123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Użytkownicy i hasła

Kom­bi umoż­li­wia za­bez­pie­cze­nie sa­me­go pro­gra­mu jak i do­ku­men­tów has­łem. Aby sko­rzy­stać z ta­kiej moż­li­wo­ści na­le­ży na kar­cie mo­du­łu Użyt­ko­wni­cy i has­ła (Fot. 1) wy­brać zna­cznik Włącz ob­słu­gę użyt­ko­wni­ków i ha­seł.

Fot. 1.
Ok­no Użyt­ko­wni­cy i has­ła pa­kie­tu Kom­bi

Aby włą­czyć lub wy­łą­czyć ob­słu­gę użyt­ko­wni­ków i ha­seł na­le­ży za­lo­go­wać się do pro­gra­mu ja­ko Ad­mi­ni­stra­tor. Moż­na za­lo­go­wać się wy­bie­ra­jąc z me­nu pro­gra­mu/Zam­knij pro­gram fun­kcję Za­lo­guj użyt­ko­wni­ka do pro­gra­mu.

Kon­to Ad­mi­ni­stra­tor jest two­rzo­ne au­to­ma­tycz­nie i nie moż­na go usu­nąć. Has­łem, któ­re jest au­to­ma­tycz­nie przy­dzie­la­ne Ad­mi­ni­stra­to­ro­wi jest nu­mer li­cen­cyj­ny programu.

Je­śli Ad­mi­ni­stra­tor lo­gu­je się po­da­jąc ja­ko has­ło nu­mer li­cen­cyj­ny pro­gra­mu w je­dnym z gniazd USB mu­si znaj­do­wać się pen­dri­ve z pli­kiem ak­ty­wu­ją­cym pro­gram. Plik ten otrzy­mu­je­my od pro­du­cen­ta pro­gra­mu (za­daj py­ta­nie). Po­wyż­sze za­bez­pie­cze­nie ma na ce­lu unie­moż­li­wie­nie włą­cze­nia kon­tro­li do­stę­pu do pro­gra­mu lub pli­ków przez oso­by do te­go nie­po­wo­ła­ne. Tyl­ko ad­mi­ni­stra­tor (wła­ści­ciel) pro­gra­mu mo­że włą­czyć ob­słu­gę te­go modułu.

Ad­mi­ni­stra­tor mo­że zmie­nić has­ło do­myśl­ne na włas­ne, wte­dy obec­ność pen­dri­ve z klu­czem ak­ty­wu­ją­cym nie bę­dzie po­trzeb­na do lo­go­wa­nia, ale – w ra­zie utra­ty has­ła, moż­na na­dal za­lo­go­wać się nu­me­rem li­cen­cyj­nym, oczy­wi­ście po udo­stęp­nie­niu wspo­mnia­ne­go klucza.

Po włą­cze­niu ob­słu­gi użyt­ko­wni­ków i ha­seł, pro­gram mo­że re­a­li­zo­wać trzy do­dat­ko­we funkcje:
  1. Je­śli po­zo­sta­wi­my włą­czo­ny zna­cznik Włącz ob­słu­gę użyt­ko­wni­ków i ha­seł, ale nie włą­czy­my Uru­cho­mie­nie pro­gra­mu wy­ma­ga po­da­nia has­ła – pro­gram przed ot­war­ciem głó­wne­go ok­na ot­wo­rzy do­dat­ko­we ok­no umoż­li­wia­ją­ce wy­bór pro­fi­lu. W ok­nie tym z roz­wi­ja­nej li­sty wy­bie­ra­my użyt­ko­wni­ka, a na­stęp­nie za po­mo­cą po­la wy­bo­ru Pro­fil kon­fi­gu­ra­cyj­ny de­cy­du­je­my o spo­so­bie uru­cho­mie­nia pro­gra­mu. Je­śli wy­bie­rze­my op­cję Po­zo­staw bez zmian – pro­gram ot­wo­rzy się z ta­ką kon­fi­gu­ra­cją, ja­ka by­ła uży­wa­na pod­czas po­prze­dniej se­sji. Wy­bra­nie po­zy­cji Ot­wórz mój spo­wo­du­je au­to­ma­tycz­ne ot­war­cie i za­in­sta­lo­wa­nie pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go o na­zwie ta­kiej, jak na­zwa wy­bra­ne­go użyt­ko­wni­ka. Je­śli ta­ki pro­fil nie ist­nie­je, pro­gram ot­wo­rzy ok­no wy­bo­ru kon­fi­gu­ra­cji. Po­zy­cja Po­zwól mi wy­brać ot­wie­ra ok­no wy­bo­ru kon­fi­gu­ra­cji bez pró­by au­to­ma­tycz­ne­go zna­le­zie­nia pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go, jak to mia­ło miej­sce dla op­cji po­prze­dniej.

