123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w prawym górnym narożniku strony) oznacza, że akceptujesz pliki cookies na tej stronie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Rozszerzenia zewnętrzne

Program oferuje cztery typy rozszerzeń zewnętrznych:
 • Fil­try ra­stro­we. Są to pli­ki z roz­sze­rze­niem KXM, któ­re in­sta­lu­ją się w cza­sie star­tu pro­gra­mu i są do­stęp­ne w oknie fil­trów ra­stro­wych.

 • Fil­try im­por­to­wo-eks­por­to­we. Po­dob­nie jak filtry rastrowe, są to pli­ki ty­pu KXM, któ­re in­sta­lu­ją się w cza­sie star­tu pro­gra­mu. Nazwy ty­pów pli­ków, któ­re da­ny filtr mo­że ob­słu­żyć są do­da­wa­ne na ko­niec li­sty stan­dar­do­wych fil­trów pro­gra­mu. Je­że­li filtr zewnętrzny ob­słu­gu­je ten sam typ pli­ków co wbu­do­wa­ny filtr pro­gra­mu, to w pier­wszej ko­lej­no­ści do wczy­ta­nia lub za­pi­su pli­ku zo­sta­nie użyty filtr ze­wnę­trzny. (Za­kła­da się, że filtr ze­wnę­trzny jest lep­szy od wbu­do­wa­ne­go, je­śli tak nie jest – na­le­ży odinstalować filtr ze­wnę­trzny).

 • Ze­wnę­trzne mo­du­ły-roz­sze­rze­nia. Są to pli­ki ty­pu KXM lub in­ne, któ­re mo­gą wy­ko­ny­wać pe­wne fun­kcje, któ­rych program w wer­sji stan­dar­do­wej nie po­sia­da. Mo­du­ły te mo­gą być in­sta­lo­wa­ne w roz­wi­ja­nym me­nu w gru­pie Narzędzia lub też in­sta­lo­wa­ne jako ikony na pas­ku sta­nu.

 • Pro­gra­my us­łu­go­we. Są to sa­mo­dziel­ne pro­gra­my (EXE), któ­re współ­pra­cu­ją z pro­gra­mem Kombi i mo­gą być z je­go po­zio­mu wywoływane w ce­lu wy­ko­na­nia pe­wnych usług. Mo­gą być uru­cha­mia­ne au­to­ma­ty­cznie pod­czas star­tu pro­gra­mu. Mo­gą być ró­wnież do­da­wa­ne do menu Narzędzia.

Do­stęp­na jest do­ku­men­ta­cja API pro­gra­mu Kom­bi wy­jaś­nia­ją­ca za­sa­dy two­rze­nia włas­nych roz­sze­rzeń pro­gra­mu.

Ak­tual­nie do­stęp­ne są na­stę­pu­ją­ce roz­sze­rze­nia:
 • Archiwizer plików
 • Eksport PDF
 • Filtry rastrowe
 • Generator kodów kreskowych
 • Import i eksport JPG, TGA i PNG
 • Import bitmap z plików wideo
 • Import krojów OpenType
 • Import krojów Type 1
 • Import plików RTF z atrybutami
 • Instalator krojów
 • Interpreter PostScriptu
 • Kompresor danych
 • Kreator palet narzędziowych
 • Kreator profili konfiguracyjnych
 • Menedżer krojów
 • Nieinterpretowany import plików postscriptowych
 • Obsługa interfejsu TWAIN
 • Obsługa Internetowego Banku Fotografii
 • Obsługa języków obcych
 • Obsługa warstw
 • Projektor 3D
 • Rejestrator plików
 • Spiker
 • Użytkownicy i hasła
 • Zarządzanie kolorem

Archiwizer plików

Mo­duł peł­ni dwie pod­sta­wo­we fun­kcje. Po pier­wsze umoż­li­wia two­rze­nie tzw. roz­sze­rzo­ne­go do­ku­men­tu Kom­bi (patrz no­ta te­chni­czna nr 4). Do­ku­ment ta­ki jest skom­pre­so­wa­nym ar­chi­wum za­wie­ra­ją­cym po­za pli­kiem do­ku­men­tu ró­wnież do­dat­ko­we da­ne wykorzystane w do­ku­men­cie, jak np. kro­je, bib­lio­te­ki schow­ków, do­wią­za­ne pli­ki, pa­le­ty, itp. Po­nad­to archiwizer umoż­li­wia po­za zwyk­łą ar­chi­wi­za­cją pli­ków ró­wnież ka­ta­lo­go­wa­nie da­nych – np. ca­łych ka­ta­lo­gów lub dysków. Jest tak­że moż­li­we two­rze­nie ar­chi­wów samo­roz­pa­ko­wu­ją­cych.

