123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

^

Pomoc

Kom­bi ofe­ru­je roz­bu­do­wa­ny sy­stem po­mo­cy, na któ­ry skła­da­ją się:

  • Pod­rę­cznik użyt­ko­wni­ka do­stęp­ny w for­mie pli­ków pdf. (Uwa­ga! ak­tual­nie do­stęp­ny pod­rę­cznik od­po­wia­da wer­sji ós­mej pro­gra­mu. Trwa­ją pra­ce nad je­go ak­tua­li­za­cją do wer­sji dzie­wią­tej, je­dnak co do za­sad i idei pra­cy w pro­gra­mie wer­sje te nie róż­nią się mię­dzy so­bą. Zmia­nie uległ wy­gląd nie­któ­rych ele­men­tów in­ter­fej­su).
  • Po­moc kon­tek­sto­wa do­stęp­na z wnę­trza pro­gra­mu. Po wciś­nię­ciu kla­wi­sza F1, pro­gram wy­świet­li in­for­ma­cję uza­leż­nio­ną od kon­tek­stu, w któ­rym zo­sta­ła ta po­moc wy­wo­ła­na.

  • Mo­duł po­rad, któ­re­go dzia­ła­nie po­le­ga na śle­dze­niu ru­chów mysz­ki w pro­gra­mie i w ra­zie po­trze­by wy­świet­la­niu od­po­wie­dniej in­for­ma­cji. Po prze­czy­ta­niu tej in­for­ma­cji mo­że­my za­zna­czyć znacz­nik Po­ra­da prze­czy­ta­na, co spo­wo­du­je wy­łą­cze­nie tej kon­kret­nej po­ra­dy z li­sty do­stęp­nych po­rad. W ten spo­sób mo­że­my dość szyb­ko za­po­znać się z pod­sta­wo­wą wie­dzą nie­zbę­dną do spra­wne­go po­ru­sza­nia się w pro­gra­mie.

  • Fil­my in­struk­ta­żo­we.


^