  2. Je­śli po­zo­sta­wi­my włą­czo­ny zna­cznik Włącz ob­słu­gę użyt­ko­wni­ków i ha­seł i do­dat­ko­wo włą­czy­my Uru­cho­mie­nie pro­gra­mu wy­ma­ga po­da­nia has­ła – pro­gram za­cho­wa się jak po­prze­dnio, ale po­nad­to oso­ba uru­cha­mia­ją­ca pro­gram bę­dzie mu­sia­ła po­dać has­ło przy­pi­sa­ne wy­bra­ne­mu użyt­ko­wni­ko­wi.

  3. Dla obu wy­mie­nio­nych wy­żej try­bów sta­nie się moż­li­we za­bez­pie­cza­nie do­ku­men­tów has­łem. Od­po­wie­dnie op­cje znaj­dzie­my na kar­cie Op­cje za­pi­su do­ku­men­tu (w ar­ku­szu wła­ści­wo­ści do­ku­men­tu). Za­bez­pie­cze­nie do­ku­men­tu po­le­ga na za­pi­sa­niu w nim in­for­ma­cji o na­zwie użyt­ko­wni­ka, któ­ry uru­cho­mił pro­gram oraz o je­go haś­le (na­wet, je­śli has­ło nie by­ło po­da­ne przy ot­war­ciu pro­gra­mu). Pod­czas pró­by ot­war­cia do­ku­men­tu za­bez­pie­czo­ne­go – je­śli użyt­ko­wnik po­dał has­ło przy star­cie pro­gra­mu, a do­ku­ment jest ozna­czo­ny je­go na­zwą użyt­ko­wni­ka – pro­gram spraw­dza has­ło za­pi­sa­ne w pli­ku z has­łem po­da­nym pod­czas uru­cho­mie­nia pro­gram i je­śli są one zgo­dne – do­ku­ment jest ot­wie­ra­ny bez do­dat­ko­wych czyn­no­ści. Je­śli na­to­miast użyt­ko­wnik nie po­dał has­ła przy star­cie pro­gra­mu lub na­zwa użyt­ko­wni­ka za­pi­sa­na w ot­wie­ra­nym do­ku­men­cie jest in­na od ak­tual­nie za­lo­go­wa­ne­go lub wy­stą­pi nie­z­go­dność ha­seł – pro­gram ot­wo­rzy do­dat­ko­we ok­no, w któ­rym po­da­na zo­sta­nie na­zwa użyt­ko­wni­ka, któ­ry za­bez­pie­czył do­ku­ment. Aby ot­wo­rzyć do­ku­ment w tej sy­tua­cji na­le­ży znać i po­dać wła­ści­we has­ło.

Uwa­ga! Pro­du­cent nie gwa­ran­tu­je, że za­sto­so­wa­ne al­go­ryt­my szy­fro­wa­nia da­nych ochro­nią do­ku­ment przed ot­war­ciem lub mo­dy­fi­ka­cją przez nie­po­wo­ła­ne oso­by. Je­dno­cześ­nie pro­du­cent nie mo­że za­gwa­ran­to­wać (choć w kry­tycz­nych sy­tua­cjach mo­że pod­jąć ta­ką pró­bę), że za­bez­pie­czo­ny do­ku­ment lub pro­gram da się ot­wo­rzyć w przy­pad­ku, gdy użyt­ko­wnik za­pom­ni hasło.

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
3N STOCK PHOTOS logo
Kombi PDF Tools logo
K3D logo
Logo 3N Games