^

Eksport PDF

Mo­duł ob­słu­gu­je bez­po­śre­dni eks­port dru­ko­wa­ne­go ma­te­ria­łu do pli­ku pdf (Por­ta­ble Document For­mat). Mo­duł umoż­li­wia op­cjo­nal­ne osa­dze­nie uży­tych w do­ku­men­cie kro­jów. Kro­je TrueType i OpenType są zaw­sze osa­dza­ne ja­ko unicodowe, kro­je Type1 – ja­ko nieunicodowe. Kro­je CFN (Ca­la­mu­sa) nie mo­gą być osa­dza­ne i są zaw­sze za­mie­nia­ne na ścież­ki wek­to­ro­we. W przy­pad­ku nieo­sa­dze­nia kro­ju – pro­gram sto­su­je do­wią­za­nie ze­wnę­trzne po­le­ga­ją­ce na pró­bie od­szu­ka­nia kro­ju al­bo w ka­ta­lo­gu, w któ­rym znaj­du­je się plik PDF, al­bo w ka­ta­lo­gu sy­ste­mo­wym.

Od wer­sji 6.0 za po­mo­cą te­go ge­ne­ra­to­ra moż­na umie­szczać w pli­kach PDF za­kład­ki, no­tat­ki, łą­cza (hyperlinki) oraz mi­nia­tur­ki (zobacz przykłady w zmieszczonych niżej plikach pdf).

Przykład łączy w pdfKOMBInowanie nr 1KOMBInowanie nr 2Gala Wielkanocna

Wszy­stkie do­ku­men­ty pdf pre­zen­to­wa­ne na tej stro­nie, a także pod­rę­cznik użyt­ko­wni­ka pa­kie­tu utwo­rzo­no tym mo­du­łem.

^

Filtry rastrowe

Mo­duł edy­cji bit­map po­zwa­la sto­so­wać fil­try ra­stro­we na ob­ra­bia­nych bit­ma­pach. Od wer­sji 7.0 wszy­stkie fil­try pra­cu­ją ró­wnież na bit­ma­pach w prze­strze­ni ko­lo­rów CMYK.

 

Ok­no filtrów rastrowych w Kom­bi 9

Ak­tual­nie ofe­ru­je­my czte­ry ze­sta­wy fil­trów:

^

Generator kodów kreskowych

Mo­duł ge­ne­ru­je na­stę­pu­ją­ce ty­py kodów: EAN-8, EAN-13, EAN-13 Add-On 2, EAN-13 Add-On 5, 2 z 5 interlaved, ITF-14.

Kody kreskoweKody kreskowe

Kod EAN jest mię­dzy­na­ro­do­wym ko­dem to­wa­ro­wym prze­wi­dzia­nym głó­wnie do zna­ko­wa­nia ar­ty­ku­łów prze­mys­ło­wych. Naj­czę­ściej sto­so­wa­ne są dwie wer­sje: 13-cyf­ro­wa (EAN-13) i skró­co­na, 8-cyf­ro­wa (EAN-8).

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o kon­struo­wa­niu ko­dów EAN moż­na zna­leźć w PN-90 O-79004 Kod kres­ko­wy EAN. Wy­ma­ga­nia ogól­ne. Al­go­ryt­my słu­żą­ce do ge­ne­ro­wa­nia ko­dów opar­to o tę właś­nie nor­mę. Ko­dy uzu­peł­nia­ją­ce Add-On 2 oraz Add-On 5 słu­żą do ozna­cza­nia wy­da­wnictw książ­ko­wych. Spo­sób ich sto­so­wa­nia za­le­ży od po­trzeb wy­daw­cy, je­dnak ogól­ne za­sa­dy zo­sta­ły usta­lo­ne przez or­ga­ni­za­cję GS1 i tam też wy­daw­ca wi­nien za­sięg­nąć in­for­ma­cji. Ko­dy 2 z 5 oraz ITF-14 mo­gą być sto­so­wa­ne we­wnątrz za­kła­dów pro­duk­cyj­nych na włas­ne po­trze­by pro­du­cen­ta lub też do ozna­cza­nia opa­ko­wań zbior­czych – po uw­zglę­dnie­niu za­sad usta­lo­nych przez wy­mie­nio­ną wy­żej or­ga­ni­za­cję.

^

Import i eksport JPG, TGA

Moduł zawiera filtry importu i eksportu formatów:

Je­śli mo­duł nie bę­dzie za­in­sta­lo­wa­ny – dla tych for­ma­tów bę­dą uży­wa­ne we­wnę­trzne fil­try pro­gra­mu Kom­bi. Je­śli mo­duł za­in­sta­lu­je­my – pro­gram bę­dzie z nich ko­rzy­stał. Róż­ni­ca mię­dzy fil­tra­mi wbu­do­wa­ny­mi, a za­war­ty­mi w tym mo­du­le po­le­ga na tym, że fil­try te­go mo­du­łu ob­słu­gu­ją więk­szą li­czbę op­cji i spo­so­bów ko­do­wa­nia ko­lo­rów i kom­pre­sji da­nych. Od wer­sji 5.0 bib­lio­te­ka ob­słu­gu­je 32-bi­to­we ob­ra­zy ze stan­dar­dem ko­do­wa­nia ko­lo­rów CMYK.

