123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

List of the most important changes introduced in the ninth version compared to version eight

(Tu możesz za­po­znać się z wy­ka­zem naj­waż­niej­szych zmian wpro­wa­dzo­nych w wer­sji ósmej).

Ostat­nią wer­sją sy­ste­mu, na któ­rej by­ła te­sto­wa­na po­prze­dnia wer­sja pa­kie­tu był Win­dows XP. Przy two­rze­niu dzie­wią­tej wer­sji pa­kie­tu głó­wnym prob­le­mem by­ło do­sto­so­wa­nie go do no­wych sy­ste­mów Win­dows. Naj­waż­niej­sze prob­le­my, któ­re roz­wią­za­no, to:

 1. Do­sto­so­wa­nie pa­kie­tu do sy­ste­mu UAC.
  Pro­gram Kom­bi, aby two­rzyć zwar­tą struk­tu­rę, po za­in­sta­lo­wa­niu wszyst­kie kom­po­nen­ty prze­cho­wy­wał w je­dnym ka­ta­lo­gu (i ewen­tual­nych pod­ka­ta­lo­gach te­go ka­ta­lo­gu). Dzię­ki te­mu łat­we by­ło np. stwo­rze­nie ko­pii bez­pie­czeń­stwa ca­łe­go pa­kie­tu. Wy­star­czy­ło sko­pio­wać ca­ły ka­ta­log Kom­bi.

  Wpro­wa­dze­nie UAC spo­wo­do­wa­ło, że pro­gram nie mógł za­pi­sy­wać swo­ich pli­ków kon­fi­gu­ra­cyj­nych w do­tych­cza­so­wych po­ło­że­niach. Prob­lem ten roz­wią­za­no dzie­ląc pli­ki pro­gra­mu na dwie gru­py. Pli­ki, któ­re nie ule­ga­ją zmia­nom są te­raz do­myśl­nie in­sta­lo­wa­ne w ka­ta­lo­gu Pli­ki Pro­gra­mów (x86)\​Kom­bi, na­to­miast pli­ki, któ­re mo­gą ule­gać zmia­nom (i są przez pro­gram w cza­sie pra­cy mo­dy­fi­ko­wa­ne) są te­raz in­sta­lo­wa­ne w ka­ta­lo­gu Użyt­ko­wni­cy\​Username\​AppData\​Roaming\​Kombi (gdzie User­na­me jest naz­wą za­lo­go­wa­ne­go użyt­ko­wni­ka, a Kom­bi jest naz­wą któ­ra mo­że być zmie­nio­na na eta­pie in­sta­la­cji pro­gra­mu), do któ­re­go pro­gram ma do­stęp po­za kon­tro­lą UAC.

  Je­śli je­dnak użyt­ko­wnik pod­czas in­sta­la­cji zde­cy­du­je się za­in­sta­lo­wać pro­gram w lo­ka­li­za­cji in­nej niż Pro­gram Fi­les – to pro­gram mo­że za­cho­wać się tak (po wy­bra­niu od­po­wie­dniej op­cji), jak w po­prze­dnich wer­sjach, tzn. mo­że ca­łość za­in­sta­lo­wać w je­dnym, wy­bra­nym przez nas ka­ta­lo­gu. Do­ko­na­ne zmia­ny spo­wo­do­wa­ły, że moż­na te­raz pro­gram za­in­sta­lo­wać na pen­dri­vie i bę­dzie on mógł być uru­cha­mia­ny z te­go pen­dri­ve­'a na róż­nych kom­pu­te­rach (ale za­bez­pie­cze­nia li­cen­cyj­ne nie po­zwa­la­ją na zro­bie­nie no­wej ko­pii z ko­pii ist­nie­ją­cej na pen­dri­vie).

 2. Do­sto­so­wa­nie pro­gra­mu do roz­wo­ju sprzę­tu. Po­prze­dnie wer­sje pro­gra­mu in­sta­lo­wa­ne by­ły z pły­ty CD, a pły­ta CD sta­no­wi­ła swe­go ro­dza­ju klucz li­cen­cyj­ny. Obec­nie co­raz czę­ściej zda­rza się, że kom­pu­ter nie po­sia­da czyt­ni­ka CD, a z dru­giej stro­ny do­stęp do In­ter­ne­tu stał się po­wszech­ny.

