123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Elementy wspólne interfejsu pakietu Kombi

W całym pakiecie Kom­bi wy­stę­pu­je wie­le ele­men­tów in­ter­fej­su, któ­re są wspól­ne dla wie­lu apli­ka­cji pa­kie­tu. Aby nie oma­wiać ich osob­no w do­ku­men­ta­cji każde­go z pro­gra­mów – utwo­rzy­liś­my dla tych ele­men­tów osob­ny roz­dział w do­ku­men­ta­cji. W ra­mach te­go roz­dzia­łu oma­wia­my:

  1. Eksplorator klawiatur
  2. Eksplorator palet kolorów
  3. Menu programu
  4. Okno wyboru pliku

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games