^

Import bitmap z plików wideo

Mo­duł po­zwa­la za­im­por­to­wać wy­bra­ną klat­kę z pli­ku vi­deo wprost do ram­ki ra­stro­wej utwo­rzo­nej na stro­nie w do­ku­men­cie. Po za­in­sta­lo­wa­niu mo­du­łu, li­sta ob­słu­gi­wa­nych roz­sze­rzeń dla ra­mek ra­stro­wych po­więk­szy się o trzy po­zy­cje, tj.: avi, mpgmpeg. Po wy­bra­niu ram­ki ra­stro­wej na stro­nie, na­le­ży wy­wo­łać fun­kcję im­por­tu i ot­wo­rzyć film. Je­śli plik zo­sta­nie ot­war­ty (co uza­leż­nio­ne jest od za­in­sta­lo­wa­nia w sy­ste­mie wła­ści­we­go ste­ro­wni­ka), użyt­ko­wnik mo­że wy­brać żą­da­na klat­kę oraz usta­lić jej wy­mia­ry. Za­mknię­cie mo­du­łu spo­wo­du­je prze­ka­za­nie wy­bra­nej klat­ki do ram­ki ra­stro­wej w do­ku­men­cie.

^

Import krojów OpenType

Od wer­sji 7.0 pro­gram po­przez ten mo­duł ob­słu­gu­je im­port kro­jów w for­ma­cie OpenType. Są to kro­je z roz­sze­rze­niem *.otf, któ­re mo­gą za­wie­rać w so­bie da­ne w for­ma­cie TrueType lub da­ne post­scrip­to­we. Mo­duł pra­cu­je wy­łą­cznie w sy­ste­mach wspo­ma­ga­ją­cych uni­kod (są to wszy­stkie sy­ste­my NT, Win 2000, XP i nowsze od XP). Mo­duł współ­pra­cu­je z In­sta­la­to­rem kro­jów, dzię­ki cze­mu ró­wnież kro­je OpenType (po­dob­nie jak TrueType i Type 1) mo­gą być in­sta­lo­wa­ne „w lo­cie” (czy­li nie mu­szą być za­in­sta­lo­wa­ne w sy­ste­mie, aby pro­gram mógł z nich ko­rzy­stać).

^

Import krojów Type 1

Mo­duł ob­słu­gu­je im­port kro­jów w for­ma­cie Type 1. Peł­na de­fi­ni­cja kro­ju w tym for­ma­cie wy­ma­ga przy­naj­mniej dwóch pli­ków. Pier­wszy z nich (z roz­sze­rze­niem .PFB) za­wie­ra de­fi­ni­cje kształ­tu zna­ków. Dru­gi plik (z roz­sze­rze­niem .AFM) za­wie­ra da­ne o sze­ro­ko­ściach zna­ków oraz o ker­nin­gu. Je­śli pro­gram nie znaj­dzie pli­ku AFM – krój zo­sta­nie wczy­ta­ny, ale świat­ła mię­dzy li­te­ra­mi mo­gą być nie­pra­wid­ło­we. Plik AFM mo­że ró­wnież wy­stę­po­wać w po­sta­ci bi­nar­nej (.PFM). Od wer­sji 5.0, pro­gram ob­słu­gu­je ró­wnież pli­ki te­go ty­pu.

Kro­je Type 1 są ob­słu­gi­wa­ne przez we­wnę­trzny ra­ste­ry­za­tor pro­gra­mu i ge­ne­ral­nie nie są ra­ste­ry­zo­wa­ne sy­ste­mo­wo. Je­dnak­że, je­śli za­re­je­stru­je­my krój w sy­ste­mie po­przez od­po­wie­dni me­ne­dżer kro­jów, wte­dy pro­gram bę­dzie ko­rzy­stał z ra­ste­ry­za­to­ra sy­ste­mo­we­go. Prob­lem ten nie do­ty­czy sy­ste­mów Win­dows 2000/XP i now­szych, w któ­rym kro­je Type 1 mo­gą być re­je­stro­wa­ne w sy­ste­mie tak sa­mo jak kro­je TrueType.

Mo­duł współ­pra­cu­je z In­sta­la­to­rem kro­jów, dzię­ki cze­mu w now­szych sy­ste­mach ope­ra­cyj­nych kro­je Type 1 mo­gą być in­sta­lo­wa­ne „w lo­cie”.

^

Import plików RTF z atrybutami

Mo­duł po­śre­dni­czy w im­por­cie pli­ków RTF. W pier­wszym kro­ku mo­duł kon­wer­tu­je plik RTF na do­ku­ment tek­sto­wy Kom­bi (KMT), któ­ry jest za­pi­sy­wa­ny ja­ko plik tym­cza­so­wy. Na­stęp­nie uak­ty­wnia się au­to­ma­ty­cznie im­port pli­ku KMT i w kon­sek­wen­cji otrzy­mu­je­my za­im­por­to­wa­ny do­ku­ment RTF w ram­ce pro­gra­mu Kom­bi. Ak­tual­na wer­sja ob­słu­gu­je atry­bu­ty pis­ma, a tak­że przy­pi­sy i tabele. Trwa­ją pra­ce nad prze­no­sze­niem za po­mo­cą do­ku­men­tów RTF ró­wnież gra­fik.