  W związ­ku z po­wyż­szym wer­sja dzie­wią­ta pa­kie­tu jest dy­stry­buo­wa­na wy­łą­cznie w for­mie pli­ku po­bie­ra­ne­go przez in­ter­net. To spo­wo­do­wa­ło ko­nie­czność zmia­ny spo­so­bu li­cen­cjo­no­wa­nia.

  W tej wer­sji pro­gram pod­czas in­sta­la­cji – za­miast pły­ty CD w na­pę­dzie – wy­ma­ga ak­ty­wne­go po­łą­cze­nia z in­ter­ne­tem. W nu­me­rze li­cen­cji za­szy­ta jest in­for­ma­cja o ty­pie li­cen­cji oraz li­czbie sta­no­wisk, na któ­re li­cen­cja ze­zwa­la. Dzię­ki te­mu moż­li­we sta­ło się wpro­wa­dze­nie li­cen­cji na czas okreś­lo­ny (a w związ­ku z tym tań­szych). Użyt­ko­wnik pod­czas za­ku­pu pro­gra­mu mo­że wy­brać czas na ja­ki chce wy­ku­pić li­cen­cję, a pro­gram za­pe­wni od­po­wie­dnią ob­słu­gę tej fun­kcjo­nal­no­ści.

  Moż­na też (jak w przy­pad­ku po­prze­dnich wer­sji) na­być li­cen­cję bez­ter­mi­no­wą (zo­bacz za­sa­dy li­cen­cjo­no­wa­nia wer­sji 9.x).

 3. Roz­wią­za­nie prob­le­mu zwią­za­ne­go z sy­ste­mem po­mo­cy. Twór­cy sy­ste­mu Win­dows zde­cy­do­wa­li się na dość ra­dy­kal­ny krok po­le­ga­ją­cy na usu­nię­ciu z sy­ste­mu pro­gra­mu Win­hlp32.e­xe, któ­ry był od­po­wie­dzial­ny za wy­świet­la­nie pli­ków po­mo­cy (pli­ki z roz­sze­rze­niem *.hlp).

  Fakt ten po­sta­wił nas przed ko­nie­czno­ścią wyb­ra­nia je­dne­go z dwóch roz­wią­zań: al­bo zmia­ny ca­łe­go sy­ste­mu po­mo­cy, al­bo na­pi­sa­nia od­po­wie­dni­ka pro­gra­mu win­hlp32.e­xe. Osta­te­cznie – po roz­wa­że­niu wszyst­kich ar­gu­men­tów – zde­cy­do­wa­no się na dru­gie roz­wią­za­nie. Ta­ki pro­gram po­wstał i z pun­ktu wi­dze­nia użyt­ko­wni­ka – w sy­ste­mie po­mo­cy nic się nie zmie­ni­ło.

 4. Do­sto­so­wa­nie pro­gra­mu do no­wych sty­lów wi­zual­nych. Od Win­dows Vi­sta sy­stem ope­ra­cyj­ny two­rzy wo­kół okien dość gru­be ram­ki (z roz­wią­za­nia te­go zre­zyg­no­wa­no w Win10). Ram­ki te w zna­cznym stop­niu utrud­nia­ły pra­cę z pa­le­ta­mi wy­pię­ty­mi z obu­do­wy ok­na. Prob­lem ten roz­wią­za­no i wi­zual­nie wy­pię­te pa­le­ty na­rzę­dzio­we wy­glą­da­ją te­raz iden­tycz­nie w sy­ste­mach: XP, Vi­sta, Win 7 i Win 10.


Wy­kaz no­wo­ści wer­sji 9.0

 1. Wpro­wa­dzo­no no­we roz­sze­rze­nie pro­gra­mu o naz­wie IBF. Roz­sze­rze­nie in­te­gru­je pa­kiet z In­ter­ne­to­wym Ban­kiem Fo­to­gra­fii (patrz dalej).

