123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Noty techniczne

Ni­niej­szy do­ku­ment za­wie­ra no­ty te­chni­czne uzu­peł­nia­ją­ce do­ku­men­ta­cję te­chni­czną pro­gra­mu.

 1. No­wa ob­słu­ga sty­lów i wier­szo­wni­ków
 2. No­we atry­bu­ty – wytłuszczenie i kur­sy­wa
 3. For­mat znacznikowy
 4. Roz­sze­rzo­ny do­ku­ment Kom­bi
 5. Pro­fi­le kon­fi­gu­ra­cyj­ne
 1. Glo­bal­na wy­mia­na sty­lów i wier­szo­wni­ków
 2. Obsługa warstw
 3. Edytor tabel
 4. Ramka wirtualna
 5. Nowy typ słownika – lista słów
 6. Atrybuty obrysu i wypełnienia tabeli i komórek w tabeli
 1. Wyciągi
 2. Justowanie za­awan­so­wa­ne
 3. Dzielenie wyrazów na sylaby wg no­wych zasad
 4. Akcje globalne
 5. Justowanie za­awan­so­wa­ne cd.
 6. Tabele w ramce tek­stowej
 1. Formatowanie wie­lo­łamowe
 2. Style obiektów
 3. Odtwarzanie plików video z poziomu pli­ków pdf
 4. Modyfikowanie ka­szty

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games