^

Instalator krojów

Pro­gram mo­że ob­słu­gi­wać kro­je TrueType, OpenType oraz Type 1 za­ró­wno te, któ­re są za­in­sta­lo­wa­ne w systemie, jak i te, któ­re znaj­du­ją się w in­nym ka­ta­lo­gu niż sy­ste­mo­wy i nie są za­in­sta­lo­wa­ne w sy­ste­mie (np. z CD-romu lub dys­ków USB). W tym wy­pad­ku, pro­gram nie uży­wa ra­stro­wa­nia sy­ste­mo­we­go, ale ra­ste­ry­zu­je kro­je ra­ste­ry­ze­rem włas­nym. Roz­wią­za­nie ta­kie ma wa­dy po­le­ga­ją­ce na zmniej­sze­niu wy­daj­no­ści wy­świet­la­nia tek­stu oraz zwięk­sze­niu roz­mia­rów pli­ków ge­ne­ro­wa­nych pod­czas dru­ko­wa­nia czy też two­rze­nia pli­ków pdf. To roz­sze­rze­nie pro­gra­mu roz­wią­zu­je wy­mie­nio­ne wy­żej prob­le­my po­przez in­sta­lo­wa­nie kro­jów „w lo­cie”. Je­śli roz­sze­rze­nie bę­dzie za­in­sta­lo­wa­ne i za­re­je­stro­wa­ne, kro­je któ­re nie są za­in­sta­lo­wa­ne w sy­ste­mie bę­dą przez pro­gram in­sta­lo­wa­ne tym­cza­so­wo (na czas trwa­nia se­sji z pro­gra­mem), a po za­koń­cze­niu pra­cy pro­gra­mu bę­dą au­to­ma­ty­cznie od­in­sta­lo­wy­wa­ne z sy­ste­mu.

^

Interpreter PostScriptu

Mo­duł za­wie­ra peł­ny in­ter­pre­ter Post­Scrip­tu, co ozna­cza, że Kom­bi mo­że ot­wo­rzyć plik post­scrip­to­wy i za­mie­nić go na do­ku­ment Kom­bi, po czym ot­wo­rzyć ten do­ku­ment umoż­li­wia­jąc je­go edy­cję. In­ter­pre­ter mo­że ró­wnież pra­co­wać ja­ko sa­mo­dziel­ny pro­gram do­star­cza­jąc wie­lu cie­ka­wych roz­wią­zań, ta­kich jak np.: in­ter­pre­ta­cję kro­ko­wą w ce­lu zna­le­zie­nia ewen­tual­nych błę­dów w pli­ku czy pod­glą­da­nie we­wnę­trznej struk­tu­ry pli­ku w ce­lu spraw­dze­nia np. pra­wid­ło­wo­ści osa­dze­nia kro­jów, obec­no­ści tryb na­dru­ko­wa­nia dla nie­któ­rych obiek­tów, pra­wid­ło­wo­ści prze­strze­ni ko­lo­rów w bit­ma­pach, itp. Więcej informacji znajdziesz w KOMBInowaniu nr 2.

Od wer­sji dzie­wią­tej inter­pre­ter po­tra­fi ot­wie­rać piki PDF oraz za­wie­ra w sobie wbu­do­wany stół mon­ta­żo­wy bę­dą­cy od­po­wied­ni­kiem ta­kiej sa­mej fun­kcji w Kombi. Stół mon­tażo­wy w in­ter­pre­te­rze Post­Scriptu ma­ni­pu­lu­je stro­na­mi w go­to­wych pli­kach pdf.

 

Stół mon­ta­żowy w Inter­pre­te­rze Post­Scri­ptu Kombi 9

^

Kompresor danych

Mo­duł za­wie­ra kom­pre­sor i de­kom­pre­sor da­nych. Za­in­sta­lo­wa­nie mo­du­łu w pro­gra­mie uak­ty­wnia op­cję kom­pre­sji na kar­cie wła­ści­wo­ści do­ku­men­tu. Użyt­ko­wnik mo­że wte­dy włą­czyć kom­pre­sję, co spo­wo­du­je au­to­ma­ty­czne kom­pre­so­wa­nie do­ku­men­tów pod­czas ich za­pi­sy­wa­nia na dys­ku. Wyd­łu­ża to nie­co czas za­pi­su do­ku­men­tów, ale zna­cznie zmniej­sza ich ob­ję­tość. Do­ku­ment za­pi­sa­ny w try­bie kom­pre­sji mo­że być od­czy­ta­ny tyl­ko po za­in­sta­lo­wa­niu oma­wia­ne­go mo­du­łu.

^

Kreator palet narzędziowych

Krea­tor pa­let na­rzę­dzio­wych umoż­li­wia two­rze­nie i mo­dy­fi­ko­wa­nie włas­nych pa­let na­rzę­dzio­wych w pro­gra­mie Kombi. Da­je to użyt­ko­wni­ko­wi moż­li­wość do­sto­so­wa­nia śro­do­wis­ka pra­cy do swo­ich przy­zwy­cza­jeń, a tak­że po­zwa­la zop­ty­ma­li­zo­wać in­ter­fejs uw­zglę­dnia­jąc typ wy­ko­ny­wa­nych prac.