 2. Wprowadzono możliwość samo­dziel­ne­go wpro­wa­dza­nia no­wych zna­ków do kasz­ty. Szcze­gó­ło­wy opis tej mo­dy­fi­ka­cji znaj­du­je się w No­cie tech­ni­cznej nr 21.


Wy­kaz waż­niej­szych mo­dy­fi­ka­cji wpro­wa­dzo­nych w wer­sji 9.0

 1. Zmie­nio­no kon­cep­cję ob­słu­gi baz z gra­fi­ka­mi. Kie­dy po­wsta­wał pro­gram Kom­bi do­stęp­ność do fo­to­gra­fii w for­mie cyf­ro­wej by­ła ogra­ni­czo­na, a stan­dar­dem by­ło sto­so­wa­nie tzw. cli­par­tów (wek­to­ro­wych).

  Obec­nie sy­tua­cja się zmie­ni­ła. Fir­ma 3N dy­spo­nu­je In­ter­ne­to­wym Ban­kiem Fo­to­gra­fii, więc na­tu­ral­nym sta­ło się roz­wią­za­nie po­le­ga­ją­ce na in­te­gra­cji pro­gra­mu z tą wi­try­ną. W związ­ku z po­wyż­szym ofe­ro­wa­ne te­raz ba­zy gra­fik za­wie­ra­ją ram­ki z bit­ma­pa­mi, w któ­rych znaj­du­ją się pli­ki do­wią­za­ne ze­wnę­trznie. Dla pli­ku do­wią­za­ne­go ze­wnę­trznie pro­gram two­rzy au­to­ma­tycz­nie mi­nia­tu­rę i ta mi­nia­tu­ra (wraz z da­ny­mi o zdję­ciu źród­ło­wym oraz sło­wa­mi klu­czo­wy­mi) jest prze­cho­wy­wa­na w ba­zie. Mo­że­my prze­glą­dać te mi­nia­tu­ry, mo­że­my uży­wać ich w pro­jek­tach. Je­śli na­to­miast chce­my użyć zdję­cie w peł­nej roz­dziel­czo­ści i ma­my za­in­sta­lo­wa­ne roz­sze­rze­nie pro­gra­mu o naz­wie IBF, to pro­gram po­łą­czy się z ser­we­rem i po­bie­rze bra­ku­ją­cy plik, któ­ry zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie do­wią­za­ny.

 2. Roz­wi­nię­to In­ter­pre­ter Post­Scrip­tu. In­ter­pre­ter po­tra­fi te­raz czy­tać pliki *.pdf i kon­wer­to­wać je na do­ku­men­ty Kom­bi oraz za­wie­ra wbu­do­wa­ny stół mon­ta­żo­wy ma­ni­pu­lu­ją­cy stro­na­mi w go­to­wych pli­kach pdf. Wię­cej in­for­ma­cji zna­jdziesz stro­nie ps.3n.com.pl.

 3. Roz­wi­nię­to Pro­jek­tor K3D. Pro­gram mo­że ró­wnież pra­co­wać sa­mo­dziel­nie, a je­go moż­li­wo­ści po­ka­za­no na stro­nie k3d.3n.com.pl.

 4. Zmodernizowano moduł Spikera. W sy­ste­mach, w któ­rych jest za­in­sta­lo­wa­ny pol­ski głos Spi­ker mo­że teraz z niego ko­rzy­stać.

 5. Zmie­nio­no ob­słu­gę ko­pii bez­pie­czeń­stwa. Te­raz sło­wo Ko­pia jest do­da­wa­ne po naz­wie pli­ku, ale przed je­go roz­sze­rze­niem. Za­pe­wnia to lep­sze sor­to­wa­nie pli­ków po naz­wach.

