123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Palety narzędziowe


Palety narzędziowe

Zapraszamy do przejrzenia ze­stawu fil­mów in­struk­ta­żo­wych. Fil­my te z po­zio­mu pro­gra­mu mo­gą być prze­glą­da­ne za po­mo­cą wbu­do­wa­ne­go w pro­gram od­twa­rza­cza vi­deo (znajdzie­my go w me­nu pro­gra­mu/Logo/Pomoc/Video). Moż­na też obe­jrzeć je na stro­nie, na któ­rej właś­nie je­steś lub na na­szym ka­na­le You Tu­be.