^

Kreator profili konfiguracyjnych

Mo­duł ob­słu­gu­je two­rze­nie oraz od­twa­rza­nie pro­fi­lu kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go. Pro­fil ten to ze­staw pli­ków sta­no­wią­cych opis kon­fi­gu­ra­cji po­szcze­gól­nych mo­du­łów pro­gra­mu, a tak­że pro­gra­mu głó­wne­go. Szcze­gó­ły do­ty­czą­ce two­rze­nia i ko­rzy­sta­nia z pro­fi­li kon­fi­gu­ra­cyj­nych umie­szczo­no w no­cie te­chni­cznej nr 5.

Menedżer krojów

Me­ne­dżer kro­jów od wer­sji 6.0 prze­jął cał­ko­wi­cie za­rzą­dza­nie kro­ja­mi w pro­gra­mie. Pra­ca z me­ne­dże­rem kro­jów po­le­ga po pier­wsze na je­go po­pra­wnym skon­fi­gu­ro­wa­niu, a na­stęp­nie już tyl­ko na wy­bie­ra­niu kro­jów z roz­wi­ja­nych list.

Etap kon­fi­gu­ro­wa­nia po­le­ga na wy­bra­niu fol­de­rów z kro­ja­mi, któ­re zo­sta­ną ska­ta­lo­go­wa­ne i wpro­wa­dzo­ne do ba­zy da­nych me­ne­dże­ra. Wy­bór fol­de­rów mo­że od­by­wać się rę­cznie (przez wska­za­nie wła­ści­we­go fol­de­ru w ok­nie prze­glą­da­nia fol­de­rów) lub au­to­ma­ty­cznie (przez prze­szu­ka­nie twar­dych dys­ków w ce­lu od­szu­ka­nia ka­ta­lo­gów z kro­ja­mi).

Od wer­sji 7.0 mo­duł ka­ta­lo­gu­je (po­za kro­ja­mi TTF, Type 1CFN (kro­je Ca­la­mu­sa), któ­re ka­ta­lo­go­wał już w wer­sji 6.0) ró­wnież kro­je OpenType. Po­nad­to me­ne­dżer kro­jów udo­stęp­nia sze­reg do­dat­ko­wych op­cji, jak np. ka­ta­lo­go­wa­nie tyl­ko tych kro­jów, któ­re mo­gą być ra­ste­ry­zo­wa­ne sy­ste­mo­wo, czy też bu­fo­ro­wa­nie wy­świet­la­nych mi­nia­tur kro­jów.

Mo­duł współ­pra­cu­je z In­sta­la­to­rem kro­jów i za­pe­wnia sy­ste­mo­wą ra­ste­ry­za­cję kro­jów na­wet nie za­insta­lo­wa­nych w sy­ste­mie.

^

Nieinterpretowany import plików postscriptowych

Mo­duł ob­słu­gu­je im­port nieinterpretowanych pli­ków Post­Scrip­to­wych. Są to na­stę­pu­ją­ce ty­py pli­ków:
 • EPS (encapsulated Post­Script) czy­li Post­Script obu­do­wa­ny. Jest to plik post­scrip­to­wy z na­głów­kiem za­wie­ra­ją­cym pod­gląd za­war­to­ści. Pod­gląd mo­że być za­pi­sa­ny w for­ma­cie TIFF lub Win­dows Metafile. Pro­gram Kom­bi po za­im­por­to­wa­niu ta­kie­go pli­ku wy­świet­la w ram­ce pod­gląd, na­to­miast plik post­scrip­to­wy zo­sta­nie wy­sła­ny do urzą­dze­nia dru­ku­ją­ce­go w cza­sie dru­ko­wa­nia. Je­śli urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce nie ob­słu­gu­je Post­Scrip­tu – pro­gram wy­śle do nie­go pod­gląd. Umoż­li­wia to dru­ko­wa­nie prac do ko­rek­ty na urzą­dze­niach nie­post­scrip­towych.
  Pro­gram ob­słu­gu­je pli­ki te­go ty­pu za­ró­wno ja­ko do­wią­za­ne ze­wnę­trznie, jak i osa­dzo­ne w do­ku­men­cie.