 6. Zmo­der­ni­zo­wa­no ob­słu­gę ro­lek prze­wi­ja­nia w mysz­ce. Po­prze­dnio pro­gram ob­słu­gi­wał prze­wi­ja­nie po­zio­me i pio­no­we za po­mo­cą dwóch od­ręb­nych ro­lek. Obec­nie co­raz trud­niej na­być mysz­kę z dwie­ma rol­ka­mi. W związ­ku z tym rol­ka z je­dno­cześ­nie wciś­nię­tym kla­wi­szem Shfit prze­wi­ja za­war­tość ok­na w po­zio­mie, a z kla­wi­szem Ctrl – zmie­nia po­więk­sze­nie.

 7. Do­da­no op­cje kom­pre­sji bit­map za­pi­sy­wa­nych w ra­mach do­ku­men­tu oraz w ra­mach baz gra­fik. W przy­pad­ku za­pi­su do­ku­men­tu do­stęp­na jest op­cja kom­pre­sji bit­map do for­ma­tu png i włą­czy­my ją w ar­ku­szu wła­ści­wo­ści do­ku­men­tu (za­kład­ka Op­cje za­pi­su), zaś w przy­pad­ku baz gra­fik – do wy­bo­ru ma­my kom­pre­sję jpg oraz png, a od­po­wie­dnią op­cję włą­czy­my w ar­ku­szu wła­ści­wo­ści kon­kret­nej ba­zy gra­fik.

 8. Do­da­no kil­ka no­wych fil­trów ra­stro­wych, m.in. ko­rek­cję per­spek­ty­wy.

 9. Do­da­no no­wy sło­wnik za­wie­ra­ją­cy no­we wy­ra­zy, ta­kie jak np. pen­dri­ve, czy e-mail, itp.

 10. Do­da­no kil­ka no­wych fun­kcji do Me­ne­dże­ra kro­jów oraz uspra­wnio­no jego dzia­ła­nie.

 11. Dodano nową kartę o nazwie Przestrzeń kolorów RGB do Kreato­ra kon­fi­gu­ra­cji. Za jej pomocą użyt­ko­wnik mo­że wy­brać prze­strzeń ko­lo­rów RGB wy­ko­rzy­sty­wa­ną do prze­li­cza­nia i kon­wer­sji ko­lo­rów mię­dzy ró­żny­mi prze­strze­nia­mi ko­lo­rów.

 12. Dodano opcję Instaluj jako prywatne w In­sta­la­to­rze kro­jów. Kro­je za­in­sta­lo­wa­ne ja­ko pry­wat­ne nie bę­dą wi­dzia­ne w in­nych apli­ka­cjach (poza Kom­bi), ale pro­ces ich in­sta­lo­wa­nia prze­bie­ga znacz­nie szyb­ciej. Ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie w sy­tu­acji, gdy ma­my du­ży ze­staw kro­jów, któ­re nie są za­in­sta­lo­wa­ne na sta­łe w ka­ta­lo­gu sy­ste­mo­wym i Kom­bi przy każ­dym uru­cho­mie­niu mu­si je za­in­sta­lo­wać tym­cza­so­wo.

 13. Zmo­dy­fi­ko­wa­no część ikon (przy­cis­ków) uje­dno­li­ca­jąc je.


Wy­kaz waż­niej­szych błę­dów po­pra­wio­nych w wer­sji 9.0

 1. Dla nie­któ­rych zna­ków (kom­po­zy­to­wych) pro­gram źle wy­li­czał sze­ro­ko­ści zna­ków. Błąd ten po­pra­wio­no.

 2. W sy­ste­mach Win­dows now­szych od XP sy­stem ina­czej ob­słu­gu­je za­rzą­dza­nie ko­lo­rem. To spo­wo­do­wa­ło, że mo­duł ICM nie dzia­łał w tych sy­ste­mach. Ten prob­lem roz­wią­za­no.

 3. Po­pra­wio­no błę­dy zwią­za­ne z wy­szu­ki­wa­niem dru­ka­rek sie­cio­wych w sy­ste­mach now­szych od Win­dows XP.

 4. Po­pra­wio­no dzia­ła­nie prób­ni­ka ko­lo­rów.

^

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
Internet Stock Photo logo
PostScript Interpreter logo
K3D logo