. Par­ty­ku­łę „nie” z przy­słów­kiem w stop­niu wyż­szym pi­sze­my roz­dziel­nie.
 25. Par­ty­ku­łę „nie” z rze­czo­wni­kiem pi­sze­my łą­cznie.
 26. Par­ty­ku­łę „nie” z za­imki­em pi­sze­my roz­dziel­nie.
 27. Po­wtó­rzo­na spa­cja.
 28. Praw­do­po­dob­ny błąd gra­ma­tycz­ny.
 29. Przed po­wtó­rzo­nym spój­ni­kiem sta­wia­my prze­ci­nek.
 30. Przed spój­ni­ka­mi „i-lub-ani” prze­cin­ka nie sta­wia­my.
 31. Przed wy­ra­zem łą­czą­cym zda­nia zło­żo­ne po­trzeb­ny jest prze­ci­nek.
 32. Ta for­ma jest nie­po­pra­wna.
 33. Ten skrót pi­sze­my z krop­ką.
 34. Wy­raz jest na pe­wno źle na­pi­sa­ny.
 35. Wy­raz jest sym­bo­lem o in­nej pi­so­wni.
 36. Wy­raz ma włą­czo­ną od­mia­nę skró­co­ną.
 37. Wy­raz ma włą­czo­ny „Rdzeń”.
 38. Wy­raz ma wy­łą­czo­ną li­czbę mno­gą.
 39. Wy­raz ma wy­łą­czo­ną li­czbę po­je­dyn­czą.
 40. Wy­raz ma wy­łą­czo­ne zdrob­nie­nie.
 41. Wy­raz ma wy­łą­czo­ny rze­czo­wnik za­koń­czo­ny na -ość.
 42. Wy­raz nie ma włą­czo­ne­go przed­rost­ka.
 43. Wy­raz po­wtó­rzo­ny.
 44. Wy­raz za­wie­ra wiel­kie i ma­łe li­te­ry.
 45. Za du­żo li­ter w wy­ra­zie.
 46. Za du­żo wy­ra­zów w zda­niu.
 47. Złe na­stęp­stwo zna­ków in­ter­pun­kcyj­nych.
 48. Zły kon­tekst.
 49. Zły znak ot­wie­ra­ją­cy cu­dzy­słów.
 50. Zły znak za­my­ka­ją­cy cu­dzy­słów.
 51. Źle utwo­rzo­ny imie­słów bier­ny.
 52. Źle utwo­rzo­ny imie­słów czyn­ny.
 53. Źle utwo­rzo­ny imie­słów uprze­dni.

I nie dość że po­ka­że co mu się nie po­do­ba, to je­szcze po klik­nię­ciu w tzw. diag­no­zę mo­że­my za­po­znać się z krót­kim wy­jaś­nie­niem teo­re­tycz­nym da­ne­go za­ga­dnie­nia oraz z ewen­tual­ny­mi przy­kła­da­mi pra­wid­ło­we­go uży­cia za­kwe­stio­no­wa­nych form.

Po­każ­cie mi in­ny pro­gram do skła­du za­wie­ra­ją­cy ko­rek­tor tek­stu, któ­ry to po­tra­fi. Pó­ki co, ja ta­kie­go nie znam, więc mo­ja śmia­ła te­za z po­cząt­ku ar­ty­ku­łu wy­da­je się obro­nio­na :-).

I to wszyst­ko masz za­ró­wno w peł­nym pa­kie­cie Kom­bi, jak i w Kombi­Korze, któ­rego mo­żesz na­być jako nie­za­leż­ny pro­gram i sto­so­wać go z in­ny­mi (Two­i­mi ulu­bio­ny­mi) pro­gra­ma­mi do skła­du.

Zespół 3n, Koszalin, maj 2018


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games