 • EPS DCS (encapsulated Post­Script desktop color separation) v. 1.0 i 2.0. Pli­ki te­go ty­pu są po­dob­ne do zwyk­łych pli­ków eps z je­dną róż­ni­cą – za­wie­ra­ją one po­za pod­glą­dem – ró­wnież se­pa­ra­cje gra­fi­ki na po­szcze­gól­ne ko­lo­ry skła­do­we. Wer­sja 1.0 prze­wi­du­je na po­szcze­gól­ne se­pa­ra­cje osob­ne pli­ki (np. w przy­pad­ku peł­ne­go ko­lo­ru po­win­niś­my mieć pięć pli­ków – głó­wny plik z pod­glą­dem oraz czte­ry pli­ki skła­do­we z po­szcze­gól­ny­mi se­pa­ra­cja­mi). Wer­sja 2.0 umoż­li­wia za­pi­sa­nie po­szcze­gól­nych roz­bar­wień w je­dnym pli­ku. Ten typ pli­ków jest ob­słu­gi­wa­ny wy­łą­cznie ja­ko do­wią­za­ny ze­wnę­trznie. Je­śli wy­bie­rze­my op­cję osa­dze­nia pli­ku w do­ku­men­cie – zo­sta­nie osa­dzo­ny tyl­ko plik głó­wny (pli­ki z roz­bar­wie­nia­mi na­dal bę­dą trak­to­wa­ne ja­ko do­wią­za­ne ze­wnę­trznie).

 • AI (pli­ki pro­gra­mu Ado­be Illustrator). Są to pli­ki post­scrip­to­we za­wie­ra­ją­ce po­za opi­sem gra­fi­ki ró­wnież wszy­stkie da­ne odnoś­nie usta­wień na­rzę­dzi i pa­let w pro­gra­mie Ado­be Illustrator. Pli­ki nie za­wie­ra­ją pod­glą­du. Pro­gram Kom­bi po za­im­por­to­wa­niu ta­kie­go pli­ku wy­świet­li w ram­ce sza­ry pro­sto­kąt oraz naz­wę za­im­por­to­wa­ne­go pli­ku. Pli­ki mo­gą być za­ró­wno do­wią­za­ne ze­wnę­trznie, jak i osa­dza­ne w do­ku­men­cie.

 • PS (Po­stScript) – czy­sty Po­stScript. Są to pli­ki post­scrip­to­we nie za­wie­ra­ją­ce pod­glą­du i ob­słu­gi­wa­ne przez program iden­ty­cznie jak pli­ki AI.

^

Obsługa interfejsu TWAIN

Mo­duł ob­słu­gu­je in­ter­fejs TWAIN, któ­ry słu­ży do po­bie­ra­nia ob­ra­zów (map bi­to­wych) z róż­nych urzą­dzeń ze­wnę­trznych. Naj­czę­ściej są to ska­ne­ry lub apa­ra­ty cyf­ro­we. Ob­słu­ga mo­du­łu po­le­ga na wy­bra­niu z roz­wi­ja­nej li­sty urzą­dze­nia, z któ­re­go chce­my po­brać da­ne. Na­stęp­nie przy­cis­kiem Po­bierz da­ne spo­wo­du­je­my ot­war­cie stan­dar­do­we­go ok­na dia­lo­go­we­go przy­pi­sa­ne­go wy­bra­ne­mu urzą­dze­niu. Po po­bra­niu ob­ra­zu z urzą­dze­nia, w le­wej czę­ści okna oma­wia­ne­go mo­du­łu zo­sta­nie ten ob­raz po­ka­za­ny. Obok zaś zo­sta­ną wy­świet­lo­ne in­for­ma­cje o je­go pa­ra­me­trach. Je­śli w pro­gra­mie Kom­bi bę­dzie ak­ty­wna ram­ka bit­ma­po­wa – użyt­ko­wnik mo­że prze­słać po­bra­ny ob­raz wprost do tej ram­ki (ak­cja – Prze­ślij do ram­ki) lub też prze­słać do ram­ki i je­dno­cześ­nie wy­wo­łać fun­kcję eks­por­tu (ak­cja – Za­pisz na dys­ku). Je­śli ram­ka nie jest ak­ty­wna – do­stęp­na jest tyl­ko je­dna fun­kcja – Sko­piuj do schow­ka.

^

Obsługa In­ter­ne­to­we­go Ban­ku Fotografii

Mo­duł in­te­gru­je pa­kiet z Internetowym Ban­kiem Fotografii, któ­ry za­wie­ra kil­ka ty­się­cy wy­so­kiej ja­ko­ści zdjęć, gra­fik wek­to­ro­wych, fil­mów, dźwię­ków i mo­de­li 3D. Od wer­sji dzie­wią­tej pa­kiet Kom­bi in­te­gru­je się z In­ter­ne­to­wym Ban­kiem Fo­to­gra­fii (IBF) w ten spo­sób, że moż­na prze­glą­dać mi­nia­tur­ki zdjęć znaj­du­ją­cych się w IBF po­przez Eks­plo­ra­tor baz bra­fik w Kom­bi. Mi­nia­tur­ki te po­gru­po­wa­ne są w te­ma­tycz­ne ba­zy. W stan­dar­do­wej in­sta­la­cji pa­kie­tu znaj­du­je się kil­ka przy­kła­do­wych baz. Wię­cej baz moż­na po­brać z na­sze­go ser­we­ra.

 

Eksplorator baz gra­fik w Kom­bi 9

Poprzez dwu­krot­ne klik­nię­cie wy­bra­nej mi­nia­tur­ki wkle­ja­my ją na stro­nę ot­war­te­go do­ku­men­tu. Tak wkle­jo­na mi­nia­tur­ka trak­to­wa­na jest gra­fi­ka do­wią­za­na ze­wnę­trznie, tzn. w do­ku­men­cie (na ekra­nie) wy­świet­la­na jest mi­nia­tur­ka, a w mo­men­cie dru­ko­wa­nia w miej­sce mi­nia­tur­ki pro­gram po­bie­rze z dys­ku wła­ści­wy plik i prze­śle go na dru­kar­kę. Oczy­wi­ście na tym eta­pie (tzn. po wkle­je­niu mi­nia­tur­ki z ba­zy na stro­nę w do­ku­men­cie) je­szcze te­go (wła­ści­we­go – w du­żej roz­dziel­czo­ści) pli­ku nie ma na na­szym dysku.

Integracja z Ban­kiem po­le­ga na tym, że je­śli ma­my pra­wo do po­bie­ra­nia zdjęć z ban­ku (tzn. po­sia­da­my od­po­wie­dnią li­cen­cję), to mo­że­my klik­nąć iko­nę Internetowy Bank Fotografii (w pa­le­cie atry­bu­tów wy­peł­nień) i w ten spo­sób po­brać au­to­ma­tycz­ne plik od­po­wia­da­ją­cy wy­bra­nej mi­nia­tu­rze. Plik zo­sta­nie za­pi­sa­ny na dys­ku w od­po­wie­dniej lo­ka­li­za­cji (tzn. ta­kiej, któ­ra za­pe­wnia wła­ści­we po­wią­za­nie mi­nia­tu­ry z pli­kiem). Od tej chwi­li pod­czas dru­ko­wa­nia w miej­sce mi­nia­tu­ry bę­dzie wsta­wia­ny wła­ści­wy plik.

Można tak­że włą­czyć op­cję au­to­ma­tycz­ne­go wy­łą­cze­nia atry­bu­tu do­wią­za­nia po po­bra­niu pli­ku. W ta­kiej sy­tua­cji – po po­bra­niu – plik zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie wsta­wio­ny na stro­nę w do­ku­men­cie (w miej­sce miniatury).

^

Obsługa języków obcych

Mo­duł za­pe­wnia ob­słu­gę ję­zy­ków ob­cych w pa­kie­cie. Ob­słu­ga ta po­le­ga na wy­ko­rzy­sta­niu pro­fi­li sło­wni­ko­wych oraz tzw. ko­du ję­zy­ka. Szcze­gó­ły znaj­dzie użyt­ko­wnik w do­ku­men­ta­cji pa­kie­tu.

^

Obsługa warstw

War­stwy są me­cha­niz­mem uspra­wnia­ją­cym two­rze­nie za­a­wan­so­wa­nych do­ku­men­tów. Z uży­ciem warstw moż­li­we jest np. two­rze­nie wie­lo­ję­zy­cznych wer­sji te­go sa­me­go do­ku­men­tu. Idea pra­cy na war­stwach po­le­ga na moż­li­wo­ści przy­pi­sy­wa­nia ra­mek do je­dnej z 32 warstw, a na­stęp­nie usta­la­niu, któ­re z warstw są wi­do­czne, któ­re ak­ty­wne i któ­re ma­ją być dru­ko­wa­ne.

No­ta te­chni­czna nr 7 za­wie­ra krót­ki opis ob­słu­gi warstw.

^

Projektor K3D

Mo­duł słu­ży do nak­ła­da­nia obiek­tów wek­to­ro­wych i ra­stro­wych na trój­wy­mia­ro­we po­wie­rzchnie ste­ru­ją­ce. Pro­gram ofe­ru­je ze­staw pre­de­fi­nio­wa­nych po­wie­rzchni, a tak­że moż­li­wość ich edy­cji. Użyt­ko­wnik mo­że też zmie­niać oświet­le­nie obiek­tów. Efekt pra­cy jest za­pi­sy­wa­ny w for­macie włas­nym lub eks­por­to­wa­ny do bit­ma­py, pli­ku EPS bądź me­tap­li­ku. Można tak­że ge­ne­ro­wać filmy.

Wię­cej szcze­gó­łów na ten te­mat można zna­leźć na stro­nie k3d.3n.com.pl poświęconej temu programowi.

 

Okno Projektora K3D

Poniżej przed­sta­wio­no przy­kła­do­we obiek­ty 3D utwo­rzo­ne za po­mo­cą tego pro­jek­to­ra.

Projektor 3D, przykład 1Projektor 3D, przykład 2Projektor 3D, przykład 3Warsztaty 3DKartka świąteczna

^

Rejestrator plików

Pro­gram in­te­gru­je pa­kiet Kom­bi z sy­ste­mem. Do­stęp­ne są dwa try­by re­je­stro­wa­nia pli­ków w sy­ste­mie.

 • W try­bie pod­sta­wo­wym wy­bra­ne pli­ki są ko­ja­rzo­ne z pro­gra­mem Kom­bi. Każ­de klik­nię­cie za­re­je­stro­wa­ne­go pli­ku po­wo­du­je uru­cho­mie­nie no­we­go eg­zem­pla­rza pro­gra­mu Kom­bi i ot­war­cie w nim wy­bra­ne­go pli­ku.
 • W try­bie roz­sze­rzo­nym wy­bra­ne pli­ki są ko­ja­rzo­ne ze spe­cjal­nym do­dat­ko­wym pro­gra­mem o naz­wie – KombiCtrl. Pro­gram ten po uru­cho­mie­niu za­pa­mię­tu­je naz­wę wy­bra­ne­go pli­ku (pli­ków), a na­stęp­nie wy­świet­la pod­rę­czne me­nu, z któ­re­go mo­że­my wy­brać dal­szą ak­cję. Ak­cja ta mo­że po­le­gać na stan­dar­do­wym uru­cho­mie­niu pro­gra­mu Kom­bi i ot­war­ciu w nim wy­bra­ne­go pli­ku. Po­nad­to moż­li­we jest np. ot­war­cie do­dat­ko­we­go do­ku­men­tu w już uru­cho­mio­nym pro­gra­mie lub ot­war­cie kil­ku wy­bra­nych pli­ków w je­dnym do­ku­men­cie.

^

Spiker

Spi­ker jest mo­du­łem syn­te­zy mo­wy. W pro­gra­mie Kom­bi mo­duł jest wy­ko­rzy­sty­wa­ny na dwa spo­so­by.

 • Po pier­wsze wspo­ma­ga ko­mu­ni­ka­cję pro­gra­mu z użyt­ko­wni­kiem po­przez in­for­mo­wa­nie go gło­sem o sta­nie pro­gra­mu (np. skró­tach kla­wi­szo­wych, itp.) oraz jest wy­ko­rzy­sty­wa­ny do ge­ne­ro­wa­nia gło­su w animacjach ilu­stru­ją­cych nie­któ­re za­ga­dnie­nia oma­wia­ne w pli­kach po­mo­cy.
 • Dru­ga – waż­niej­sza fun­kcja, to wspo­ma­ga­nie ko­rek­ty tek­stu, po­przez od­czy­ty­wa­nie wy­ra­zów uzna­nych za błę­dne lub też od­czy­ty­wa­nie tek­stu znaj­du­ją­ce­go się w edy­to­rze. Od­słu­cha­nie tek­stu za­wie­ra­ją­ce­go błę­dy, a zwła­szcza prze­li­te­ro­wa­nia w zna­cznym stop­niu pod­no­si sku­te­czność ko­rek­ty, bo­wiem błę­dy w wy­ra­zie za­bu­rza­ją płyn­ność ge­ne­ro­wa­nej mo­wy i w ten spo­sób sta­ją się łat­we do wy­chwy­ce­nia.

Od wersji dzie­wią­tej pa­kie­tu Spiker in­te­gru­je się z gło­sem sy­ste­mo­wym. Na­dal jest mo­żli­wość ko­rzy­sta­nia z gło­sów wła­snych (np. w przy­pad­ku, gdy pra­cu­je­my na sy­ste­mie nie ob­słu­gu­ją­cym pol­skie­go gło­su), ale wy­ko­rzy­sta­nie gło­su sy­ste­mo­we­go za­pe­wnia lep­szą ja­kość syn­te­zy mo­wy.

^

Użytkownicy i hasła

Kom­bi umoż­li­wia two­rze­nie tzw. użyt­ko­wni­ków. Po utwo­rze­niu no­we­go użyt­ko­wni­ka, pro­gram mo­że rea­li­zo­wać trzy do­dat­ko­we funkcje:

 • Pro­gram mo­że przed ot­war­ciem głó­wne­go ok­na ot­wo­rzyć do­dat­ko­we okno umoż­li­wia­ją­ce wy­bór pro­fi­lu kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go.
 • Pro­gram mo­że przed ot­war­ciem głó­wne­go ok­na pro­sić o po­da­nie naz­wy użyt­ko­wni­ka i je­go has­ła.
 • Dla obu wy­mie­nio­nych wy­żej op­cji jest moż­li­we za­bez­pie­cza­nie do­ku­men­tów has­łem.

^

Zarządzanie kolorem

ICM – to skrót od Ima­ge Color Management (czy­li za­rzą­dza­nie ko­lo­ra­mi ob­ra­zów). Od wer­sji 6.0 programu za­rzą­dza­nie to opar­te jest o stan­dar­do­we pli­ki *.icm (tzw. pro­fi­le ko­lo­rów), któ­rych kon­cep­cję i bu­do­wę wpro­wa­dzi­ła mię­dzy­na­ro­do­wa or­ga­ni­za­cja o naz­wie International Color Consortium.

Ofe­ro­wa­ny z pro­gra­mem Kombi mo­duł za­rzą­dza­nia ko­lo­ra­mi obe­jmu­je czte­ry sy­tua­cje, w któ­rych pro­fi­le mo­gą być wy­ko­rzy­sta­ne, tj.: Po­bie­ra­nie ob­ra­zów, Sy­mu­la­cja wy­dru­ku na ekra­nie, Roz­bar­wie­niaKonwersje CMYK Strzałki RGB.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo Internetowego Banku Fotografii
Logo Projektora K3D